En vardag vid universitetet inom planets gränser

Vi vill agera inom gränserna för vår gemensamma planets bärkraft och skapa förutsättningar för en ekologiskt hållbar vardag vid universitetet. Vi strävar efter koldioxidneutralitet 2030, satsar på cirkulär ekonomi och arbetar för att främja naturens mångfald på våra campus.
Mot ett koldioxidneutralt universitet

Universitetet har i sin strategi satt som mål att bli koldioxidneutralt senast 2030. Vi har förbundit oss till att  agera mot den globala klimatkrisen i all vår verksamhet. Vi bedriver brett samarbete för att uppnå klimatmålen på ett lokalt, nationellt och internationellt plan.   

I färdplanen för ett koldioxidneutralt Helsingfors universitet 2030 har det sammanställts etapper för att nå universitetets mål om koldioxidneutralitet.  Vi främjar ekologisk hållbarhet genom att minska koldioxidavtrycket för vår verksamhet genom att satsa på smarta energilösningar, lågutsläppstransporter och hållbara matvanor samt på hållbar upphandling. Samtidigt är vi vägvisare och föregångare och skapar genom vår forskning och undervisning ny kunskap och förutsättningar för arbetet för att förhindra klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. 

Helsingfors universitets koldioxidavtryck

Vi har beräknat vårt koldioxidavtryck årligen sedan 2019. Utsläppen beräknas enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG). Tabellen visar koldioxidavtrycket uppdelat i verksamhetskategorier - lokaler, upphandling, resor, samt mat och målbilden för minskning av koldioxidavtrycket fram till år 2030. Universitetets årliga koldioxidavtryck:

 • 2019: 77 777 t CO2e
 • 2020: 58 167 t CO2e
 • 2021: 58 217 t CO2e
 • 2022: 62 448 t CO2e
Koldioxidavtryck år 2022

Universitetets koldioxidavtryck år 2022 var 62 448 t CO2e.

 • Lokaler 49%
 • Upphandling 35%
 • Resor 12%
 • Mat 4%

 

 

 

Universitetets koldioxidavtryck år 2022 presenterat enligt GHG protokollet:

 • Scope 1: 1311 tCO2e
 • Scope 2: 26 861 tCO2e
 • Scope 3: 34 276 tCO2e
Hållbar campusverksamhet

Helsingfors universitets olika campus och deras verksamheter utvecklas med sikte på ökad hållbarhet. De lokaler och tjänster som behövs för undervisning och forskning ska tillhandahållas så utsläppssnålt och materialeffektivt som möjligt.

Verksamheten på campusen är socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt ansvarsfull. Den av rektor tillsatta Kommittén för hållbarhet och ansvar svarar för att utveckla, följa upp och rapportera om hållbarhets- och ansvarsrelaterade frågor som gäller campusen.

I det praktiska genomförandet deltar Helsingfors Universitetsfastigheter och Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut HY247.

Smarta energilösningar 

Helsingfors universitet satsar på att minska energiförbrukningen samt på förnybar energi. Målet är att tio procent av den energi som används ska vara förnybar och producerad på ort och ställe före 2030. System för produktion av förnybar energi används för närvarande i 17 byggnader.   

Exempel på satsningar på förnybar energi:  

 • Solkraftverkens produktion per år på Campus Vik motsvarar 4–5 procent av den elenergi som används på hela campus. En klar vår- eller sommardag kan panelerna producera upp till 20 procent av den el som används på campus.  
 • Jordvärme används vid Infocenter i Vik och i forskningslokalens bostäder samt vid Tvärminne zoologiska stations studentbyggnad.   
 • Lammi biologiska station värms upp med flisvärme.  
 • Ytterligare solceller och jordvärme är på väg att installeras på bland annat Hyytiälä biologiska station och i nybyggnaderna på Campus Gumtäkt som blir klara år 2023.

Olika åtgärder för att minska energiförbrukningen utvecklas ständigt och alla vid universitetet uppmuntras att spara energi till exempel med hjälp av energisparkampanjer och annan kommunikation.  

Främjande av den cirkulära ekonomin

Universitetet satsar på cirkulär ekonomi genom att ständigt utveckla avfallssorteringen och återvinningen. Sorteringsmodellen och sorteringskärlen för avfall har förnyats och möjligheterna till sortering av förpackningsplast har utökats.  

Nya lösningar har utvecklats för återanvändning och återvinning av möbler. Via tjänsten Kiertonet kan överflödiga möbler säljas.  

Universitetets IT-center har redan sedan 2019 haft en centraliserad återvinningstjänst för ansvarsfull återvinning och utrangering av IT-utrustning och IT-tillbehör.   

På lånekontoret för bärbara datorer kan examensstuderande och personal låna en bärbar dator.  

Hållbara transporter

Att identifiera mer hållbara sätt att färdas mellan jobbet och hemmet och uppmuntra användningen av dem också på arbetsresor är en väsentlig del av universitetets arbete för koldioxidneutralitet.

Helsingfors universitets reseanvisningar styr oss till mer hållbara arbetsresor.

 • Vi överväger noga behovet av att resa.
 • Vi reser med tåg inom Finland alltid när det är möjligt.
 • Vi erbjuder möjligheten att på vissa villkor resa landvägen till utlandet.
 • Vi väljer direktflyg utan mellanlandningar.
 • Vi erbjuder möjligheten att med vissa begränsningar kombinera semester och distansarbete med en arbetsresa samt att kombinera arbetsresor.

De senaste åren har Helsingfors universitet också skapat bättre förutsättningar för cykling. Universitetet stöder cykling bland annat på följande sätt:

 • Genom att erbjuda cykelställningar, duschar och förvaringsskåp för cykelutrustning till personalens och studenternas förfogande.
 • I närheten av alla universitetets byggnader finns cykelställ, och ramlåsbara cykelställ har i den mån det är möjligt utökats på campusområdena.
 • Vi främjar också placeringen av stadscykelstationer vid campus, och fem sådana finns nu på olika håll på våra campus. Vi har deltagit i kilometertävlingen i cykling sedan 2016.   
 • Parkering av bilar på universitetsområdet pris har varit avgiftsbelagd sedan 2017.
Ansvarsful upphandling

Vårt mål är att föregå med gott exempel när det gäller ansvarsfull upphandling.

Vi beaktar miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvarsrelaterade aspekter i så stor utsträckning som möjligt i våra konkurrensutsättningar och ramavtal. Alla våra avtalsleverantörer måste förbinda sig till samt följa minimiansvarskriterierna.

För att utveckla vårt ansvar i upphandlingsprocesserna använder vi oss av en utsläppsrapport som gör det möjligt att granska koldioxidavtrycket på universitetets anskaffningar.

Hållbarare matvanor och evenemang

Vi strävar efter att sporra och uppmuntra alla vid universitetet att övergå till mer hållbara matvanor. Vårt mål är att universitetets egen matservering ska vara mestadels vegetarisk före år 2030. Universitetets serveringsrekommendationer styr oss till att beakta hållbarhet och ansvar i serveringen – vi undviker matsvinn och väljer att servera vegetarisk och vegansk mat samt ansvarsfullt fångad närfisk.

Läs mer om universitetets serveringsrekommendation.

Hållbarhet och ansvar beaktas även när evenemang arrangeras vid Helsingfors universitet.

Tips för arrangemang av hållbara och ansvarsfulla evenemang.

Lunchrestaurangerna i våra lokaler satsar på mer hållbar och ansvarsfull mat. Du kan läsa mer om lunchrestaurangernas hållbarhetsarbete på företagens egna webbplatser.

Vi främjar naturens mångfald

Vi bekämpar utarmningen av naturen och främjar den biologiska mångfalden i vår verksamhet.

Kartläggning av ekosystemtjänsterna och naturkapitalet på campus

Som en del av programmet för hållbarhet och ansvar 2022–2024 genomför vi en kartläggning av ekosystemtjänsterna och naturkapitalet på fyra campus i Helsingfors. Utöver kartläggningen av arter och ekosystemtjänster är målet att skapa en genomförandeplan för att främja och trygga den biologiska mångfalden på campusen i framtiden. Kartläggningen färdigställs under 2024.

Campusängar

Sedan sommaren 2022 finns det ängar på Campus Vik. Verksamheten startade med ett försök att skapa mångsidigare och trivsammare grönområden på campusen i samarbete med studenter och personal vid universitetet och olika andra aktörer. Målet för verksamheten var också att förbättra den biologiska mångfalden på campusen, öka användningen av campusens grönområden för rekreation samt hitta nya sätt att utnyttja grönområdena inom forskning och undervisning. Verksamheten har sedan dess utvecklats exempelvis med de ängsområden som skapades år 2023. Som en del av verksamheten ordnas också regelbundna morgonkaffeevenemang, där de som är intresserade av den biologiska mångfalden på campusen samlas för att höra experter berätta om aktuella projekt och idéer på temat samt för att nätverka. 

Campusodlign på alla campus

Universitetet erbjuder möjlighet till campusodling för alla sina studenter och medarbetare. Odlingsintresset härrör sig från studenterna. De första odlingssäckarna placerades i centrum på Snellmanias och Topelias innergårdar 2013.

Nature Positive Universities

Helsingfors universitet har varit med om att bilda det internationella nätverket Nature Positive Universities. Nätverket uppmuntrar universitet och människorna vid universiteten runt om i världen att vidta åtgärder för att främja och trygga naturens mångfald och bromsa klimatförändringen.

Tre samhälleliga åtgärdsåtaganden för hållbar utveckling

Genom samhällsåtagandena för hållbar utveckling år 2015 har universitetet bundit sig till att

 • minska energi- och vattenförbrukningen i universitetets byggnader med tio procent  
 • producera fem procent av energiförbrukningen i universitetets byggnader förnybart på ort och ställe senast 2025.  
 • främja utsläppssnåla och hälsosamma arbetsresor. Exempel på åtgärder är
  • ökad användning av egen solenergi 
  • byggande av cykelparkeringar  
  • införande av program som underlättar distansarbete.