Universitetets värderingar och strategi styr vår verksamhet

Universitetets värderingar och strategi 2021–2030 ”Med vetenskapens kraft – för världens bästa” styr universitetets utveckling och våra val.  

I enlighet med vår strategi tar vi vårt globala ansvar och främjar hållbar utveckling genom att aktivt delta i den internationella diskussionen och i internationella projekt. Kunskapen som produceras vid universitetet stöder samhällets omställning till hållbarhet och vi är en sakkunnig och eftertraktad samarbetspartner. Målen i FN:s Agenda 2030 skapar ramarna för hållbar utveckling och ansvar.  

Forskningsbaserad kunskap om hållbarhet och ansvar

Vi bedriver omfattande forskning inom hållbarhet och ansvar. Vi studerar bland annat samhället, jämställdhet och sociala strukturer samt klimatförändringen och biologisk mångfald. Ta del av den senaste forskningen.

Experter för hållbarhet och jämställdhet

Våra forskare tar sig an klimatförändringen, förlusten av arter och jämställdhetsfrågor från olika mångvetenskapliga perspektiv.

Vem ansvarar för universitetets hållbarhets- och ansvarsfrågor?

Kontakta oss om du vill veta mer om universitetets arbete för hållbarhet, ansvar och jämställdhet.

Jarna Heikkilä, miljöspecialist, HY247 (jarna.heikkila@helsinki.fi)

Den av rektor tillsatta Kommittén för hållbarhet och ansvar svarar för att utveckla, följa upp och rapportera om universitetets arbete för hållbarhet och ansvar. Kommittén organiserar arbetet för hållbar utveckling på hela universitetets nivå. Kommittén utvecklar universitetets arbete för hållbarhet och ansvar och består av experter, representanter för fakulteterna och sektorerna, samt studentmedlemmar.

Prorektor Tom Böhling, med ansvar för hållbarhets- och ansvarsfrågor, är ordförande för kommittén.

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén är ett organ som leds av prorektor och företräder mångfalden vid universitetet. Ledamöterna i kommittén väljs så att det finns representanter för olika kön, universitetets olika personalgrupper, studenter, människor i olika åldrar vid universitetet samt grupper med expertis eller erfarenhet i frågor som gäller likabehandling.

Kommittén har följande uppgifter: 

  • främja att jämställdhetslagens och diskrimineringslagens mål uppnås och följa hur jämställdheten utvecklas vid universitetet och rapportera om utvecklingen 
  • påverka så att positiva attityder, åsikter och strukturer för jämställdhet och likabehandling stärks vid universitetet 
  • bereda en jämställdhets- och likabehandlingsplan enligt jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. 

Prorektor Tom Böhling är ordförande för kommittén. Sekreterare är jämställdhetsansvarige Timo Valtonen. I frågor som rör jämställdhet kan du vända dig till jämställdhetsansvarige på tasa-arvovastaava@helsinki.fi. 

Dessutom finns det kontaktpersoner i likabehandlings- och tillgänglighetsfrågor vid Personaltjänster och Undervisnings- och studentservicen. Det finns även trakasseriombud vid universitetet. För mer information kontakta oss på hrd@helsinki.fi