En samarbetspartner som är med och skapar en hållbarare värld
De globala utmaningarna kan lösas genom samarbete. Läs om våra samarbeten i fråga om hållbarhet och ansvar.
Samarbeta med oss!

Vid Helsingfors universitet skapar vi en bättre värld tillsammans med andra aktörer genom att aktivt verka inom olika nätverk och knyta ansvarsfulla partnerskap.

HELSUS Co-Creation Lab

HELSUS Co-Creation Lab erbjuder magisterstuderande möjlighet att genomföra sitt pro gradu -arbete i samarbete med en partner inom den privata eller offentliga sektorn i en hand ­ ledd och schemalagd process som baserar sig på sex co -creationträffar. I samband med Co -Creation Lab svarar studen ­ ten på en hållbarhetsutmaning som samarbets ­ partnern presenterar och skriver sitt pro gradu-arbete om ett ämne som preciseras under co -creationträffarna. Nätverkande och erfaren ­ hetsskapande är en väsentlig del av arbetet, där vi för samman verkliga hållbarhetsutmaningar och framtidens experter.

Företagssamarbete inom hållbarhetstemanas ramar
Vi främjar hållbarhet och ansvar genom många nätverk

Unifi, Finlands universitetsrektorers råd, grundade 2019 en arbetsgrupp för hållbar utveckling och ansvarsfullhet, som Helsingfors universitet var ordförande för 2019–2020. Arbets ­ gruppens arbete konkretiseras i Unifs teser om hållbarhet och ansvar som publicerades i november 2020 och som utarbetades i samarbete med över fyrahundra medlemmar i universitets ­ samfundet. Teserna innehåller ambitiösa rekommendationer till åtgärder inom universitetens undervisning, forskning, förvaltning, samhällssamverkan och finansieringsmodell.

Medlemmarna i UNA Europa har förbundit sig till att utveckla ett djupgående och långvarigt samarbete med fokus på innovativ toppforskning och undervisning. Ett viktigt element i samarbetet är att erbjuda möjligheter till internationalitet för medlemmarnas personal och studenter. Samarbetet strävar efter att överskrida traditionella gränser mellan länder och discipliner.

Medlemmar i UNA Europa är förutom Helsingfors universitet Freie Universität Berlin, Università di Bologna, University of Edinburgh, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid och Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Utbildningssamarbetet har följande fem fokusområden: Europaforskning, hållbarhetsvetenskap, datavetenskap och artificiell intelligens, samt områdena för kulturarv och gemensam hälsa (One Health).

UniPID är ett nätverk av nio finländska universitet som stöder medlemsuniversiteten i att integrera globalt ansvar och globala sydperspektiv i utbildning, forskning och social interaktion och främjar internationella partnerskap mellan universitet för att stödja hållbara utvecklingsvägar.

Det internationella och mångvetenskapliga nätverket stärker Helsingfors universitets samarbete med andra världsledande universitet inom klimatforskning. Nätverkets centrala uppgift är att identifiera effektiva sätt att förmedla forskningsdata om klimatförändringen samt att intensifiera samarbetet med beslutsfattare och företag.

Östersjöutmaningen

Helsingfors universitet har deltagit i Östersjö ­ utmaningen sedan starten 2007. Samarbetet mellan universitetet och staden för att skydda Östersjön möjliggör såväl långsiktig utveckling tillsammans som nya försök och initiativ.

Klimatpartnerna

Helsingfors universitet har medverkat i nätverket sedan starten 2012. Nätverkets medlemmar arbetar för ett koldioxidneutralt Helsingfors.

Urban Tech Helsinki

Helsingfors universitet, Helsingfors stad, Aalto -universitetet och Yrkeshögskolan Metropolia samarbetade för första gången kring en inkubator. Urban Tech Helsinki söker rena och hållbara lösningar till städer. Syftet är att locka experter samt att stödja och påskynda uppkomsten av forskningsorienterade företag i huvudstadsregionen och främja deras tillväxt.