Ledarskap och uppföljning av hållbarhets- och ansvarsarbetet

Vi integrerar hållbarhet och ansvar i alla våra verksamheter på ett genomgripande sätt. Denna helhetsansats främjas genom utnämningen av en prorektor ansvarig för hållbarhet samt prodekaner ansvariga för hållbarhet inom varje fakultet vid universitetet. Vi fastställer konkreta mål och följer deras framsteg. Vår Hållbarhets- och ansvarighetsprogram omfattar omfattande rekommendationer för åtgärder relaterade till forskning, utbildning, administration och påverkan på samhället. Vi övervakar framstegen i dessa åtgärder genom att årligen publicera en hållbarhets- och ansvarsrapport, som tydligt beskriver våra arbetsmetoder.

Vårt mål med hållbarhetsarbetet är att säkerställa möjligheten till ett gott liv för både nuvarande och kommande generationer.
Program för hållbarhet och ansvar 2022-2024

Helsingfors universitets strategi 2021–2030 gör gällande att vi vill vara en föregångare inom ansvar och hållbarhet. Ambitiösa mål uppfylls inte över en natt eller utan konkreta åtgärder. I det här programmet får du en översikt över Helsingfors universitets hållbarhetsmål och initiativ för åren 2022–2024. Olika enheter, grupper och individer står bakom initiativen, som åskådliggör vår strävan att integrera hållbarhet och ansvar i allt vi gör. I stället för att fokusera på enskilda initiativ vill vi övergå till en mer övergripande hållbarhetsstrategi.

Koldioxidneutralt Helsingfors universitet 2030 – färdplan

Universitetet har i sin strategi satt som mål att bli koldioxidneutralt senast 2030. I färdplanen för ett koldioxidneutralt Helsingfors universitet 2030 har det sammanställts etapper för att nå universitetets mål om koldioxidneutralitet.  Vi främjar ekologisk hållbarhet genom att minska koldioxidavtrycket för vår verksamhet genom att satsa på smarta energilösningar, lågutsläppstransporter och hållbara matvanor samt på hållbar upphandling.   

Hållbarhetsöversikt - Hållbar och ansvar vid Helsingfors universitet 2022

Den här rapporten är en överblick över vårt arbete för hållbarhet och ansvar under 2022. Den behandlar en samling åtgärder som vidtagits inom forskning, undervisning och samhällssamverkan, samt i vår egen verksamhet i vardagen. Rapporten 2022 är den tredje rapporten från Helsingfors universitet som samlar hållbarhets- och ansvarsaktiviteter. 

Som en av årets höjdpunkter publicerade vi Programmet för hållbarhet och ansvar 2022–2024. I den här översikten visar vi vilka framsteg vi har gjort i åtgärderna under programmets första genomförandeår.

Rapporten har delats upp i avsnitt på webbplatsen för att förbättra läsbarheten och tillgängligheten. Hela rapporten kan också laddas ner i ett lågupplöst format. 

Innehåll, förord av prorektor Tom Böhling och inledning av rapporten. 

Universitetets organisationsstruktur och verksamhetskultur skapar förutsättningarna för att vi ska kunna främja hållbarhet och ansvar. Helsingfors universitets strategi för 2021–2030 anger att hållbarhet och ansvarstagande ska vara vägledande för all verksamhet vid universitetet. Forskningscentrum, forskningssamfund och forskningsinstitut med fokus på hållbarhet stöder vårt arbete för hållbarhet och ansvar. 

Under året gjorde vi framsteg inom utvalda prioriterade områden för strukturer och ledarskap enligt planerna: Vi grundade bland annat en  hållbarhetsfond, integrerade hållbarhetsteman som en del av rektorns målförhandlingar och lanserade ett nätverk för hållbarhet och ansvar som är öppet för alla vid universitetet. Arbetet med att integrera hållbarhet och ansvar i alla våra strukturer är alltså på god väg.

Under året gjorde vi framsteg inom utvalda prioriterade områden för forskningen i enlighet med våra förväntningar och nådde till exempel följande 
mål: vi utökade till exempel antalet strategiska doktorandanställningar i tvärvetenskapliga teman inom hållbar utveckling genom att anställa tio 
tvärvetenskapliga doktorander som fokuserar på dessa teman, vi stärkte våra globala partnerskap genom att inrätta ett utbytesprogram för unga forskare som arbetar vid afrikanska universitet och vi medverkar i att skydda hotade forskare genom nätverket Scholars at Risk.

Inom de prioriterade områdena för undervisning tog vi under året stora steg i riktning mot våra mål, och en del av åtgärderna har vi redan slutfört. Bland annat publicerade vi i samarbete med Una Europa den länge beredda studiehelheten om hållbarhet och integrerade hållbarhetsstudier som en del av undervisningsplanerna för de utbildningsprogram som börjar hösten 2023. Vi medverkade också i samarbetet One Health Early Career Champions med University of Nairobi.

I fråga om de valda prioriteringarna inom samhällssamverkan var de framsteg vi gjorde i många avseenden planenliga. Vi strävade efter att öka kunskapen om forskningsbaserad kunskap genom att under året ordna flera evenemang med hållbarhetstema som var öppna för alla. Vi integrerade hållbarhets- och ansvarstemat i större utsträckning i all kommunikation vid universitetet. Vi ordnade den årliga konferensen Sustainability Science Days tillsammans med Aalto-universitetet. För att förstärka ansvarsfulla partnerskap uppdaterade vi de etiska anvisningarna för företagssamarbete. Därutöver skapade vi alternativ för att främja innovationer med hållbarhetstema.

Under året har vi gjort framsteg enligt planen inom många av de utvalda fokus-områdena för att främja hållbarhet och ansvar. Vi utarbetade exempelvis en färdplan för ett koldioxidneutralt universitet 2030, som publicerades i april 2023. Vi effektiviserade användningen av lokaler, skapade bättre möjligheter för hybrid-arbete och därigenom för att minska arbetsresorna. Vi uppdaterade universitetets principer för upphandling och konkurrensutsättning med fokus på måttlighet och riktlinjerna för hållbarhet och ansvar. Under temaåret för inklusion av personer med funktionsvariation omfattade arbetet för jämställdhet och likabehandling utbildning av personalen i ämnet och utveckling av vår verksamhet när det gäller inklusion. Vi har även arbetat för att öka välbefinnandet bland studenterna, och vi har fortsatt att främja arbetet för antirasism. 

Hållbarhetsöversikt - Hållbar och ansvar vid Helsingfors universitet 2021

Den här rapporten är en överblick över vårt arbete för hållbarhet och ansvar under 2021. Den behandlar en samling åtgärder som vidtagits inom forskning, undervisning och samhällssamverkan, samt i vår egen verksamhet i vardagen. Rapporten 2021 är den andra rapporten från Helsingfors universitet som samlar hållbarhets- och ansvarsaktiviteter. 

Rapporten har delats upp i avsnitt på webbplatsen för att förbättra läsbarheten och tillgängligheten. Hela rapporten kan också laddas ner i ett lågupplöst format. 

Hållbarhetsöversikt - Hållbar och ansvar vid Helsingfors universitet 2017-2020

Det här är Helsingfors universitets första rapport som sammanställer vårt arbete för hållbarhet och ansvar. I början av den nya strategiperioden 2021–2030 blickar vi ännu tillbaka så att vi bättre kan planera för framtiden. Rapporten är en överblick över vårt arbete för hållbarhet och ansvar under den föregående strategiperioden 2017–2020, och samtidigt ett sätt för oss att göra vårt arbete mer transparent och öppet.

Rapporten har delats upp i avsnitt på webbplatsen för att förbättra läsbarheten och tillgängligheten. Hela rapporten kan också laddas ner i ett lågupplöst format.

Andra rapporten om hållbarhet och ansvar

Kolla in våra tematiska, bransch- och enhetsspecifika rapporten om hållbarhet och ansvar.

Främjandet av FN:s mål för hållbar utveckling

Enligt vår strategi baserar vi vårt hållbarhetsarbete på FN:s mål för hållbar utveckling. Vi har förbundit oss till att i vårt arbete främja alla FN:s 17 mål för hållbar utveckling. 

Under åren 2022–2024 satsar vi särskilt på målen  

 • god utbildning för alla (mål 4)
 • hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9)
 • bekämpa klimatförändringarna (mål 13)
 • genomförande och globalt partnerskap (mål 17). 

I rapporterna Hållbarhetsöversikt, som du hittar längst upp på sidan, kan du läsa om åtgärder som hänför sig till de andra målen. 

Mål 4: Att säkerställa en öppen jämlik utbildning av god kvalitet och möjlighet till livslångt lärande för alla.  

För att främja mål 4 har vi valt att fokusera på tre olika områden i programmet för hållbarhet och ansvar åren 2022–2024. 

 1. Hållbarhet inom utbildning: Vi säkerställer att målen för hållbar utveckling integreras i tillämpliga delar i målen och innehållet för varje utbildningsprogram. Vi stärker kompetensen hos doktorander inom alla områden när det gäller att lösa utmaningar inom hållbar utveckling.
 2. Globala partnerskap: Vi utvecklar samarbete som grundar sig på partnerskap med universiteten i det globala syd genom att öka möjligheterna till ömsesidig utbildning och professionell utveckling samt genom att öka kunskapskapitalet i studenternas hemländer.
 3. Kontinuerligt lårande: Hållbar utveckling får hög prioritet inom kontinuerligt lärande. Vi främjar nationellt och internationellt samarbete inom hållbarhetsforskningen. Vi stöder personalens kompetens att främja hållbar utveckling. 

Hur de prioriterade åtgärderna framskridit redovisas i hållbarhetsöversikterna. De åtgärder som redan vidtagits är bland andra följande: 

 • När vi utarbetar undervisningsplanerna för perioden 2023–2026 utarbetar vi gemensam praxis och gemensamma anvisningar för att stärka vår hållbarhetskompetens. Hållbarhet och ansvar integreras i modellen för akademiska expertfärdigheter
 • Vi genomför programmet One Health Early Career Champions i samarbete med universitetet i Nairobi.
 • Inom ramen för nätverket Una Europa utvecklar vi ett program för hållbar utveckling som grundar sig på mikroinlärning. Programmet ingår i vårt utbildningsutbud inom kontinuerligt lärande. Läs mer om studiehelheten ⇒ studiehelhet om hållbarhet

Mål 9: Bygga en hållbar infrastruktur samt främja en hållbar industri och hållbara innovationer. 

Åtgärderna för att främja mål 9 återspeglas i programmet för hållbarhet och ansvar för åren 2022–2024 genom fokus på följande områden inom forskning, samhällssamverkan och vardagsverksamhet: 

 1. Ansvarsfull forskning: Vi erbjuder systematiska metoder på universitetsoch enhetsnivå för att främja öppen vetenskap och forskning, god vetenskaplig praxis och ansvarsfull hantering av forskningsdata.
 2. Ansvarsfull partnerskap: Vi försäkrar oss om att alla våra partnerskap och evenemang bygger på hållbara och ansvarsfulla handlingsmodeller. Vi stärker expertisen och tänket i fråga om hållbarhet och ansvar inom universitetets företagsamhets- och innovationsverksamhet. 
 3. Ansvarsfull placeringsverksamhet: Vi vill vara Europas mest ansvarsfulla placerare i universitetsvärlden. Våra investeringar regleras och styrs av våra principer för placeringsverksamhet och användning av medel, våra principer för ansvarsfulla investeringar samt vår investeringsplan. Sammanfattningsvis ska våra placeringar fullgöra vårt ansvar gentemot universitetet självt, våra partner, samhället och miljön.

Hur de prioriterade åtgärderna framskridit redovisas i hållbarhetsöversikterna. En del av de valda åtgärderna, såsom uppdatering av de etiska principerna för företagssamarbete, har redan genomförts. Åtgärder för att främja öppen vetenskap och forskning pågår aktivt. Även de valda åtgärderna för hållbar placeringsverksamhet, såsom att öka påverkansinvesteringarna och minska placeringarnas koldioxidavtryck, har hittills framskridit enligt planerna. 

Mål 13: Brådskande åtgärder mot klimatförändringen och dess effekter. 

Åtgärder för att främja mål 13 återspeglas i programmet för hållbarhet- och ansvar för åren 2022–2024 särskilt inom två områden i vardagsverksamheten: 

 1. Koldioxidnetralitet: Vi utvecklar principerna för hur vi beräknar vårt klimatavtryck samt minskar klimatutsläppen konkret. Vi är koldioxidneutrala 2030.
 2. Ansvarsfull placeringsverksamhet: Vi vill vara Europas mest ansvarsfulla placerare i universitetsvärlden. Våra investeringar regleras och styrs av våra principer för placeringsverksamhet och användning av medel, våra principer för ansvarsfulla investeringar samt vår investeringsplan. Sammanfattningsvis ska våra placeringar fullgöra vårt ansvar gentemot universitetet självt, våra partner, samhället och miljön.

Hur de prioriterade åtgärderna framskridit redovisas i hållbarhetsöversikterna. Nedanstående åtgärder har redan genomförts. Utöver de åtgärder som redan genomförts har vi planenligt också gjort framsteg när det gäller många andra åtgärder. Vi har bland annat vidtagit åtgärder för att spara energi, lokaliserat och reparerat värmeläckor i fastigheter, inlett utarbetandet av en plan för koldioxidsnålt byggande och förbättrat förutsättningarna för mer koldioxidsnåla arbetsresor, såsom användningen av elbil eller cykel. Vi strävar också ständigt efter att minska koldioxidavtrycket av våra placeringar. Vi har redan avvecklat placeringarna i producenter av fossila bränslen. 

Åtgärder i programmet för hållbarhet och ansvar som redan genomförts:  

 • Vi utarbetar universitetets färdplan för koldioxidneutralitet. I färdplanen definierar vi delmål och förslag till åtgärder för att minska och kompensera klimatutsläppen från olika verksamheter så att vi kan bli koldioxidneutrala senast 2030.
 • Vi effektiverar lokalanvändningen och minskar personalens arbetsresor genom att tillämpa modellen för hybridarbete. För att minska antalet resor i anslutning till rekrytering genomför vi bland annat arbetsintervjuer, undervisningsprov och besök på distans med hjälp av digitala verktyg.

Mål 17: Starkare stödja att hållbar utveckling och globalt partnerskap verkställs. 

Åtgärder för att främja mål 17 återspeglas tydligt i programmet för hållbarhet och ansvar för åren 2022–2024. Målet utgör en viktig del av arbetet för att främja hållbarhet och ansvar, och vi har valt att prioritera följande åtgärder: 

 1. HÅLLBARHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHETSLEDNING - Möjligheter till hållbarhetåtgärder: Vi ger personalen, studenterna och alumnerna bättre möjligheter att främja både en hållbarare framtid och en känsla av gemenskap.
 2. FORSKNING - Hållbarhetsforskning och globala samarbeten: Vi stärker universitetets högklassiga hållbarhetsforskning och informerar om den tillsammans med våra partner. Vi utvecklar globala partnerskap och perspektiv samt global expertis.
 3. FORSKNING - Säker forsknings- och undervisningsmiljö: Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att forskning kan bedrivas under säkra förhållanden utan hot om våld eller förföljelse genom att stödja skyddande åtgärder för forskare och studenter i behov av skydd.
 4. FORSKNING - Ansvarsfull forskning: Vi erbjuder systematiska metoder på universitetsoch enhetsnivå för att främja öppen vetenskap och forskning, god vetenskaplig praxis och ansvarsfull hantering av forskningsdata.
 5. UNDERVISNING - Hållbarhet inom utbildning: Vi säkerställer att målen för hållbar utveckling integreras i tillämpliga delar i målen och innehållet för varje utbildningsprogram. Vi stärker kompetensen hos doktorander inom alla områden när det gäller att lösa utmaningar inom hållbar utveckling.
 6. UNDERVISNING - Globala partnerskap: Vi utvecklar samarbete som grundar sig på partnerskap med universiteten i det globala syd genom att öka möjligheterna till ömsesidig utbildning och professionell utveckling samt genom att öka kunskapskapitalet i studenternas hemländer.
 7. UNDERVISNING - Kontinuerlight lärande: Hållbar utveckling får hög prioritet inom kontinuerligt lärande. Vi främjar nationellt och internationellt samarbete inom hållbarhetsforskningen. Vi stöder personalens kompetens att främja hållbar utveckling.
 8. SAMVERKAN MED SAMHÄLLET - Forskningsbasered kunskap i beslutsfattandet: Vi stärker universitetets betydelsefulla och globala roll i samhället genom att stödja beslutsfattandet ochen offentlig debatt som utgår från forskningsbaserad kunskap, samt genom ett allt närmare samarbete med olika intressenter.
 9. SAMVERKAN MED SAMHÄLLET - Ansvarsfulla partnerskap: Vi försäkrar oss om att alla våra partnerskap och evenemang bygger på hållbara och ansvarsfulla handlingsmodeller. Vi stärker expertisen och tänket i fråga om hållbarhet och ansvar inom universitetets företagsamhets- och innovationsverksamhet.
 10. SAMVERKAN MED SAMHÄLLET - Nationellt och internationellt samarbete: Vi fortsätter att delta i öppet nationellt och internationellt samarbete med andra högskolor för att främja arbete för hållbarhet och ansvar.

Hur de prioriterade åtgärderna framskridit redovisas i hållbarhetsöversikterna. De åtgärder som redan genomförts är bland andra följande: 

 • Vi ökar antalet strategiska doktorandplatser för tvärvetenskapliga forskningsteman inom hållbar utveckling genom att anställa tio tvärvetenskapliga doktorander med inriktning på dessa teman.
 • Vi stärker våra globala partnerskap, bland annat genom att inrätta ett utbytesprogram för unga forskare vid afrikanska universitet inom ramen för målen för hållbar utveckling.
 • Vi genomför programmet One Health Early Career Champions i samarbete med universitetet i Nairobi.
 • Inom ramen för nätverket Una Europa utvecklar vi ett program för hållbar utveckling som grundar sig på mikroinlärning. Programmet ingår i vårt utbildningsutbud inom kontinuerligt lärande.
 • Vi stöder de nationella rådgivande vetenskapliga panelernas roll. Samordningsansvar för Expertpanelen för hållbar utveckling 2021–2022. Samordning av kommunikationen mellan Finlands klimatpanel och Finlands naturpanel.
 • Vi medverkar aktivt i nätverket Finn-ARMA och Unifis hållbarhetsgrupper samt i olika internationella nätverk (bl.a. IUCA, SDSN-nätverket för norra Europa). Vi arbetar aktivt för hållbarhet och ansvar inom internationella nätverk såsom LERU och UNA Europa.
UNIFI:s teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet

UNIFI:s (Finlands universitetsrektorers råd) teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet utgör tillsammans med de globala målen för hållbar utveckling ramen för universitetets hållbarhetsarbete. Det finns 12 teser till antalet och de är indelade i fem olika teman. Utöver universitetens grundläggande uppgifter (forskning, undervisning, samhällelig växelverkan) omfattar teserna (campus)funktionerna samt verksamhetsförutsättningarna på ett bredare plan. Dessa verksamhetsförutsättningar är till sin natur sådana att de skapar ramar för andra teser.

UNIFI:s teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet:

 1. Forskningsverksamheten inriktas på att lösa stora hållbarhetsutmaningar.
 2. Hållbarhet och ansvarsfullhet beaktas i utvärderingen och finansieringen av forskningsprojekt.
 3. Universiteten stöder tvärvetenskaplighet, principerna för öppen vetenskap och ett mångsidigt globalt perspektiv för att lösa hållbarhetsutmaningar.
 4. Studier i hållbar utveckling är en del av alla examina och av utbudet av kontinuerligt lärande 
 5. Universiteten främjar högskoleutbildningens tillgänglighet samt en trygg forsknings- och undervisningsmiljö.
 6. Universitetens ledning, förvaltning och campusverksamhet är i linje med målen för hållbar utveckling.
 7. Universiteten ikattar principerna för en klimatneutral cirkulär ekonomi i sin verksamhet och vidtar konkreta åtgärder för att värna om naturens mångfald.
 8. Universiteten arbetar aktivt för att främja jämställdhet, likabehandling och välfärd.
 9. Universiteten är modiga, engagerade och ansvarsfulla samarbetspartner som agerar och påverkar både nationellt och internationellt.
 10. Universiteten delar öppet och aktivt förfaranden för hållbarbet och ansvarsfullhet samt utvecklar förfarandena tillsammans.
 11. Universiteten integrerar hållbarhets- och ansvarsarbete i sin strategi samt riktar mer resurser och uppföljningsredskap till detta arbete.
 12. Hållbar utveckling och ansvarsfullhet är starkt synliga i universitetens nationella finansieringsmodell, utvärdering och auditering.