Etiska anvisningar

Verksamheten vid vårt universitet präglas av våra värderingar: sanning, bildning, frihet och gemenskap. Utöver värderingarna bildar Helsingfors universitets etiska anvisningar och principerna nedan grunden för beslutsfattandet och verksamhetsutvecklingen vid universitetet.
All­män­na prin­ci­per

I vår verksamhet respekterar och främjar vi FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och vi strävar i all vår verksamhet efter att inte kränka dessa.

Vi värnar i all vår verksamhet om demokrati som samhällsform, akademisk frihet och universitetets autonomi.  Vi har förbundit oss till Europarådets och det akademiska samfundets gemensamma resolution Global Forum on Academic Freedom, Institutional Autonomy, and the Future of Democracy, 2019.

Vi följer i all vår verksamhet lagar och bestämmelser samt universitetets anvisningar. Varje medlem av universitetsgemenskapen ansvarar för att hen följer även de särskilda regler som gäller hens eget vetenskapsområde eller arbete.

God förvaltningssed och därmed förknippade principer om transparens är viktiga för oss, eftersom universitetet är en offentlig aktör

Alla medlemmar av universitetsgemenskapen är jämlika. Vi behandlar alla i universitetsgemenskapen jämlikt och respektfullt, och tillåter dem att delta i universitetets verksamhet på lika villkor. Vi främjar säkerheten och välfärden i samhället och vår verksamhetsmiljö genom att följa universitetets jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Universitetet godkänner inga former av osakligt bemötande, mobbning eller trakasserier. Alla chefer och lärare vid universitetet är skyldiga att ingripa om de upptäcker osakligt bemötande, mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen eller i studierna. Du kan få hjälp av universitetet om du blir utsatt för osakligt bemötande i arbetet eller studierna.

Vi följer principerna för hållbar utveckling, utnyttjar naturresurser ansvarsfullt och förbättrar kontinuerligt vår miljöeffektivitet. Genom vår forskning och undervisning ökar vi förståelsen av komplexa fenomen i världen. Vi tar fram ny kunskap och kompetens som är till nytta för hela mänsklighetenEtt hållbart universitet

I vår roll som anställda vid Helsingfors universitet följer vi i sociala medier universitetets värderingar.  Vi använder sociala medier på ett smart sätt – etiskt och med respekt för varandra. Universitetets rekommendationer för sociala medier hjälper dig bygga upp ditt digitala fotavtryck på ett tryggt och ansvarsfullt vis.

Helsingfors universitets rekommendationer om användning av sociala medier

Vär­de­ring­ar i uni­ver­si­te­tets var­dag
 • Sanning leder oss till ny kunskap.
 • Sanning innebär att vi har en kritisk hållning.
 • Sanning är grunden för vår högklassiga forskning och undervisning.
 • Utgångspunkten för forskningen, undervisningen, lärandet och den övriga verksamheten är en strävan efter sanning och ny kunskap.
 • Vi handlar inte på ett sätt som skadar någon vid universitetet, varken av vårdslöshet eller på flit.
 • Vi plagierar inte och vi varken förfalskar eller förvanskar data.
 • Vi agerar ärligt och opartiskt.
 • Vi tillåter inte att utomstående påverkar vår omdömesförmåga eller befattar sig med hur vi använder vår kunskap eller vår specialkompetens.
 • Vi respekterar varandras rätt till personlig integritet samt konfidentialiteten i fråga om information, dokument och data.
 • Bildning leder oss rätt.
 • Bildning är vårt etiska samvete.
 • Bildning ger oss kontinuitet och ett öppet sinne.
 • Vårt goda etiska samvete styr alla våra val.
 • Vi är öppna för nya idéer och angreppssätt.
 • Vi ger respons eller kritik på ett konstruktivt sätt och utan grovt språkbruk.
 • Vi sätter upp tydliga och realistiska mål för vår verksamhet och informerar varandra om dem.
 • Vi undviker intressekonflikter.
 • Vi missbrukar inte vår ställning i syfte att få specialbehandling eller otillbörliga förmåner för oss själva eller andra.
 • Vi är öppna om våra avsikter, vi tolererar meningsskiljaktigheter och undviker ett moraliserande språkbruk.
 • Frihet är en sporre för vår kreativitet.
 • Frihet innebär ett autonomt och ansvarsfullt universitet.
 • Vi uppmuntrar varandra till kreativitet.
 • Vi agerar på ett sådant sätt att andra kan delta i vårt arbete och fortsätta samt utveckla det.
 • Vi förhåller oss öppet och flexibelt till förändringar.
 • Vi sköter ansvarsfullt om universitetets autonomi och vi respekterar att universitetets mänskliga, ekonomiska och materiella resurser är begränsade.
 • Med våra handlingar påverkar vi universitetets rykte.
 • Frihet skapar ett ansvar, vilket innebär att vi som experter eller chefer ger tillräckligt med handledning och inte överför en alltför stor arbetsbörda till kolleger.
 • Gemenskap innebär för oss jämlikhet och jämställdhet.
 • Gemenskap innebär för oss mångfald och respekt för andra.
 • Gemenskap stöder och främjar öppenhet och samverkan.
 • Gemenskap utvecklas ur demokratiska möjligheter att påverka.
 • Vi behandlar varandra med tolerans, hänsyn och ömsesidig respekt, och värnar om goda relationer med alla i både arbetet och studierna.
 • Vi främjar mångfald och icke-diskriminering i fråga om både personliga egenskaper och yrkeskunskap.
 • Vi respekterar och uppskattar olikheter.
 • Vi hanterar meningsskiljaktigheter opartiskt och med handlingskraft.
 • Vi ger råd och vägleder varandra.
 • Vi gör oss inte skyldiga till ovänliga eller nedsättande kommentarer eller handlingar.
 • Vi accepterar inga former av diskriminering, trakasserier eller missbruk, vi handlar aktivt för att förebygga sådant och vi tar tag i sådant beteende om vi stöter på det.
 • Vi främjar och vidmakthåller en trygg och välmående arbets- och studiemiljö.
 • Vi värnar om vår egen och andras psykiska och fysiska hälsa.
Etis­ka prin­ci­per för un­der­vis­ning och stu­di­er

Helsingfors universitets etiska principer för undervisning och studier har utarbetats för att synliggöra våra gemensamma värderingar och ideal. Principerna hjälper att bedöma hur värderingarna förverkligas i praktiken. I principerna beskrivs utgångspunkterna och kännetecknen för etiskt högklassig undervisning och studier, och de är avsedda att fungera som rättesnöre för lärarna, studenterna och den övriga personalen.

Helsingfors universitets etiska principer för undervisning och studier

Etis­ka prin­ci­per för forsk­ning

Den vetenskapliga forskningens tillförlitlighet och forskningsresultatens trovärdighet förutsätter att god forskningssed följs. Ansvaret för att god forskningssed följs ligger på hela forskarsamhället och varje enskild forskare. Helsingfors universitet har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar om god vetenskaplig praxis och handläggningen av avvikelser från principerna.

Forskningsetik

Prin­ci­per för sam­ar­be­te

Helsingfors universitets etiska principer för företagssamarbete och Helsingfors universitets etiska principer för medelanskaffning och donationer styr Helsingfors universitets och Helsingfors universitets fonders verksamhet och deras anställdas och förtroendevaldas verksamhet.

Helsingfors universitets etiska principer för företagssamarbete

Helsingfors universitets etiska principer för medelanskaffning och donationer

Vi förbinder oss i vår verksamhet till ärliga, transparenta och ansvarsfulla tillvägagångssätt. Vi godkänner inte mutor, korruption eller penningtvätt.

Helsingfors universitets principer för antikorruptionsarbete

Helsingfors universitet gör långsiktiga investeringar, och målet är att försäkra att placeringsobjekten på lång sikt uppnår positiva resultat. Vi tror att det på lång sikt är lönsammare att placera i ett företag som beaktar miljöaspekter, sociala aspekter och god förvaltningssed i sin verksamhet.

Principer för ansvarsfulla placeringar

Vi följer reglerna för offentlig upphandling och genomför alla anskaffningar och upphandlingar i enlighet med universitetets regler och anvisningar för anskaffningar.

Vi förbinder oss att identifiera, ta upp och undvika intressekonflikter som skulle kunna äventyra en obunden verksamhet. Vi uppger alla relevanta uppgifter till register över bindningar.

Vi följer bestämmelserna om tillgänglighet i all vår verksamhet.

Vi ser till att konfidentiella uppgifter behandlas ansvarsfullt och omsorgsfullt. Vi har förbundit oss att följa principerna och anvisningarna för dataskydd och informationssäkerhet.

Att an­mä­la miss­tan­kar om miss­bruk

Dessa etiska anvisningar har utarbetats för allas väl inom universitetsgemenskapen. Det är på allas ansvar att handla i enlighet med dessa anvisningar och att anmäla eventuella misstankar om oetiskt handlande eller lagbrott. Eventuella misstankar om missbruk behandlas i enlighet med universitetets förfaringssätt för ärendet i fråga. Om det inte är klart vem man ska kontakta när man misstänker missbruk, kan anställda ta kontakt med sin enhets personalchef och studenter kan kontakta studentservicen. Andra aktörer kan kontakta universitetets jurister.

Vi respekterar de inblandades rätts- och integritetsskydd. Den som i god tro anmäler en misstanke om missbruk råkar inte ut för negativa påföljder.