Ledning och beslutsfattande

Fakultetens leds av dekanus, som väljs för en mandatperiod om fyra år. Dekanus övervakar fakultetens verksamhet och ansvarar för fakultetens allmänna verksamhet, dess personaladministration och genomförandet av den i enlighet med universitetets personalpolitik samt för fakultetens ekonomi.

Det kollegiala förvaltningsorganet för en fakultet är fakultetsrådet, vars ordförande är dekanus.
Dekanus

Dekanus, professor Johanna Niemi

Förutom för fakultetens personaladministration och ekonomiförvaltning ansvarar dekanus också för jämställdhetsfrågor, tvåspråkighetsfrågor och internationella ärenden. Om dekanus är jävig eller har förhinder, utser dekanus en prodekanus till företrädare.

Pro­deka­nus, forsk­ning

Prodekanus, professor Ville Pönkä

 • Forskarutbildning och forskningsärenden
 • Anträffbar enligt överenskommelse
 • Universitetsgatan 3
 • E-post ville.ponka@helsinki.fi
Pro­deka­nus, un­der­vis­ning

Prodekanus, professor Anette Alén

 • Undervisningsärenden
 • Anträffbar enligt överenskommelse
 • Universitetsgatan 3
 • Telefon 02941 23391, 050 4482559
 • E-post anette.alen@helsinki.fi
Pro­deka­nus, sam­häl­le­lig väx­el­ver­kan

Prodekanus, professor Juha Raitio

 • Samhällelig växelverkan
 • Anträffbar enligt överenskommelse
 • Universitetsgatan 3
 • Telefon 02941 23690, 050 4482737
 • E-post juha.raitio@helsinki.fi
Fa­kul­tets­rå­det

Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, vars ordförande är en dekanus som valts av fakultetsrådet. Under dekanus ledning utvecklar fakultetsrådet verksamheten vid fakulteten i dess helhet enligt de mål som uppställts för universitetets verksamhet och ekonomi samt enligt universitetets strategi och fakultetens genomförandeplan. Viceordföranden väljs av fakultetsrådet bland fakultetsrådets medlemmar.

Juridiska fakultetens fakultetsråd består utöver dekanus av 18 medlemmar och suppleanter. Fakultetens professorer väljer bland sig själva 8 medlemmar och suppleanter, övrig undervisnings- och forskningspersonal vid fakulteten väljer bland sig själva 5 medlemmar och suppleanter och studentkåren väljer bland studenterna vid fakulteten 5 medlemmar och suppleanter. Fakultetsrådets verksamhetsperiod är fyra år, dock på så sätt, att studentmedlemmarna väljs för verksamhetsperioder på två år.

Till fakultetsrådets uppgifter hör bl.a. att ansvara för kontrollen av kvaliteten på forskningen och undervisningen, att behandla fakultetens målsättningsprogram samt den personalplan och fakultetsbudget som hör därtill, att besluta om de stående bestämmelser som hör till fakultetens examina, att godkänna examenskraven och bestämma om grunderna för antagande av studerande. Till fakultetsrådets uppgifter hör även att godkänna lärdomsproven vid fakulteten.

Fakultetsrådets föredragningslista och protokoll finns på Flamma (inloggning med universitetets användarnamn)

Kom­mit­té­er och arbetsgrupper

Kommittéerna och arbetsgrupperna ansvarar för beredningen och föredragningen av olika ärenden.

Kommittéer:

 • Kommittén för studieärenden
 • Forskningskommitté
 • Rekryteringskommittén (Search committee)
 • Pedagogiska nämnden
 • Kommittén för kommunikation och samhällsrelationer
 • Stipendiekommittén

Tilläggsinformation om kommittéernas arbete och sammansättning finns på Flamma (inloggning med universitetets användarnamn) eller så kan du kontakta oik-yleishallinto@helsinki.fi.

Arbetsgrupper:

 • Arbetsgruppen för arbetshälsa och likabehandling
 • Arbetsgruppen för lokaler och tillgänglighet

Tilläggsinformation om arbetsgruppernas arbete och sammansättning finns på Flamma (inloggning med universitetets användarnamn) eller så kan du kontakta oik-yleishallinto@helsinki.fi.

Fakultetens verksamhet stöds dessutom av en delegation som består av medlemmar som inte är knutna till universitetet. Delegationen främjar växelverkan och samarbete mellan fakulteten och dess viktigaste intressentgrupper.