Universitetets kontaktpersoner för hållbarhets- och ansvarsfrågor

Kontakta oss om du vill veta mer om universitetets arbete för hållbarhet, ansvar och jämställdhet.

Jarna Heikkilä, miljöspecialist, HY247 (jarna.heikkila@helsinki.fi)

Specialister och forskare inom hållbarhet

Våra forskare tar sig an klimatförändringen, förlusten av arter och jämställdhetsfrågor från olika mångvetenskapliga perspektiv.

Kommittén för hållbarhet och ansvar

Den av rektor tillsatta Kommittén för hållbarhet och ansvar svarar för att utveckla, följa upp och rapportera om universitetets arbete för hållbarhet och ansvar. Kommittén organiserar arbetet för hållbar utveckling på hela universitetets nivå. Kommittén utvecklar universitetets arbete för hållbarhet och ansvar och består av experter, representanter för fakulteterna och sektorerna, samt studentmedlemmar.

Prorektor Anne Portaankorva, med ansvar för hållbarhets- och ansvarsfrågor, är ordförande för kommittén.

Jäm­ställd­hets- och li­ka­be­hand­lings­kom­mit­té

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén är ett organ som leds av prorektor och företräder mångfalden vid universitetet. Ledamöterna i kommittén väljs så att det finns representanter för olika kön, universitetets olika personalgrupper, studenter, människor i olika åldrar vid universitetet samt grupper med expertis eller erfarenhet i frågor som gäller likabehandling.

Kommittén har följande uppgifter: 

  • främja att jämställdhetslagens och diskrimineringslagens mål uppnås och följa hur jämställdheten utvecklas vid universitetet och rapportera om utvecklingen 
  • påverka så att positiva attityder, åsikter och strukturer för jämställdhet och likabehandling stärks vid universitetet 
  • bereda en jämställdhets- och likabehandlingsplan enligt jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. 

Prorektor Hanna Snellman är ordförande för kommittén. Sekreterare är jämställdhetsansvarige Timo Valtonen. I frågor som rör jämställdhet kan du vända dig till jämställdhetsansvarige på tasa-arvovastaava@helsinki.fi. 

Dessutom finns det kontaktpersoner i likabehandlings- och tillgänglighetsfrågor vid Personaltjänster och Undervisnings- och studentservicen. Det finns även trakasseriombud vid universitetet. För mer information kontakta oss på hrd@helsinki.fi

Prodekaner med ansvar hållbarhet och ansvar

Varje fakultet vid Helsingfors universitet har utsett en prodekanus med ansvar för hållbarhet och ansvar som främjar hållbarheten och ansvaret vid fakulteten. Prodekanerna kartlägger och förankrar fakulteternas goda praxis inom hållbarhet och ansvar i syfte att främja hela universitetets hållbarhets- och ansvarsarbete.    

Kontaktuppgifter till fakulteternas ledning.  

Mer information om arbetet av prodekanerna med ansvar för hållbarhet och ansvar fås av Riina Koivuranta.  

 

Hållbarhets- och ansvarsteam

Hållbarhets- och ansvarsteamet stödjer universitetsledningen och olika universitetsenheter i att nå de strategiska målen relaterade till hållbarhet och ansvar. Teamet koordinerar till exempel implementeringen och uppföljningen av planen för hållbarhet och ansvar, förbereder årlig hållbarhetsrapportering och stöder kommunikation om hållbarhets- och ansvarsfrågor. Teamet är en del av enheten för kommunikation och samhällsrelationer som verkar under Universitetsservicen.