Lahjoittajat
Lämmin kiitos teille jo noin 5700 yksityishenkilölle, yhteisöille ja yritykselle, jotka olette lahjoituksilla ja testamenteilla tukeneet yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita. Lahjoittajien tuella Helsingin yliopistosta on tullut se korkeatasoinen monitieteinen tutkimusyliopisto, joka se tänään ja tulevaisuudessa on.
Lahjoittajat

A-I

Siiri Aalto
Sirpa Aalto
Lyydia Aarninsalo
Ab A. Recon Oy
ABB Oy
Abbvie Oy
Accenture Oy
Agronomiliitto ry
Ahlström Capital Oy
Arja Aho
Juha Aho
Harri Ahokas
Heikki Ahonen
Jukka Ahonen
Marleena Ahonen
Emilia Ahvenjärvi
Air Spark Oy
Akava ry
Ari Akso
AKT ry
Aktia Pankki Oyj
Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla
Aktiastiftelsen i Vanda
Aktiastiftelsen i Vasa
Päivi Alander
Liisa Alanen
Kari Alanne
Algol Ab
Sakari Alhopuro
Aloha Pacific Oy
Dieter Aminoff
Felicia Aminoff
Mazda Amir-Yar
Heidi Andersson
Rauni Andersson
Johanna Anttila
Heikki Apiola
Pentti Arajärvi
Kauko Aromaa
Peter Arppe
Paula Arvas
Rolf Aschan
Asianajotoimisto Heini Kotamäki
Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy
Askolan Osuuspankki
Kari Asp
Assar ja Ester Lahtosen muistosäätiö
Atria Oyj
Aue-säätiö
Juhana Aunesluoma
Elina Autio
Avance Advokatbyrå Ab
A. Vogel Oy
Alexander Baklanov
Sergej Bashmakova and Iryna Zilitinkevich
Heidi Bechstein
Beneq Oy
Sophy Bergenheim
Bewe Commerce Ab
Biologian ja maantieteen opettajien liitto
Ilkka-Christian Björklund
Maria och Calle Björkman
Eeva Blomberg
Hanna Blomfelt
BMX Helsinki ry
BMX Turku ry
Helena Bogdan
Borenius Advokatbyrå Ab
Robert Bornstein
Mallu Bruun
Martin Bunders
Elisabeth och Gustav Bygglin
Jesper Byggmästar
Jaana Bäck
Johan Bärlund
Albert de la Chapelle
Tero Civill
Comptel Oyj
Cramo Oyj
Mathias Creutz
Joachim Curtius
Ritva Dammert
Heidi Day
Niko Derome
Detlef Nolte
Ann Marie Didrichsen
Magnus Diesen
Aijun Ding
Docrates Oy
Pia Dolivo
DRA Consulting Oy
Dropp Water Oy
Emil Ehnström
Bernt Ehrnrooth
Paul Ehrnrooth
Einari Vidgrénin Säätiö
Susanna och Robert Ek
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö
Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse
Anna Elliot
Laura Elomaa
EM Group Oy
Tomi Englund
Leena Enqvist
Joel Enwald
Ensihoidon tukisäätiö sr
Emilia Erkinheimo
Ilona Ervasti-Vaintola
Aila Eskelinen
Hanna Eskelinen
Suvi Eskola
Etelä-Hämeen Osuuspankki
Jasmin Etelämäki
Etelä-Suomen OP-liitto ry
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön rahasto
Marjut Evälahti
Jannica Fagerholm
Kurt Fagerstedt
Henrik von Fieandt
Harri Filen
Finanssiala ry
Finnish Design Shop Oy
Finska Kemistsamfundet
Fiskars Oyj Abp
Float Center Helsinki
Erik Floman
Patrik Floréen
Tanja Flythström
Kai Fogelholm
Susanna Fontell
Marikki Forell
Sabrina Forsell
Riikka Forss
Thomas Forss
Fortum Oy
Saara Fredriksson
Elsa Fromond
Marja Frost
F-Secure Oy
Eeva Furman-Hanski
Fuugin säätiö sr
Föreningen Soc&koms vänner
G. Andersson Management Consulting Oy Ab
Gammur fá Nedra-Seli
Genelec Oy
Gerente Oy
Mykhailo Girych
Glaukooma Tukisäätiö Lux
Elisabeth Granberg
Grani Tennis ry
Hilppa Gregow
Georg Grotenfelt
Johan Grotenfelt
Emmi von Gruenewaldt
Heini Gröndahl
Inka Grönqvist
Stig Gustavson
Kirsi Gylden
Matilda Gyllenberg
Tari Haahtela
Juha Haanperä
Anni Haapalainen
Leila Haaparanta
Pertti Haaparanta
Saara Haapsaari
Heikki Haara
Anu Hakala
Jaana Hallamaa
Kim Haldin
Matti Halonen
Tarja Halonen
Katri Halkka
Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond
Hangö Hamn Ab
Hankkija Oy
Hannes Snellman Advokatbyrå
Eveliina Hannula
Markku Hannula
Armin Hansel
Pertti Hari
Riitta Hari
Pirjo Harjanne
Mona Harki
Liisa Harri
Harry Schaumans Stiftelse
Harvestia Oy
Janika Hasa
Satu Hassi
Mikko Hassinen
John och Vivian Hartwall
Hartwall Capital Oy Ab
Pirkko Hautamäki
Ville Aleksi Havia
Aija Heikkilä
Tapio Heikkilä
Tiina Heino
Anneli Heinonen
Jussi Heinonen
Katri Heinonen
Eero Heinonsalo
Marja-Liisa Heinonsalo
Arja Heinämäki
Ilkka Heiskanen
Marjo Heiskanen
Elisabeth Helander
Kari Heliövaara
Alex Hellsten
Åsa Hellström
Ari Helo
Helsingin Satama Oy
Helsingin yliopiston professorien puolisot ry
Markku Henriksson
Livia Hertell
Anja Hietanen
Minna Hiltunen
Jesse Hirvelä
Reino Hjerppe
HM Law Ab
Katri Hirvonen-Nurmi
Jari Hokkanen
Harri Holopainen
Otso Holttinen
Nanne och Otto Homén-Lindberg
Petri Honkamaa
Pasi Honkanen
Reijo Honkanen
Seppo Honkapohja
Johan Horelli
Laura Huikko
Huittisten kaupunki
Tuuli Hukkanen
Juha Hulkko
Suvi Huotari
Matleena Hurskainen
Olli Hurskainen
Pekka Huttunen
Marja Huuhtanen
Hyvinvointi Sulo Oy - Påre Skincare
Eero Hyvönen
Johanna Hyytiäinen
Juho Hyytiäinen
Outi Hägglund
Tiina Häkkinen
Esa Hämäläinen
Marika Hämäläinen
Päivi Hämäläinen
Marja-Liisa Hänninen
Liina Härkönen
Juhani Härmä
Högskolestiftelsen i Österbotten
Laura Höijer
Urmas Hõrrak
Iberialais-amerikkalainen säätiö
Icosagen Cell Factory OÜ
Taina Iduozee
I.H. Ahaa ry
Niina Ihalainen
Marja ja Arto Ihto
Oskari Iivarinen
Antti Iivonen
Paula Ikonen
IK Investment Partners Ltd
Ulriika Immonen
Ilkka Ilonen
Antti Isoaho
Lea Ittonen
Itä-Uudenmaan Osuuspankki

J-O

Meeri-Maria Jaarva
Aila Jaatinen
Marja Jalli
Janakkalan Osuuspankki
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Tommi Jauhiainen
Stevan Jaw
Patrik Jensen-Eriksen
Tom Jenytin
Helena Jerman
Aino Joensuu
Jan-Erik Johanson
John Deere Forestry Oy
Eetu Jokela
Kimmo Jokinen
Johanna Jouhki
Laura Joukamo-Pokka
Esko Joutsamo
JP Oikarinen & Co Oy
Topi Juga
Satu Juhila
Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto
Mikael Jungner
Heikki Junninen
Harri Junttila
Juridiska Föreningen i Finland
Juustotytöt Oy
Riitta Jyrhämä
Järvi-Hämeen Osuuspankki
Olli Jänne
Arja Järvinen
Riikka Järvinen
Niilo Jääskinen
Timo Kaartinen
Päivi Kaiponen
Irma Kalaja
Kalle Kalaja
Kalkkisten Osuuspankki
Kristiina Kalleinen
Eeva-Liisa Kallinen-Alenius
Jaana Kallio
Timo Kalliokoski
Martti Kalliomäki
Jussi Kallioniemi
Pauliina Kamppuri
Kaiju Kangas
Inka Kanerva
Riku Kanerva
Kari Kannala
Birgitta ja Veikko Kantola
Carmela Kantor-Aaltonen
Peter Karell
Anu Karessuo
Keijo Karhu
Pekka Karhunen
Katja Karimo
Risto Karinkanta
Ann-Marie Karjala
Antti Karppinen
Laura Karppinen
Pirjo Karppinen
Vesa Karppinen
Jaakko Karvonen
Hisayo Katsui
Outi Katajamäki
Ganesh Katta
Tuval Katz
Juha-Pekka Kaukonen
Sanna Kaukoniemi
Kalle Kauppila
Carita Kauppinen
Raili Kauppinen
Magnus Kaurinkoski
llja Kavonius
Miko Kekkonen
Marianne Keltamäki
Kemira Oyj
Kirsi Kemp
Hannele Kemppi
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi
Keskitien Tukisäätiö sr
Ella Keski-Panula
Keski-Uudenmaan Osuuspankki
Jaakko Keso
Jarno Kettunen
Esa Kiilunen
Timo Kiljunen
Virpi Kiljunen
Matti Kinnunen
Sohvi Kinnunen
Kirsti ja Olli Blomqvistin säätiö
Arja Kirvesmäki
Anita Kittery
Malin Kivelä
Kiven alla Oy
Kristofer Klefbohm
Edward Kluen
Tiina Knuutila
Tarja Kohila
Juha Koiranen
Jenni Koistinen
Mikko Koistinen
Koitin-Pertunmaan Osuuspankki
Monica Koivulehto
Elina Koivumäki
Jan M. Koivurinta / Captium Havstjärna Ab
Sirpa Kokko
Juha Kokkonen
Johanna Kolhinen
Katri Koli
Kirsti Koli
Ritva Koljonen
Komatsu Forest Oy
Kirsi Komi
KONE Oyj
Konecranes Oyj
Koneen Säätiö
Koneyrittäjien liitto
Mikko Kontiainen
Kimmo Kontula
Juhani Koponen
Yrjö Kopra
Anu Korhonen
Tiina Korhonen
Annakaisa Korja
Matti Korkealehto
Marianna Korolkoff
Tarmo Korpela
Pia Korpisaari
Maria Korpipää
Juha Korppi-Tommola
Hanna Kortemaa
Hannele Koskenmäki
Martti Koskenniemi
Aarne I.Koskimies
Rauno Koskinen
Ari Koskivaara
Seija Koskivaara
Karin och Anders Koskull
Arja Kosonen
Mikhael Koufos
Katarina Kranck
Islin Krogerus-Therman
Pauli Kruhse
Kubo Oy
Vesa Kuittinen
Leena Kujala
Pirjo Kukkonen
Katja Kultaranta
Krista Kumpuvaara
Mi Kuoppa
Sirpa Kuosmanen
Helka Kurittu
Suvi Kurkijärvi
Rita Kuusakoski-Peltonen
Hanna Kuusela
Sirkka Kuusela
Hanna Kuusi
Tiiu Kyllönen
Lauri Kylmälä
Maria Kännö
Timo Kärkkäinen
Virve ja Jukka Kärkkäinen
Katriina Könönen
Kärkölän Osuuspankki
Piia Laajala
Katariina Laakkonen
Milja Laakso
Suvi-Tuuli Laaksonen
Tero Laaksonen
Timo Lagus
Marja-Leena Laipio
Juha Laitinen
Vesa Lahti
Salla Lahtinen
Seppo Lahtinen
Tuija Lajunen
Johanna Lammi
Lantmännens Forskningsstiftelse
Viljami Lappalainen
Lastentautien tutkimussäätiö
Anna Lauttamus-Kauppila
LAV Security Oy
Tuulikki Laurila
Katri Larmo
Tuomas Lassinharju
Jari Lavonen
Heidi Lehmuskumpu
Merja Lehti
Hanna Lehti-Eklund
Anna-Kaisa Lehtinen
Juha Lehtinen
Minna Lehtivuori-Ahonen
Ceta Lehtniemi
Anu Lehto
Pertti Lehto
Rebecca Lehto
Teija Lehto
Henri Lehtonen
Saara Lehtonen
Maija Lehtosen kuolinpesä
Lehtovirta & Lehtovirta Oy
Mikko Lehtovirta
Eero Leikola
Mikko Leino
Leo Leinonen
Mietta Lennes
Ilari Leskelä
Lesley Cosmetics Oy
Topi Levijoki
Ritva Levo-Henriksson
Erkki Liikanen
Liikennevakuutuskeskus
Ulla Lindahls dödsbo
Henni Lindberg
Mikael Lindberg
Otto Lindblom
Sari Lindblom
Carl-Johan Linden
Maria Lindén
Camilla & John Lindfors
Nea Lindfors
Tiina Lindholm
Sanni Lindroos
Jukka Lindstedt
Maria Lindvall
Vesa Linja-aho
Tiina Lintunen
Linda Litmanen
Seppo ja Hannele Liukko
Sabrina Ljungberg
Loftmen Oy
Ville Lovikka
Luise och Henrik Kuningas stiftelse
Titta Lumio
Jenni Luopajärvi
Jouni Luukkainen
Eija-Leena Lyly
Michael Lynch
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Alpo Länsisalmi
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
Erika Löfström
Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö
Maanpuolustuksen kannatussäätiö - Understödsstiftelsen för landsförsvaret
Maantieteen opiskelijat ry
Maatalouskoneiden tutkimussäätiö sr
Sari Majander
Maj ja Tor Nesslingin Säätiö
Tomi Majuri
Katja Makkonen
Toni Malminen
Leena Malkki
Management Services Skandinavia Oy Ab
Manifesto Consulting Oy
Mannerheim-stiftelsen rs 
Josefiina Manninen
Marjatta ja Eino Kollin säätiö
Susanna Marttila
Ulla Marttinen
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry
Anni Matero
Mikko Mattila
Pieta Mattila
Anna Mauranen
Witold Mazur
MCF Corporate Finance
Medi-Heli ry
Oy Medix Ab
Veijo Meisalo
Sakari Melander
Mercantile Oy
Merenkulun säätiö
Metalliasennus Huuhka Oy
Metsähallitus Metsätalous Oy
Metsäliitto osuuskunta
Metsämiesten Säätiö
Jukka Meurman
Per Mickwitz
Åsa Mickwitz
Microsoft Oy
Igor Mikeshin
Miltton Group Oy
Maria Minkkinen
Johanna Modig-Gräsbeck
Martti Moisio
Lari Mononen
Marja Mononen-Aaltonen
MTK ry
Dr Faruq Mulla
Pertti Multanen
Suvi Munck
Arto Mustajoki
Ahti Mykkänen
Mika Myllyniemi
Kirsi Myllys
Synnöve Mynttinen
Heidi Myrberg
Marianne Myrberg
Riitta Mäenpää
Jukka Mähönen
Aki Mäkelä
Anna Mäki-Lohiluoma
Martta Mäkinen
Jukka Mäkitie
Mäntsälän Osuuspankki
Riikka Mäntyniemi
Siva Nakka
Tiina Naskali
Neste Oyj
Wei Nie
Jari Niemelä
Niemi-säätiö
Liisa Nieminen
Ülo Niinemets
Tapio Nikkanen
Hanna Nissinen
Matti Nokela
Nokia Oyj / Nokia Corporation
Nokia Solutions and Networks Oy
Nordea Pankki Suomi Oyj
Nordenskiöld-samfundet i Finland rf
Oy Nordisk Film Ab
Anneli Nordlund
Kai Nordlund
Lasse Nordlund
Tarja Nordman
Saija Nordström
Terhi Norokopi
Leena Norvio
Anu Nowak
Thomas Ntrikos
Cursus Nukari
Ulla Numminen
Kimmo Nuotio
Minna-Maarit Nurmi
Sara Nurmilaukas
Outi Nuutinen
Carita Nyberg
Lotta Nyberg
Katrina Nylund
Markus Nylund
Jukka Nyrölä
Auri Näres
Ulla Oas
Observatorion ystävät ry
Juha Oikarinen
Tomi Oinonen
Satu Ojala
Riikka Okko-Holck
Raimo Oksa
Markus Olin
Liisa Ollikka
Eeva Ollila
Jorma Ollila
OP Helsinki
Opintokeskus Visio
OP Osuuskunta
OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö
OP Yrityspankki
Osuuskunta Tradeka
Orimattilan Osuuspankki
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto

Ovenia Group Oy
Oy DeLaval Ab
Oy Karl Fazer Ab
Oy MUSH Ltd

P-Å

Jari Paakkarinen
Panu Paakkarinen
Riikka Paarma
Johannes Paasimaa
Kaarina Paavilainen
Laura Paetau
Hennika Pakka
Jussi Pakkasvirta
Ari Palkeinen
Sten Palmgren
Mira Paloneva
Riikka Paloniemi
Chunsheng Pang
Kyllikki Pankakoski
Tea Partanen
Access Partners
Katja-Maria Paso
Karoliina Paukkala
Anneli Pauli
Eduard Paulig
Paulig Oy
Arna Pehrsson
Päivi Pekkarinen
Panu Pekko
Sami Pekola
Kyösti Pekonen
Nuppu Pelevina
Jukka Pelkonen
Laura Pelkonen
Ilmari Pellikka
Petri Pellikka
Pellervo-Seura ry.
Sanna Pelliccioni
Jari Peltonen
Juhana Peltonen
Leena Peltonen
Marja Pemberton
Marianne ja Hannu Penttilä
Raija Penttinen
Ari Perälä
Katri Perälä
Antto Pesonen
Pets Living Well Foundation
Pfizer
Ilkka Pietilä
Riikka ja Ilkka Pietilä
Tapani Piha
Panu Pihkala
Henrietta Pihlaja
Veli-Pekka Piirainen
Maria Pirkkalainen
Sinikka Pohjola-Sintonen
Polarputki Oy
Ilkka Pollari
Päivi Portaankorva-Koivisto
Potentia Oy
Mika Poutala
Topi Pouttu
PRA Suomi Oy
PricewaterhouseCoopers Oy
Projektinuotit Oy Rakennuttajatoimisto
ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry.
Professori Kai Ekholmin muotokuvatoimikunta
Professori Tapani Luukkaisen muistoapurahatili
Pro Olympiamaneesiyhdistys ry
Propulsor Oy Ab
Pukkilan Osuuspankki
Susanna Pulkkinen
Olli Puntila
Pirkko-Riitta Puro
Mikko Puttonen
Virpi Puumalainen
Mikko Pyhälä
Jyrki Pylväs
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö sr.
Päijät-Hämeen Osuuspankki
Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy
Esko Pättikangas
Stella Qin
Keijo Rahkonen
Ossi Rahkonen
Ossi Rahkonen
Rahoittamo Oy
Rahtarit ry
Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö
Juha Raitio
Tuila Raitio
Petri Rajahalme
Hanna Rajantie
Piia ja Esa Rane
Pekka Ranta
Pekka Ranta-aho
Mira Rantakeisu
Aleksi Rantala
Helena Rantanen
Tuula Rantasalo
Rapal Oy
Mari Rauhala
Reetta Raukomaa
Tapio Raunemaa
Veli-Pekka Rautava
Lasse Rautiainen
Pentti Rautiainen
Anna Rawlings
Jere Reijula
Marjatta Reilimo
Risto Renkonen
Elina Reponen
Tinka Riesen
Markku Riikonen
Heikki Riipi
Iiro Rinne
Tanja Rintala
Erika Rintamäenpää
Tuija Rissanen
Taneli Ristola
Roberto Rodriguez
Aino Elina Sylvia Roininen
Ulrika Romantschuk
Roschier Asianajotoimisto Oy
Alisa Roselius
Henrik Rosenius
Silvia Rossi
Onerva Rousu
Kenneth Rubanovitsch
Kalevi Ruhala
Heikki Ruismäki
Carola Rundman
Ilkka Ruoppila
Riitta Rusama
Tuula Ruusunen
Leena Ruusuvaara
Ilari Ryhänen
Raija Rymin-Nevanlinna & Jorma Nevanlinna
Kari Rytkönen
Jouni Räisänen
Petteri Räty
Tiina Saareks
Marja Saarenheimo
Sirkku Saarenpää
Kirsi Saarikangas
Eeva Saarinen
Harri Saarinen
Hertta Saarinen
Paula Saarinen
Pirkko Saarinen
Tuomas Saarinen
Tia Saario
Sakari Saaritsa
Salla Saastamoinen
Kirsi Sainio
Sahateollisuus ry
Sakari Alhopuron säätiö
SAK ry
Salaojituksen Tukisäätiö sr
Terja Salaspuro
Petri Salmela
Anja Salmen kuolinpesä
Anna-Maria Salmi
Antero Salminen
Tiina Salmivuori
Pia Salo
Mira Saloheimo
Merja Salonen
Niina Salonen
Hannu Saloniemi
Pia Saloranta
Tuire Saloranta
Nina Sandberg
Kalle Sandelin
Timo Sankilampi
Tuire Sannisto
Helder Santos
Hannu Santti
Heli Santti
Martti Sarkia
Jaakko Sarmola
Mirkka ja Jaakko Sarparanta
Antti Sartanen
Björn Savén
Eero Savonen
Outi Savonen
Carl Johan Schauman
Patrik Scheinin
Barbara Schneider
Mira Schrowe
Kitty Schulman
Leif Schulman
Esa Schön
SEB
Anna Seelbach
Mikael Sergercrantz
Olof Selroos
Maaria Seppänen
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Sigrid Jusélius Stiftelse
Harri Sihto
Siivoussektori Oy (SSTL Puhtausala ry)
Hanna Sillanpää
Mariana da Silva Mota
Kristiina Silvan
Leena Simonen
Markku Simula
Kaius Sinnemäki
Matti Sintonen
Kristiina Sippola
Juhani Sirkiä
Rikhard Sjöberg
Sanni Sjöblom
Peter Sjöholm
Noora Skants
Jaakko Skantsi
Hanna Snellman
Iina Soiri
Jussi Solja
Wojciech Solowski
Auroora Somerjoki
Antu Sorainen
Tommi Sormunen
Sanna Sorvari-Sundet
Johanna Sorsa
Ville-Pekka Sorsa
Spectrum rf
Anna Spikberg
Henrica Stjernvall
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr
Stiftelsen Tre Smeder
Leif Stolt
Tea Stolt de Glanville
Karin Ström
Henrik Strömberg
Teija Strömmer
Fredrik Ståhl
Mika Sulkava
Tarja Sundell
Marja Suomaa
Sanna Suomalainen
Sanna Suomalainen-König
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Kyllikki Suomela
Suomen Kennelliitto
Suomen museoliitto ry
Suomen Messusäätiö
Suomen Metsäsäätiö
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
Suomen Pankki
Suomen Proviisoriyhdistys ry
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Suomen Taksiliitto ry
Suomen Tietokirjailijat ry
Suomen veromiehet ry
Santeri Suomi
Arja Suominen
Eini Suominen
Olli Suominen
Suominen Oyj
Petri Sutela
Erik Suttle
Jan-Erik Suttle
Svenska folkskolans vänner rf
Svenska kulturfonden
Svenska litteratursällskapet i Finland
Svenska tekniska vetenskapsakademi i Finland r.f.
Svensk-Österbottniska Samfundet r.f.
Lauri Särkkä
Sirkku Söderqvist
Pauliina Talala
Nina och Jussi Tallberg
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Riku Talvisto
Sirpa Tani
Tapaturmavakuutuskeskus
Jarkko Tapiola
Helena Tarkka
Juha Tarkka
Teemu Teeri
Teivo Teivainen
Tekniikan akateemiset ry
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Teknologiateollisuus ry
Heikki Tenhu
Anna Tennilä
Teollisuuden Metsänhoitajat r.y.
Anna Terho
Janne Tervola
The Boston Consulting Group, Filial in Finland
Thelma Mäkikyrön säätiö
Ami Thibblin
Thorén-Talvela säätiö
Joel Thornton
Juha Tiainen
Tiedonvalo Oy
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus / Suomen tietokirjailijat ry
Mika Tiihonen
Yrjö Tiitola
Tiina ja Antti Herlinin säätiö
Kirsi ja Henry Tirri
Kari Tirronen
Tmi Laura Stenroos
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Katarina Toivola
Kia Toivola
Markku Toivonen
Tuuli Toivonen
Mikko Tolonen
Sirpa Tomperi
Philipp Torchinskiy
Tradekan säätiö
Transtechno Oy
Steven Tseng
Veli-Matti Tulkki kuolinpesä
Sirpa Tulla
Iida Tuomi
Taneli Tuominen
Tutoris Oy
Johanna Tuutti
Kiia Tyni
Toni Tyrmi
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Laura Tötterman
Anna Uitto
Paula Uitto
Esko Ukkonen
Svetlana Ulanova
Maija Urponen
Martin Uunila
Magnus Vaenerberg
Johanna Vahlman
Matias Vahtola
Tomi Vainio
Raimo Vaintola
Vaisala Oyj
Ella Vallenius
Jami Valorinta
Jarmo Valtokari
Mervi Vanhala
Lasse Vanhanen
Varhaiskasvatussäätiö
Anita Varsa
Varsinaissuomalainen Osakunta
Leena Vartiainen
Elias Vartio
Inka Vaskimo
Veho Oy Ab
Suvi Veijalainen
Tapani Veistola
Versowood Oy
Airi Vesala
Victoriastiftelsen
Piitu Vidgren
Viestilehdet Oy / Koneviesti -lehti
Timo Vihavainen
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry
Kari Viitala
Ville Viitala
Mikko Viitasalo
Viking Line Abp
Jaakko Viljanen
Mikko Viljanmaa
Raimo Virkkala
Mikko Virta
Terhi Virta
Ann-Marie Virtanen
Pirjo Virtanen
Voitto Virtanen
Iiris Virtasalo
Visionplus Holding Oy
Vivace kuoroyhdistys ry
VLT Training Oy
Marja Voipio
Raimo Voipio
Tauno Voipio
Heidi Vornanen
Mari Voutilainen
Vuokon luonnonsuojelusäätiö
Pauliina Vuorinen
Tuula Väisänen
Minna Väkevä
Johanna Värmälä
Suvi Väätänen
Mats Wagner
Emme Wahlroos
Inka Wallgren
Carita Wallgren-Lindholm
Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse
Anu van Waversveld
Weisell-säätiö s.r.
Nora Weiss
Roger Och Petra Wessman
Camilla Weurlander
Heidi Wiik
Oskar Wikholm
Mari Wiklund
Christoffer Winquist
Wista Finland ry
Lili-Ann Wolff
Douglas Worsnop
Wunderdog Oy
Qiaozhi Zha
Minzhang Zhu
Chao Yan
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Petri Ylikoski
Yrjö Jahnssonin säätiö sr
Vivian Österberg
Österbottens Andelsbanksförbund
Österbottens handelskammare / Vasa handelskammarfond