Utveckling och uppföljning av hållbarhets- och ansvarsarbetet

Ett av Helsingfors universitets strategiska val är att vi vill vara en föregångare i ansvar och hållbarhet. Vårt program för hållbarhet och ansvar innehåller omfattande rekommendationer om åtgärder för forskning, undervisning, förvaltning och samhällspåverkan. Vi har också bedömt interna strukturer och förutsättningar som för sin del bidrar till vårt engagemang för hållbarhet. Vi publicerar årligen en hållbarhets- och ansvarsrapport som på ett transparent sätt beskriver hur vi arbetar och hur våra åtgärder framskrider.
Program för hållbarhet och ansvar 2022-2024

Helsingfors universitets strategi 2021–2030 gör gällande att vi vill vara en föregångare inom ansvar och hållbarhet. Ambitiösa mål uppfylls inte över en natt eller utan konkreta åtgärder. I det här programmet får du en översikt över Helsingfors universitets hållbarhetsmål och initiativ för åren 2022–2024. Olika enheter, grupper och individer står bakom initiativen, som åskådliggör vår strävan att integrera hållbarhet och ansvar i allt vi gör. I stället för att fokusera på enskilda initiativ vill vi övergå till en mer övergripande hållbarhetsstrategi.

Koldioxidneutralt Helsingfors universitet 2030 – färdplan

Universitetet har i sin strategi satt som mål att bli koldioxidneutralt senast 2030. I färdplanen för ett koldioxidneutralt Helsingfors universitet 2030 har det sammanställts etapper för att nå universitetets mål om koldioxidneutralitet.  Vi främjar ekologisk hållbarhet genom att minska koldioxidavtrycket för vår verksamhet genom att satsa på smarta energilösningar, lågutsläppstransporter och hållbara matvanor samt på hållbar upphandling.   

Hållbarhetsöversikt - Hållbar och ansvar vid Helsingfors universitet 2021

Den här rapporten är en överblick över vårt arbete för hållbarhet och ansvar under 2021. Den behandlar en samling åtgärder som vidtagits inom forskning, undervisning och samhällssamverkan, samt i vår egen verksamhet i vardagen. Rapporten 2021 är den andra rapporten från Helsingfors universitet som samlar hållbarhets- och ansvarsaktiviteter. 

Rapporten har delats upp i avsnitt på webbplatsen för att förbättra läsbarheten och tillgängligheten. Hela rapporten kan också laddas ner i ett lågupplöst format. 

Innehåll, förord av prorektor Tom Böhling och inledning av rapporten. 

Universitetets organisationsstruktur och verksamhetskultur skapar förutsättningarna för att vi ska kunna främja hållbarhet och ansvar. Helsingfors universitets strategi för 2021–2030 anger att hållbarhet och ansvarstagande ska vara vägledande för all verksamhet vid universitetet. Forskningscentrum, forskningssamfund och forskningsinstitut med fokus på hållbarhet stöder vårt arbete för hållbarhet och ansvar. 

Vi vid Helsingfors universitet främjar hållbar utveckling på många olika vetenskapsområden på alla våra campus. Vi bedriver banbrytande mångvetenskaplig forskning med hjälp av 11 fakulteter samt 40 000 studenter och forskare. 

Hållbarhetsfrågor är kopplade till alla utbildningsområden. Vi erbjuder perspektiv på hållbar utveckling i samband med flera utbildningsprogram, kurser och studiehelheter. Under 2021 testade vi en tvärvetenskaplig hållbarhetskurs för alla studerande vid Helsingfors universitet och vi investerade i att stärka hållbarhetskompetensen inom generiska expertfärdigheter.  

Under 2021 intensifierade och utvidgade vi samarbetet såväl med våra nya som befintliga samarbetspartner. Hållbarhet är en central del av partnerskapsarbetet och samverkan med samhället. Vi samarbetar med städer, företag och stiftelser under olika hållbarhetsteman. En viktig del av samarbetet inbegriper även andra universitet och sektorforskningsinstitut, både i Finland och internationellt.

En hållbar och ansvarsfull universitetsvardag omfattar bland annat utveckling av förvaltningen, jämställdhets- och likabehandlingsarbete, främjande av en koldioxidneutral cirkulär ekonomi och biologisk mångfald samt ansvarsfull placeringsverksamhet. 

Hållbarhetsöversikt - Hållbar och ansvar vid Helsingfors universitet 2017-2020

Det här är Helsingfors universitets första rapport som sammanställer vårt arbete för hållbarhet och ansvar. I början av den nya strategiperioden 2021–2030 blickar vi ännu tillbaka så att vi bättre kan planera för framtiden. Rapporten är en överblick över vårt arbete för hållbarhet och ansvar under den föregående strategiperioden 2017–2020, och samtidigt ett sätt för oss att göra vårt arbete mer transparent och öppet.

Rapporten har delats upp i avsnitt på webbplatsen för att förbättra läsbarheten och tillgängligheten. Hela rapporten kan också laddas ner i ett lågupplöst format.

Innehåll, förord av rektor Sari Lindblom och inledning av rapporten.

Universitetets organisationsstruktur och verksamhetskultur skapar förutsättningarna för att vi ska kunna främja hållbarhet och ansvar. Under strategiperioden 2017–2020 inrättade vi en kommitté för hållbarhet och ansvar vid universitetet. Kommittén ansvarar för utvecklingen, uppföljningen och rapporteringen av arbetet för hållbarhet och ansvar. Forskningscentrum, forskningssamfund och forskningsinstitut med fokus på hållbarhet stöder vårt arbete för hållbarhet och ansvar.

Vi vid Helsingfors universitet främjar hållbar utveckling på många olika vetenskapsområden på alla våra campus. Vi bedriver banbrytande mångvetenskaplig forskning med hjälp av 11 fakulteter samt 40 000 studenter och forskare.

Hållbarhetsfrågor är kopplade till alla utbildningsområden. Vi erbjuder perspektiv på hållbar utveckling i samband med flera utbildningsprogram, kurser och studiehelheter. Teman med anknytning till hållbar utveckling tas upp i undervisningen vid nästan alla fakulteter, från Bio- och miljövetenskapliga till Humanistiska fakulteten.

För att kunna fullfölja visionen ”Globalt inflytande genom samverkan” intensifierade och breddade vi samarbetet såväl med våra nya som befintliga samarbetspartner. Hållbarhet är en central del av partnerskapsarbetet och samverkan med samhället. Vi samarbetar med städer, företag och stiftelser under olika hållbarhetsteman. En viktig del av samarbetet inbegriper även andra universitet och sektorforskningsinstitut, både i Finland och i utlandet.

En hållbar och ansvarsfull universitetsvardag omfattar bland annat utveckling av förvaltningen, jämställdhets- och likabehandlingsarbete, främjande av en koldioxidneutral cirkulär ekonomi och biologisk mångfald samt ansvarsfull placeringsverksamhet.

Andra rapporten om hållbarhet och ansvar

Kolla in våra tematiska, bransch- och enhetsspecifika rapporten om hållbarhet och ansvar.