Forskning

Högkvalitativ juridisk forskning utgör grunden för fakultetens verksamhet. Utöver de traditionella forskningsområdena (såsom privaträtt, straffrätt, processrätt, internationell rätt och och förvaltningsrätt) idkas juridisk forskning tematiskt och ofta i samarbete med forskare i andra vetenskapsgrenar, t.ex. i frågor gällande globaliseringen, digitaliseringen och hållbar utveckling.

Fakultetens forskare är internationellt erkända för deras teoretiska, kritiska och historiska betraktelsesätt till juridiken. Tyngdpunkterna för forskningen

Vid fakulteten eller i samband med den fungerar även flera forskningsenheter och -projekt, såsom Erik Castrén Institutet (ECI), China Law Center och Legal Tech Lab.

Vid fakulteten kan även avläggas juridisk doktorsexamen. Doktorandutbildningen sker inom doktorandprogrammet för juridik, som hör till Helsingfors universitets Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskola (HYMY). Årligen utexamineras ca 15–20 juris doktorer. Doktorsavhandlingarna skrivs för det mesta på engelska.