Hållbarhet i utbildningen
Vårt mål är att utbilda experter som förändrar världen. Hållbarhetsfrågor är kopplade till alla utbildningsområden och vid Helsingfors universitet erbjuder vi hållbarhetsperspektiv med flera utbildningsprogram, kurser, studiehelheter och personalutbildning.
INOM VILKA OMRÅDEN STUDERAR MAN HÅLLBARHET?

Globala samhälls- och miljöproblem kräver lösningar som stöder sig på flera olika vetenskapsområden och överskrider gränserna mellan vetenskap och beslutsfattande. Nästan alla våra fakulteter tar upp hållbarhetsteman i sin undervisning – från Bio- och miljövetenskapliga till Humanistiska fakulteten.

Eftersom alla har rätt att lära sig behandlar vi hållbarhet både i korta, fristående kurser och i hela examenshelheter. Våra kurser i hållbarhet riktar sig till alla studenter vid universitetet.

HELSUS Co-Creation Lab

HELSUS Co-Creation Lab erbjuder magisterstuderande möjlighet att genomföra sitt pro gradu -arbete i samarbete med en partner inom den privata eller offentliga sektorn i en hand ­ ledd och schemalagd process som baserar sig på sex co -creationträffar. I samband med Co -Creation Lab svarar studen ­ ten på en hållbarhetsutmaning som samarbets ­ partnern presenterar och skriver sitt pro gradu-arbete om ett ämne som preciseras under co -creationträffarna. Nätverkande och erfaren ­ hetsskapande är en väsentlig del av arbetet, där vi för samman verkliga hållbarhetsutmaningar och framtidens experter.

Mångvetenskaplig miljöforskning

Mångvetenskapliga studier behövs för insikter i miljöfrågornas mångfasetterade natur och i hållbarhetsfrågornas ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. På kandidatnivå erbjuder vi helheten Tvärvetenskapliga miljöstudier (ENV-440), där merparten av kurserna ordnas på finska. Studiehelheten är tillgänglig för alla studenter vid Helsingfors universitet samt studenter vid andra universitet via JOO-studier.

Öppna studier för alla

Vi är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet och Finlands största öppna gemenskap för tänkande och kontinuerligt lärande. Vi erbjuder de senaste vetenskapliga forskningsrönen för dina, arbetslivets och samhällets behov. Den senaste kunskapen hjälper dig vidga dina vyer och bredda dina perspektiv för att möta framtida förändringar. Vi strävar efter att vara en välkänd, eftertraktad och tillgänglig miljö för kontinuerligt lärande som svarar på samhällets föränderliga utbildningsbehov.