Juridiska fakultetens främsta uppgifter är juridisk forskning och undervisning. I sitt arbete mot målet profilerar sig fakulteten speciellt genom forskningen och forskarutbildningen. Den juridiska fakultetens strategiska mål är samordnade med universitetets grundläggande målsättningar; forskningen och forskarutbildningen har företräde.

Helsingfors universitet är en av medlemmarna i förbundet för forskningsinriktade universitet i Europa (League of European Research Universities). Helsingfors universitet är ett utpräglat forskningsuniversitet, som ämnar höra till de främsta internationellt sett. Juridiska fakulteten omfattar de principer som gäller för forskningsuniversitet och avser för sin del att med sin verksamhet stärka Helsingfors universitets profil som ett forskningsuniversitet.

I forskningsarbetet betonar fakulteten strävan att nå kunskap och sanningen om rätten och rättvisa. Det ankommer på den juridiska forskningen och undervisningen att kritiskt och självständigt bedöma såväl rätten som rättslig praxis och rättsvetenskapen själv. I utbudet av forskningsbetingelser har också de icke-positivistiska läroämnen en betydande roll. Forskningen ska omfatta ett brett angreppssätt och mångsidigt erbjuda inter-disciplinära infallsvinklar. Dessutom producerar fakulteten kontinuerligt ny kunskap om jämställdhetsfrågor och diskriminering.