Ledarskap och uppföljning av hållbarhets- och ansvarsarbetet

Vi integrerar hållbarhet och ansvar i alla våra verksamheter på ett genomgripande sätt. Denna helhetsansats främjas genom utnämningen av en prorektor ansvarig för hållbarhet samt prodekaner ansvariga för hållbarhet inom varje fakultet vid universitetet. Vi fastställer konkreta mål och följer deras framsteg. Vår Hållbarhets- och ansvarighetsprogram omfattar omfattande rekommendationer för åtgärder relaterade till forskning, utbildning, administration och påverkan på samhället. Vi övervakar framstegen i dessa åtgärder genom att årligen publicera en hållbarhets- och ansvarsrapport, som tydligt beskriver våra arbetsmetoder.

Vårt mål med hållbarhetsarbetet är att säkerställa möjligheten till ett gott liv för både nuvarande och kommande generationer.
Program för hållbarhet och ansvar 2022-2024

Helsingfors universitets strategi 2021–2030 gör gällande att vi vill vara en föregångare inom ansvar och hållbarhet. Ambitiösa mål uppfylls inte över en natt eller utan konkreta åtgärder. I det här programmet får du en översikt över Helsingfors universitets hållbarhetsmål och initiativ för åren 2022–2024. Olika enheter, grupper och individer står bakom initiativen, som åskådliggör vår strävan att integrera hållbarhet och ansvar i allt vi gör. I stället för att fokusera på enskilda initiativ vill vi övergå till en mer övergripande hållbarhetsstrategi.

Koldioxidneutralt Helsingfors universitet 2030 – färdplan

Universitetet har i sin strategi satt som mål att bli koldioxidneutralt senast 2030. I färdplanen för ett koldioxidneutralt Helsingfors universitet 2030 har det sammanställts etapper för att nå universitetets mål om koldioxidneutralitet.  Vi främjar ekologisk hållbarhet genom att minska koldioxidavtrycket för vår verksamhet genom att satsa på smarta energilösningar, lågutsläppstransporter och hållbara matvanor samt på hållbar upphandling.   

Hållbarhetsöversikt - Hållbar och ansvar vid Helsingfors universitet 2022

Den här rapporten är en överblick över vårt arbete för hållbarhet och ansvar under 2022. Den behandlar en samling åtgärder som vidtagits inom forskning, undervisning och samhällssamverkan, samt i vår egen verksamhet i vardagen. Rapporten 2022 är den tredje rapporten från Helsingfors universitet som samlar hållbarhets- och ansvarsaktiviteter. 

Som en av årets höjdpunkter publicerade vi Programmet för hållbarhet och ansvar 2022–2024. I den här översikten visar vi vilka framsteg vi har gjort i åtgärderna under programmets första genomförandeår.

Rapporten har delats upp i avsnitt på webbplatsen för att förbättra läsbarheten och tillgängligheten. Hela rapporten kan också laddas ner i ett lågupplöst format. 

Innehåll, förord av prorektor Tom Böhling och inledning av rapporten. 

Universitetets organisationsstruktur och verksamhetskultur skapar förutsättningarna för att vi ska kunna främja hållbarhet och ansvar. Helsingfors universitets strategi för 2021–2030 anger att hållbarhet och ansvarstagande ska vara vägledande för all verksamhet vid universitetet. Forskningscentrum, forskningssamfund och forskningsinstitut med fokus på hållbarhet stöder vårt arbete för hållbarhet och ansvar. 

Under året gjorde vi framsteg inom utvalda prioriterade områden för strukturer och ledarskap enligt planerna: Vi grundade bland annat en  hållbarhetsfond, integrerade hållbarhetsteman som en del av rektorns målförhandlingar och lanserade ett nätverk för hållbarhet och ansvar som är öppet för alla vid universitetet. Arbetet med att integrera hållbarhet och ansvar i alla våra strukturer är alltså på god väg.

Under året gjorde vi framsteg inom utvalda prioriterade områden för forskningen i enlighet med våra förväntningar och nådde till exempel följande 

mål: vi utökade till exempel antalet strategiska doktorandanställningar i tvärvetenskapliga teman inom hållbar utveckling genom att anställa tio 

tvärvetenskapliga doktorander som fokuserar på dessa teman, vi stärkte våra globala partnerskap genom att inrätta ett utbytesprogram för unga forskare som arbetar vid afrikanska universitet och vi medverkar i att skydda hotade forskare genom nätverket Scholars at Risk.

Inom de prioriterade områdena för undervisning tog vi under året stora steg i riktning mot våra mål, och en del av åtgärderna har vi redan slutfört. Bland annat publicerade vi i samarbete med Una Europa den länge beredda studiehelheten om hållbarhet och integrerade hållbarhetsstudier som en del av undervisningsplanerna för de utbildningsprogram som börjar hösten 2023. Vi medverkade också i samarbetet One Health Early Career Champions med University of Nairobi.

I fråga om de valda prioriteringarna inom samhällssamverkan var de framsteg vi gjorde i många avseenden planenliga. Vi strävade efter att öka kunskapen om forskningsbaserad kunskap genom att under året ordna flera evenemang med hållbarhetstema som var öppna för alla. Vi integrerade hållbarhets- och ansvarstemat i större utsträckning i all kommunikation vid universitetet. Vi ordnade den årliga konferensen Sustainability Science Days tillsammans med Aalto-universitetet. För att förstärka ansvarsfulla partnerskap uppdaterade vi de etiska anvisningarna för företagssamarbete. Därutöver skapade vi alternativ för att främja innovationer med hållbarhetstema.

Under året har vi gjort framsteg enligt planen inom många av de utvalda fokus-områdena för att främja hållbarhet och ansvar. Vi utarbetade exempelvis en färdplan för ett koldioxidneutralt universitet 2030, som publicerades i april 2023. Vi effektiviserade användningen av lokaler, skapade bättre möjligheter för hybrid-arbete och därigenom för att minska arbetsresorna. Vi uppdaterade universitetets principer för upphandling och konkurrensutsättning med fokus på måttlighet och riktlinjerna för hållbarhet och ansvar. Under temaåret för inklusion av personer med funktionsvariation omfattade arbetet för jämställdhet och likabehandling utbildning av personalen i ämnet och utveckling av vår verksamhet när det gäller inklusion. Vi har även arbetat för att öka välbefinnandet bland studenterna, och vi har fortsatt att främja arbetet för antirasism. 

Hållbarhetsöversikt - Hållbar och ansvar vid Helsingfors universitet 2021

Den här rapporten är en överblick över vårt arbete för hållbarhet och ansvar under 2021. Den behandlar en samling åtgärder som vidtagits inom forskning, undervisning och samhällssamverkan, samt i vår egen verksamhet i vardagen. Rapporten 2021 är den andra rapporten från Helsingfors universitet som samlar hållbarhets- och ansvarsaktiviteter. 

Rapporten har delats upp i avsnitt på webbplatsen för att förbättra läsbarheten och tillgängligheten. Hela rapporten kan också laddas ner i ett lågupplöst format. 

Hållbarhetsöversikt - Hållbar och ansvar vid Helsingfors universitet 2017-2020

Det här är Helsingfors universitets första rapport som sammanställer vårt arbete för hållbarhet och ansvar. I början av den nya strategiperioden 2021–2030 blickar vi ännu tillbaka så att vi bättre kan planera för framtiden. Rapporten är en överblick över vårt arbete för hållbarhet och ansvar under den föregående strategiperioden 2017–2020, och samtidigt ett sätt för oss att göra vårt arbete mer transparent och öppet.

Rapporten har delats upp i avsnitt på webbplatsen för att förbättra läsbarheten och tillgängligheten. Hela rapporten kan också laddas ner i ett lågupplöst format.

Andra rapporten om hållbarhet och ansvar

Kolla in våra tematiska, bransch- och enhetsspecifika rapporten om hållbarhet och ansvar.

Främjandet av FN:s mål för hållbar utveckling

Enligt vår strategi baserar vi vårt hållbarhetsarbete på FN:s mål för hållbar utveckling. Vi har förbundit oss till att i vårt arbete främja alla FN:s 17 mål för hållbar utveckling. 

Under åren 2022–2024 satsar vi särskilt på målen  

 • god utbildning för alla (mål 4)
 • hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9)
 • bekämpa klimatförändringarna (mål 13)
 • genomförande och globalt partnerskap (mål 17). 

I rapporterna Hållbarhetsöversikt, som du hittar längst upp på sidan, kan du läsa om åtgärder som hänför sig till de andra målen. 

Mål 1. Att avskaffa all form av fattigdom överallt

Exempel på vårt arbete mot målet 2022: 

 • FORSKNING: Nätverket INEQ Helsinki Inequality Initiative fokuserar på frågor som gäller till exempel hur ett hederligt och rättvist samhälle ska byggas och skyddas. INEQ sammanför forskare vars arbete ökar förståelsen av intersektionella ojämlikheter, deras orsaker och konsekvenser. Bekanta dig med INEQ och dess centrala forskningsfrågor. 
 • FRÄMJANDE AV RÄTTVIS HANDEL: Helsingfors universitet har varit en Rättvis handel-högskola sedan 2013. I egenskap av Rättvis handel-högskola förbinder sig universitetet att främja användningen av och tillgången på Fair Trade-certifierade produkter i sin upphandling samt att öka medvetenheten vid universitetet när det gäller rättvis handel och dess betydelse inom globala produktions- och konsumtionsförhållanden. 
 • STÖD OCH FÖRMÅNER TILL STUDENTERNA: Universitetsstudenter kan ansöka om och få många slags stöd för sina studier och sitt dagliga uppehälle. De kan till exempel ansöka om studiestöd, äta lunch till studentpris och få rabatt på huvudstadsregionens kollektivtrafik. Läs mer om studiefinansiering och studentförmåner
 • STÖD TILL UKRAINSKA STUDENTER OCH ANSTÄLLDA: Rysslands krigshandlingar i Ukraina skakade kollektivt alla vid universitetet. Strax efter att kriget började i mars 2022 uttryckte vi gemensamt vårt stöd för Ukraina och dess universitet och fördömde Rysslands krigshandlingar i landet. Nedan presenteras några av våra stödåtgärder under året.
  • Över 280 av studenterna och personalmedlemmar vid universitetet donerade nästan 167 500 euro till studenter och forskare som flydde undan kriget och som ville fortsätta sina studier vid Helsingfors universitet.Tillsammans samlade in vi mer än 32 kubik humanitär hjälp under loppet av några dagar.
  • Vi erbjöd lönesubvention åt ukrainska forskare.
  • Vi erbjöd avgiftsfria studier åt studenter som blivit tvungna att avsluta sina högskolestudier i Ukraina på grund av kriget. Totalt beviljades 37 studierätter. En del av studenterna fick en möjlighet att fortsätta sina studier som utbytesstudenter med hjälp av stipendier.
  • Avgiftsfria studierätter för öppna universitetsstudier beviljades 170 studenter.
  • Här kan du läsa mer om situationen och om universitetets åtgärder i fråga om kriget.  

 

⇒ Läs mer i universitetets Hållbarhetsöversikt 2022. 

Mål 2. Att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk

Exempel på vårt arbete mot målet 2022: 

 • FÖRMÅNLIG MAT FÖR STUDENTER OCH PERSONAL: 
  • Campusrestaurangerna säljer hälsosam, hållbar och förmånlig mat. Det finns alltid vegetariska och veganska alternativ. Både studenter och personal äter lunch till rabatterat pris. Campusrestaurangerna säljer hälsosam, hållbar och förmånlig mat. 
  • Efter lunchtidens slut säljer Unicafe överbliven mat till reducerat pris. Leftover-luncher säljs i alla Unicafe-restauranger. Det går också att köpa överbliven mat i ett medhavt återanvändbart kärl, och då blir portionen ännu förmånligare. 
  • För att undvika matsvinn säljer vissa Unicafe-restauranger baguetter, bowls och andra produkter till rabatterade priser via appen ResQ. 
  • Läs mer om Unicafes och Sodexo-restaurangernas (på finska) hållbarhetsarbete.
 • MED I UTVECKLINGEN AV EN HÅLLBAR OMVÄLVNING I LIVSMEDELSSYSTEMET:
  • Viikki Food Design Factory är hem till verksamheten kring livsmedelsinnovationer på Campus Vik. Enheten för samman experter på livsmedel och innovationer och faciliterar skapandet av nya hållbara lösningar för primärproduktion, förädling, distribution och konsumtion av livsmedel. Från Viikki Food Design Factory tränger nya hållbara lösningar för livsmedel och livsmedelssystem ut i världen och utvecklas till innovationer som kan nyttiggöras av människan och samhället.
  • Förinkubatorprogrammet Idättämö för samman innovationsteam och företag inom livsmedelssektorn för att låta uppfinningar gro till en välfungerande lösning på marknaden. För att delta i Idättämös andra programperiod valdes sju team och uppstartsföretag som befann sig i initialskedet av sitt företagarskap: Arctic Farming, BinkiApp, Five Letter Foods, Molt, Montinutra, Squee och Three Mushketeers. Under denna säsong pilottestades även Pre-Idättämö-programmet på studenter vid Helsingfors universitet. Studenterna inspirerades till att uppfinna hållbara lösningar för livsmedelssystem och fick stöd för att förverkliga sina idéer i praktiken.
 • CAMPUSODLING: Universitetet erbjuder alla studenter och anställda en möjlighet till campusodling. År 2022 fick odlingsområdet på Campus Mejlans nystart med tio odlingslådor i betong. 
 • FRÄMJANDE AV RÄTTVIS HANDEL: Helsingfors universitet har varit en Rättvis handel-högskola sedan 2013. I egenskap av Rättvis handel-högskola förbinder sig universitetet att främja användningen av och tillgången på Fair Trade-certifierade produkter i sin upphandling samt att öka medvetenheten vid universitetet när det gäller rättvis handel och dess betydelse inom globala produktions- och konsumtionsförhållanden. Ett annat exempel är Rättvis kaffepaus, som ordnades i september. 

⇒ Läs mer i universitetets Hållbarhetsöversikt 2022. 

Mål 3. Att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar

Välbefinnande är ett fokusområde i den dagliga verksamheten enligt universitetets program för hållbarhet och ansvar 2022–2024.  

Exempel på vårt arbete mot målet 2022: 

 • UPPFÖLJNING OCH UTVECKLING AV VÄLBEFINNANDET: Som en av åtgärderna i programmet för hållbarhet och ansvar följde och utvecklade vi välbefinnandet systematiskt. Vi genomför universitetsövergripande arbetshälsoenkäter vartannat år, utarbetar planer för utveckling av arbetshälsan vid enheterna och följer upp genomförandet av planerna. Utifrån resultaten för arbetshälsoenkäten utvecklar vi ledarskapet och chefsarbetet.  
 • I utvecklingsprojektet för handledning och välbefinnande bland studenterna (2021–2023) pilottestades ett tillvägagångssätt för att identifiera och nå studenter som riskerar att bli efter eller avbryta sina studier och erbjuda dem riktat stöd. Under pilotprojektet skickades textmeddelanden till en utvald grupp studenter, i meddelandena erbjöds möjlighet att träffas och diskutera. Sammanlagt deltog tolv utbildningsprogram från sju fakulteter i pilotprojektet. I försöket nåddes 21 % av de studenter som kontaktades.
 • PERSONALUTBILDNING PÅ TEMAT VÄLBEFINNANDE: 
  • De anställda kunde under året delta avgiftsfritt i öppna universitetsstudier som en del av personalutbildningsutbudet. Utöver en kurshelhet med fokus på kompetens inom hållbarhet och ansvar erbjöds till exempel kurser som relaterar till välbefinnande, inklusion, samhörighet och likabehandling.
  •  Vi erbjöd våra anställda utbildningar från välfärdsorganisationer bland annat på temana mental hälsa, droger, ensamhet och problematiskt digitalt spelande. Vi fortsatte utbildningarna om omedvetna fördomar, där deltagarna fick granska sina omedvetna attityder i arbetslivet.
 • VI UPPMUNTRADE VÅRA ANSTÄLLDA ATT RÖRA PÅ SIG: 
  • Projektet Universitetet i rörelse är ett samarbetsprojekt mellan de fyra universiteten Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Hanken och Konst - universitetet. Finansiär är Undervisnings- och kulturministeriet. Projektet genomförs åren 2022–2023 och dess mål är att främja rörelse hos personalen samt att göra en motionsinriktad vardag verksamhetskultur en del av den nya vardagen med hybridarbete. Projektet uppmuntrar de anställda att öka motionen till exempel på väg till och från arbetet.
  • Anställda deltog i sommarens och vinterns kilometertävlingar.
  • Ett ploggningsevenemang lockade 100 deltagare bland personalen. 
 • EVENEMANG OM VÄLBEFINNANDE OCH HÄLSA: I programserien Kaiken maailman terveys granskades hälsan hos människor, djur och miljön som en helhet som omfattar hela jorden och där allt påverkar allt.

⇒ Läs mer i universitetets Hållbarhetsöversikt 2022. 

Mål 4: Att säkerställa en öppen jämlik utbildning av god kvalitet och möjlighet till livslångt lärande för alla.  

För att främja mål 4 har vi valt att fokusera på tre olika områden i programmet för hållbarhet och ansvar åren 2022–2024. 

 1. Hållbarhet inom utbildning: Vi säkerställer att målen för hållbar utveckling integreras i tillämpliga delar i målen och innehållet för varje utbildningsprogram. Vi stärker kompetensen hos doktorander inom alla områden när det gäller att lösa utmaningar inom hållbar utveckling.
 2. Globala partnerskap: Vi utvecklar samarbete som grundar sig på partnerskap med universiteten i det globala syd genom att öka möjligheterna till ömsesidig utbildning och professionell utveckling samt genom att öka kunskapskapitalet i studenternas hemländer.
 3. Kontinuerligt lårande: Hållbar utveckling får hög prioritet inom kontinuerligt lärande. Vi främjar nationellt och internationellt samarbete inom hållbarhetsforskningen. Vi stöder personalens kompetens att främja hållbar utveckling. 

Hur de prioriterade åtgärderna framskridit redovisas i hållbarhetsöversikterna. De åtgärder som redan vidtagits är bland andra följande: 

 • När vi utarbetar undervisningsplanerna för perioden 2023–2026 utarbetar vi gemensam praxis och gemensamma anvisningar för att stärka vår hållbarhetskompetens. Hållbarhet och ansvar integreras i modellen för akademiska expertfärdigheter
 • Vi genomför programmet One Health Early Career Champions i samarbete med universitetet i Nairobi.
 • Inom ramen för nätverket Una Europa utvecklar vi ett program för hållbar utveckling som grundar sig på mikroinlärning. Programmet ingår i vårt utbildningsutbud inom kontinuerligt lärande. Läs mer om studiehelheten ⇒ studiehelhet om hållbarhet

Mål 5. Att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt

Exempel på vårt arbete mot målet 2022: 

 • ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA JÄMLIKHET, INKLUSION OCH LIKABEHANDLING:
  • Vi deltog i EU-projektet UniSAFE som kartlägger trakasserier på grund av kön och könsrelaterat våld (gender-based violence) och de olika formerna av sådana trakasserier vid europeiska universitet samt hurdana åtgärder det vid universiteten och nationellt vidtas i detta sammanhang.
  • Klädkoden för promotionsevenemang ändrades: I fortsättningen får deltagare välja mellan två olika klädselalternativ istället för endast ett.
  • Vi kompletterade universitetets svenska och engelska språkguider med anvisningar om könsneutralt språkbruk.
  • Vi ordnade ett Pride-kafé i Handledningshörnan i Kajsahuset. Evenemanget var öppet för både Helsingfors universitets studenter och personal.
  • Vi ökar antalet könsneutrala toaletter
 • JÄMSTÄLLDHET I SIFFROR: 
  • 52,6 procent av universitetets undervisnings- och forskningspersonal är kvinnor. 
  • Sammanlagt slutfördes 5 580 examina, varav 71 procent av kvinnor. 
  • Mer statistik om könsfördelningen finns på sidan Helsingfors universitet i siffror.  
 • UNIVERSITETSMUSEET – TIDIGA AKADEMISKA KVINNOR LYFTS FRAM VIA KONST: Universitetet beställde ett verk om de första kvinnorna som var verksamma vid universitetet av den norska bildkonstnären Anne-Karin Furunes. De konstverk som visas på universitet föreställer sällan kvinnor. Motiven för Furunes konstverk är Tekla Hultin, Emma Irene Åström och Karolina Eskelin.

⇒ Läs mer i universitetets Hållbarhetsöversikt 2022. 

Mål 6. Att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla

Exempel på vårt arbete mot målet 2022: 

 • Genom samhällsåtagandena för hållbar utveckling år 2015 har universitetet bundit sig till att minska energi- och vattenförbrukningen i universitetets byggnader med tio procent. År 2022 ökade vattenförbrukningen med nästan tio procent, vilket förklaras av att de anställda återvände till kontoret efter coronapandemin. Läs mer i HY247:s hållbarhets- och ansvarsrapport (på finska) 
 • Hösten 2022 utmanade vi vår personal att delta i en energisparkampanj och dela med sig av sina bästa energispartips. Genom att delta i den nationella kampanjen ”Snäppet svalare” uppmuntrade vi anställda och studenter att till exempel duscha snabbare för att spara energi.
 • Vi har utökat antalet könsneutrala toaletter. År 2022 gjordes sammanlagt 375 toaletter könsneutrala.
 • Vi främjar hållbar vattenförbrukning. Läs mer på sidan En vardag vid universitetet inom planetens gränser

⇒ Läs mer i universitetets Hållbarhetsöversikt 2022. 

Mål 7. Att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad

Exempel på vårt arbete mot målet 2022: 

 • SIFFROR OCH ÅTGÄRDER: 
  • Den totala energiförbrukningen sjönk med 4,9 % jämfört med år 2021.
  • Värmeförbrukningen sjönk med 12,7 % jämfört med år 2021.
  • Elförbrukningen sjönk med 2,3 % jämfört med år 2021.
  • Det producerades sammanlagt 3635 MWh förnybar värme- och elenergi, vilket motsvarar omkring 2 % av hela byggnadsbeståndets energiförbrukning. Under år 2022 slutfördes inga projekt som producerar förnybar energi, men planeringen av solpaneler till Exactums och jämfört med år 2021. Physicums tak i Gumtäkt påbörjades.
  • Under 2022 genomfördes åtgärder som förbättrade energieffektiviteten i universitetslokalerna till en omfattning av 2259 MWh. Sparåtgärderna med störst inverkan under år 2022 var:
   • Byggnadsautomationen och saneringen av energieffektivitet på Ladugårdsbågen 5 i Vik
   • Restaureringen av glykolkretsarna och justeringen av ventilationen på Haartmansgatan 3 på campus Mejlans
   • Fasadrenoveringen av Porthania minskade värmeförbrukningen, kylningen restaurerades och justerades och belysningen ersattes med mer energieffektiv belysning i många fastigheter
   • För uppvärmingssäsongen 2022 justerades värmen i kontorslokalerna ner som del av den landsomfattande kampanjen ”Snäppet lägre”.
 • KOLDIOXIDNEUTRALITET: 
  • Projektet ’Koldioxidneutralt universitet 2030’ som startade hösten 2021 framskred enligt planerna under året. Målet för projektet var att definiera ett sätt att beräkna koldioxidavtrycket och beräkna universitetets koldioxidavtryck samt identifiera fokusområden för att minska utsläppen i betydande grad fram till år 2030.
  • Universitetets koldioxidavtryck år 2022 var 62 448 tCO2e. Läs mer om beräkningen av koldioxidavtrycket på sidan En vardag vid universitetet inom planetens gränser.
 • ÖVRIGA ÅTGÄRDER:
  • Vi utmanade våra anställda och studenter att delta i ett energispartalko och dela med sig av sina bästa energispartips. Genom att delta i den nationella kampanjen ”Snäppet svalare” uppmuntrade vi våra anställda att vidta olika energisparåtgärder under hösten. 
  • The University of Helsinki Environmental Humanities Hub ordnade en workshop för forskare på temat klimatvänliga forskningsmetoder. Vid workshoppen Energy(and)Humanities: Low-Carbon Research Methods uppmanades deltagarna att diskutera bland annat om koldioxidsnåla datalagringsmetoder.

⇒ Läs mer i universitetets Hållbarhetsöversikt 2022. 

Mål 8. Att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Exempel på vårt arbete mot målet 2022: 

 • PLACERINGAR: Vår placeringsverksamhet styrs av de principer för ansvarsfulla placeringar som universitetets styrelse godkänt år 2019. År 2022 fortsätter vi vår långsiktiga placeringsverksamhet genom att följa vår placeringsstrategi som bygger på finansvetenskap och främjande av hållbar utveckling oberoende av kortvariga rörelser på värdepappersmarknaden. Exempelvis bidrog uteslutandet av bolag som producerar fossila bränslen till att sänka aktieplaceringarnas koldioxidavtryck enligt TCFD till ungefär hälften av jämförelseindexets motsvarande avtryck. Resultatet av placeringsverksamheten fortsätter år 2022 att överskrida målen trots ett instabilt år. Läs placeringsrapporten från år 2022 (på engelska).
 • FRÄMJANDE AV PERSONALENS VÄLBEFINNANDE: Projektet Universitetet i rörelse är ett samarbetsprojekt mellan de fyra universiteten Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Hanken och Konst - universitetet. Finansiär är Undervisnings- och kulturministeriet. Projektet genomförs åren 2022–2023 och dess mål är att främja rörelse hos personalen samt att göra en motionsinriktad vardag verksamhetskultur en del av den nya vardagen med hybridarbete. Projektet uppmuntrar de anställda att öka motionen till exempel på väg till och från arbetet.
 • STÖD FÖR STUDENTERNAS UPPSTARTSIDÉER: Företagarprogrammet HELSEED som riktar sig till studenter ordnades för tredje gången. Genom programmet har de mest lovande uppstartsföretagen en möjlighet att få en investering på 10 000–50 000 euro av universitetets fonder. Därutöver beviljas studiepoäng för deltagande i programmet.
 • FÖRINKUBATORER FÖR IDÉER MED SAMHÄLLSPÅVERKAN OCH LÖSNINGAR FÖR CIRKULÄR EKONOMI:
  • Helsinki Incubators förinkubator SÄRÖ/FRACTURE koncentrerar sig på idéer för samhällspåverkan och inledde sin verksamhet på hösten med ett team på 14 personer. Centrala teman för de idéer som valts för förinkubatorns första program var välbefinnande, inkludering och en ökad förståelse mellan grupper.
  • I förinkubatorprogrammet Compass, som koncentrerar sig på djupteknologiska lösningar och artificiell intelligens, utvecklade 15 team med hjälp av antingen artificiell intelligens eller annan ny teknik sina lösningar för miljöhållbarhet till företagsidéer.
  • Till förinkubatorprogrammet Circulator 1.0. som satsar på cirkulär ekonomi valdes grupper som tar fram idéer till lösningar för bland annat återvinning av kläder, idrottsutrustning och kaffe samt en tjänst för reparation av kläder och en hållbar lokal livsmedelsproduktion.
 • FÖRETAGSKUVÖSER SOM KONCENTRERAR SIG PÅ HÅLLBAR UTVECKLING OCH CIRKULÄR EKONOMI:
  • Ansökan till ett sex månader långt deltagade i Helsinki Incubators nya företagskuvös Biosphere, som är avsedd för genomslagskraftiga lösningar för bioekonomi och cirkulär ekonomi, öppnades i slutet av året. Biosphere har som syfte att erbjuda stöd åt innovatörer för bioekonomi och cirkulär ekonomi vid Helsingfors universitet i en allt bredare utsträckning.
  • Det första kuvösprogrammet NEXUS förde samman 20 begåvade team för innovationer och företagande inom Deep Tech, artificiell intelligens och hållbar utveckling.
  • I slutet av året startade även förinkubatorprogrammet TREMOR som koncentrerar sig på samhällsgenomslag, minskad ojämlikhet och utbildning och där 16 team deltog.

⇒ Läs mer i universitetets Hållbarhetsöversikt 2022. 

Mål 9: Bygga en hållbar infrastruktur samt främja en hållbar industri och hållbara innovationer. 

Åtgärderna för att främja mål 9 återspeglas i programmet för hållbarhet och ansvar för åren 2022–2024 genom fokus på följande områden inom forskning, samhällssamverkan och vardagsverksamhet: 

 1. Ansvarsfull forskning: Vi erbjuder systematiska metoder på universitetsoch enhetsnivå för att främja öppen vetenskap och forskning, god vetenskaplig praxis och ansvarsfull hantering av forskningsdata.
 2. Ansvarsfull partnerskap: Vi försäkrar oss om att alla våra partnerskap och evenemang bygger på hållbara och ansvarsfulla handlingsmodeller. Vi stärker expertisen och tänket i fråga om hållbarhet och ansvar inom universitetets företagsamhets- och innovationsverksamhet. 
 3. Ansvarsfull placeringsverksamhet: Vi vill vara Europas mest ansvarsfulla placerare i universitetsvärlden. Våra investeringar regleras och styrs av våra principer för placeringsverksamhet och användning av medel, våra principer för ansvarsfulla investeringar samt vår investeringsplan. Sammanfattningsvis ska våra placeringar fullgöra vårt ansvar gentemot universitetet självt, våra partner, samhället och miljön.

Hur de prioriterade åtgärderna framskridit redovisas i hållbarhetsöversikterna. En del av de valda åtgärderna, såsom uppdatering av de etiska principerna för företagssamarbete, har redan genomförts. Åtgärder för att främja öppen vetenskap och forskning pågår aktivt. Även de valda åtgärderna för hållbar placeringsverksamhet, såsom att öka påverkansinvesteringarna och minska placeringarnas koldioxidavtryck, har hittills framskridit enligt planerna. 

Mål 10. Att minska ojämlikheten inom och mellan länder

Åtgärder med anknytning till hållbarhetsmål 10 som antecknats i programmet för hållbarhet och ansvar 2022–2024 och som genomförts år 2022: 

 • FORSKNING - SÄKER FORSKNINGS- OCH UNDERVISNINGSMILJÖ: Vi kommer att stödja skyddet av hotade forskare genom att arbeta inom nätverket Scholars at Risk (SAR) och via finansieringsarrangemang som anknyter till det. Helsingfors universitet är ordförande för SAR Finland 2022–2023.
 • DAGLIG VERKSAMHET - JÄMLIKHET OCH MÅNGFALD: 
  • Vår rekrytering ska bli mer tillgänglig och inkluderande.Vi inför ett nytt rekryteringssystem som bättre beaktar tillgänglighet. Recognizing International Talent kommer att ingå i vår rekrytering. Det innebär bland annat att vi strävar efter att upptäcka omedvetna fördomar och att vi granskar rekryteringens språkkrav.
  • År 2022 sätter vi fokus på att inkludera personer med funktionsvariation genom att öka medvetenheten om ämnet, ordna utbildning och utveckla universitetets verksamhet ur ett inkluderande perspektiv.
 • DAGLIG VERKSAMHET - VÄLBEFINNANDE OCH DELAKTIGHET: 
  • Vi stöder integreringen av internationella forskare och deras familjer med nya tjänster som erbjuds via projektet HEI LIFE, dvs. nätverk, stödmaterial och karriärsamarbete.

Andra exempel på vårt arbete mot målet 2022: 

 • FORSKNING
  • Nätverket INEQ Helsinki Inequality Initiative fokuserar på att forska i till exempel hur ett hederligt och rättvist samhälle ska byggas och skyddas. INEQ sammanför forskare vars arbete ökar förståelsen av intersektionella ojämlikheter, deras orsaker och konsekvenser. Bekanta dig med nätverket och dess forskningsteman.  
  • Nationalbiblioteket fick ett stipendium från Alfred Kordelins stiftelse för att förbättra tillgången till samernas språk- och kulturmaterial. Tack vare stipendiet Suuret kulttuurihankkeet (Stora kulturprojekt) kan vi skapa ett stöd för nordsamiska i de tre digitala tjänsterna Finna, Finto och Kotoistus som upprätthålls av Nationalbiblioteket och används av många andra aktörer . Detta förbättrar synligheten och sökbarheten av det samiska informationsoch kulturarvsmaterialet. Också informationssökningen på nordsamiska underlättas.
 • UNDERVISNING
  • I oktober publicerade vi en liten studiehelhet om hållbarhet som beretts inom ramen för UNA Europa. Den ger studenterna i olika länder möjlighet att tvärvetenskapligt bli förtrogna med principerna för hållbar utveckling.
  • På kursen Geographies of Inequalities, som hölls för tredje gången, lärde deltagarna sig diskurs i hållbar utveckling och analytiskt tänkande. I sina grupparbeten behandlade studenterna komplicerade gränsöverskridande kopplingar som skapar ojämlikhet, exempelvis global kaffeproduktion, energi som en nationell säkerhetsfråga och transnationella problem med elektroniskt avfall.
 • SAMVERKAN MED SAMHÄLLET
  • Helsinki Incubators förinkubator SÄRÖ/FRACTURE koncentrerar sig på idéer för samhällspåverkan och inledde sin verksamhet på hösten med ett team på 14 personer. Centrala teman för de idéer som valts för förinkubatorns första program var välbefinnande, inkludering och en ökad förståelse mellan grupper.
  • I slutet av året startade även förinkubatorprogrammet TREMOR som koncentrerar sig på samhällsgenomslag, minskad ojämlikhet och utbildning och där 16 team deltog
  • ​​​​​​​​​​​​​​För barn och unga ordnade vi vetenskapsfostran på forskningsstationer och campus. 
  • Luomus började samarbeta med Viks bibliotek. Som ett resultat av samarbetet kan man till exempel låna inträdesbiljetter till Naturvetenskapliga museet.
 • DAGLIG VERKSAMHET
  • ​​​​​​​​​​​​​​År 2022 var tyngdpunkten för jämlikhets- och likabehandlingsarbetet att främja inklusionen av personer med funktionsvariation. Inom ramarna för det här arbetet arrangerades bland annat flera evenemang på temat och vi ordnade utbildning inom ämnet.
  • Vi fortsatte att främja arbetet för antirasism vid utbildningar och evenemang. Över 600 anställda, forskare och studenter vid universitetet undertecknade ett antirasistiskt upprop och överräckte det till universitetets ledning.
  • Vi förbättrade studieförvaltningssystemet Sisus tillgänglighet genom att med hjälp av en separat tjänst som anslutits till systemet säkerställa en lösning för att alla ska kunna anmäla sig till kurser och tentamina
  • De anställda kan under året delta avgiftsfritt i öppna universitetsstudier som en del av personalutbildningsutbudet. Utöver en kurshelhet med fokus på kompetens inom hållbarhet och ansvar erbjöds till exempel kurser som relaterar till välbefinnande, inklusion, samhörighet och likabehandling.

⇒ Läs mer i universitetets Hållbarhetsöversikt 2022. 

Mål 11. Att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Exempel på vårt arbete mot målet 2022: 

 • VI SÖKER LÖSNINGAR PÅ UTMANINGARNA MED URBANISERINGEN OCH VÄLFÄRDEN. Stadsforskningsinstitutet Urbaria är en nätverksbaserad tvärvetenskaplig aktör som sammanställer Helsingfors universitets interna stadsforskning och utvecklar samhällssamverkan inom stadsforskningen.
  • Urbaria Postdoc Forum, finansierad av Helsingfors, Esbo och Vanda, är en grupp av forskardoktorer inom mångvetenskaplig stadsforskning. Under den sista rekryteringsrundan 2022 rekryterades postdocforskare för att studera stadsekologi och mångfald, urbant boende och migration samt hållbar rörlighet och artificiell intelligens.
  • Som teman för Urbaria Summaries Series var bland annat stadsskolor och social utsatthet, fattigdom i Helsingfors och stadsrelaterade betydelser i webbdiskussionerna. Urbaria Summaries Series” är en populär serie som publicerar Urbarias forskningssammanfattningar och korta tematiska forsk - ningsöversikter. Publikationerna gynnar både besluts - processen i städerna och intressentverksamheten.
 • FÖRETAGSKUVÖSPROGRAM I SAMARBETE MED HELSINGFORS STAD:
  • Förinkubatorprogrammen, såsom Särö/Fracture och Compass, fokuserar på idéer för samhällspåverkan och lösningar inom cirkulär ekonomi. 
  • Inkubatorprogrammen, såsom Biosphere och Tremor, fokuserar på hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. 
  • Läs mer om våra företagskuvöser (på engelska).
 • ​​​​​​​SAMARBETE MED STÄDERNA I HUVUDSTADSREGIONEN:
  • ​​​​​​​År 2022 hade Stadsakademin Klimatinsatsernas stad som tema. Stadsplaneringsinstitutet Urbaria deltog aktivt i planeringen och genomförandet av programmet för Stadsakademins temaår.
  • Urbaria fortsatte att ordna Helsingfors stads, Kommunförbundets, Helsingfors universitets och Aalto-universitetets gemensamma evenemang Urban Lunch Hour samt Helsingfors universitets interna seminarieserier Urbaria Academic.
  • Urbaria och Stadsakademin fortsatte att i samarbete ordna vetenskapliga sparringmöten. Vetenskaplig sparring är en dialogbaserad metod som för samman aktuell forskningsbaserad kunskap och forskningsbaserade aspekter samt sakkunskapen hos experter med praktisk erfarenhet. Temana för den vetenskapliga sparringen under året var bland annat att stödja en hållbar livsstil i olika befolkningsgrupper, städernas och roll och ekologisk kompensation. Vetenskaplig sparring med klimattema ordnades även för stadsfullmäktige i Helsingfors, Esbo och Vanda. 

⇒ Läs mer i universitetets Hållbarhetsöversikt 2022. 

Mål 12. Att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Exempel på vårt arbete mot målet 2022: 

 • UTVECKLING AV EN CIRKULÄR EKONOMI OCH AVFALLSSORTERINGEN VID UNIVERSITETET:
  • ​​​​​​​Projektet med att utveckla möjligheterna att sortera avfall i kontorslokalerna,, entréhallarna och pausrummen som inleddes år 2021 fortsatte, och insamlingspunkterna utökades särskilt i entréhallarna. Inom ramen för projektet har insamlingspunkter redan skaffats till 28 ställen.
  • Möbler som tagits ur bruk är den största enskilda avfalls - komponent vars effektiva interna återvinning och försälj - ning för återbruk aktivt har utvecklats. Exempelvis så har renoveringen av byggnaden på Fabiansgatan 32 utförts helt med återvunna möbler.
  • Registret Irtaimistorekisteri.fi togs i bruk som verktyg för möbelteamet vid HY247 och externa planerare. I registret beskrivs möbler som är tillgängliga och kan placeras i nya lokaler. Med hjälp av registret kan planerarna reservera möbler för de lokaler som de planerar. Om ett föremål inte hittar en ny lokal kan det säljas på webbplatsen Kiertonet.fi.
  • Möbler som tagits ur bruk har sedan augusti 2021 sålts på Kiertonet för sammanlagt 290 000 euro. År 2022 uppgick försäljningen till 175 952 euro (1 109 föremål). Största delen av föremålen var möbler. Utöver dessa siffror har utrustning och möbler även sålts via Helsingfors stads klusterprogram för cirkulär ekonomi.
  • En utvidgning av konceptet med utlåning av bärbara datorer utreddes. På lånekontoret för bärbara datorer kan universitetets examensstuderande och personal låna en bärbar dator.
 • VÅR AVFALLSMÄNGD ÖKADE JÄMFÖRT MED CORONAÅREN:
  • • Avfallet från universitetets fastigheter ökade med 13 % jämfört med år 2021. Under åren 2020 och 2021 var universitetets avfallsmängd klart lägre på grund av distansarbetet under coronapandemin. År 2022 var även det första hela rapporteringsåret under samarbetet med den nya partnern för avfallshantering, vilket innebär att rapporteringen för de båda åren inte är fullt jämförbara sinsemellan.
  • Läs mer i HY247:s hållbarhets- och ansvarsrapport (på finska) 
 • ANDRA EXEMPEL
  • I evenemangsserien Ny riktning som ordnades i Tankehörnan diskuterades det hur ekonomin, levnadsförhållandena samt energi- och matproduktionen ska förnyas så att människans, miljöns och djurens välbefinnande trots reformen upprätthålls, och till och med förbättras. I diskussionen deltog toppexperter på ämnet från Helsingfors universitet och annanstans
  • Vi respekterade vårt åtagande att vara en Rättvis handel-högskola. 

⇒ Läs mer i universitetets Hållbarhetsöversikt 2022. 

Mål 13: Brådskande åtgärder mot klimatförändringen och dess effekter. 

Åtgärder för att främja mål 13 återspeglas i programmet för hållbarhet- och ansvar för åren 2022–2024 särskilt inom två områden i vardagsverksamheten: 

 1. Koldioxidnetralitet: Vi utvecklar principerna för hur vi beräknar vårt klimatavtryck samt minskar klimatutsläppen konkret. Vi är koldioxidneutrala 2030.
 2. Ansvarsfull placeringsverksamhet: Vi vill vara Europas mest ansvarsfulla placerare i universitetsvärlden. Våra investeringar regleras och styrs av våra principer för placeringsverksamhet och användning av medel, våra principer för ansvarsfulla investeringar samt vår investeringsplan. Sammanfattningsvis ska våra placeringar fullgöra vårt ansvar gentemot universitetet självt, våra partner, samhället och miljön.

Hur de prioriterade åtgärderna framskridit redovisas i hållbarhetsöversikterna. Nedanstående åtgärder har redan genomförts. Utöver de åtgärder som redan genomförts har vi planenligt också gjort framsteg när det gäller många andra åtgärder. Vi har bland annat vidtagit åtgärder för att spara energi, lokaliserat och reparerat värmeläckor i fastigheter, inlett utarbetandet av en plan för koldioxidsnålt byggande och förbättrat förutsättningarna för mer koldioxidsnåla arbetsresor, såsom användningen av elbil eller cykel. Vi strävar också ständigt efter att minska koldioxidavtrycket av våra placeringar. Vi har redan avvecklat placeringarna i producenter av fossila bränslen. 

Åtgärder i programmet för hållbarhet och ansvar som redan genomförts:  

 • Vi utarbetar universitetets färdplan för koldioxidneutralitet. I färdplanen definierar vi delmål och förslag till åtgärder för att minska och kompensera klimatutsläppen från olika verksamheter så att vi kan bli koldioxidneutrala senast 2030.
 • Vi effektiverar lokalanvändningen och minskar personalens arbetsresor genom att tillämpa modellen för hybridarbete. För att minska antalet resor i anslutning till rekrytering genomför vi bland annat arbetsintervjuer, undervisningsprov och besök på distans med hjälp av digitala verktyg.

Mål 14. Att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling

Exempel på vårt arbete mot målet 2022: 

 • MER ÄN HUNDRA ÅR AV FORSKNING PÅ TEMAT: Tvärminne zoologiska station som ligger vid Finska vikens mynning i norra Östersjön är en av tre biologiska forskningsstationer som hör till Helsingfors universitets bio- och miljövetenskapliga fakultet. Stationerna fungerar som bas för högklassig biologisk forskning och tillhandahåller tjänster för fältkurser och seminarier.
 • VETENSKAPSFOSTRAN OM UNDERVATTENSLIV: Tvärminne zoologiska station erbjuder uppgifter i havsforskning för barn- och ungdomsgrupper i olika åldrar samt för vuxna. Vetenskapsfostran vid Tvärminne zoologiska station är en del av den globala strävan att stärka kunskapen om haven, dvs. att öka medvetenheten och förståelsen om oceanernas och havens betydelse som en del av FN:s havens decennium 2021 - 2030 "The Decade of Ocean Science for Sustainable Development”
 • FOTOUTSTÄLLNINGEN PASSION FÖR ÖSTERSJÖN erbjöd en unik inblick i det som pågår under Östersjöns yta. Tvärminne zoologiska stations avgiftsfria utställning i Tankehörnan som är öppen för alla presenterade Östersjöns undervattensmiljöer, såsom blåstångsskogar, ängar av bandtång och blåmusselrev samt arter som lever där, såsom färgglada storspiggar, skrubbskäddor och mindre havsnålar.

⇒ Läs mer i universitetets Hållbarhetsöversikt 2022. 

Mål 15. Att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Exempel på vårt arbete mot målet 2022: 

 • INITIATIV FÖR ATT FRÄMJA NATURENS MÅNGFALD:
  • På Campus Vik gjordes på forskarnas initiativ ett försök med en blomsteräng för att främja naturens mångfald, forskning och samhörighet. För försöket valdes sex områden ut på campuset som lämnades oklippta under sommaren. Områdena valdes ut av forskarna och trädgårdsmästaren på Campus Vik. På alla områden fanns beaktansvärda ängsväxter och sluttningarna och slänterna var områden där det var svårt att klippa gräset. Under sommaren växte bland annat blåeld, gulmåra, backnejlika, liten blåklocka, prästkrage, väddklint, käringtand och gärsstjärnblomma på ängarna. Försöket fortsatte under hösten och det ordnades ängstalkon för att tillsammans så ängsväxternas frön på nya områden. I slutet av året bildades en arbetsgrupp bestående av representanter från olika campus och enheter, med målet att främja och utvidga ängsförsöket i framtiden.
  • Vi började planera en kartläggning av ekosystemtjänster och naturkapitalet. Kartläggningen är del av de åtgärder som ingår i hållbarhets- och ansvarsprogrammet 2022–2024 och ska genomföras före januari 2025. Avsikten med kartläggningen är att göra upp en åtgärdsplan utifrån forskningsbaserad kunskap för att främja naturens mångfald och trivseln på våra campus.
 • MED GEMENSAMMA KRAFTER FÖR NATURENS MÅNGFALD: I december gick vi med i det internationella nätverket Nature Positive Universities. Nätverket har som mål att sporra universiteten och alla som studerar, arbetar och forskar vid dem till att vidta åtgärder för att bevara naturens mångfald och stävja klimatförändringen.
 • NATURENS MÅNGFALD SYNLIGARE: De flesta jordens arter saknar ett vetenskapligt namn. Luomus forskare fotograferar varje år dussintals arter som är nya för vetenskapen och utreder deras evolutionshistoria och systematik. Namngivna arter behövs i forskningen och samhället. Utan namn kan vi inte entydigt kommunicera vilken art vi talar om, och endast en namngiven art kan tas med i bedömningar av utrotningshot eller skyddas. År 2022 beskrevs bland annat skalbaggar, steklar, fjärilar och blomflugor. De värdefulla typexemplaren av dessa arter förvaras i Luomus samlingar.
 • VETENSKAPSFOSTRAN: Vi ordnade ett äventyrligt konstläger för barn i botaniska trädgården i Gumtäkt. Under lägret besöktes Gumtäkt botaniska trädgård, skapades konstverk, diskuterades naturens mångfald och ex situ-bevarande av växter (bevarande utanför artens naturliga livsmiljö) samt tränades stadsäventyrs- och naturfärdigheter.

⇒ Läs mer i universitetets Hållbarhetsöversikt 2022. 

Mål 16. Att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer

Åtgärder med anknytning till hållbarhetsmål 16 som antecknats i programmet för hållbarhet och ansvar 2022–2024 och som genomförts år 2022: 

 • HÅLLBARHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHETSLEDNING - MÅL OCH MÄTARE:
  • Vi kommer att publicera ett program för hållbarhet och ansvar för varje period för genomförandeplanen. Programmet ska klargöra universitetets centrala mål och åtgärder i fråga om hållbarhet och ansvar och även redogöra för ansvariga enheter och personer, samt främja transparensen i vårt arbete för hållbarhet och ansvar.
  • Vi utvecklar hållbarhets- och ansvarsrapporteringen genom att årligen publicera en hållbarhets- och ansvarsrapport som redovisar för de åtgärder som universitetet har vidtagit. De viktigaste resultaten rapporteras årligen till rektor och prorektorerna. De viktigaste hållbarhets- och ansvarsåtgärderna sammanfattas dessutom i universitetets årsberättelse.
  • Hållbarhet och ansvar ska vara ett bestående tema i målförhandlingarna mellan rektor och enheterna.
  • Vi bildar Hållbarhetsfonden vid Helsingfors universitet för att stödja hållbarhetsrelaterad forskning, undervisning och samverkan med samhället.
 • FORSKNING - SÄKER FORSKNINGS- OCH UNDERVISNINGSMILJÖ:
  • Vi kommer att stödja skyddet av hotade forskare genom att arbeta inom nätverket Scholars at Risk (SAR) och via finansieringsarrangemang som anknyter till det. Helsingfors universitet är ordförande för SAR Finland 2022–2023.
 • SAMVERKAN MED SAMHÄLLET - FORSKNINGSBASERAD KUNSKAP I BESLUTSFATTANDET:
  • Vi stöder beslutsfattandet och den offentliga debatten samt främjar en samhällelig utveckling som grundar sig på forskningsbaserad kunskap. Tillsammans med Aalto-universitetet ordnar vi årligen evenemanget Sustainability Science Days, Finlands största konferens inom hållbarhetsvetenskap.
  • Vi stöder de nationella rådgivande vetenskapliga panelernas roll. Samordningsansvar för Expertpanelen för hållbar utveckling 2021–2022. Samordning av kommunikationen mellan Finlands klimatpanel och Finlands naturpanel.
 • SAMVERKAN MED SAMHÄLLET - ANSVARSFULLA PARTNERSKAP:
  • Vi uppdaterar våra etiska riktlinjer för företagssamarbete. Vi utarbetar anvisningar och eventuellt även formulär för utvärdering av de samarbetspartner som deltar i forskning.

⇒ Läs mer i universitetets Hållbarhetsöversikt 2022. 

Mål 17: Starkare stödja att hållbar utveckling och globalt partnerskap verkställs. 

Åtgärder för att främja mål 17 återspeglas tydligt i programmet för hållbarhet och ansvar för åren 2022–2024. Målet utgör en viktig del av arbetet för att främja hållbarhet och ansvar, och vi har valt att prioritera följande åtgärder: 

 1. HÅLLBARHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHETSLEDNING - Möjligheter till hållbarhetåtgärder: Vi ger personalen, studenterna och alumnerna bättre möjligheter att främja både en hållbarare framtid och en känsla av gemenskap.
 2. FORSKNING - Hållbarhetsforskning och globala samarbeten: Vi stärker universitetets högklassiga hållbarhetsforskning och informerar om den tillsammans med våra partner. Vi utvecklar globala partnerskap och perspektiv samt global expertis.
 3. FORSKNING - Säker forsknings- och undervisningsmiljö: Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att forskning kan bedrivas under säkra förhållanden utan hot om våld eller förföljelse genom att stödja skyddande åtgärder för forskare och studenter i behov av skydd.
 4. FORSKNING - Ansvarsfull forskning: Vi erbjuder systematiska metoder på universitetsoch enhetsnivå för att främja öppen vetenskap och forskning, god vetenskaplig praxis och ansvarsfull hantering av forskningsdata.
 5. UNDERVISNING - Hållbarhet inom utbildning: Vi säkerställer att målen för hållbar utveckling integreras i tillämpliga delar i målen och innehållet för varje utbildningsprogram. Vi stärker kompetensen hos doktorander inom alla områden när det gäller att lösa utmaningar inom hållbar utveckling.
 6. UNDERVISNING - Globala partnerskap: Vi utvecklar samarbete som grundar sig på partnerskap med universiteten i det globala syd genom att öka möjligheterna till ömsesidig utbildning och professionell utveckling samt genom att öka kunskapskapitalet i studenternas hemländer.
 7. UNDERVISNING - Kontinuerlight lärande: Hållbar utveckling får hög prioritet inom kontinuerligt lärande. Vi främjar nationellt och internationellt samarbete inom hållbarhetsforskningen. Vi stöder personalens kompetens att främja hållbar utveckling.
 8. SAMVERKAN MED SAMHÄLLET - Forskningsbasered kunskap i beslutsfattandet: Vi stärker universitetets betydelsefulla och globala roll i samhället genom att stödja beslutsfattandet ochen offentlig debatt som utgår från forskningsbaserad kunskap, samt genom ett allt närmare samarbete med olika intressenter.
 9. SAMVERKAN MED SAMHÄLLET - Ansvarsfulla partnerskap: Vi försäkrar oss om att alla våra partnerskap och evenemang bygger på hållbara och ansvarsfulla handlingsmodeller. Vi stärker expertisen och tänket i fråga om hållbarhet och ansvar inom universitetets företagsamhets- och innovationsverksamhet.
 10. SAMVERKAN MED SAMHÄLLET - Nationellt och internationellt samarbete: Vi fortsätter att delta i öppet nationellt och internationellt samarbete med andra högskolor för att främja arbete för hållbarhet och ansvar.

Hur de prioriterade åtgärderna framskridit redovisas i hållbarhetsöversikterna. De åtgärder som redan genomförts är bland andra följande: 

 • Vi ökar antalet strategiska doktorandplatser för tvärvetenskapliga forskningsteman inom hållbar utveckling genom att anställa tio tvärvetenskapliga doktorander med inriktning på dessa teman.
 • Vi stärker våra globala partnerskap, bland annat genom att inrätta ett utbytesprogram för unga forskare vid afrikanska universitet inom ramen för målen för hållbar utveckling.
 • Vi genomför programmet One Health Early Career Champions i samarbete med universitetet i Nairobi.
 • Inom ramen för nätverket Una Europa utvecklar vi ett program för hållbar utveckling som grundar sig på mikroinlärning. Programmet ingår i vårt utbildningsutbud inom kontinuerligt lärande.
 • Vi stöder de nationella rådgivande vetenskapliga panelernas roll. Samordningsansvar för Expertpanelen för hållbar utveckling 2021–2022. Samordning av kommunikationen mellan Finlands klimatpanel och Finlands naturpanel.
 • Vi medverkar aktivt i nätverket Finn-ARMA och Unifis hållbarhetsgrupper samt i olika internationella nätverk (bl.a. IUCA, SDSN-nätverket för norra Europa). Vi arbetar aktivt för hållbarhet och ansvar inom internationella nätverk såsom LERU och UNA Europa.
UNIFI:s teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet

UNIFI:s (Finlands universitetsrektorers råd) teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet utgör tillsammans med de globala målen för hållbar utveckling ramen för universitetets hållbarhetsarbete. Det finns 12 teser till antalet och de är indelade i fem olika teman. Utöver universitetens grundläggande uppgifter (forskning, undervisning, samhällelig växelverkan) omfattar teserna (campus)funktionerna samt verksamhetsförutsättningarna på ett bredare plan. Dessa verksamhetsförutsättningar är till sin natur sådana att de skapar ramar för andra teser.

UNIFI:s teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet:

 1. Forskningsverksamheten inriktas på att lösa stora hållbarhetsutmaningar.
 2. Hållbarhet och ansvarsfullhet beaktas i utvärderingen och finansieringen av forskningsprojekt.
 3. Universiteten stöder tvärvetenskaplighet, principerna för öppen vetenskap och ett mångsidigt globalt perspektiv för att lösa hållbarhetsutmaningar.
 4. Studier i hållbar utveckling är en del av alla examina och av utbudet av kontinuerligt lärande 
 5. Universiteten främjar högskoleutbildningens tillgänglighet samt en trygg forsknings- och undervisningsmiljö.
 6. Universitetens ledning, förvaltning och campusverksamhet är i linje med målen för hållbar utveckling.
 7. Universiteten ikattar principerna för en klimatneutral cirkulär ekonomi i sin verksamhet och vidtar konkreta åtgärder för att värna om naturens mångfald.
 8. Universiteten arbetar aktivt för att främja jämställdhet, likabehandling och välfärd.
 9. Universiteten är modiga, engagerade och ansvarsfulla samarbetspartner som agerar och påverkar både nationellt och internationellt.
 10. Universiteten delar öppet och aktivt förfaranden för hållbarbet och ansvarsfullhet samt utvecklar förfarandena tillsammans.
 11. Universiteten integrerar hållbarhets- och ansvarsarbete i sin strategi samt riktar mer resurser och uppföljningsredskap till detta arbete.
 12. Hållbar utveckling och ansvarsfullhet är starkt synliga i universitetens nationella finansieringsmodell, utvärdering och auditering.