Diagnostis-terapeuttinen osasto

Lääketieteellinen tiedekunta

Diagnostis-terapeuttinen osasto vastaa HY lääketieteellisen tiedekunnan perusopetuksesta anestesiologian, kliinisen fysiologian ja radiologian osalta ja vastaa näiden alojen erikoislääkärikoulutuksesta. Osasto koostuu neljästä eri yksiköstä: Anestesiologia, Kliininen fysiologia, Radiologia ja Liikuntalääketiede.

Diagnostis-terapeuttinen osasto toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS, Meilahden sairaala) tiloissa ja osin Biomedicum Helsingissä.

Anestesiologian ja tehohoidon yksikkö vastaa anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon perusopetuksesta sekä anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon erikoislääkärikoulutuksesta ja näihin osa-alueisiin liittyvästä tutkimustyöstä. Aktiivista, pääasiassa kliinistä tutkimustyötä on kaikilla mainituilla osa-alueilla (ATEK).

ATEK:ssa on tarjolla syventäviä projekteja. Anestesiologian amanuenssuurin (vapaavalintainen) voi suorittaa yliopistosairaalaan kuuluvassa yksikössä sopimuksen mukaan.

Perusopetus

Pääosa anestesiologian ja ensihoidon ja kivunhoidon opetuksesta annetaan 4. lukuvuoden aikana. Syksyllä on elvytysluento (2 h), minkä jälkeen pidetään elvytyksen pienryhmäopetus (3 h). Kevätlukukaudella on anestesian luentoviikko (8 x 2 h), ja tämän jälkeen opiskelijoilla on viikon mittainen käytännön harjoittelujakso HUS-piirin sairaaloiden anestesiayksiköissä (leikkaussaleissa). Ensihoidon opetus täydentyy 6. lukuvuoden syksyllä pidettävän päivystyslääketieteen kertauskurssin (1,5 op) aikana. Kivunhoidon opetus on integroitu, ja yhteenveto tehdään 6. lukuvuoden kipuseminaarissa. Neljännen vuosikurssin jälkeen, ennen valmistumista, opiskelija suorittaa ns. elvytyskuulustelun simulaatiotilanteessa kolmen opiskelijan ryhmässä.

Anestesiologian ja tehohoidon yksikkö järjestää myös valinnaisia kursseja. Hätäensiapu ja ensihoito -kurssi järjestetään ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille (1,0 op) sekä käytännön anestesiologian kurssi kesätöihin meneville neljännen ja viidennen vuoden opiskelijoille (1,5 op). Muita valinnaisia kursseja ovat akuutti hengitysvajaus (1 op), käytännön akuuttilääketiede (1 op) ja äkillisesti sairastunut potilas (1 op).

Erikoislääkärikoulutus

Anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuvat suorittavat ennalta sovitut koulutuspalvelut tietyissä yliopistosairaalan yksiköissä. Käytännössä erikoisalaan kuuluva yliopistosairaalajakso on 2-3 vuoden mittainen. Teoreettista koulutusta on tarjolla kuukausittain pidettävissä nelituntisissa koulutusseminaareissa ja eri koulutusyksiköiden omissa viikottaisissa koulutuksissa.

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Radiologian yksikkö vastaa radiologisten kuvantamismenetelmien diagnostisen käytön ja siihen liittyvän säteilysuojelun perusopetuksesta, radiologian erikoislääkäri- ja täydennyskoulutuksesta ja radiologisesta tieteellisestä tutkimuksesta. Syventäviä projekteja ja amanuenssuureja on tarjolla.

Perusopetus

Radiologian opetusta annetaan L3k - L4k kurssien aikana thorax-, neuro-, vatsa- ja tuki- ja liikuntaelinradiologiassa integroituna kliinisen opetuksen blokkeihin; thorax- ja vatsablokeissa myös englanniksi kansainväliselle ryhmälle. L5s kurssilla opetetaan lasten radiologiaa ja L6s kurssilla pidetään radiologian seminaarit. 

Opetuksen tavoite on perehdyttää opiskelijat radiologisten kuvantamismenetelmien käyttöön ja tautien diagnostiikkaan, kuvantamisindikaatioihin, kontraindikaatioihin ja lähettävän lääkärin velvollisuuteen huolehtia potilaan säteilyturvallisuudesta.  Tavoitteena on myös saavuttaa kyky tulkita itsenäisesti perusterveydenhuollossa yleisesti käytettyjen thorax-, natiivimaha- ja luuston traumakuvia. UÄ:n itsenäistä käyttöä harjoitellaan.

L6s aikana pidettävissä seminaareissa perehdytään potilastapausten valossa radiologin työhön ja kerrataan  luu- ja thoraxkuvien tulkintaa. Syventävä kurssi on tarjolla UÄ- ja päivystysradiologiassa. Taitopajassa tarjotaan murtuma- ja thorax-kuvien tulkintaharjoituksia ja UÄ-opetusta kliinisen opettajan johdolla.

Erikoislääkärikoulutus

Koulutuksen kokonaispituus ennen 1.1.2013 koulutukseen hyväksytyille on 5 v ja 1.1.2013 jälkeen hyväksytyille 6 vuotta. Koulutusajasta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella ja tähän aikaan sisältyy 9kk terveyskeskuksessa. Koulutus sisältää käytännön palvelun lisäksi teoreettista kurssimuotoista koulutusta sekä lähijohtajakoulutuksen. Koulutuksen toteutumista seurataan lokikirjalla.

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Radiologian lisäkoulutusohjelmat

Radiologian erikoislääkäritutkinnon jälkeen voi suorittaa kaksivuotisen lisäkoulutuksen seuraavilla aloilla:

  • Abdominaaliradiologia
  • Akuuttiradiologia
  • Lasten radiologia
  • Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen
  • Neuroradiologia
  • Thoraxradiologia
  • Toimenpideradiologia    
  • Tuki- ja liikuntaelinradiologia

Tutkimus

Radiologialla toimii tutkimusryhmiä ja tohtorikoulutettavia mm. neuroradiologian, sydämen kuvantamisen, tuki- ja liikuntaelinradiologian, lastenradiologian ja metabolisen kuvantamisen aloilla.

Kliinisen fysiologian yksikkö vastaa kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen perusopetuksesta lääketieteen opiskelijoille sekä kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkärikoulutuksesta ja isotooppilääketieteen osalta sairaalafyysikoiden erikoistumiskoulutuksesta. Lisäksi kliinisen fysiologian yksikkö johtaa kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimustyötä Helsingin yliopistossa.

Kliininen fysiologia on diagnostinen erikoisala, jossa selvitellään fysiologisin menetelmin erityisesti keuhkojen ja verenkiertoelimistön toimintahäiriöitä ja isotooppilääketieteen menetelmin erilaisten biomarkkereiden jakautumishäiriöitä elimistössä. Uusimpana mahdollisuutena on elimistön aineenvaihdunnan kuvantaminen positroniemissiotomografialaitteistolla. Kliinisessä fysiologiassa ja isotooppilääketieteessä on tarjolla useita syventävien opintojen aiheita, joita on esitelty opinto-oppaissa.

Perusopetus

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen propedenttista opetusta annetaan L3k –kurssilla. Kliinisen fysiologian muu opetus on integroitu pääasiassa rintakipu ja hengenahdistus –opintojaksoon, jossa se käsittää neljä tuntia seminaariopetusta ja kaksi tuntia ryhmäopetusta. Näissä opetetaan mm. fyysisen suorituskyvyn rajoittumisen ja hengenahdistuksen patofysiologisia mekanismeja eri sairauksissa. Lisäksi esitellään kliinisen fysiologian diagnostisia tutkimusmetodeja käytännön tasolla laboratoriossa.

Erikoislääkärikoulutus

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella HUSLABissa on neljä sairaalalääkärin koulutusvirkaa. Koulutuksen kokonaiskesto on kuusi vuotta. Koulutus tapahtuu yhdessä eri kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen laboratorioissa Meilahden, Jorvin, Peijaksen ja Marian sairaaloissa ja eräissä muissa HYKSin yksiköissä.

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunna sivuilla.

Tutkimus

Kliinisen fysiologian yksikössä on vilkasta tutkimustoimintaa erityisesti keuhkosairauksiin, autonomisen hermoston toimintahäiriöihin, sydämen sähköisiin toimintahäiriöihin sekä aivojen toimintojen muutoksiin liittyen. Monet tutkimusprojektit liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön. Näistä mainittakoon FinEsS-tutkimus (Finland, Estonia, Sweden) ja synkrotronitutkimus (Helsinki, Grenoble). Tutkimusyhteistyötä on Teknillisen korkeakoulun, radiokemian ja fysiikan yksiköiden sekä biolääketieteen laitoksen kanssa.

Liikuntalääketieteen yksikkö vastaa liikuntalääketieteen opetuksesta ja yksikössä tehdään alaan liittyvää liikuntafysiologista ja liikuntalääketieteellistä tutkimustoimintaa. Yksikkö toimii Urheilulääketieteen säätiön tarjoamissa toimitiloissa Helsingin Diakonissalaitoksen korttelin sisäpihalla rakennuksessa I (Pihala).

Perusopetus

Perusopetuksessa ei ole erillistä liikuntalääketieteen kurssia vaan opetus on toistaiseksi integroitu muiden kliinisten erikoisalojen opetukseen. Yksikössä on mahdollista suorittaa yksikön muuhun  tutkimustoimintaan liittyen syventäviä opintoja. Lisäksi yksikkö pyrkii  tarjoamaan vuosittain vapaavalintaisi kursseja, joita ovat olleet Liikuntafysiologian perusteet,  Liikunta ja sairaudet sekä Lääkäri ja urheilu.

Erikoisläkäärikoulutus

Liikuntalääketieteen koulutusohjelmaan, joka on 5-vuotinen,  kuuluu 9 kk perusterveydenhuollon palvelun lisäksi liikuntalääketieteeseen läheisesti liittyvillä kliinisillä aloilla tapahtuva runkokoulutusvaihe (1 v 9 kk – 2 v 3 kk ) ja liikuntalääketieteeseen eriytyvä koulutus (2 v – 2 v 6 kk ), joka suoritetaan Urheilulääketieteen säätiön Helsingin urheilulääkäriasemalla . Teoreettinen koulutus tapahtuu viikoittaisten yksikkökoulutuskokousten, valtakunnallisten kurssien ja muiden liikuntalääketiedettä käsittelevien koulutustilaisuuksien muodossa.

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Tutkimus

Liikuntalääketieteen yksikön tutkimustoiminta on suunnattu sellaisille  liikuntalääketieteen ja liikuntafysiologian keskeisille osa-alueille, jotka koskettavat yleisimpiä kansansairauksia (sydän- ja verisuonisairaudet, obstruktiiviset keuhkosairaudet, diabetes), tuki- ja liikuntaelimistön vammoja ja sairauksia tai käsittelevät kuormituksen ja perimän yhteydet sekä erityisesti liikuntafysiologian alalta kardiorespiratorisia kuormitusvasteita.  Tutkimuslinjoja tukee aktiivinen omien tutkimusmenetelmien kehittäminen. Tutkimusta tehdään hyödyntäen sekä yksikön että Urheilulääketieteen säätiön henkilökuntaa ja välineistöä että yhteistyössä Helsingin yliopiston eri laitosten ja tutkimuskeskusten kanssa. Myös kansainvälinen yhteistyö on vakiintunut tutkimusyhteistyön ja tutkijavaihdon muodossa Universtiy of Western Ontarion (Kanada) kanssa. Yksikön tutkimusryhmissä on tohtorikoulutettavia liikuntalääketieteen (LT), liikuntafysiologian (FT) ja ravitsemustieteen aloilta.

Johtaja

professori Taina Autti
taina.autti (at) helsinki.fi
PL 22 (Haartmaninkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto

Osoite

PL 22 (Haartmaninkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto