Psykologia

 

Psykologia

Helsingin yliopiston psykologian oppiaineessa tehtävä tutkimus ja siinä annettava opetus on luonnontieteellisesti painottunutta. Vahvoja tutkimusalueita ovat kehityspsykologia, terveyspsykologia ja kognitiivinen aivotutkimus. Lisäksi oppiaineessa tehdään mm. havaintopsykologian, kognitiivisen psykologian, arvojen psykologian ja kliinisen neuropsykologian tutkimusta. Oppiaine vastaa valtakunnallisesti kliinisen neuropsykologian erikoistumiskoulutuksesta.

Psykologiaa opiskelevat voivat suorittaa psykologian kandidaatin ja psykologian maisterin tutkinnot. Psykologian maisteri saa laillistuksen terveydenhuollon ammattihenkilöksi (psykologiksi). Psykologiasta voi suorittaa myös filosofian maisterin tutkinnon, joka ei johda psykologin ammattiin.

Erikoispsykologikoulutus

Erikoispsykologikoulutus on maisterin tutkinnon jälkeistä yliopistollista erikoistumiskoulutusta, joka järjestetään yliopistojen verkostoyhteistyönä. Tarkempi kuvaus koulutuksen eri muodoista löytyy Psykonetin sivuilta.

Erikoispsykologikoulutuksia järjestetään viidellä eri erikoisalalla seuraavasti (suluissa koulutuksesta vastaava yliopisto):

 • Kliininen terveyspsykologia (Itä-Suomen yliopisto)
 • Lapset ja nuoret (Turun yliopisto ja Åbo Akademi)
 • Neuropsykologia (Helsingin yliopisto)
 • Kliininen mielenterveyspsykologia (Helsingin yliopisto)
 • Psykoterapia (Jyväskylän yliopisto)
 • Työ- ja organisaatiopsykologia (Tampereen yliopisto)

Helsingin yliopiston vastuulla oleva neuropsykologian erikoispsykologikoulutus antaa pätevyyden kliinisen neuropsykologin tehtäviin terveydenhuollossa.

Psykonet on psykologian koulutusalalla toimiva yliopistoverkosto, jonka muodostavat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin psykologian laitokset ja oppiaineryhmät. Verkosto on toiminut koulutusalan katto-organisaationa vuodesta 1989.

Psykoterapeuttikoulutus

Psykoterapeuttikoulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöstön jatkokoulutukseen verrattavaa täydennyskoulutusta  ja edellyttää hakijalta mielenterveys- tai sitä vastaavan alan työkokemusta sekä soveltuvaa terveys- tai sosiaalialan taustakoulutusta. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti saa opiskelija Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen.

Tarkempaa tietoa hausta ja koulutuksen sisällöstä löytyy psykoterapeuttikoulutuksen sivuilta.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa psykologian tohtorin tutkinnon voi suorittaa pääaineena psykologia, mikäli on suorittanut psykologian maisterin tutkintoon kuuluvat syventävät opinnot sekä harjoittelun ja suorittanut ylemmän yliopistollisen korkeakoulututkinnon suomalaisessa korkeakoulussa (tutkintoa vastaavan tutkinnon ulkomaisessa korkeakoulussa). Pääaineena psykologiaa opiskelevan on mahdollista suorittaa filosofian tohtorin tutkinto, niissä tapauksissa, jolloin kliinistä harjoittelua ei suoriteta. Enenevä osa psykologian tohtoriopiskelijoista suorittaa tutkintoaan Terveyden tutkimuksen tutkijakoulussa.

Attention and Memory Networks of the Human Brain
Tutkimme havaitsemiseen, muistiin ja tarkkaavaisuuteen liittyvää aivotoimintaa toiminnallisella magneettikuvauksella (fMRI), sekä elektro- ja magnetoenkefalografialla (EEG ja MEG).

Clinical Neuropsychology Research Group
Kliinisen neuropsykologian ryhmässä tutkitaan sekä hankittuja että kehityksellisiä kognitiivisia häiriöitä lapsilla ja aikuisilla, kognition kehittymistä lapsuudesta aikuisuuteen, kognition neuropsykologisia arviointimenetelmiä ja poikkitieteellisiä moniammatillisia kuntoutusmenetelmiä.

Cognitive Brain Research Unit (CBRU) / Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö
CBRU tutkii ihmisen havainto- ja kognitiivisia prosesseja, niiden kehitystä, häiriöitä ja muotoutuvuutta erityisesti kielellisissä ja musiikkiin liittyvissä toiminnoissa.

Developmental Psychology Research Group (DEPSY)
Kehityspsykologian ryhmä tutkii ihmisen psyykkiseen kehitykseen liittyviä teemoja läpi elämänkaaren. Meitä kiinnostaa mm. sikiöaikainen ohjelmoituminen, raskausajan hyvinvointi, mielenterveys, neurokognitiivisten taitojen kehittyminen, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät, uni ja ikääntyminen. Työskentelemme useiden eri seuranta-aineistojen parissa, teemme laajaa yhteistyötä Suomessa ja ulkomailla, ja käytämme hyväksemme monia erilaisia menetelmiä selvittääksemme, miten ihmismieli kehittyy

Mind and Brain in the Systemic Context Research Group (MBSC Group)
Tutkimme sitä, kuinka psyykkiset ilmiöt ovat vuorovaikutuksessa ihmisen fysiologian kanssa, ja selvitämme kuinka näitä ilmiöitä voidaan säädellä terveyden edistämiseksi. Tutkimme erityisesti systeemisiä eli koko elimistön tason säätelymekanismeja jotka ovat keskeisiä kansanterveyden kannalta merkittäville mielenterveyshäiriöille kuten masennukselle. Haluamme käyttää tietoa sairausmekanismeista uusien hoitomenetelmien kehittämisessä ja olemassa olevien hoitomenetelmien parantamisessa. Selvitämme myös sitä, millä tavoin eri hoitomenetelmät vaikuttavat niihin elimistön järjestelmiin joiden on havaittu muuttuneen hoidon kohteena olevassa psyykkisessä sairaudessa. Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme yhdistämällä eri tyyppisistä aineistoista ja menetelmistä saatua tietoa; käytämme tutkimuksessamme potilas- ja väestöaineistoja sekä kokeellisen tutkimuksen menetelmiä.

Perception, Action and Cognition (PAC)
Tutkimme ihmisen tiedonkäsittelyä liittyen havaitsemiseen, motoriseen toimintaan, oppimiseen ja muistamiseen. Menetelminä käytämme psykofysiikkaa, aivokuvantamista ja laskennallista mallintamista. Tutkimusaiheita ovat pintarakenteiden, värien ja muotojen havaitseminen, kädenliikkeiden koordinointi ja motorinen säätely, havainto-oppiminen ja työmuisti, puheen havaitseminen, aistien välinen integraatio sekä kasvojen havaitseminen ja muistaminen.

Research on Everyday Thinking
Ryhmä tutkii arkipäiväistä ajattelua, erityisesti intuitiivista, analyyttistä, mentalistista ja mekanistista ajattelua sekä arkipäivän uskomuksia ja päättelyn vinoumia (mm. yliluonnolliset uskomuksia sekä ruokaan ja terveyteen liittyviä uskomuksia). Tutkimusmenetelmiämme ovat kyselytutkimukset (pääasiassa arviointiasteikot ja kognitiiviset tehtävät), kokeellinen tutkimus sekä aivotutkimus.

Research on Self-presentation and values
Tutkimme ihmisten henkilökohtaisia arvoja (human values)  ja erityisesti arvojen rakennetta, muutosta,  mittaamista, esittämistä ja havaitsemista.

Sleep & Mind Research Group
Sleep & Mind -tutkimusryhmä tutkii unta, kognitiota, oppimista ja mielenterveyttä monitieteisesti, yhdistellen menetelmiä ja asetelmia psykologiasta, lääketieteestä ja aivotutkimuksesta, tehden sekä pitkittäisiä seuranta- että kokeellisia tutkimuksia. Kohderyhmänä on usein lapset ja nuoret. Erityinen mielenkiinto on vuorokausirytmin säätelyssä sekä unen mikrorakenteessa.

The Psychosocial Factors & Health Research Group
Ryhmä tutkii psyykkisen ja fyysisen terveyden taustalla vaikuttavia psyykkisiä, sosiaalisia, käyttäytymiseen liittyvät ja biologisia prosesseja, joita voivat liittyä esimerkiksi varhaiseen lapsuuden ympäristöön, työelämään, vanhuuden sosiaalisiin suhteisiin tai useamman sukupolven yli välittyviin tekijöihin. 

Visual Cognition Research Group
Tutkimusryhmä tutkii visuaalista kognitiota perustutkimuksen ja teknologiatutkimuksen näkökulmista.

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
Kimmo
Alho
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia

Psykologian professori

ME
Marko
Elovainio
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Sosiaalipsykologia
LH
Laura
Hokkanen
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
AH
Annette
Horstmann
apulaisprofessori, toinen kausi
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Neurotieteet, Psykologia


IH
Iiris
Hovatta
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia, Neurotieteet, Neurologia ja psykiatria
MJ
Markus
Jokela
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
TK
Teija
Kujala
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
ML
Minna Sirpa M
Laakso
apulaisprofessori, toinen kausi
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Kielitieteet, Logopedia
NR
Niklas
Ravaja
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Sosiaalipsykologia
KR
Katri
Räikkönen-Talvitie
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
TS
Teppo
Särkämö
apulaisprofessori, toinen kausi
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Neurotieteet, Neurologia ja psykiatria, Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet

Opettajat
KH
Kati
Heinonen-Tuomaala
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
AI
Alisa
Ikonen
yliopisto-opettaja
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Logopedia
HJ
Heli
Järnefelt
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
SK
Sanna
Koskinen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
IK
Ilmari
Kurki
yliopisto-opettaja
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
SK
Soila Maria
Kuuluvainen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
ML
Marja
Laasonen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
JL
Jari Marko
Lahti
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
KL
Kaisa
Launonen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Logopedia
ML
Marjaana
Lindeman-Viitasalo
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
JL
Jari
Lipsanen
yliopisto-opettaja
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
Petriina
Munck
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
PP
Petri
Paavilainen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
KP
Kati
Pajo
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Eino Juhani
Partanen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia

Olen kognitiivisen neurotieteen tutkija, yliopistonlehtori ja työskentelen ajoittain myös kliinisenä neuropsykologina. Opetan erityisesti työelämätaitoihin liittyviä teemoja opiskelijoille. Opetuksen ja tutkimuksen ohella luennoin sekä eri ammattiryhmien asiantuntijoille (mm. opettajille tai terveydenhuollon ammattihenkilöille) varhaiskehityksestä ja oppimisen aivoperustasta, mutta myös mm. työstressistä ja sen välttämisestä. Taustaltani olen insinööri ja psykologi, joten tutkimustyössäni yhdistän ohjelmointia, digitaalista signaalinkäsittelyä ja kliinistä psykologiaa. Tutkimuskiinnostukseni keskittyvät puheen ja kielen varhaiskehityksen hermostollisen perustan tutkimiseen, mukaanlukien menetelmäkehitys. Vapaa-aikaani vietän tanssien.

SP
Seija
Pekkala
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Logopedia
TP
Tarja-Liisa
Peromaa
yliopisto-opettaja
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
Anu-Katriina
Pesonen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia

 Psykologian kandi- ja maisteriohjelmien johtaja, Sleep & Mind -tutkimusryhmän johtaja

LP
Laura
Pulkki-Råback
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
RP
Riikka
Pyhälä-Neuvonen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia

Pages

Tutkijat
PG
Polina
Girchenko
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
AH
Anu
Haavisto
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
CH
Christian
Hakulinen
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
JH
Jukka
Häkkinen
yliopistotutkija
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
LK
Lilli Emilia
Kimppa
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Neurotieteet, Kielitieteet
ML
Marius
Lahti-Pulkkinen
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
SL
Soili
Lehto
tutkimusjohtaja
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Neurologia ja psykiatria, Psykologia
TL
Tuomas
Leisti
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
ML
Mona
Liljelund
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Kognitiotiede, Psykologia
NM
Noelia
Martinez Molina
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
IM
Ilmari
Määttänen
yliopistotutkija
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Biotieteet
MO
Maria
Olkkonen
akatemiatutkija
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
IR
Igor
Radun
yliopistotutkija
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
VR
Ville
Rantalainen
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
JR
Johanna
Rosenqvist
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
TS
Toni
Saarela
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
Viljami
Salmela
akatemiatutkija
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
KS
Kateryna
Savelieva
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
KS
Katri
Savolainen
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
JS
Juha
Silvanto
akatemiatutkija
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia

Pages

Tohtorikoulutettavat
VB
Viktória
Balla
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Neurotieteet, Kognitiotiede, Logopedia
DF
Daniel
Fängström
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
RG
Regina
Garcia Velazquez
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
Ville Johannes
Harjunen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia

Tutkijatohtori proferssori Niklas Ravajan Emotional Interaction and eHealth tutkimusryhmässä. Harjusen tutkimus liittyy emootioiden ja sanattoman kommunikaation psykofysiologiseen perustaan, sosiaaliseen kognitioon, päätöksentekoon and yksilöeroihin emootioihin liittyvissä neuraalisissa prosesseissa. Tutkimusten metodologisena pohjana on aivosähkökäyrä, autonomisen hermoston vasteet and virtuaalitodellisuusteknologia.

LH
Laura
Hedlund
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Kognitiotiede, Neurotieteet
VH
Vilja
Helminen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
TH
Tatu
Huovilainen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
EJ
Eveliina
Joensuu
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
KJ
Katja
Junttila
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Neurotieteet, Kasvatustieteet, Logopedia, Kognitiotiede
LK
Linda
Kailaheimo-Lönnqvist
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
CK
Crista
Kaukinen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
KK
Kaisla
Komulainen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
TK
Tuomas Helmer
Kvist
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
AL
Anna
Lähdepuro
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
NM
Nella
Moisseinen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Kognitiotiede, Psykologia, Neurologia ja psykiatria, Neurotieteet, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet
Emmi
Pentikäinen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
AP
Anni
Pitkäniemi
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Neurotieteet, Neurologia ja psykiatria, Kognitiotiede, Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet
Rachel
Robinson
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Psykologia
SS
Sini-Tuuli
Siponkoski
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
ES
Eva
Ståhlberg-Forsen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto

Pages

 • Kompleksi
  Kompleksi r.y. on Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia psykologian opiskelijoiden etujärjestönä, edistää psykologian opetusta, tutkimusta ja ammattikäytäntöä sekä tukea opiskelijoiden sosiaalista kanssakäymistä.
 • Psykologiliitto
 • Suomen Psykologinen Seura

Osastonjohtaja

professori Laura Hokkanen
laura.hokkanen@helsinki.fi
PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutusohjelman johtaja

professori Anu-Katriina Pesonen
anukatriina.pesonen@helsinki.fi

Oppiaineen vastuuhenkilö

yliopistonlehtori Kati Heinonen-Tuomaala
kati.heinonen@helsinki.fi

Osoite

PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Henkilökunta

Psykologian ja logopedian osaston yhteystiedot
Opettajien vastaanottoajat

Yliopisto- ja opiskelijapalvelut

Lääketieteellisen tiedekunnan henkilökunnan yhteystiedot
Helsingin yliopiston yhteinen opiskelijaneuvonta
sähköposti: meilahti-student@helsinki.fi