Fakultetens delegation

Delegationen stöder fakulteten i dess arbete för att utveckla sin verksamhet. Delegationen arbetar enligt idén om kritisk vänskap (critical friendship) och förmedlar då intressentgruppernas och samarbetsparternas åsikter om förväntningarna på fakulteten samtidigt som den också är en responskanal.

Delegationen kan ge fakulteten rekommendationer om strategiska riktlinjer för verksamheten och förelägga fakulteten åtgärdsförslag. Delegationen fattar inga beslut som är bindande för fakulteten.

Delegationen samlas vanligen två till tre gånger per läsår för att diskutera frågor som rör fakultetens undervisning och forskningsverksamhet samt samverkan med samhället. Via delegationen håller fakulteten kontakt med juristkåren, alumnerna och de viktigaste samarbetspartnerna.

Dekanus är ordförande för delegationen. Koordinator är Juridiska fakultetens kontaktperson för kommunikation och samhällsrelationer (comms-citycentre@helsinki.fi).

Medlemmar (på finska)