En hållbar och jämställd universitetsvardag
Vi arbetar konsekvent för en mer hållbar och ansvarsfull universitetsvardag som i ännu större utsträckning respekterar planetens ekologiska gränser, främjar jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet, och som tryggar kontinuiteten för vår verksamhet också för kommande generationer.

En hållbar och ansvarsfull universitetsvardag omfattar bland annat utveckling av förvaltningen, jämställdhets- och likabehandlingsarbete, främjande av en koldioxidneutral cirkulär ekonomi och biologisk mångfald samt ansvarsfull placeringsverksamhet.

Värderingar

Vi uppdaterade Helsingfors universitets värderingar i samband med den nya strategin. De är sanning, bildning, frihet och gemenskap. Våra värderingar ligger som grund för allt vi strävar efter och upplever som bra eller dåligt.

Värderingarna ska också synas i vardagen, på ett konkret sätt.

Jämställdhet tillgänglighet och likabehandling

Vid Helsingfors universitet betyder jämställdhet och likabehandling att alla vid universitetet behandlas jämlikt och att student- och arbetshälsan främjas så att alla uppriktigt kan säga att de hör till världens bästa universitetsgemenskap. Vårt mål är att vara en föregångare när det gäller att skapa en välmående studie- och arbetsmiljö som respekterar mångfald.

Mycket finns ännu kvar att göra, det vi vill är att aktivt sträva mot en jämlikare universitetsmiljö. Vi identifierar och motarbetar praxis och strukturer som producerar och upprätthåller ojämlikhet. Vårt dagliga arbete och samspel styrs av universitetets strategi för perioden 2021–2030 – Med vetenskapens kraft – för världens bästa – och universitets gemensamma värderingar, sanning, bildning, frihet och gemenskap.

Jämställdhet och likabehandling, och som ett led i dessa även tillgänglighet, ingår i vardagen vid ett pluralistiskt och flerspråkigt universitet.

Jämställdhets- och likabehandlingskommitté

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén är ett organ som leds av prorektor och företräder mångfalden vid universitetet. 

Ledamöterna i kommittén väljs så att det finns representanter för olika kön, universitetets olika personalgrupper, studenter, människor i olika åldrar vid universitetet samt grupper med expertis eller erfarenhet i frågor som gäller likabehandling.  

Mål och bakgrund – ett arbete som drivs av uppriktigt och ansvarsfullt samspel!

Jämställdhet och likabehandling är en gemensam angelägenhet för universitetspersonal och gäller såväl lärare och forskare som experter och stödpersonal.

Till grund för vårt arbete för jämställdhet ligger en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Den första gjordes på 1990-talet, den senaste gäller 2021–2024. Planen har följande fokusområden:

Vi närmar oss inkludering genom att arbeta mot rasism och för kultursensitivitet, likabehandling i fråga om religion och övertygelse, tillgänglighet, specialarrangemang och jämlik bedömning samt könsmångfald och likabehandling i fråga om sexuella minoriteter. Bland de konkreta utvecklingsåtgärderna ingår utbildningar i inkludering samt flerspråkighet och språklig diversitet.

Att som chef arbeta för jämställdhet handlar om frågor i anknytning till rekrytering, lönesättning, karriärutveckling, visstidsanställdas och stipendieforskares ställning, stöd för studier och undervisningsarbete vid universitetets enheter, möjligheterna att förena arbete, studier och fritid samt likabehandling oavsett ålder. De konkreta utvecklingsåtgärderna inkluderar bland annat påverkningsarbete i utbildningsrådet och vetenskapliga rådet. 

Hållbarhet och ansvar inom undervisning och forskning Vi tillämpar genusforskningen som verktyg för jämställdhetsutveckling och vidareutvecklar det kontinuerliga lärandet som en aspekt av främjande av jämställdhet.

Till de konkreta utvecklingsåtgärderna hör aktivt deltagande i de internationella nätverken LERU och UNA samt i universitetets kommitté för hållbarhet och ansvar.

Handling för jämställdhet och likabehandling

Vid universitetet arbetar vi uppriktigt, ansvarsfullt och ömsesidigt för jämställdhet och likabehandling. Under de senaste åren har vi bland annat utfört enkäter och utredningar om nuläget för jämställdhet och likabehandling och ordnat diverse evenemang för att öka medvetenheten. Olika personal- och studentgrupper har beaktats i enkäterna och utredningarna. Information om resultaten har spridits vid universitetet genom olika kanaler. Utredningarna visar att arbetet för jämställdhet och likabehandling upplevs som mycket viktigt vid universitetet.

De olika evenemang som ordnats inkluderar bland annat utbildningar mot rasism på temat omedvetna attityder och en diskussion på temat ”Djärva förebilder vid universitetet”. Även Minna Canth-utbildningarna i jämställdhet och evenemangen under Helsinki Pride ingår i vårt jämställdhetsarbete.

Åtgärder och evenemang 2021–2024 

Under de kommande åren har vi tänkt ordna utbildningar i inkludering, föra fram och förtydliga språkprinciperna och omarbeta rekryteringsprocessen så att den görs öppnare och mer jämlik. Vi kommer också i fortsättningen att ordna diskussionstillfällen och delta i Helsinki Pride. Dessutom fortbildar vi personalen i specialarrangemang med anknytning till studier. 

Tillgängligheten vid universitetet

Helsingfors universitet har som mål att utveckla sina tjänster, sina lokaler och sin verksamhet så att de är till för alla.

Universitetet tillämpar likabehandling och icke-diskriminering och följer principerna för inklusion. Inklusion innebär att alla som en självklarhet tas med i gemenskapen och verksamheten, så att alla likvärdigt kan delta.

En god miljö gör inte skillnad på människor utgående från deras rörelse- och funktionsförmåga; den är tillgänglig. Det samma gäller för olika funktioner som kan anknyta till studier, arbete eller att söka in till universitetet. När miljön och funktionerna är tillgängliga har alla lika möjligheter att medverka oberoende av personliga egenskaper som har med syn, hörsel, rörelseförmåga, ålder, eller andra faktorer att göra. Ibland krävs det specialarrangemang eller hjälpmedel för att uppnå detta.

Främjande av tillgängligheten

Personer med funktionsnedsättningar och deras behov ska beaktas i planeringen som en del av människans mångfald. Det betyder att man ska undanröja och bekämpa alla fysiska hinder, fördomar och hinder för kommunikationen.

Universitetet ger råd om integrering av studenter och personal med funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer i universitetssamhället, och om hur man kan skaffa de hjälpmedel och läromedel som de behöver. Anställda kan tillsammans med enhetens chef utreda om det behövs specialarrangemang och hur de i så fall ska ordnas.

Universitetet vägleder också studenterna i frågor som gäller studierna, t.ex. specialarrangemang vid tentamina eller ersättande av studier. Undervisningspersonalen och den övriga personalen vid universitetet får också rådgivning.

Genom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster genomförs EU:s tillgänglighetsdirektiv, och lagen gäller även universitetet.

Hållbar campusverksamhet

Helsingfors universitets olika campus och deras verksamheter utvecklas med sikte på ökad hållbarhet. De lokaler och tjänster som behövs för undervisning och forskning ska tillhandahållas så utsläppssnålt och materialeffektivt som möjligt.

Verksamheten på campusen är socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt ansvarsfull. Den av rektor tillsatta Kommittén för hållbarhet och ansvar svarar för att utveckla, följa upp och rapportera om hållbarhets- och ansvarsrelaterade frågor som gäller campusen.

I det praktiska genomförandet deltar Helsingfors Universitetsfastigheter och Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut HY247.

Exempel på vårt hållbarhetsarbete
Tre samhällsåtaganden för hållbar utveckling

I sina åtaganden från 2015 har universitetet lovat att minska energi- och vattenförbrukningen i universitetsbyggnaderna med tio procent och producera minst fem procent förnybar energi på plats senast 2025. Dessutom har vi förbundit oss att främja utsläppssnåla och hälsosamma arbetsresor. Vi har till exempel ökat användningen av egen solkraft, byggt cykelparkeringar och börjat använda sådan programvara som underlättar distansarbete.

Vi är en Fairtrade-högskola

Som Fairtrade-högskola förbinder sig universitetet att främja användningen av och tillgången till Fairtrade-certifierade produkter i sina anskaffningar samt öka de anställdas och studenternas medvetenhet om rättvis handel och dess betydelse för globala produktions- och konsumtionsförhållanden.

Det kaffe och te som serveras på universitetets officiella tillställningar är alltid Fairtrade-märkt.

Tankehörnan är hållbar och öppen för ålla

Vid renoveringen av Tankehörnan, som startade sin verksamhet hösten 2017, utnyttjades flera hållbarhetsfrämjande lösningar.

Målet var från första början att förena alla dimensioner av hållbarhet till en fungerande helhet. Universitetets tidigare förvaltningsbyggnad byggdes om till ett flexibelt utrymme, där man ordnar föreställningar och workshoppar kring olika vetenskapsteman. Lokalerna främjar gemensamt lärande, nyskapande samtal och samarbete. Evenemangen och lokalerna är öppna för alla.

Hållbarheten märks på lösningarna i byggnaden bland annat på följande sätt:

  • Taket försågs med 95 solpaneler som har en total effekt på 25 kWp.
  • Spillvärme från transformatorstationen utnyttjas vid uppvärmning av hushållsvattnet och för avkylning av byggnaden används fjärrkyla.
  • Byggnaden har energiklass B, med undantag för Unisports idrottsanläggning som tillhör klass C.
  • Nischerna vid ingångarna har försetts med PEFC-certifierade ribbor, och första och andra våningen har kubbgolv.
  • Det finns sopsorteringskärl överallt i lokalerna, och toaletterna har tyghanddukar.

På Tankehörnan anordnas många evenemang med hållbarhetstema.

Den årliga evenemangsserien Hope for Globe bygger på att kunskap ger hopp. Evenemangen behandlar klimatförändringen, miljöfrågor och hållbar utveckling. Besökarna kan ta del av vetenskapens och toppforskarnas senaste lösningar på globala problem och lära sig om hur man gör hållbara val.

Användning av förnybar energi

Campus Vik har ett solkraftverk av betydande storlek i finsk jämförelse.

Det mindre kraftverket vid Infocentret Korona byggdes redan 2016.

Solpanelerna är placerade på universitetsbyggna ­dernas tak. Panelerna är sammanlagt cirka 3 500 och deras sammanlagda yta uppgår till cirka 5 600 kvadratmeter. Solelen från kraftverket matas in i Helsingfors universitets nät på Campus Vik.

Produktionen från det utvidgade kraftverket beräknas täcka cirka fyra procent av den årliga elförbrukningen i fastigheterna på Campus Vik.

År 2020 påbörjades byggandet av ett solkraft ­ verk på Chemicums tak på Campus Gumtäkt.

Studentbyggnaden vid Tvärminne zoologiska station samt Lammi biologiska station värmdes nästan helt med sol - och jordvärme samt träflis år 2020.

Campusodlign på alla campus

Universitetet erbjuder möjlighet till campusodling för alla sina studenter och medarbetare. Odlingsintresset härrör sig från studenterna. De första odlingssäckarna placerades i centrum på Snellmanias och Topelias innergårdar 2013.

Ansvarsful upphandling

Vårt mål är att föregå med gott exempel när det gäller ansvarsfull upphandling.

Vi beaktar miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvarsrelaterade aspekter i så stor utsträckning som möjligt i våra konkurrensutsättningar och ramavtal. Alla våra avtalsleverantörer måste förbinda sig till samt följa minimiansvarskriterierna.

För att utveckla vårt ansvar i upphandlingsprocesserna använder vi oss av en utsläppsrapport som gör det möjligt att granska koldioxidavtrycket på universitetets anskaffningar.

Ekonomisk hållbarhet

En stabil och balanserad ekonomi gör att universitetet kan genomföra sina uppgifter. Vi satsar alltmer på ansvarsfulla investeringar.

Vårt mål är att vara Europas ledande och mest ansvarsfulla placerare i universitetsvärlden

Helsingfors universitets placeringsverksamhet styrs av principerna för ansvarsfulla placeringar som universitetets styrelse godkände 2019. De grundar sig på FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, som inbegriper miljöfaktorer, sociala faktorer och faktorer i företagens förvaltningssätt i samband med placeringar.

Vårt mål är att vara Europas ledande och mest ansvarsfulla placerare i universitetsvärlden. Ett viktigt etappmål på vägen till en koldioxidneutral portfölj är att avstå från investeringar i företag som producerar fossila bränslen. Företag som producerar fossila bränslen och företag som har fossila bränslereserver har tagits bort från alla våra globala aktieindexfonder. I fonderna finns inte heller företag som tillverkar eller erbjuder tobaksprodukter, kontroversiella vapen, vuxenunderhållning och hasardspel, eller andra företag som agerar i strid med FN:s Global Compact-principer.

Kulturell hållbarhet: Nationalbibliotek

Kulturell hållbarhet är en del av en hållbar utveckling. Den finländska empirearkitekturs pärla hyser det finländska litterära kulturarvet.