Juridiska utbildningen i Vasa

Juridiska utbildningen i Vasa är en del av juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. I Vasa kan du avlägga rättsnotarieexamen som hör till utbildningsprogrammet för rättsnotarie och den högre juris magisterexamen som hör till utbildningsprogrammet för juris magister.
Allmänt om den juridiska utbildningen i Vasa

Helsingfors universitets juridiska fakultet har sedan år 1991 ordnat utbildning i juridik i Vasa. Från hösten 2005 utvidgades utbildningen i Vasa så att man avlade studierna för den lägre treåriga rättsnotarieexamen i sin helhet i Vasa. Hösten 2010 inledde man anordnandet av studier för juris magisterexamen i Vasa.

Vasa satsar på tvåspråkigheten. Undervisningen vid enheten är tvåspråkig, och innebär att de svensk- och finskspråkiga studenterna följer samma undervisning. Undervisningen ges på finska eller svenska sålunda att man strävar efter jämvikt mellan de här språken.

I Vasa är det också möjligt att avlägga rättsnotarieexamen helt eller delvis på det andra inhemska språket (svenska/finska).

De som studerar för en tvåspråkig examen avlägger minst en tredjedel av examens miniomfattning (180 sp) på det andra inhemska språket och får en notering i betyget om att examen avlagts som tvåspråkig. Mera information om Helsingfors universitets tvåspråkiga examina hittar du på webbsidorna Tvåspråkig examen – ett trumfkort på arbetsmarknaden och Instruktioner för studerande.

De som tilldelats en studieplats i Vasa avlägger alltid rättsnotarieexamen i Vasa, magisterexamen kan avläggas antingen i Vasa eller i Helsingfors.

Studier

I Vasa är undervisningen kursbaserad och förutsätter närvaro i Vasa. En liten grupp möjliggör en mera personlig undervisning och användning av olika undervisningsmetoder. Utrymmena i Ekgårdens (Storalånggatan 28-30) 4:e våning är i Vasa enhetens bruk. Där finns undervisningsutrymmen, studierådgivningens tjänster samt utbildningens ansvarige professor samt övrig forsknings- och undervisningspersonal. En liten enhet möjliggör också en naturlig och tät interaktion mellan studenter och enhetens personal.

Studerande i Vasa studerar enligt Helsingfors universitets juridiska fakultets utbildningsprogram för rättsnotarie och utbildningsplan för magisterprogrammet i rättsvetenskap. Ytterligare information om utbildningsplanen finns till exempel i Instruktioner för studeranden. Valfria studier kan också ordnas i samarbete med de andra högskolorna i Vasa.

I de terminlånga tematiska helheterna som ingår i utbildningsprogrammet för rättsnotarie ordnas undervisningen under terminen så att undervisningen i varje tematisk helhet indelas i föreläsningsundervisning som grundar sig på studerandenas förhandsförberedelser samt i smågruppsövningar.

Utöver föreläsningar och smågruppövningar inkluderar utbildningen också bl.a. seminarier, skriftliga arbeten, litteraturbaserade tentamina, essäer och inlärningsdagböcker. Inom ramen för utbildningen tränas också framträdande och presentation av egna uppgifter, samt mottagande och givande av feedback på egna och andra studerandes uppgifter.

Se även sidan Studier och studielivet vid juridiska fakulteten.

Forskning och forskarutbildning

Vid enheten i Vasa bedrivs också rättsvetenskaplig forskningsverksamhet. Forskningens fokusområden varierar enligt vilka forskare som är verksamma vid enheten.

Förnärvarande finns forskningens styrkeområden speciellt inom immaterialrätt, processrätt, insolvensrätt, förvaltningsrätt och skatterätt samt familje- och kvarlåtenskapsrätt (med tyngdpunkt på barn- och intressebevakningsrätt).

Enhetens forskningsprojekten finns på sidan med personalpresentationen. Mera om forskning vid fakulteten

Utbildningens kontor

Besöksadress

Ekgården, 4:e våningen
Storalånggatan 28–30
Vasa

Postadress

Helsingfors universitet / Juridiska utbildningen i Vasa
PB 1010 (Storalånggatan 28–30)
FI-65100 VASA
FINLAND

Tel:

029 41 22278 (+358 29 41 22278),
050 4762362 (+358 50 4762362)

Personalen vid juridiska utbildningen i Vasa

Enheten i Vasa är liten men har en hög gemenskap. Till den heltidsanställda undervisnings- och forskningspersonalen hör två professor, en universitetslektor, universitetslärare och doktorander. Till personalstyrkan hör också en professor på deltid, samt två undervisningsassistent. I undervisnings- och studentservicen jobbar en utbildningsplanerare och en koordinator på heltid.

Forskning och undervisning
Annan undervisnings- och forskningspersonal

Doktorand Max Malvikko
max.malvikko@helsinki.fi

Den ansvariga läraren i språk  Johanna Dahlin
johanna.dahlin@helsinki.fi

 

Studentservicen

Studierådgivning oik-vaasa-neuvonta@helsinki.fi

Adminstration