Studier och studielivet vid juridiska fakulteten

Hur känns det att studera vid juri?
Hur känns det att studera vid juri?

Under de första tre åren av studierna vid juridiska fakulteten, dvs. under tiden för rättsnotarieexamen, betonas kontaktundervisning och rättsfallsövningar. I studierna övar man på att framträda och presentera egna arbeten samt att ta emot respons och ge respons på andras arbeten. Redan under första året övar man även på att skriva en vetenskaplig avhandling. Inlärningen evalueras genom tentamina baserade på litteratur samt genom skriftliga arbeten som görs både självständigt och i grupp, såsom essäer eller inlärningsdagböcker.

Under de två följande åren i magisterexamen avlägger man valfria studier samt avhandlingsstudier i form av olika projekt. Speciellt på magisternivån har du möjlighet att skräddarsy innehållet i din examen till att se ut som du vill. Du har även möjlighet att få handledning och stöd i planeringen av dina studier av studentservicen och lärarna.

Den traditionella uppfattningen av en juris studerande torde vara en studerande som deltar i massföreläsningar och läser bokhögar för tenterna. Att studera juridik är dock inte längre enbart detta, utan förutom att bekanta sig med rättslitteraturen deltar studerandena från och med början av studierna till exempel i smågruppsövningar där de löser rättsfall tillsammans. Samtidigt övar man viktiga arbetslivsfärdigheter under ledningen av de bästa lärarna i branschen.

I studierna ingår flera studieavsnitt där du får tillämpa det du lärt dig i praktiken, öva på yrkesmässigt samarbete samt nätverka. Utöver arbetspraktik kan du t.ex. delta i Legal Tech Labs verksamhet.

Juridiska fakulteten är ett internationellt vetenskapssamfund och en internationell studiemiljö. Under dina studier har du möjlighet att skaffa internationellt kunnande samt internationell erfarenhet av att fungera i en mångkulturell miljö. Det finns flera sätt att få olika perspektiv på juridikens studier samt vägkost för att växa som jurist. Förutom det att man vid fakulteten kan studera i ett engelskspråkigt magisterprogram åker ca hälften av fakultetens studerande för att studera eller avlägga praktik utomlands. Dessutom skaffar många även på andra sätt internationellt kunnande under sina studier. Åk alltså på studentutbyte eller arbetspraktik utomlands, ställ upp som tutor för fakultetens nya utländska examens- eller utbytesstuderanden, delta i den engelskspråkiga undervisningen genom det internationella magisterprogrammets kurser och studera i en mångkulturell miljö, utnyttja de möjligheter Språkcentret erbjuder att studera språk tillsammans med modersmålstalare, delta i studentorganisationernas internationella verksamhet eller sök t.ex. till fakultetens lag i internationella rättsfallstävlingar.

Un­der­vis­nings­om­rå­den

I den lägre rättsnotarieexamen och i den högre juris magisterexamen avläggs studieavsnitt inom olika rättsområden. De obligatoriska rättsområdena man undervisar i vid fakulteten är indelade i sex tematiska helheter. Undervisningen ordnas så att de rättsområden man undervisar i under en tematisk helhet bildar en både innehållsmässigt och metodologiskt enhetlig och konsekvent helhet.

De tematiska helheterna är

  • offentlig rätt
  • privaträtt I
  • privaträtt II
  • straff, process, förvaltning, miljö
  • ekonomi, samhälle och rätt
  • juridikens allmänna studier.

I tematiska helheten offentlig rätt studeras fyra sammanhängande rättsområden: statsförfattningsrätt, offentlig europarätt, allmän förvaltningsrätt samt internationell rätt.
Den ansvariga läraren Ida Koivisto

I den tematiska helheten privaträtt I studeras i ämnesstudierna fem sammanhängande rättsområden: avtalsrätt, allmän obligationsrätt, sakrätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt samt insolvensrätt. I tematiska helheten privaträtt II fortsätter studierna inom de privaträttsliga rättsområdena.
Privaträtt I: Den ansvariga läraren Olli Norros
Privaträtt II: Den ansvariga läraren Suvi Sankari

I den tematiska helheten straff, process, förvaltning, miljö studeras fyra sammanhängande rättsområden: straffrätt, processrätt, förvaltningsförfarande- och förvaltningsprocessrätt samt miljörätt.
Straff, process, förvaltning, miljö: Den ansvariga läraren Sakari Melander

I den tematiska helheten ekonomi, samhälle och rätt behandlas rättens samband med ekonomin, företagande och etik samt företags-, värdepappersmarknads- och bokslutsrätt samt skatterätt.
Ekonomi, samhälle och rätt: Den ansvariga läraren Marjaana Helminen

Den tematiska helheten juridikens allmänna studier ger en uppfattning om den europeiska rättshistorians stora linjer och rättsliga förändring i dess samhälleliga kontext.
Juridikens allmänna studier: Den ansvariga läraren Visa Kurki

Lärarnas mottagningstider

Lärarnas mottagningstider enligt utbildningsprogram

Studentlivet

Studielivet består av mycket mer än bara studier. Bekanta dig med studentorganisationernas verksamhet och kom med!