Valitse kohde, jota haluat tukea tai tee yleislahjoitus

Löydä itsellesi tärkeä kohde, jota haluat tukea tai tee yleislahjoitus Helsingin yliopistolle opintojen ja tutkimuksen tueksi.
Tiede luo toivoa - Yhdessä teemme suurista läpimurroista totta

Lahjoitus tieteelle on lahjoitus toivolle. Helsingin yliopiston tutkijat etsivät tinkimättömästi ratkaisuja aikamme suuriin ja pieniin kysymyksiin. Lahjoittamalla tieteelle olet mukana rakentamassa tulevaisuutta koulutuksella ja tutkimuksella.

Pienilläkin lahjoituksilla on yhdessä valtava merkitys. Sinun lahjoituksesi voi olla sysäys tieteen läpimurrolle, joka muuttaa maailmaa.  

Voit myös kertalahjoituksen sijaan tulla yliopiston kuukausilahjoittajaksi. Kuukausilahjoittaminen on hyvä tapa tukea tutkimusta ja opetusta pitkäjänteisesti.

Luodaan toivoa yhdessä. Tee lahjoitus Helsingin yliopistolle. 

Tue meille kaikille tärkeitä kohteita

Aikamme suurimmat haasteet vaativat monialaista tutkimusta ja yhteistyötä.

Lahjoita tieteenalalle

Tue ihmisen ja ympäristön hyvinvointia – lahjoita bio- ja ympäristötieteille 

Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tehdään kansainvälisesti tunnustettua huippututkimusta ja annetaan siihen liittyvää opetusta. Tiedekunnan monialainen tutkimus soluista, molekyyleistä ja viruksista aina globaaleihin ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisukeinoihin edistää ympäristön ja ihmisen kestävää vuorovaikutusta ja resilienssiä. 

Lahjoitusvarat mahdollistavat huippututkimuksen jatkumisen ja uusien lahjakkaiden tutkijasukupolvien nousemisen globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Lahjoitusvaroilla autetaan useita tiedekunnan nuoria tutkijoita kriittisissä uravaiheissa sekä professuurien perustamista relevanteille tutkimusaloille. Uusimmat lahjoitusvaroilla mahdollistetut avaukset tukevat luonnon monimuotoisuuden huippututkimusta. 

Esimerkki tieteenalalta: Akateemikko Ilkka Hanskin rahasto kunnioittaa Hanskin elämäntyötä tukemalla tutkimusta populaatio- ja luonnonsuojelubiologian alalla

Akateemikko Ilkka Hanski oli yksi Suomen tunnetuimmista tutkijoista. Hänen tutkimusalansa oli (populaatio)ekologia ja luonnonsuojelubiologia. Hän oli erityisen kiinnostunut luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvistä kysymyksistä.  

Helsingin yliopisto on perustanut Akateemikko Ilkka Hanskin rahaston, joka kunnioittaa Hanskin elämäntyötä keräämällä varoja, tukemalla tutkimusta sekä edistämällä yhteiskunnallista vuorovaikutusta populaatio- ja luonnonsuojelubiologian alalla. 

Hanski yhdisti työssään matemaattista mallinnusta ja pitkäaikaisia ekologisia seuranta-aineistoja, ja hänestä maailmanlaajuisesti tunnettu erityisesti metapopulaatioteorian kehittäjänä. 

Vuonna 1991 Ilkka aloitti tutkimukset Ahvenmaalla esiintyvällä täpläverkkoperhosella. Täpläverkkoperhosesta tuli vuosien myötä metapopulaatiobiologiatutkimuksen mallilaji, erityisesti liittyen tutkimuksiin siitä, miten lajit reagoivat elinympäristön pirstoutumiseen.  

Ahvenanmaan lisäksi Ilkka teki tutkimuksia muun muassa lantakuoriaisten parissa Borneolla ja Madagaskarilla. Viimeisimmissä tutkimuksissaan hän selvitti myös ihmisten asuinympäristön biologisen monimuotoisuuden vaikutusta allergioihin ja muihin tulehdusperäisiin sairauksiin. 

Ilkka Hanski oli sekä brittiläisen Royal Societyn että yhdysvaltalaisen National Academy of Sciences -yhteisön jäsen. Hän sai uransa aikana useita arvostettuja palkintoja kuten Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian pikku-Nobeliksi kutsuttu Crafoord-palkinto, Balzanin palkinto sekä BBVA-säätiön myöntämä Frontiers of Knowledge palkinto. Tieteen akateemikon arvon hän sai vuonna 2015. 

Hanskin tutkimus täpläverkkoperhosista on ainutlaatuinen mallisysteemi, jonka avulla tutkitaan ekologian ja evoluutiobiologian keskeisiä kysymyksiä.

Tieteenalara­has­to päh­ki­nän­kuo­res­sa

Pääoma ja hoitokunta (2017): 1 400 000 euroa, uusi hoitokunta nimitetään keväällä 2018. Rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja.

Har­ry Fe­der­leyn ra­has­to perustuu perinnöllisyystieteen henkilökohtaisen ylim. professorin Harry Federleyn lasten Håkan Federleyn, Inga Segercrantzin, Gunnar Federleyn ja Ulla Lampeniuksen lahjoitukseen 1979. Rahasto jakaa stipendejä perinnöllisyystieteen alan suomalaisille tutkijoille alan ulkomailla tapahtuvaa tutkimusta varten.

Ama­nuens­si Carl Fin­ni­län eläin­tie­teel­li­nen ra­has­to perustuu johtaja C. J. Finnilän ja Elisabeth Finnilän lahjoitukseen 1918. Rahasto on perustettu heidän poikansa Carl Johan Finnilän muistoksi, joka surmattiin matkalla pohjoiselle rintamalle 1918. Rahasto myöntää varoja ulkomaisiin ja kotimaisiin eläintieteen tutkimus- ja opintomatkoihin sekä avustaa eläintieteen laitoksen tieteellistä tutkimustyötä ja myöntää tieteellisten tutkimusten julkaisuavustuksia sekä varoja eläintieteellisen museon kokoelmien kartuttamiseen.

Pro­fes­so­ri Olli Hal­kan ra­has­to perustuu professori Olli Halkan 60-vuotispäivän yhteydessä kerättyihin varoihin 1988. Rahastosta myönnetään stipendejä henkilöille, jotka tekevät perinnöllisyystieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja joiden koulutuksesta yliopiston perinnöllisyystieteen laitos on vastannut.

Aka­tee­mik­ko Ilk­ka Hans­kin ra­has­ton tarkoituksena on kunnioittaa akateemikko Ilkka Hanskin elämäntyötä ja kerätä varoja ja tukea niillä tutkimusta ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämistä populaatio- ja luonnonsuojelubiologian alalla. Rahaston alkupääoman muodostuu useiden lahjoittajien lahjoituksista akateemikko Ilkka Hanskin muistokeräykseen.

Hei­non­sa­lon ra­has­ton perustivat FM Marja-Liisa Heinonsalo ja KTM Eero Heinonsalo vuonna 2006 tukemaan yliopistossa tehtävää bio- ja ympäristötieteellistä tutkimusta. Rahaston tarkoituksena on tukea erityisesti bio- ja ympäristötieteen väitöskirjatutkijoiden ja/tai tutkimusryhmien materiaali- ja instrumenttihankintoja. 

Hel­sin­gin yli­opis­ton Itä­me­ri-ra­has­to tukee Itämeri-tutkimusta Helsingin yliopistossa. Rahaston varat perustuvat Itämeri-tutkimuksen hyväksi tehtyihin lahjoituksiin.

Hel­sin­gin yli­opis­ton Tie­de­kum­mi-ra­has­ton tarkoituksena on kerätä varoja Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmien ja tutkijoiden tukemiseen. Lue lisää Tiedekummi-rahastosta.

Caj Gus­taf Ny­ber­gin pal­kin­to­ra­has­to perustuu professori Carl Nybergin ja hänen tyttärensä Maja Aminoffin lahjoitukseen poikansa ja veljensä Caj Gustaf Nybergin muistoksi 1941. Rahasto antaa palkintoja Helsingin yliopistossa opiskelevalle ylioppilaalle tai nuorelle tieteenharjoittajalle, joka vuoden aikana on painattanut jonkin osteologiaa koskevan tutkimuksen tai valmistanut luurankoja tai luurangon osia, jotka on hyväksytty eläinlääketieteellisen laitoksen luurankokokoelmaan.

J. A. Palmé­nin ra­has­to perustuu professori, vapaaherra J. A. (Johan Axel) Palménin 70-vuotissyntymäpäivänä 7.11.1915 hänen ystäviensä ja oppilaittensa keräämiin varoihin. Rahaston tarkoituksena on Tvärminnen eläintieteellisen aseman edistäminen.

Pro­fes­so­ri Esko Suo­ma­lai­sen ra­has­to perustuu professori Esko Suomalaisen 75-vuotispäivän yhteydessä kerättyihin varoihin 1986. Rahasto tukee perinnöllisyystieteen alaan kuuluvaa tutkimusta.

Muut bio- ja ympäristötieteitä tukevat rahastot

Hel­sin­gin ener­gian 100-vuo­tis­ra­has­ton tarkoituksena on erityisesti Suomenlahtea koskevan Itämeri-tutkimuksen edistäminen. Rahasto tukee osaltaan toimintaa, jolla Helsingin yliopisto vastaa Helsingin ja Turun kaupunkien vuonna 2007 käynnistämään haastekampanjaan Itämeren tilan parantamiseksi. Rahaston varat muodostuvat Helsingin Energian tekemästä perustamislahjoituksesta sekä 100-vuotisjuhlan johdosta tehdyistä merkkipäivämuistamisista.

Pro­fes­so­ri Ris­to Tuo­mi­kos­ken bio­lo­gi­sen tak­so­no­mian ra­has­ton tarkoituksena on kannustaa suomalaisia tutkijoita omaperäiseen, luovaan ja innovatiiviseen työhön luonnon monimuotoisuuden selvittämiseksi ja säilyttämiseksi, kohteena hyönteisten, hämähäkkien, sammalten ja sienten taksonomia ja systematiikka. Rahasto jakaa tunnustuspalkintoja ansiokkaasta julkaisutoiminnasta edellä mainituilla aloilla.

Tule eläinlääketieteen tutkimusta ja opetusta ja niihin perustuvaa hoitoa

Helsingissä toimii Suomen ainoa eläinlääketieteellisen tiedekunta, jonka yhteydessä toimii Suomen ainoa kaikkien lajien eläinsairaala. Eläinsairaalassa sovelletaan suoraan tuoreinta tutkimustietoa, ja siellä oppivat tekemään potilastyötä kaikki Suomessa valmistuvat eläinlääkärit. Tutkimustietoa sovelletaan myös eläinlääkärien täydennys- ja erikoistumiskoulutuksessa.

Eläinlääketieteellinen huippututkimus auttaa eläinten lisäksi ihmisiä. Monet sairauksistamme ovat yhteisiä, ja tutkimme koronaviruksen kaltaisia eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja. Yhteinen haaste on myös bakteerien muuttuminen vastustuskykyisiksi tunnetuille lääkkeille: antibioottiresistenssin on ennakoitu olevan syöpää vakavampi uhka jo lähivuosikymmeninä. Haluammekin olla maailman johtava toimija eläinten ja ihmisten yhteisen terveyden (One Health) kysymyksissä.

Tiedekunnassa on neljä lahjoitusvaroilla rahoitettua professuuria, joiden työllä on suuri vaikutus tutkimukselle, opetukselle ja niihin perustuvalle hoidolle. Lahjoitusvaroista voimme myös jakaa eläinlääketieteen alan tutkijoille ja opiskelijoille vuosittain useita stipendejä ja apurahoja – kiitos lahjoittajat! Tule mukaan tukemaan huippututkimusta, nuorten tutkijoiden tutkimusmahdollisuuksia, opiskelijoiden sekä tutkimuksen soveltamista eläinpotilaiden hoidossa.

Eläin­lää­ke­tie­teen ra­has­to päh­ki­nän­kuo­res­sa

Pääoma 1 316 000 euroa (31.12.2020). Hoitokunta toimii Viikin kampusrahaston hoitokunta: professori Raimo Tuominen (pj), professori Maija Tenkanen, professori Juha Partanen, professori Olli Peltoniemi, opiskelija Saara Lahti ja opiskelija Onni Nyman.

Rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja sekä eläinlääketieteen rahaston yleisrahasto. Rahastoon voidaan perustaa uusia nimikkorahastoja lahjoittajien aloitteesta - rahaston tarkoitus ja säännöt määritellään yhdessä lahjoittajan kanssa. 

Carl-Heinz ja Ingeborg Klattin rahasto on perustettu vuonna 2018. Rahaston varat muodostuvat Karl-Heinz Klattin Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle testamenttaamista varoista, ja sen tarkoitus on tukea eläinlääketieteellistä tutkimusta ja yhteistyötä, joka toteutetaan Helsingin yliopiston ja Hannoverin eläinlääketieteellisen korkeakoulun kesken. Rahasto tukee erityisesti eläinlääketieteen historian ja elintarvikehygienian tutkimusta.

Eläinlääketieteellisen ja lääketieteellisen akupunktuurin tut­ki­mus­ra­has­ton tarkoituksena on eläinlääketieteellisen ja lääketieteellisen akupunktuurin tutkimuksen tukeminen. Rahasto on perustettu vuonna 2012.

Helsingin yliopiston yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinsairaalan rahasto tukee pieneläinsairaalan opetusta ja tutkimusta sekä niihin perustuvaa hoitoa sekä pieneläinsairaalan yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Rahasto on perustettu vuonna 2021.

He­vos­sai­raa­lan ma­nee­si­ra­has­ton tarkoitus on tukea hevossairaalan maneesin rakentamista ja toimintaa. 

Mar­ga­re­ta ja Uuno Au­kus­ti Toi­vo­sen ra­has­to perustuu Uuno Aukusti Toivosen testamenttilahjoitukseen 2004. Rahasto kantaa Uuno Aukusti Toivosen ja hänen puolisonsa Margareta Toivosen nimeä, ja se tukee eläinlääketieteellistä tutkimustoimintaa.

Muut eläinlääketiedettä tukevat rahastot

Koi­rien ter­veys­tut­ki­mus­ra­has­to edistää Helsingin yliopistossa tai sen kanssa yhteistyössä tehtävää koirien terveystutkimusta, erityisesti koirien kliinistä potilas- ja geenitutkimusta. Rahasto perustuu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteistyöhön koirien terveystutkimuksen tukemiseksi. Lue lisää Koirien terveystutkimusrahastosta.

Thel­ma Mä­ki­ky­rön ra­has­ton tarkoitus on koirien, erityisesti kääpiöpinsereiden, hyvinvoinnin edistäminen. Rahasto toteuttaa tarkoitustaan tukemalla koirien terveystutkimusta.

Eläin­lää­ke­tie­teel­li­sen anes­te­sio­lo­gian ja ki­vun­hoi­don pro­fes­suu­ri­ra­has­to ylläpitää Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa eläinlääketieteellisen anestesiologian ja kivunhoidon professuuria.

Fon­den för svensksprå­kig pro­fes­sur i husd­ju­rens all­män­na häl­sovård -rahasto perustuu vuonna 2007 yliopistolle tehtyyn lahjoitukseen pysyvän ruotsinkielisen eläinlääketieteen professuurin perustamiseksi. Varat professuurin perustamiseksi lahjoittivat Suomen eläinlääketieteen säätiö, Eläinlääketieteellisen tutkimuksen tukisäätiö, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Anna och Karl Eklunds stiftelse, Svenska Lantbruksproducenters centralförbund, Säästöpankkisäätiö, Vetcare Oy, Walter Ehrströmin säätiö sekä Yliopiston Apteekki.

Wal­ter Ehr­strö­min sää­tiön ra­has­to perustuu Walter Ehrströmin säätiön lahjoituksiin vuosina 2000 ja 2006. Rahaston tarkoituksena on rahoittaa maitohygienian ja nautaterveydenhuollon professuuria sekä maidon teollisen hygienian professuuria eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Mielestäni Helsingin yliopiston kuuluu olla korkeatasoinen sivistysyliopisto ja on kaikkien etu, että kaikki sen yksiköt ovat toimintakykyisiä.

Mahdollistetaan maailman ensimmäinen kestävän farmasian professuuri – lahjoita farmasiaan

Tutkitun tiedon avulla tuodaan ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja tuetaan yhteiskuntia niiden edellyttämissä kestävyysmuutoksissa. Tulevaisuuden ennakointiin ja ratkaisuihin tarvitaan kehitykseen osallistuvien ammattilaisten laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa tietopääomaa.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tavoitteena on saada maailman ensimmäinen farmasian kestävän kehityksen professuuri. Tämän professuurin avulla yliopistoyhteisö tuottaa mm. työelämän ja yritysten käyttöön farmasian ja lääkealan asiantuntijoita, joilla on mahdollisuus muuttaa alan toimintatapoja ympäristö huomioivaan suuntaan.

Nostetaan lahjoitusprofessuurilla farmasian ala kestävän kehityksen ja sen tarjoamien mahdollisuuksien ja kiinnostuksen yleiseen tietoisuuteen niin Suomessa kuin maailmalla.

Farmasian kestävän kehityksen rahasto

Farmasian kestävän kehityksen rahasto tukee Helsingin yliopistossa tehtävää farmasian kestävän kehityksen tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Maa­il­man en­sim­mäi­nen far­m­asian kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen pro­fes­suu­ri Hel­sin­gin yliopistoon  – Suo­mi alan glo­baa­lik­si edel­lä­kä­vi­jäk­si

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta on ottamassa johtavaa roolia farmasian ympäristövaikutusten tutkimuksessa ja opetuksessa. Olemme perustamassa maailman ensimmäistä farmasian kestävän kehityksen professuuria.

Ympäristön lääkejäämien kemikaalirasite ja antibioottiresistenssi aiheuttavat omat erityishaasteensa ihmiskunnalle sekä luonnon kestokyvylle. Ympäristöhaittoja voidaan kuitenkin tehokkaasti vähentää lääkkeiden tuotanto- ja käyttökaaren kaikissa eri vaiheissa.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta on ollut edelläkävijä integroidessaan farmasian ja ympäristöosaamisen. Opiskelijat saavat vankan farmasian käytännön ammattitaidon yhdistettynä huippututkimukseen sekä kestävän kehityksen syvälliseen ymmärrykseen.

Professuuri vakiinnuttaa kestävän kehityksen osaksi farmasian tutkimus- ja opetusteemoja. Professuurin ympärille rakentuva tutkimusryhmä kokoaa yhteen alan tutkijoita ja tekee uudenlaista huippututkimusta. Pohjan uraauurtavalle toiminnalle on luonut Generation Green -työryhmän työskentely.

Kestävä kehitys on Helsingin yliopiston keskeisiä vahvuuksia, jonka mahdollistaa laaja-alainen ja monitieteinen huippututkimus sekä opetus. Yliopiston kestävän kehityksen tutkimuskeskus HELSUS antaa vankan asiantuntemuksensa myös farmasian erityishaasteisiin.

Yhteiskuntamme tarvitsee huippuasiantuntijoita, joilla on syvällinen ymmärrys farmasian ympäristövaikutuksista sekä niiden ehkäisystä. Tarvitsemme farmasian kestävän kehityksen professuurin kehittämään alan tutkimusta ja opetusta koko maailman parhaaksi.  Professuuri ja siihen liittyvä tutkimusryhmä kokoavat yhteen alan tutkijoita sekä vakiinnuttavat kestävän kehityksen osaksi farmasian tutkimus- ja opetusteemoja.

Far­m­asian ra­has­to päh­ki­nän­kuo­res­sa

Pääoma ja hoitokunta (2017): 72 000 euroa, uusi hoitokunta nimitetään keväällä 2018.

Farmasian rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja

Ap­teek­ki­pal­ve­lui­den tut­ki­mus­ra­has­ton tarkoitus on apteekkipalveluiden tutkimuksen ja opetuksen tukeminen Helsingin yliopistossa.

Lars Grén­ma­nin sti­pen­di­ra­has­to perustuu Lars Grénmanin lahjoitukseen 1954. Rahasto myöntää stipendin lukuvuoden parhaalle pro gradu -työlle käytännöllisessä farmasiassa.

Odo ja Ernst Sund­vi­kin ra­has­to perustuu professori Ernst Sundvikin ja vaimonsa Olga Sundvikin testamentteihin 1913 ja 1916 sekä Olga Sundvikin testamenttiin 1931. Rahasto tukee farmasian opiskelijoita.

Jou­ko Yli­ruusin ra­has­ton tarkoitus on apurahojen, stipendien, palkintojen, matka-apurahojen ja muun tuen myöntäminen farmasian opiskelijoiden kansainvälistymiseen.

Farmasian kestävän kehityksen rahasto tukee Helsingin yliopistossa tehtävää farmasian kestävän kehityksen tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Lue lisää Farmasian kestävän kehityksen rahastosta.

Yli­opis­ton ap­tee­kin ra­has­to

Rahasto perustettiin vuonna 2002 Yliopiston apteekin hallituksen aloitteesta lääkehuoltoon liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Yliopiston Apteekki on lahjoittanut rahastoon varat kolmen professuurin perustamiseen ja ylläpitämiseen. Professuurit ovat sosiaalifarmasian professuuri (2002), farmakoekonomian professuuri (2005) ja farmakogenetiikan professuuri (2008).

Tue huipputiedettä – lahjoita humanismiin

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta kuuluu yhden prosentin parhaimmistoon maailman humanististen tiedekuntien joukossa. Vuosittain sadat koulutetut kandidaatit, maisterit ja tohtorit luovat inhimillisempää maailmaa toimimalla asiantuntijoina, päättäjinä, opettajina, kehittäjinä ja tutkijoina yhteiskunnan eri sektoreilla. Tiedekunta on haluttu kumppani, jonka kanssa voidaan tehdä molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä.

Lahjoitusvarat ovat tärkeässä asemassa tiedekunnan toiminnassa. Niiden avulla pystytään tekemään uusia avauksia perinteisten tieteenalojen rinnalle. Tiedekunnan kuusi lahjoitusvaroin perustettua professuuria ovat erinomainen esimerkki lahjoitusten mahdollisuudesta vaikuttaa laajasti humanistisiin arvoihin yhteiskunnassa ja maailmassa. Lahjoitusprofessorit tutkivat niin Yhdysvaltoja kuin Venäjää, niin yrityshistoriaa kuin alkuperäiskansoja, tietokirjoittamista ja meriarkeologiaa meillä ja muualla.

Humanististen tieteiden rahastot tukevat vuosittain kymmeniä opiskelijoita ja tutkijoita heidän ponnisteluissaan tieteen hyväksi. Käy tutustumassa rahastoihin ja tule mukaan lahjoittajaksi!

Hu­ma­nis­tis­ten tie­tei­den ra­has­to päh­ki­nän­kuo­res­sa

Pääoma vuonna 2019 on 6 925 000 euroa, josta erilaista tukea jaetaan n. 200 000 euroa. Rahaston hoitokuntaa kuuluu professori varadekaani Jussi Pakkasvirta, professori Mikko Saikku ja opiskelija Ahto Harmo. Vanhin nimikkorahastoista on vuodelta 1779.

Ar­keo­lo­gian tut­ki­mus­ra­has­ton varat perustuvat professori Mika Lavennon merkkipäiväkeräyksen johdosta lahjoitettuihin sekä muihin lahjoitettuihin varoihin. Rahaston tarkoitus on arkeologisen tutkimuksen tukeminen.

Carl Back­ma­nin ra­has­to perustuu saksan kielen lehtori Carl Backmanin testamenttiin 1856. Rahasto myöntää matka-avustuksia nuoremmille opettajille, jotka ovat työskennelleet vähintään vuoden julkisissa oppilaitoksissa ja ovat osoittaneet erinomaisia taipumuksia alalle.

Bil­mar­kin lah­joi­tus­ra­has­to perustuu historian ja moraalin professori Johan Bilmarkin testamenttiin 1779. Rahaston varat oli tarkoitettu stipendeihin, historian ja luonnonoikeuden apulaisen palkkaamiseen, kirjastonhoitajan surkean palkan korottamiseen sekä konsistorin käytettäväksi yliopiston ja tieteen hyväksi.

Riit­ta Breit­holtzin sti­pen­di­ra­has­to perustuu rehtori Antti Breitholtzin ja hänen vaimonsa Ines Breithotlzin testamenttiin 1960. Rahasto myöntää stipendejä fonetiikan opiskelijoille.

Paul Val­ter Carl­so­nin sti­pen­di­ra­has­to perustuu Lydia Snellmanin (o.s. Carlson) lahjoitukseen 1926. Rahasto myöntää stipendejä opintojaan menestyksellisesti harjoittaneille Hämäläis-Osakuntaan kuuluville kandidaateille tai ylioppilaille, joiden pääaineena on estetiikka, filosofia tai historia.

Mau­rice de Cop­pet'n lah­joi­tus­ra­has­to perustuu Ranskan entisen Suomessa olleen edustajan, ministeri Maurice de Coppet'n lesken rouva Yseult de Coppet'n lahjoitukseen 1931 sekä Faro-säätiön lahjoituksiin 2005 ja 2007. Rahasto myöntää noin kerran kahdessa vuodessa palkinnon Suomen kansalaisten julkaisemista tai käsikirjoituksina palkittavaksi jätetyistä ranskalaisten teosten käännöksistä.

De­rek Fews­te­rin ra­has­ton varat perustuvat Derek Fewsterin merkkipäiväkeräyksen johdosta lahjoitettuihin varoihin. Rahaston tarkoitus on historian tutkimuksen ja opiskelun tukeminen.

Georg Frietschin ra­has­to perustuu hovioikeudensihteeri Georg Frietschin lahjoitukseen 1936. Rahastosta myönnetään stipendejä hyväksi havaituille korkeakouluopiskelijoille, myös jo valmistuneille, joilla on halua ja menestystä omistautua käytännössä filosofisiin, etnologisiin ja psykologisiin opintoihin.

Hel­sin­gin nor­maa­li­ly­seon Hu­ma­nis­ta-ra­has­to perustuu Helsingin normaalilyseon historian, yhteiskuntaopin ja taloustiedon lehtori, filosofian maisteri Sinikka Sahin merkkipäiväkeräyksien tuottoihin. Rahasto on perustettu vuonna 2003 humanististen aineiden, erityisesti historian opetuksen kehittämiseksi.

Os­kar Ka­ja­van sti­pen­di­ra­has­to perustuu leskirouva Josefina Kangelinin testamenttiin 1941. Rahastosta myönnetään varoja opiskelijoille, jotka täydentääkseen ranskan kielen opintojaan ja hankkiakseen itselleen riittävät tiedot ”roomalaisten” kielessä opiskelevat Ranskanmaan jossakin korkeakoulussa (muttei Pariisissa).

Kris­tii­na-ra­has­ton tarkoituksena on sukupuolentutkimuksen, sukupuolentutkimuksen opetuksen ja opiskelijoiden tukeminen Helsingin yliopistossa.

Mai­ja Leh­to­sen ra­has­to perustuu Helsingin yliopiston entisen yleisen kirjallisuustieteen ja estetiikan professori Maija Lehtosen (k. 2015) yli neljän miljoonan euron testamenttilahjoitukseen. Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja jatko-opiskelijoille ja erityisesti post-doc-vaiheessa oleville tutkijoille sekä opettajille seuraavilta tutkimusaloilta: ranskan kieli, ranskankielinen kirjallisuus, Ranskan historia, suomalais-ranskalaiset kulttuurisuhteet tai suomalainen kirjallisuus.

Hjal­mar Lin­de­rin ra­has­to perustuu kamariherra Hjalmar Linderin lahjoitukseen 1919. Rahaston varat oli tarkoitettu varsinaisen taidehistorian professorin viran perustamiseksi. Kamariherra, mesenaatti Linder edellytti, että perustettavan viran ensimmäiseksi haltijaksi kutsuttaisiin ylim. taidehistorian professori J. J. Tikkanen.

Kris­ti­na ja Ant­ti Lin­no­vaa­ran ra­has­to perustuu filosofian tohtori Kristina Linnovaaran ja taiteilija Antti Linnovaaran lahjoitukseen vuonna 2008. Rahaston tarkoituksena on tukea historiatutkimusta, joka käsittelee kuvataidekentän ja yhteiskunnan vuorovaikutusta.

Maple Leaf and Eagle Fund -rahaston tarkoituksena on Pohjois-Amerikkaan liittyvän tutkimuksen, opetuksen ja opiskelijoiden tukeminen.

Anna Mau­ra­sen ra­has­to perustuu vararehtori Anna Maurasen merkkipäiväkeräykseen 2017. Rahaston tarkoituksena on kielen prosessointiin liittyvän tutkimuksen tukeminen erityisesti post doc -tasolla Helsingin yliopistossa.

Hen­rik Mei­nan­de­rin ra­has­to sai perustamisvarallisuutensa humanistisen tiedekunnan varadekaani Henri Meinanderin 50-vuotispäivän kunniaksi vuonna 2010 lahjoitetuista varoista. Rahaston tarkoituksena on historian ruotsinkielisen oppiaineen toiminnan tukeminen.

Ta­ka­ha­ru Mit­suin ra­has­to perustuu paroni Takaharu Mitsuin ja Tokion suomalais-japanilaisen yhdistyksen lahjoitukseen 1934. Rahaston tarkoituksena on edistää Japani-aiheisen kirjallisuuden hankkimista Helsingin yliopistolle.

FM Eila Myk­kä­sen ra­has­to perustuu FM Eila Mykkäsen lahjoitukseen vuodelta 2013. Rahasto tukee germaanisen ja/tai pohjoismaisen filologian opiskelua ja tutkimusta.

Naistutkimuksen tuki -rahasto perustuu YK-liiton entisen pääsihteerin Hilkka Pietilän testamenttilahjoitukseen. Rahastosta jaetaan tukea eri tieteenalojen jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, joiden tutkimusalana on naistutkimus, feminismi tai naissukupuolen merkitys.

Ernst ja Ines Ne­van­lin­nan ra­has­to perustuu professori Ernst Nevanlinnan lesken, filosofian maisteri Ines Nevanlinnan testamenttilahjoitukseen 1963. Rahasto jakaa apurahoja opintoavustuksina kotimaiselle nuorelle tiedemiehelle, filosofian tai valtiotieteen kandidaatille, joka on osoittanut erityistä lahjakkuutta, tieteellistä pätevyyttä ja harrastusta jollakin seuraavalla alalla: finanssioppi, kansantalous, filosofia, historia, estetiikka, taidehistoria..

Reh­to­ri Ilk­ka Nii­ni­luo­don ra­has­to sai perustamisvarallisuutensa Niiniluodon 60-vuotispäivän kunniaksi vuonna 2006 lahjoitetuista varoista. Rahasto perustettiin Ilkka Niiniluodon aloitteesta, ja sen tarkoituksena on tukea lahjakkaita filosofian opiskelijoita ja tutkijoita.

Mark­ku Pel­to­sen ra­has­to perustuu professori Markku Peltosen merkkipäiväkeräykseen. Rahaston tarkoituksena on uuden ajan (1500–1800) yleisen historian tutkimuksen tukeminen Helsingin yliopistossa.

Thio­dolf Rei­nin sti­pen­di­ra­has­to perustuu yliopiston opettajien, viranhaltijoiden sekä muiden yliopistoa lähellä olevien tahojen keräykseen filosofian professori, valtioneuvos Karl Gabriel Thiodolf Reinin pitkän ja merkityksellisen yliopistouran kunnioittamiseksi hänen erotessaan yliopiston vt. sijaiskanslerin tehtävästä 1903. Rahasto palkitsee tieteellisiä, suomeksi tai ruotsiksi kirjoitettuja väitöskirjoja. Palkittavan väitöskirjan aiheen tulee mieluiten olla filosofian alaan liittyvä, mutta se voi liittyä myös Suomen historiaan.

Kans­le­ri Pent­ti Ren­val­lin muis­to­ra­has­to perustuu Kansallis-Osake-Pankin toimesta kansleri, Suomen ja Skandinavian historian professori Pentti Renvallin kuoleman jälkeen kerättyihin varoihin 1975. Rahasto tukee historiaan kohdistuvaa tutkimustyötä.

Rai­ja Ry­min-Ne­van­lin­nan ra­has­to tarkoituksena on apurahojen tai vastaavan tuen jakaminen venäläisen kirjallisuuden ja sen kääntämiseen tutkimukseen opiskelijoille ja/tai tutkijoille. Rahaston varat perustuvat Raija Rymin-Nevanlinnan Helsingin yliopistolle testamenttaamiin varoihin.

An­ders Jo­han Sjögre­nin sti­pen­di­ra­has­to perustuu historian, kansatieteen ja suomalais-ugrilaisen kielitieteen tutkijan, tutkimusmatkailijan ja Pietarin tiedeakatemian akateemikko A. J. Sjögrenin tyttären, neiti Matilda Sjögrenin testamenttiin 1898. Rahasto myöntää stipendejä altailaisen kieliryhmän tai sen sukuisten kielten opiskeluun.

Kans­le­ri Hugo Suo­lah­den muis­to­ra­has­to perustuu kansleri, germaanisen filologian professori Hugo Suolahden muistokeräykseen 1940. Rahasto palkitsee humanistisen tiedekunnan lukuvuoden parhaan pro gradu -työn germaanisen, romaanisen tai englantilaisen filologian alalta.Timo Säijälän rahaston tarkoituksena on tukea seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, ensisijaisesti homo- ja biseksuaalisten miesten, suhteiden tutkimusta ja mahdollisuuksien mukaan erityisesti tutkimusta, joka keskittyy elettyihin suhteisiin, joissa toinen tai molemmat osapuolet ovat eläneet heteroseksuaalisessa suhteessa tai määritelleet itsensä heteroseksuaaleiksi.

Georg Tscher­noch­vos­tof­fin ja Ni­ko­lai Vos­kre­sens­kyn muis­to­ra­has­ton tarkoituksena on tukea slaavilaista filologiaa Helsingin yliopistossa. Rahaston tuotto tulee jakaa stipendinä tai apurahana henkilölle, joka on suorittanut vähintään filosofian maisterin vai vastaavan tutkinnon Helsingin yliopistossa ja jonka pääaine on slaavilainen filologia. Rahasto perustuu Nina Tschernochvostoffin ja Natalia Varteman testamenttilahjoitukseen 2013.

Han­nu Val­de­mar Voi­paa­lan muis­to­ra­has­to perustuu tilanomistaja Waldemar Niemisen ja hänen puolisonsa Aina Niemisen lahjoitukseen 1940 heidän sodassa kaatuneen poikansa filosofian kandidaatti Hannu Valdemar Voipaalan muistoksi. Rahastosta myönnetään stipendejä suomenkielisille kandidaateille tai ylioppilaille, jotka ovat filosofian kandidaatin tutkinnossa tai muissa valmistavissa opinnäytteissä osoittaneet taipumusta tieteellisiin opintoihin ja valmistelevat tieteellistä tutkielmaa Suomen historian alalta.

Muut humanistisia tieteitä tukevat rahastot

Erk­ki Han­ni­kai­sen ra­has­to perustuu Erkki Hannikaisen testamenttiin vuonna 1984. Rahasto jakaa apurahoja ranskan kielen jatko-opintojen harjoittamista varten Ranskassa.

Kans­lia­neu­vos Kaar­le Kos­ki­mie­hen ja Irma Kos­ki­mie­hen sti­pen­di­ra­has­to perustuu kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen lahjakirjaan 1943 sekä Kaarlo Koskimiehen ja rouva Irma Koskimiehen (o.s. Poijärvi) testamenttiin 1949. Rahaston tarkoituksena on jakaa apurahoja ansiokkaille oman maan historian tieteellistä tutkimistyötä harjoittaville tutkijoille ja jatko-opiskelijoille. Jos hakijat katsotaan ansioiltaan yhdenveroisiksi, on eteläpohjalaisilla hakijoilla etusija. Rahasto myöntää apurahoja myös pro gradu -tutkielman tekijöille, jotka kuuluvat Etelä-Pohjalaiseen Osakuntaan.

The Ry­oic­hi Sa­sa­kawa Young Lea­ders Fel­lows­hip Fund and grants

Aasian ja Afri­kan kiel­ten ja kult­tuu­rien ra­has­to tukee Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien tutkimusta ja opetusta Helsingin yliopistossa. Rahaston pää- oma perustuu vuonna 1994 tehtyyn 800 000 markan suuruiseen anonyymiin lahjoitukseen Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien tutkimuksen ja opetuksen tukemiseen Helsingin yliopistossa.

Ca­si­mir Ehrn­root­hin ra­has­to tukee Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, erityisesti yritys-, teollisuus- ja pankkihistorian, tutkimusta ja opetusta.

Mc­Don­nell Douglas Ae­ros­pacen ra­has­to perustuu McDonnell Douglas Aerospacen lahjoitukseen 1996. Lahjoituksen taustana on yhtiön yli 50 vuotta Suomen kanssa jatkunut liiketoiminta, jonka johdosta McDonnell Douglas -yhtiö halusi osoittaa varoja Yhdysvaltain kulttuurin ja yhteiskunnan monitieteiseen tutkimukseen ja opetukseen Suomessa. Rahasto rahoittaa Yhdysvaltain tutkimuksen professuuria Renvall-instituutissa.

Ve­nä­jän ener­gia­po­li­tii­kan tu­ki­ra­has­to tukee Venäjän energiapolitiikan tutkimusta yllä- pitämällä Aleksanteri-instituutissa toimivaa Venäjän energiapolitiikan professuuria. Rahastoon ovat tehneet lahjoituksia Ensio Miettinen, Fortum Oyj, Porvoon kaupunki, Itä-Uudenmaan maakunta ja EM Group Oy.

Tie­to­kir­jal­li­suu­den pro­fes­suu­ri­ra­has­ton tarkoituksena on tietokirjallisuusprofessorin tehtävän perustaminen. Rahaston varat muodostuvat lahjoittajien tietokirjallisuusprofessorin tehtävän perustamiseksi tekemistä lahjoituksista.

Georg Hen­rik von Wrigh­tin ra­has­ton tarkoituksena on edistää tutkimusta ja keskustelua liittyen Georg Henrik von Wrightin filosofiseen ajatteluun ja kirjalliseen tuotantoon. Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto järjestää toistuvasti Georg Henrik von Wright -luennon. Rahaston pääoma perustuu Anita von Wright-Grönbergin ja Benedict von Wrightin Helsingin yliopistolle tekemiin lahjoituksiin.

Tue tulevaisuuden opettajia ja oppimista – lahjoita kasvatustieteille

Helsingin yliopiston kasvatustieteen tutkimus ja opetus on kansainvälistä huippua. Kasvatustieteellisellä tiedekunnalla on myös vahva rooli suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä ja suomalaisen koulutusosaamisen asiantuntijana maailmalla. Lasten ja nuorten oppiminen ja hyvinvointi ovat yhteiskunnallisesti mittaamattoman arvokkaita aloja. Lahjoitusvarat mahdollistavat tulevaisuuden kasvatustieteen luomisen ja opiskelijoiden tukemisen stipendein. Uusimmat lahjoitusvaroilla mahdollistetut avaukset kasvatustieteissä ovat ruotsinkielisen luokanopettajakoulutuksen kokonaisuuden rakentaminen professuureineen sekä teknologiakasvatuksen apulaisprofessuuri. 

 

Kasvatustieteiden tieteenalarahasto pähkinänkuoressa

Kasvatustieteiden oma tieteenalarahasto on perustettu keväällä 2018. Se hoitokuntana toimii Helsingin yliopiston keskustakampuksen rahastojen hoitokunta ("keskusta 2": kasvatus-, oikeus- ja yhteiskuntatieteet sekä teologia).

Kasvatustieteiden yleisrahasto tukee kasvatustieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa. 

Pro­fes­so­ri Han­ne­le Nie­men ra­has­to tukee oppimisen ja koulutuksen tutkimusta. Rahasto perustuu vararehtori, professori Hannele Niemen 60-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettyyn keräykseen vuonna 2008.

Pro­fes­so­ri Raus­te-von Wrigh­tin ra­has­to myöntää apurahoja, joiden tarkoituksena on edistää oppimisprosessiin perustuvaa kasvatuspsykologista nuorisotutkimusta.

Wer­ner Sö­der­ström Oy:n ra­has­to Werner Söderström Oy:n lahjoitukseen vuodelta 1986. Rahasto tukee opinnoissaan hyvin menestyneitä luokan- ja aineenopettajia.

Muut kasvatustieteitä tukevat rahastot

Ruokakulttuurin tukirahaston tarkoituksena on tukea ruokakulttuurin lahjoitusprofessuurin perustamista ja siihen liittyvää tieteellistä tutkimusta Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Rahaston varat perustuvat kymmenien yhteisöjen ja yksityishenkilöiden lahjoituksiin.

Rahastoni perustamisen jälkeen minulle tulee vielä iloisempi olo kevätjuhlapäivänä siitä, että tiedän tehneeni jonkun tai jotkut oppilaat yllätysstipendillä iloisiksi.

Tue monitieteistä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusta ja opetusta – lahjoita lääke- ja hammaslääketieteelle, psykologialle ja logopedialle

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on yksi Euroopan parhaista ja vanhimmista lääketieteellisistä tiedekunnista, ja se kuuluu myös maailman 100 parhaan joukkoon. Meilahden kampuksella tehtävän tutkimuksen ja opetuksen sekä niihin perustuvan hoidon kautta voidaan löytää uusia ratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin globaaleihin kysymyksiin. Voit tukea tärkeää työtämme lahjoittamalla.

Haluamme esimerkiksi ratkaista syövän arvoituksen, ymmärtää ihmisen aineenvaihdunnan ulottuvuuksia ja parantaa infektiosairauksia sekä lisätä monitieteistä ymmärrystä aivoista ja niiden hyvinvoinnista sekä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Tiedekunnasta valmistuu lääkäreitä, hammaslääkäreitä, psykologeja ja puheterapeutteja, ja koulutamme myös psykoterapeutteja.

Haluamme entisestään vahvistaa tutkimusalojamme, tehdä uusia avauksia sekä kehittää ja soveltaa tutkimukseen perustuvaa hoitoa. Lahjoitusvaroilla voimme rekrytoida alojensa parhaita asiantuntijoita, kehittää oppimisympäristöjä ja nuorten ammattilaisten osaamista sekä tukea tutkimusta ja alojensa parhaita osaajia.

Merkittävä osa tiedekunnan professoreista työskentelee osittain tai kokonaan lahjoitusvarojen tuella, ja voimme myöntää apurahoja ja stipendejä tutkijoille ja opiskelijoille useita kymmeniä tuhansia vuodessa. Ratkaisut suuriin yhteisiin kysymyksiin löydetään vaikuttavalla yhteistyöllä.

Lää­ke­tie­teen ra­has­to päh­ki­nä­kuo­res­sa

Pääoma  3 170 000 euroa (1.1.2022). Hoitokunta: professori Eero Mervaala (pj), apulaisprofessori Liisa Kauppi ja opiskelija Antti Lahtiharju.

Lääketieteen rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, joista vanhin on vuodelta 1783.

Oy Alko Ab:n ra­has­to perustuu Oy Alko Ab:n lahjoitukseen 1981. Rahasto on tarkoitettu alkoholisairauksien professorin viran perustamiseen ja viran palkkakustannusten kattamiseen viiden ensimmäisen vuoden aikana ja muihin viran hoidosta aiheutuviin kustannuksiin.

Jo­han Fredrik Baec­kin ra­has­to perustuu asessori Johan Fredrik Baeckin lesken Augusta Baeckin testamenttilahjoitukseen 1869. Rahasto tukee varattomia, ahkeria ja kunnolliset elintavat omaavia Oulun läänistä kotoisin olevia lääketieteen opiskelijoita.

Jo­han­na Björk­rot­hin ja Mark­ku Löy­tö­sen ra­has­to perustettiin vuonna 2011 ja sen tarkoituksena on tukea perinnöllisten, yhden tai useamman geenin aiheuttamien vasta-aineiden määrällisten ja toiminnallisten puutosten kliinistä tutkimusta.

de la Chapellen rahasto tukee neuroimmunologian tutkimusta, erityisesti multippeliskleroosin eli MS-taudin tutkimusta.

Hans Crons­ted­tin pal­kin­to­ra­has­to perustuu Sigrid Cronstedtin lahjoitukseen 1918. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on myöntää Hans Cronstedtin palkinto joka vuosi tammikuun 31. päivänä, jolloin lääketieteen kandidaatti Hans Cronstedt vuonna 1918 kaatui taistelussa isänmaan vapauden puolesta. Palkinto myönnetään lääketieteen ylioppilaan tai kandidaatin ruotsin kielellä laatimasta kirjoitelmasta, kirjoituksesta tai väitöskirjasta joltakin lääketieteelliseltä alalta.

Wal­ter Cyg­naeuk­sen ra­has­to perustuu professori Walter Cygnaeuksen testamenttiin 1930. Rahaston tarkoituksena on edistää karsinomitutkimusta Suomessa.

Oy Den­tal­de­pot Ab:n sti­pen­di­ra­has­to perustuu toiminimi Oy Dentaldepot Ab:n lahjoitukseen 1932. Rahasto myöntää apurahoja hammaslääketieteen lisensiaateille ulkomailla harjoitettujen opintojen kautta taitavuuden lisäämiseen hammaslääkärin ammatissa tai jollakin sen erikoisalalla.

J. A. Est­lan­de­rin ra­has­to perustuu valtioneuvos, kirurgian professori Jakob August Estlanderin lesken Luise Estlanderin (o.s. Federley) lahjoitukseen vuonna 1885. Rahaston perustajan päämääränä oli edistää sitä tiedettä, jolle J. A. Estlander oli uhrannut parhaat voimansa. Estlander kuoli ollessaan vapaaehtoisena auttamassa Messinan maanjäristyksen uhreja 1881. Rahasto palkitsee nuoria miehiä, joilla on kutsumus lääkärin ammattiin ja jotka ovat omistautuneet kirurgian tieteellisille opinnoille.

Emi­lie ja Ru­dolf Ge­sel­liuksen lah­joi­tus­ra­has­to perustuu kauppias Rudolf Geselliuksen ja rouva Emilie Geselliuksen (o.s. Lindholm) lahjakirjaan 1928. Rahaston tarkoituksena on tukea lääketieteen, kemian ja fysiikan alojen tieteellistä tutkimusta.

Haart­ma­nin ra­has­to perustuu professori, asessori Johan J. Haartmanin lahjoituksiin 1783 ja testamenttiin 1786. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on rahoittaa anatomian, kirurgian ja lapsenpäästöopin professuuria sekä myöntää stipendejä lääketieteen opiskelijoille.

Jarl Hei­ke­lin mat­kas­ti­pen­di -rahastosta myönnetään matkastipendejä ensisijaisesti sellaisille opinnoissaan eteville ja lahjakkaille lääketieteen kandidaateille, joiden sivistyskieli on ruotsi. Stipendiaatti on velvollinen oleskelemaan ulkomailla vähintään kaksi kuukautta.

Alma Hjel­tin ra­has­to perustuu neiti Alma Hjeltin Tukholmassa 16.4.1907 laatimaan testamenttiin. Alma Hjelt kuului 1884 toimintansa aloittaneen Suomen Naisyhdistyksen perustajajäseniin ja lahjoituksena kautta hän halusi edistää naisylioppilaiden asemaa. Rahaston stipendi oli tarkoitettu lääketieteen opettajiksi aikoville naisopiskelijoille. Hjelt antoi testamentissaan ohjeita myös siltä varalta, että naisilta jatkossa evättäisiin opiskeluoikeus Helsingin yliopistossa. Tällaisessa tilanteessa stipendit tulisi jakaa naisille, jotka haluavat kouluttautua opettajiksi tai lääkäreiksi ulkomailla.

Pro­fes­so­ri E. A. Homé­nin ra­has­to pa­to­lo­gian tut­ki­muk­seen perustuu varatuomari Lars Homénin lahjoituksiin vuosina 1951, 1971 ja 1973. Rahastosta myönnetään palkintoja parhaasta kirjoituksesta tai väitöskirjasta, lähinnä neuropatologian alalla, joka on julkaistu yliopiston patologian-anatomian laitoksella.

Humblen pal­kin­to­ra­has­to perustuu kunnallisneuvos Frans Emil Humblen ja rouva Matilda Humblen testamenttilahjoitukseen 1907. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on antaa palkinto joka parittomana vuonna parhaimmasta Suomen miehen taikka naisen kirjoittamasta tieteellisestä taikka yleistajuisesta tutkielmasta joltakin lääketieteen alalta.

Pro­fes­so­ri Vuok­ko Kin­nu­lan ra­has­to perustuu professori Vuokko Kinnulan aloitteeseen vuonna 2005. Rahaston tarkoituksena on edistää keuhkosairauksien tieteellistä tutkimusta.

Kari Käyh­kön ra­has­to perustuu Kari Käyhkön testamenttiin 2000. Rahasto tukee lastenpsykiatrisen tutkimuksen edistämistä.

Aar­ne I. Kos­ki­mie­hen ra­has­ton perustamisvarat muodostuvat Aarne I. Koskimiehen tekemästä lahjoituksesta. Rahasto tukee lääketieteen, erityisesti lapsettomuuteen liittyvää, tutkimusta ja koulutusta.

Aili ja Heikki Kososen rahaston tarkoitus on tukea silmäsairauksien ja niiden perinnöllisyyden tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa. Rahasto on perustettu vuonna 2020.

Kaj Hen­rik Lindroo­sin ra­has­to perustuu filosofian maisteri Kaj Henrik Lindroosin testamenttiin 2003. Rahasto tukee lääketieteellisen genetiikan alan tutkimusta.

Ma­rian­ne Myr­ber­gin ja Hei­di Myr­ber­gin ra­has­to tukee lääketieteen, erityisesti sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta ja opiskelua. Rahaston perustamisvarat muodostuvat Marianne Myrbergin ja Heidi Myrbergin lahjoituksista.

Anna Pul­liai­sen lah­joi­tus­ra­has­to perustuu Clement Andrew Smithin ja Pamela Margaret Smithin lahjoitukseen 1974. Rahasto myöntää matka-avustuksia suomalaisille opiskelijoille, jotka aikovat opiskella jossakin Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen yliopistossa tai korkeakoulussa.

Päihdelääketieteen rahaston tarkoituksena on tukea päihdelääketieteen tutkimusta ja opetusta, erityisesti osa-aikaista päihdelääketieteen työelämäprofessuuria.

Mar­ga­re­ta El­vi­ra Ro­sen­dah­lin ra­has­to perustuu puutarhuri Margareta Elvira Rosendahlin testamenttiin 1966 sekä sen lisäyksiin 1979 ja 1987. Rahasto käyttää varoja varattomien syöpäsairauksiin erikoistuneiden lääketieteen opiskelijoiden opintojen rahoittamiseen.

Ans­si So­vi­jär­ven ra­has­to tukee lääketieteen, erityisesti lääketieteen diagnostiikan, tutkimusta ja koulutusta. Rahasto perustuu Anssi Sovijärven lahjoitukseen ja merkkipäiväkeräykseen.

P. E. Svin­huf­vu­din lah­joi­tus­ra­has­to perustuu tasavallan presidentti, filosofian kunniatohtori P. E. Svinhufvudin lahjoitukseen 1933, jonka kansalaiset olivat keränneet hänen 70-vuotispäivänään 1930. Rahaston varat on tarkoitettu käytettäväksi tuberkuloosiopin professorin viran perustamiseen ja tuberkuloosiopin opetuksessa tarvittavan aputyövoiman palkkaamiseen tai opetuksen edellyttämiin muihin tarpeisiin.

Syn­ny­tys­tie­teen ra­has­to perustuu lahjoitukseen vuonna 1833 lapsenpäästörahaston perustamiseksi. Rahasto tukee matkastipendein nuoria lääkäreitä, jotka ovat osoittaneet huomattavia tietoja, taipumusta ja kykyä ei ainoastaan synnytyslääkäreinä vaan myös gynekologian ja varhaisen pediatriikan alalta.

Syöpätutkimusrahasto tukee syövän tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa opetusta Helsingin yliopistossa, erityisesti lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Ro­bert Ti­gers­ted­tin muis­to­ra­has­to perustuu fysiologian apulaisen Dodo Ranckenin lahjoitukseen 1926 fysiologian professori, tiedemies Robert Tigerstedtin muistoksi. Rahaston tarkoituksena on edistää lääketieteellistä, lähinnä fysiologista, tutkimusta.

Tu­to­ris Oy:n ra­has­to perustuu Tutoris Oy:n lahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on tukea logopedian tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Tau­no Vir­ta­sen ra­has­to perustuu Tauno Virtasen testamenttilahjoitukseen. Rahasto tukee muistisairauksien tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Muut lääketieteitä tukevat rahastot

Lää­ke­tie­teen kan­di­daat­ti En­sio Hy­vä­ri­sen sti­pen­di­ra­has­to perustuu Varma Hyvärisen lahjakirjaan ja testamenttiin vuonna 1982. Rahastosta myönnetään stipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille lääketieteen opiskelijoille syventävien opintojen tutkimussuunnitelman tai valmiin tutkielman, opiskelija-aktiivisuuden ja ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella.

Yrjö ja Tuu­lik­ki Il­vo­sen ra­has­to myöntää apurahoja paniikkihäiriön lääketieteelliseen tutkimukseen. Rahasto on vuonna 2014 myöntänyt tohtoriohjelmalle tukea yhden tohtorikoulutettavan palkkaamiseen nimikoituun tohtorikoulutettavan tehtävään neljäksi vuodeksi, yhteensä 160 000 euroa. Tehtävässä työskentelee LL Yasmina Dadi.

Pehr Oscar Klin­gen­dah­lin ra­has­to perustuu johtaja Rolf Klingendahlin testamenttiin 1949. Rahasto myöntää apurahoja Suomen kansalaisille, jotka lääketieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan jatkavat opintojaan lääketieteellisessä tiedekunnassa tai jotka lääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen harjoittavat röntgenologista tutkimusta.

K. S. Lau­ri­lan ra­has­to perustuu professori Kaarle Sanfrid Laurilan testamenttilahjoitukseen v. 1944. Lahjoituksesta perustettiin stipendirahasto neurologian tutkimuksen sekä yhteiskunnallisesti ajankohtaisen ja kiinnostavan teologisen, filosofisen, esteettisen, pedagogisen tai muun yleishumanistisen tutkimuksen tukemiseksi.

Helsingin yliopistossa tehdään hyvin tärkeää tutkimusta covid-19-taudin voittamiseksi, ja Pfizer haluaa omalta osaltaan tukea tätä tutkimusta.

Tue kestävän biotalouden osaajia – lahjoita maatalous-metsätieteille

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on Suomessa ainoa kestävän ruokaketjun kokonaisuuden akateeminen asiantuntija ja metsätieteessä maailman huippua. Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen edetessä tarvitaan lisää tutkimustietoa globaalin ruokaturvan ja paikallisesti kestävän ruoantuotannon ratkaisemiseksi sekä hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseksi. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa yhdistyvät ihmisen hyvinvoinnin ja käyttäytymisen sekä ekosysteemin toiminnan ymmärtäminen.

Lahjoittajat ovat olleet merkittävästi edistämässä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkimusta ja tukemassa opiskelijoita. Uusimmat lahjoitusvaroilla mahdollistetut avaukset ovat peltomaan kasvihuonekaasutaseen mittausasema, metsäteknologian ja logistiikan professuuri sekä tiedekunnan ensimmäinen työelämäprofessori.

Maa­ta­lous-met­sä­tie­tei­den ra­has­to päh­ki­nän­kuo­res­sa

Päätökset rahastosta maksettavista apurahoista, stipendeistä ja palkinnoista tekee tiedekuntien edustajista koostuva Viikin kampushoitokunta. Rahaston pääoma vuoden 2019 alussa oli 930 000 euroa.

Maatalous-metsätieteiden rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, joista vanhin on vuodelta 1745. 

Ako­lan sti­pen­di­ra­has­to perustuu Frans Edvard Akolan testamenttiin 1910 ja sen lisäykseen 1920. Rahasto myöntää stipendejä maanviljelystiedettä yliopistossa harjoittaville pohjoispohjalaisille ylioppilaille.

Art­hur Rin­del­lin ra­has­to perustuu professori Arthur Rindellin 60-vuotispäivänä kerättyihin varoihin, jotka hän lahjoitti 1914. Rahasto myöntää apurahoja tieteellisiin opintoihin maanviljelyskemiassa ja maanviljelysfysiikassa.

Axel Björ­ken­hei­min sti­pen­di­ra­has­to perustuu maanviljelysneuvos Axel Björkenheimin, E.Björkenheimin, Bertic Björkenheimin, C. Björkenheimin ja Sigrid Ihren (o.s. Björkenheimin) lahjoitukseen 1915. Rahasto myöntää matkastipendejä maanviljelyksen tai sen sivuelinkeinon tutkimista varten.

Blom­qvis­tin pal­kin­to­ra­has­to perustuu A. Blomqvistin lahjoitukseen 1904. Rahasto myöntää palkintoja parhaasta korkeinta arvosanaa varten laaditusta kirjoitelmasta metsänhoidossa, metsänarvioinnissa tai metsäteknologiassa. Palkinto voidaan myöntää myös opiskelijoille, jotka metsänhoitotutkinnon suoritettuaan jatkavat opintojaan kandidaattitutkintoa varten.

G. A. Bre­den­ber­gin ra­has­to perustuu professori G. A. Bredenbergin 80-vuotispäivän johdosta kerättyihin varoihin vuosina 1945–1946. Bredenberg lahjoitti kerätyt varat vuonna 1946 yliopistolle opintoapurahastoksi nimeään kantavaan rahastoon. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena oli jakaa stipendejä korkeimman arvosanan meijeriopissa suorittaneille maatalous- ja metsätieteiden kandidaateille.

Ekes­tub­ben sti­pen­di perustuu tykistön luutnantti Erik Ekestubben testamenttiin 1745. Ekestubben rahasto on vanhin Kuninkaallisen Turun Akatemian aikaisista yksityisistä rahastoista. Rahasto myöntää stipendejä ylioppilaille, jotka opiskelevat maanviljelystä, teknologiaa ja vuorityötä.

Pro­fes­so­ri Karl Enc­kel­lin maan­vil­je­lys­ta­lou­del­lis­ten tut­kiel­main pal­kit­se­mis­ra­has­to perustuu professori Karl Enckellin lahjoitukseen 1927. Rahaston varoja käytetään ensi sijassa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa suoritettavia kandidaatti- ja agronomitutkintoja varten maanviljelystalouden alalla kirjoitettujen tutkielmain palkitsemiseen.

Ete­lä-Poh­jan­maan maan­vil­je­lys­seu­ran ra­has­ton tarkoituksena on Helsingin yliopistossa opiskelevien Etelä-Pohjanmaalta kotoisin olevien maataloustieteen, kotitaloustieteen, eläinlääketieteen ja elintarviketieteiden opiskelijoiden tukeminen. Rahasto perustuu Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön lahjoituksiin.

Erk­ki Lai­ta­ka­rin pal­kin­to perustuu metsänhoitotieteen professori Erkki Assar Laitakarin lahjoitukseen 1952–53. Rahasto palkitsee metsätieteen ylioppilaita, jotka ovat hyvällä menestyksellä suorittaneet yhteiset harjoitustyöt ja osoittaneet hyvää toverihenkeä.

Erik Lönn­rot­hin muis­to­ra­has­to perustuu rehtori, metsänarvioimistieteen professori Erik Lönnrothin kuoleman jälkeen kerättyihin varoihin 1972. Rahasto tukee metsätieteelliseen, lähinnä metsänarvioimistieteen, alaan kuuluvia jatko-opintoja.

Hyy­tiä­län met­sä­ase­man juh­la­ra­has­to perustuu maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Hyytiälän metsäaseman 100-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2010 lahjoitettuihin varoihin. Rahasto tukee Helsingin yliopiston metsä- tai ympäristötieteiden opiskelijoita sekä jatko-opiskelijoita. Erityisesti rahasto tukee opiskelua ja tutkimusta Hyytiälän metsäasemalla.

Liisa Syrjälä-Qvistin rahasto perustuu professori, emeritus Liisa Syrjälä-Qvistin merkkipäiväkeräyksen johdosta vuonna 2018 lahjoitettuihin varoihin. Rahaston tarkoituksena on kannustaa kansainvälistymiseen tukemalla Helsingin yliopiston maata­lous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, jotka opinnoissaan suuntautuvat kotieläinten ravit­semukseen ja hyvinvointiin, ja ovat lähdössä ulkomaille opiskelijavaihtoon tai opintoihin liittyvään harjoitteluun.

Maa- ja ym­pä­ris­tö­ke­mian pro­fes­suu­ri­ra­has­ton tarkoitus on tukea maa- ja ympäristökemian professuuria ja tehtävässä toimivan professorin toimintaa.

Os­mo­lan sti­pen­di­ra­has­to perustuu Osmolan Akateemisen Osuusruokalan lahjoitukseen 1928. Rahasto jakaa stipendejä yliopistossa kemiaa opiskeleville tai ravintoainetutkimuksia harjoittaville eteviksi osoittautuneille varattomille ylioppilaille.

Pel­ler­vo-Seu­ran ra­has­to perustuu Pellervo-Seuran lahjoitukseen 1950-51. Rahaston tarkoituksena on tukea maataloudellista tutkimusta stipendein ja palkinnoin.

Pro­fes­so­ri J. Val­ma­rin muis­to­ra­has­to perustuu professori J. Valmarin muistokeräykseen 1943 sekä johtaja Emil Vuorion testamenttiin 1949. Rahasto myöntää palkintoja maanviljelyskemian ja -fysiikan alaan kuuluvista tutkimuksista, joita maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opiskelevat ylioppilaat ovat suorittaneet kandidaattitutkintoa varten.

Pro­fes­so­ri Mik­ko Va­ron ra­has­to perustuu kotieläinjalostuksesta kiinnostuneiden järjestöjen ja yksityisten henkilöiden lahjoittamiin varoihin 1977. Rahasto tukee opiskelijoita laudaturtyön tekovaiheessa sekä edistää kotieläinjalostusalan ylintä opetusta. Lisäksi rahasto tukee eri kotieläinlajien jalostusta koskevaa tutkimusta ja tutkimustulosten saattamista käytäntöön ja tarvitsevien tietoon.

Puu­mark­ki­na­tie­teen ra­has­to perustuu Enso-Gutzeitin lahjakirjaan 1958 ja Metsäteollisuuden lahjakirjaan 1982. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on perustaa puumarkkinatieteen professuuri ja apulaisprofessuuri puumarkkinatieteen laitokselle maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.

Tuot­ta­jain Li­ha­kes­kus­kun­nan ra­has­to Perustuu Tuottajain Lihakeskuskunnan lahjoitukseen 1960. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on rahoittaa kotieläintuotteiden teknologian professorin, opetusalana lihataloustiede, palkkausta.

Yhdistyksemme haluaa panostaa maaperän tutkimukseen ja suojeluun taistelussa ilmastonmuutosta, maan köyhtymistä ja vesien rehevöitymistä vastaan.

Lahjoita luonnontieteisiin ja varmista tärkeän osaamisen perusta

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan puhdasta matematiikkaa ja luonnontieteen syvimpiä kysymyksiä. Globaalisti vaikuttavat sovellukset edellyttävät vahvaa tieteellistä perustaa.

Tiedekunta panostaa tulevaisuuden taitojen opetukseen. Luonnontiedekasvatuksella on Suomen ensimmäinen oma professuurinsa ja ajankohtaisten teemojen, kuten tekoälyn ja ilmastotutkimuksen, uutta avointa opetusta luodaan jatkuvasti.

Lahjoitusvarat mahdollistavat kokeilemisen, uusien tutkimusalojen avaamisen ja opetuksen kehittämisen. Lahjoitusvaroin on lähiaikoina tuettu koneoppimisen tutkimusta, matematiikan opiskelijoita sekä ilmakehätieteen tutkimusinfrastruktuuria.

Ma­te­ma­tii­kan ja luon­non­tie­tei­den ra­has­to päh­ki­nän­kuo­res­sa

Pääoma ja hoitokunta (2017): 550 000 euroa; dekaani Jouko Väänänen (pj), professori Kari Rummukainen ja fil. yo. Hertta Lehvävirta 

Matematiikan ja luonnontieteen rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, joista vanhin on vuodelta 1892. 

Nimikkorahastot

Akateemikko Markku Kulmalan rahasto tukee ilmakehätieteen tutkimusta ja opetusta. Osaamista tarvitaan erityisesti niihin maihin, joiden mittausjärjestelmät eivät ole vielä riittävän monipuolisia tai teknisesti edistyneitä uusien oivallusten syntymiseen.

Eva ja Ant­ti Ahl­strö­min pal­kin­to­ra­has­to perustuu kauppaneuvos Antti Ahlströmin leskirouva Eva Ahlströmin lahjoitukseen 1908. Rahasto myöntää varoja kemian alan hyödylliselle tutkimukselle tai patentoimattomille keksinnöille, jotka tulevat hyödylliseen käyttöön.

Joh­ta­ja Ernst Bie­sen sti­pen­di­ra­has­to perustuu johtaja Ernst Biesen lesken Alma Biesen lahjoitukseen 1927. Rahasto myöntää stipendejä yliopiston meteorologisen laitoksen valvonnassa suoritettavia meteorologisia tutkimuksia varten.

An­ders Don­ne­rin sti­pen­di perustuu kansleri, tähtitieteen professori Anders Severin Donnerin lahjoitukseen 1903 hänen yliopiston professoriksi nimittämisensä 20-vuotisjuhlan kunniaksi. Rahasto myöntää stipendin parhaalle pro gradu -työlle fyysis-matemaattisen osaston alalta.

FM Kai Fo­gel­ho­min ra­has­to edistää maantieteen opiskelua Helsingin yliopistossa.

Geo­met­rian pal­kin­to­ra­has­to perustuu anonyymiin lahjoitukseen 1944. Rahastosta jaetaan geometrian palkintoja synteettis-geometrisille tutkimuksille mahdollisine sovelluksineen.

Ed­vard Hjel­tin pal­kin­to­ra­has­to perustuu Ida Hjeltin, Esther Cajanuksen, Aino Paciuksen, Aino Påndysin, Kålmån Påndysin, Ingrid Frasersin, Rafael Frasersin, Tyyni Brofeldin, Pekka Brofeldin, Evi Sotavallan, Arto Sotavallan ja Paul Hjeltin sekä metsänhoitaja Asser Hjeltin lahjoituksiin 1922 kansleri, senaattori, kemian professori Edvard Immanuel Hjeltin toivomuksen mukaisesti. Rahasto myöntää stipendin lukuvuoden parhaasta orgaanista kemiaa tai kemian historiaa käsittelevästä pro gradu -työstä.

Outi ja Mau­no Ko­so­sen ra­has­to perustuu lehtori Outi Kososen ja professori Mauno Kososen lahjoitukseen vuonna 2009. Rahaston tarkoituksena on tukea Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun sekä Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen opiskelijoita.

Axel Fredrik Lau­rel­lin muis­to­ra­has­to perustuu Victoria Laurellin lahjoitukseen 1927. Rahasto myöntää matkastipendejä nuoremmille matematiikan opettajille, jotka ulkomailla haluavat tutkia matematiikan opetuksen metodeja ja päämääriä.

Lin­de­lö­fin pro­moo­tios­ti­pen­di­ra­has­to perustuu vuoden 1873 promootioon osallistuneiden useiden filosofian maistereiden lahjotuksiin promoottorinsa, valtioneuvos, professori L. L. (Lorenz Leonard) Lindelöfin muistoksi 1908. Rahaston varoja tuli käyttää vuoden 1923 promootiossa, jossa juhlittiin vuoden 1873 promootion viisikymmenvuotismuistoa, henkilölle, joka promootioon valmistautuessaan on osoittanut matemaattista lahjakkuutta.

Lo­renz Leo­nard Lin­de­lö­fin yli­opis­tol­li­nen sti­pen­di­ra­has­to perustuu professori Ernst Lindelöfin lahjoitukseen 1908 isänsä valtioneuvos, professori, matemaatikko Lorenz Leonard Lindelöfin muistoksi. Rahasto palkitsee ylioppilaita, jotka ovat suorittaneet fysiikan-matematiikan osastossa FK-tutkinnon matematiikan korkeimmalla arvosanalla ja jotka ovat osoittaneet matemaattista lahjakkuutta.

LUMA-ra­has­ton tarkoituksena on tukea ja edistää lasten ja nuorten luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian mielekästä kouluopetusta sekä opiskelua ja harrastuneisuutta kehittämis- ja tutkimushankkeiden sekä kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen kautta.

Lä­pi­mur­to-ra­has­ton tarkoituksena on ilmastonmuutostutkimuksen ja -opetuksen tukeminen. Rahaston varat perustuvat Ari Heiskasen ja ROI Talent Management Oy:n Helsingin yliopistolle tekemiin lahjoituksiin.

Ahti Myk­kä­sen ra­has­to perustuu FL Ahti Mykkäsen lahjoitukseen vuodelta 2013. Rahasto tukee matematiikan opiskelua ja tutkimusta, erityisesti analyysin ja todennäköisyysteorian aloilla.

Jo­sef Pip­pings­köl­din ra­has­to perustuu professori Josef Pippingsköldin testamenttiin 1892. Rahasto on tarkoitettu soveltavan fysiikan vakinaisen professorin viran rahoittamiseen.

Au­gust Ram­sayn pal­kin­to perustuu valtioneuvos August Ramsayn lahjoitukseen 1919. August Ramsayn palkinto annetaan etevästä tieteellisestä julkaisutoiminnasta puhtaan matematiikan, teoreettisen fysiikan, teoreettisen tähtitieteen tai vakuutusmatematiikan alalla. Palkinto voidaan antaa Suomen kansalaiselle, miehelle tai naiselle, joka Helsingin yliopistossa on suorittanut filosofian kandidaatin tai filosofian lisensiaatin tutkinnon eikä ole ylittänyt 32 vuoden ikää. Palkinto jaetaan filosofisen tiedekunnan juhlallisen promootion yhteydessä.

R Wil­helm Ram­sayn ja Th.G. Sa­ha­man muis­to­ra­has­to perustuu vuonna 1931 perustetun Wilhelm Ramsayn muistorahastoon sekä akateemikko Thure G. Sahaman testamenttilahjoitukseen 1983. Rahastot yhdistettiin konsistorin päätöksellä 1986. Rahasto jakaa stipendejä Helsingin yliopiston piirissä suoritettaviin geologisiin tai mineralogisiin tutkimuksiin.

Ka­ler­vo Ran­ka­man ra­has­to perustuu professori Kalervo Rankaman testamenttiin 1987. Rahastosta myönnetään apurahoja hyvin menestyneille geologian ja mineralogian opiskelijoille.

J. E. Ros­ber­gin pal­kin­to­ra­has­to perustuu maantieteen professori Johan Evert Rosbergin oppilaiden keräyksen tuottoihin 1930. Rahasto myöntää stipendin lukuvuoden parhaalle pro gradu -työlle maantieteessä.

So­vel­le­tun ma­te­ma­tii­kan ra­has­to perustuu Sotavahinkoyhdistyksen säätiön lahjoitukseen 1958. Rahasto on perustettu matematiikan professorin viran perustamista varten.

Tou­ko­kuun 29. päi­vän 1913 ra­has­to perustuu rehtori Mårten Magnus Wilhelm Brennerin ja R. Donnerin lahjoituksiin vuosina 1913 ja 1923. Rahasto jakaa matka- ja opintoavustuksia nuorille lähinnä luonnontieteellisiä opintoja harjoittaville ruotsinkielisille opiskelijoille, jotka kuuluvat johonkin ruotsinkieliseen osakuntaan. Ensisijaisesti rahastosta myönnetään stipendejä Brennerin sukulaisille.

Evert Täh­kä­pään ra­has­to perustuu asessori Evert Tähkäpään testamenttiin 1907 ja sen muutoksiin 1932, 1933 ja 1939. Rahasto antaa apurahoja etupäässä tähtitieteellisiä opintoja varten.

F. J. Wii­kin sti­pen­di­ra­has­to perustuu geologian ja mineralogian professori Fredrik Johan Wiikin testamenttiin 1893. Rahasto myöntää apurahoja geologian ja mineralogian opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, joiden opintoja tai tutkimusta varten on tarvis lähemmin tutkia maaperää jossain osassa Suomea tai Fennoskandiaa.

Teoreettinen fysiikka on perusasiaa maailmassa. Monet asiat rakentuvat ja pohjautuvat sille. Siksi se on ehdottoman tärkeää, vaikka emme voikaan etukäteen tietää, mitä sieltä tulee.

Mahdollistetaan vahva vaikuttaja yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin – lahjoita oikeustieteisiin

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus luovat ja ylläpitävät oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja oikeusvaltiota niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tiedekunnan tavoitteena on vahvistaa entisestään roolia akateemisina asiantuntijoina ja kytkeä tieteenalan vielä vahvasti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja elinkeinoelämään.

Lahjoitusvarat mahdollistavat yhteiskunnan uusien tarpeiden ja oikeudellisten haasteiden huomioimisen, tutkimisen ja opetuksen. Lahjoituksilla vahvistetaan huippututkimusta, monitieteisyyttä ja tuodaan uusia tekijöitä nouseville aloille.

 

Esimerkki tieteenalalta: Legal Tech Lab yhdistää käytännön oikeusteknologian kokeilut syvälliseen akateemiseen tutkimukseen

Legal Tech Lab on monitieteinen hub, joka tutkii, tarkastelee ja kokeilee oikeus- ja lainsäädäntöteknologiaa ja oikeuskäytäntöjen ja -palveluiden digitalisaatiota. Labin kotipesä on oikeustieteellinen tiedekunta.  

Labin tavoitteena on nostaa esille oikeus- ja lainsäädäntöteknologian mahdollisuuksia, tarjota kriittisiäkin näkemyksiä ja oivalluksia teknologiasta ja luoda one-stop-shop oikeuskäytäntöjen digitalisaation tutkimustiedosta ja käytännöstä niin kansallisesti kuin globaalisti.  

Legal Tech Lab on siis oikeustieteellisen tiedekunnan oma start-up, joka yhdistää käytännön oikeusteknologian kokeilut syvälliseen akateemiseen tutkimukseen. 

Julkisen rahoituksen vähennysten johdosta pidimme arvokkaana, että voimme osaltamme olla myös turvaamassa laadukkaan tutkimuksen jatkumista.

Oi­keus­tie­teen tie­tee­na­la­ra­has­to päh­ki­nän­kuo­res­sa

Pääoma ja hoitokunta (2017): 1 400 000 euroa, uusi hoitokunta nimitetään keväällä 2018. Oikeustieteen rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, joista vanhin on vuodelta 1862. 

Oikeustieteen yleisrahasto tukee oikeustieteen tutkimusta ja opiskelua. Rahastoon voi ohjata oikeustiedettä tukevia lahjoituksia.

Lau­ri Ce­der­ber­gin ra­has­to perustuu Lauri Cederbergin tyttären Anita Cederbergin lahjoitukseen. Rahasto tukee yksityisoikeuden tutkimusta kauppaoikeuden alalla Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. 

Ja­kob Wil­helm Chy­de­niuk­sen ra­has­to perustuu Lauri Cederbergin, Ilmari Tawaststjernan, Ulf Hjalmar Granfeltin ja Ilmari Caseliuksen lahjoitukseen 1932. Rahasto palkitsee siviili- ja kauppaoikeuden tutkijoita.

Tau­no ja Rei­no El­li­län ra­has­to perustuu professori Reino Kalervo Ellilän testamenttiin 1980 sekä hänen kuolemansa muiston kunnioittamiseksi lahjoitettuihin varoihin. Rahasto tukee oikeustieteen, erityisesti prosessi- ja rikosoikeuden, tutkimusta ja opetusta.

Ber­tel Fell­ma­nin lah­joi­tus­ra­has­to perustuu Fanny ja John Fellmanin testamenttiin 1918. Rahaston säännöt vahvistettiin 1938 ja rahasto myöntää tukea oikeustieteen kandidaateille, jotka ovat suorittamassa oikeustieteen lisensiaatin tutkintoa sekä oikeustieteen lisensiaateille, jotka haluavat jatkaa opintojaan ja joiden äidinkielenä on ruotsi.

Jaak­ko Fors­ma­nin sti­pen­di­ra­has­to perustuu oikeustieteen professori Jaakko Forsmanin entisten oppilaiden, muun muassa Kaarlo Ingnatiuksen, A. Liliuksen, J. Svanljungin, Axel Ärtin, K.J. Stålbergin ja Wilhelm Chydeniuksen, keräämiin varoihin professorinsa kuoleman (1899) muistoksi. Lahjakirja luovutettiin yliopistolle vuonna 1900. Rahasto jakaa stipendejä yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa opintoja harjoittaville Suomen kansalaisille.

Jaak­ko Fors­ma­nin tes­ta­ment­ti­ra­has­to perustuu professori Reino Kalervo Ellilän testamenttiin 1980 sekä hänen kuolemansa muiston kunnioittamiseksi lahjoitettuihin varoihin. Rahasto tukee oikeustieteen, erityisesti prosessi- ja rikosoikeuden, tutkimusta ja opetusta.

Pro­fes­so­ri Kaar­lo Kai­ran muis­to­ra­has­to perustuu professori Kaarlo Kairan kuoleman 1966 muistoksi lahjoitettuihin varoihin. Rahastosta myönnetään apurahoja tunnustuspalkintona lahjakkaille, opinnoissaan hyvin edistyneille, mieluiten vähävaraisille opiskelijoille.

Lai­no­pil­li­sen Yli­op­pi­las­tie­de­kun­nan kus­tan­nus­toi­mi­kun­ta perustuu Lainopillisen Ylioppilastiedekunnan lahjoittamiin varoihin vuonna 1989. Rahaston tarkoituksena on myöntää apurahoja taloudellista tukea tarvitsevien oikeustieteellisten oppikirjojen, opetusmonisteiden ja muiden opintomateriaalien laatimista varten.

Raimo Lahden rahasto perustuu Raimo Lahden merkkipäivän kunniaksi tehtyihin lahjoituksiin vuonna 2016. Rahasto tukee oikeustieteen tutkimusta ja opetusta.

F. O. Li­liuk­sen sti­pen­di­ra­has­to perustuu oikeusneuvosmies Frans Oskar Liliuksen testamenttiin 1928. Rahaston tarkoituksena on myöntää stipendejä sellaisille lainopillisen tiedekunnan opiskelijoille, jotka ovat kirjoittaneet korkeampaa arvolausetta varten siviilioikeudesta lakitieteen kandidaattitutkintoa varten hyväksytyn laudaturkirjoituksen.

Pro­fes­so­ri Kari S. Ti­kan muis­to­ra­has­to kunnioittaa Professori Kari S. Tikan (1944–2006) muistoa. Helsingin yliopisto perusti rahaston vuonna 2006. Nimikkorahaston varat perustuvat professorin muistokeräykseen lahjoitetuista varoista ja se tukee nuoria lahjakkaita oikeustieteen tutkijoita.

Ru­dolf Wes­ter­marc­kin pal­kin­to­ra­has­to perustuu yliopistokamreeri Nils Christian Westermarckin lahjakirjaan 1885 hänen poikansa, oikeustieteen kandidaatti Christian Rudolf Westermarckin kuoleman muistoksi. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on myöntää palkintoja ruotsinkielisestä kirjoituksesta, joka käsittelee oikeustieteellisen tiedekunnan alaan kuuluvaa ainetta.

Muut oikeustieteitä tukevat rahastot

Kans­le­ri Ant­ti Tu­len­hei­mon muis­to­ra­has­to perustuu Kansallis-Osake-Pankin ja Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan kansleri Antti Tulenheimon kuoleman jälkeen keräämiin ja Helsingin yliopistolle luovuttamiin varoihin 1952. Muistorahasto tukee oikeustieteellistä, lähinnä rikosoikeudellista tutkimusta.

Sei­ja-Riit­ta ja Jyr­ki Vih­man sti­pen­di­ra­has­ton tarkoitus on apurahojen ja muun tuen myöntäminen kansainvälisen työoikeuden ja erityisesti Kansainvälisen työjärjestön ILO:n toiminnan tutkimukseen ja tunnetuksi tekemiseen sekä tutkimukseen Euroopan unionin tai muiden vastaavien kansainvälisten organisaatioiden toiminnan vaikutuksista ILO:n toimintaan. Rahaston varat perustuvat Jyrki Vihman testamenttikeräykseen ja Seija-Riitta Vihman testamenttilahjoitukseen Helsingin yliopistolle.

Aili ja Bry­nolf Hon­ka­sa­lon ra­has­tosta jaettavat stipendit jaetaan tutkijakoulussa. 

Edward An­ders­sons Fond för svensksprå­kig ju­ri­disk un­der­vis­ning -rahasto professori Edward Anderssonin lahjoitukseen 1999 yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ruotsinkielisen opetuksen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Rahaston varoilla rahoitetaan yksityisoikeuden ruotsinkielistä professorin virkaa.

Hel­sin­ki Chi­na Law Fund -rahasto edistää Kiinan oikeuden ja oikeuskulttuurin tutkimusta, opetusta ja opiskelua sekä siihen liittyvää yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja kansainvälistä yhteistyötä.

Nor­dean Vesa Vai­nio -ra­has­to perustuu Nordea Bank Ab:n hallituksen 20.3.2002 tekemään päätökseen tukea oikeustieteellisessä tiedekunnassa järjestettävää vero-oikeuden opetusta ja tutkimusta. Säätiöidyillä varoilla rahoitetaan vertailevan vero-oikeuden Vesa Vainio -professuuri – Vesa Vainio Professorship in Comparative Tax Law.

Uskonnon ymmärtäminen auttaa ymmärtämään koko maailmaa – lahjoita teologian tutkimukseen 

Uskonnon laaja ymmärrys yhteiskunnassa johtaa maailman ymmärtämiseen. ​ Teologinen tiedekunta edesauttaa ohjaamaan yhteiskunnallisen keskustelun uskonnosta​ vakaammalle pohjalle ja mahdollistaa ratkaisun avaimien tarjoamisen konflikteihin. ​ Tiedekunta kouluttaa monipuolisesti teologian asiantuntijoita yhteiskunnan tarpeisiin.  

Lahjoitusvarat mahdollistavat tulevaisuuden teologian tutkimuksen ja opiskelijoiden tukemisen stipendein. Uusimmat lahjoitusvaroilla mahdollistetut avaukset teologiassa ovat vierailevien tutkijoiden paikat tiedekunnan Religion, Conflict & Dialogue -keskuksessa.  

Teo­lo­gian ra­has­to päh­ki­nän­kuo­res­sa

Pääoma ja hoitokunta (2018): 550 000 euroa. Hoitokunta keskustakampuksen kampushoitokunta 2: tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma, puheenjohtaja (VTDK), professori Leena Halila (OTDK), yliopisto-opettaja Outi Kaltio (TTDK), professori Arto Kallioniemi (KTDK), opiskelijajäsenet Juho Sarasma (VTKD) ja Anu Kujala (TTDK).

Teologian rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, joista vanhin vuodelta 1876.

Frans Os­kar ja Jo­han­na Aal­toi­lan ra­has­to perustuu rakennusmestarin leski Johanna Aaltoilan testamenttilahjoitukseen 1941. Rahasto tukee Helsingin yliopistossa opintojaan harjoittavia vähävaraisia teologian ylioppilaita.

Ed­vin Avel­la­nin ra­has­to perustuu valtiopäivämies, kunnallisneuvos Edvin Avellanin testamenttilahjoitukseen 1913. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on sisälähetyssaarnaajain tukeminen.

Axel Adolf Lau­rel­lin sti­pen­di­ra­has­to perustuu A. A. Laurellin tyttären Victoria Laurellin lahjoitukseen 1927. Rahasto jakaa stipendejä, mieluiten opiskeluun ulkomailla, teologeille tai kasvatustieteilijöille, joilla on kutsumus uskonnonopettajan työhön.

Myö­tä­tun­to-ra­has­to tukee myötätunnon tutkimusta sekä tutkimukseen pohjautuvien myötätuntoa yhteiskunnassa lisäävien innovaatioiden tutkimusta. Yksi esimerkki Helsingin yliopistossa tehtävästä myötätuntotutkimuksesta on Myötätunnon mullistava voima (CoPassion) –hanke. CoPassion-hanke tutkii, miten myötätuntoa synnytetään ja vahvistetaan organisaatioissa ja miten luodaan inhimillisesti ja taloudellisesti arvokkaita yrityksiä. Kilpailukykyä ja inhimillisyyttä tutkivien tutkijoiden työtä voi tukea tekemällä lahjoituksen Myötätunto-rahastoon. 

Elna Pel­ko­sen ra­has­to perustuu kirjailija Elna Charlotta Pelkosen testamenttilahjoitukseen. Rahasto on perustettu 1971 ja se tukee karjalaisen ortodoksisen kulttuuriperinteen tutkimustyötä.

Sai­ma ja Adolf Stren­gin ra­has­to perustuu professori Adolf Strengin ja rouva Saima Strengin testamenttiin 1931. Rahasto jakaa stipendejä teologian alalle.

Hil­da Tas­ki­sen ra­has­to perustuu Hilda Taskisen lahjoitukseen. Rahasto tukee Kuopion hiippakunnan alueelta olevia vähävaraisia teologian ylioppilaita.

Teo­lo­gi­sen tie­de­kun­nan ra­has­to tukee teologian ylioppilaita, jotka ovat osoittaneet hyvää edistystä opinnoissaan ja siveellisyyttä elämässään.

Aune Vap­pu­lan ni­mik­ko­ra­has­to perustuu filosofian maisteri Aune Vappulan (1912 - 2006) testamenttilahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on vähävaraisten naispuolisten kirkkohistorian opiskelijoiden tukeminen.

Zand­tin ra­has­to perustuu pietarilaisen pyhän Katarinan ruotsinkielisen seurakunnan sekä Inkerin papiston keskuudessa kerättyihin varoihin konsistorineuvos Gustaf Fredrik Zandtin 50 vuotta kestäneen seurakunnan pastorina toimimisen muistoksi 1876. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on tukea venäjän- ja saksankielentaitoisia teologian ylioppilaita, jotka tulevat palvelemaan pappeina Inkerinmaalla.

Olemme erittäin iloisia voidessamme tukea tätä uutta ja tärkeää tutkimusyksikköä. Haluamme edistää Euraasian alueen tutkijoiden integroitumista globaaliin ideoidenvaihtoon.

Valtiotieteellinen tiedekunta tutkii yhteiskunnallisia ilmiöitä ja kouluttaa kriittisiä ajattelijoita. Tiedekunnan kansainvälinen huippututkimus on jo yli 75 vuotta olennaisesti vaikuttanut siihen, millainen suomalainen yhteiskunta on nyt ja tulevaisuudessa.

Tiedekunnalle lahjoitusvarat ovat erittäin tärkeitä. Ne mahdollistavat muuttuvan maailman ilmiöiden tutkimuksen ja opetuksen silloinkin, kun niiden vaikutus on vasta alkamassa. Helsinki Graduate School of Economics, vammaistutkimus ja viestinnän työelämälähtöinen opetus ovat viime aikoina saaneet merkittävää tukea lahjoitusvaroista.

Yh­teis­kun­ta­tie­tei­den tie­tee­na­la­ra­has­to päh­ki­nän­kuo­res­sa

Pääoma (2018): tiedot kesällä 2018.  Hoitokunta: uusi hoitokunta nimitetään keväällä 2018.

Yhteiskuntatieteiden yleisrahasto tukee yhteiskunta- ja valtiotieteiden opiskelua Helsingin yliopistossa ja sen valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Di­gi­taa­li­sen so­si­aa­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tut­ki­mus­ra­has­to tukee digitaalisen sosiaalisen vuorovaikutuksen opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta Helsingin yliopistossa.

Il­ma­ri Ko­ve­ron sti­pen­di­ra­has­to perustuu professorin rouva Tyyne Koveron ja hänen poikansa Toivo Koveron lahjoitukseen 1966 sekä Tyyne ja Toivo Koveron testamentteihin 1963, 1966 ja 1970. Rahasto myöntää apurahoja Helsingin yliopistossa opiskeleville finanssiopin ahkerille ja lahjakkaille ylioppilaille tai tutkijoille.

Nais­tut­ki­muk­sen tuki -ra­has­to perustuu Suomen YK-liiton pääsihteeri Hilkka Maijaliisa Pietilän (k. 2016) tekemään testamenttilahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on tukea eri tieteenalojen jatko-opiskelijoita ja tutkijoita, joiden tutkimusalana on naistutkimus, feminismi tai naissukupuolen merkitys. Tukea jaettaessa etusija annetaan hankkeille, joissa sovelletaan feminististä näkökulmaa maailmanpolitiikan, YK-järjestelmän toiminnan, rauhankulttuurin tai kehityksen tutkimukseen, tai tutkimukseen muilla sellaisilla aloilla, joilla tutkimusta on edelleen vähän tai ei ollenkaan.

Ernst ja Ines Ne­van­lin­nan ra­has­to perustuu professori Ernst Nevanlinnan lesken, filosofian maisteri Ines Nevanlinnan testamenttilahjoitukseen 1963. Rahasto jakaa apurahoja opintoavustuksina kotimaiselle nuorelle tiedemiehelle, filosofian tai valtiotieteen kandidaatille, joka on osoittanut erityistä lahjakkuutta, tieteellistä pätevyyttä ja harrastusta jollakin seuraavalla alalla: finanssioppi, kansantalous, filosofia, historia, estetiikka, taidehistoria.

Procom - vies­tin­nän am­mat­ti­lai­set ry:n ra­has­to edistää viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. ProCom ry:n perustama rahasto toimii osana Helsingin yliopiston rahastoja, ja sen on kerännyt varat kahden työelämäprofessuurin toimen rahoittamiseksi.

Lii­sa Ran­ka­man ra­has­to perustuu Liisa Alasen (o.s. Rankama, ent. Paakkanen) lahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on tukea yhteiskuntatieteellistä, erityisesti kapitalistisen talousjärjestelmän kriittistä, marxilaiseen traditioon perustuvaa tutkimusta sekä negatiivisen talouskasvun eri ulottuvuuksiin kohdistuvaa tutkimusta sekä näiden kysymysten opetusta ja opiskelua.

So­si­aa­lip­olitiikan ra­has­to perustuu professori Ullamaija Seppälän ja DNA oyj:n lahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on tukea valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskuntapolitiikka -oppiaineen ja sosiaalipoliittisen tutkimuksen kehittämistä.

So­si­aa­lip­sy­ko­lo­gian ra­has­to perustettiin sosiaalipsykologian oppiaineen ja suomalaisen sosiaalipsykologian juhlavuoden 2012 kunniaksi. Rahastoon kerätään varoja sosiaalipsykologian alan tutkimuksen ja opiskelijoiden tukemiseksi.

Eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Osmo A. Wii­on ra­has­to perustuu emeritusprofessori Osmo A. Wiion 80-vuotisjuhlan yhteydessä järjestettyyn merkkipäiväkeräykseen vuonna 2008. Rahasto tukee lahjakkaita viestinnän opiskelijoita ja tutkijoita.

Pro­fes­so­ri Leif Åber­gin ra­has­to tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita Helsingin yliopistossa. Rahasto perustuu professori Leif Åbergin 60-vuotispäivän johdosta tehtyihin lahjoituksiin.

Tue Svenska social- och kommunalhögskolanin opiskelua, opetusta ja tutkimusta lahjoittamalla Pro Soc&Kom -rahastoon. Tee lahjoitus verkossa.

Tue yliopistoa ja opiskelijoita

Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki edistävät yrittäjyyttä Helsinki Think Company -toiminnalla.  

Helsinki Think Company on yliopiston yrittäjyysyhteisö, joka tukee opiskelijoiden, tutkijoiden ja yrittäjien osaamisen kehittämistä ja akateemisten taitojen valjastamista työelämään ja yhteiskuntaan.  

Helsinki Think Companylla on neljä yhteistyöskentelytilaa jokaisella Helsingin yliopiston kampuksella: keskustassa, Viikissä, Meilahdessa sekä Kumpulassa. Yhteistyöskentelytilat ovat kaikille opiskelijoille, tutkijoille ja yrittäjille avoimia ja ilmaisia. 

Lahjoituksella tuet yrittäjyyskulttuurin syntymistä 

Helsinki Think Companyn toiminnalla edistetään yliopistolaisten yrittäjyystaitoja ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  

Toimintaa mahdollistaa Helsinki Think Company -rahasto, jonka avulla voidaan tukea uutta yliopistolähtöistä yrittäjyyttä.  

Rahastosta jaetaan vuosittain apurahoja lupaaville tiimeille. Tiimit voivat saada enintään 2500 euron apurahan yrityksensä käynnistämiseen. Helsinki Think Company jakaa myös 500 euron apurahan tiimeille ideoiden testaamiseen ja yritysidean kehittämiseen. 

Lahjoittamalla tuet yrittäjämäisen ajattelutavan kasvamista opiskelijoiden ja tutkijoiden keskuudessa. Lahjoitukset tukevat Helsinki Think Company -tilan avointa toimintaa ja yrittäjyyttä edistäviä sisältöjä ja tapahtumia.  

Lahjoitukset ohjataan kulloinkin tärkeimpien yrittäjyyttä tukevien projektien ja hankkeiden tueksi. Yli 1000 euron lahjoituksen voi myös ohjata stipendiksi lahjakkaalle yrittäjälle tai yrittäjäjoukolle. Kaikki vähintään 1000 euroa lahjoittaneet kutsumme myös Kirahviklubiin. 

Helsinki Think Companyn toimintaa voi tukea myös kumppanuusyhteistyöllä.  

Rahasto tukee Helsingin yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita erityisesti kansainvälistymisessä. Juhlarahaston yhteydessä toimii useita, eri tarkoituksiin apurahoja myöntäviä rahastoja. Pääosa Juhlarahaston varoista jaetaan opiskelijoille ja tutkijoille kansainvälistymistä edistävinä matka-apurahoina ja stipendeinä. 

Rahasto pähkinänkuoressa 

Juhlarahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, joista vanhin on vuodelta 1840. 

Carl Arvidsonin stipendit -rahasto perustuu apteekkari Carl Fredrik Arvidsonin testamenttiin 1876. Rahasto myöntää stipendejä varattomille, hyvätapaisille ja ahkerille ylioppilaille, jotka ovat kotoisin Turusta tai Loviisasta. 

Augusta von Beckerin rahasto perustuu neiti Anna Carolina Augusta von Beckerin testamenttiin 1910. Rahaston käyttötarkoitus on yleinen. 

Caloanderin stipendirahasto perustuu kamarikirjuri Lorentz Reinhold Caloanderin testamenttiin 1861. Rahastosta myönnetään stipendejä Turun kaupungista kotoisin oleville varattomille, siivoille ja ahkerille ylioppilaille. 

Gratsiaalirahastosta on myönnetty avustuksia yliopiston professorien ja kirjastonhoitajien leskille sekä vajaavaltaisille ja turvattomille lapsille, joiden havaitaan olevan sellaisen avun tarpeessa. 

Forsius-Wittingin stipendirahasto perustuu kirurgian tohtori Karl Kristian Forsiuksen ja hänen puolisonsa Olivia Forsius-Wittingin testamentteihin 1884, 1888 ja 1911. Rahaston varoja on määrä jakaa lehtori Gustaf Henrik Forsiuksen ja lehtori Bror Karl Julius Wittingin jälkeläisille, jotka jatkavat korkeampia opintoja joko Helsingin yliopistossa tai muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa. Muussa tapauksessa rahasto myöntää stipendejä opiskelijoille, jotka ovat kotoisin Porvoosta tai Uudestakaarlepyystä. 

Herman ja Elisabeth Hallonbladin rahasto perustuu valtioneuvos Herman Hallonbladin ja rouva Elisabeth Hallonbladin testamenttilahjoitukseen 1909. Rahastosta myönnetään stipendejä eteville nuorille suomalaisille tiedemiehille. 

Helsingin yliopiston professorien puolisot ry:n rahasto perustuu Helsingin yliopiston professorinrouvat ry:n (nykyään professorien puolisot ry) lahjoitukseen vuonna 2008 ja sen tarkoituksena on tukea Helsingin yliopiston vammaisopiskelijoita. Etusijalla ovat näkövammaiset opiskelijat. 

Emil Hårdin stipendirahasto perustuu lehtori Emil Hårdin testamenttiin 1919. Rahasto myöntää stipendejä maistereille, lisensiaateille tai dosenteille. 

Ikäihmisten yliopiston rahaston tarkoituksena on ikäihmisten yliopiston toiminnan tukeminen ja kehittäminen Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa. 

Jaenischin stipendirahasto perustuu vapaaherratar Amalie Boijen (os. Jaenisch) lahjoitukseen 1873 sekä testamenttilahjoitukseen 1879. Rahasto perustettiin Boijen veljen Carl Ferdinand Jaenischin muistoksi ja siitä myönnetään stipendejä Turun ja Viipurin lyseoiden köyhille ja toiveikkaille yliopistoon päästetyille oppilaille. 

Josef Jamalaisen apurahasto perustuu postilaitoksen entisen pääjohtajan, pääpostitirehtöörin Pietari Jamalaisen testamenttiin 1919, 1933 ja 1963. Rahasto myöntää stipendejä ylioppilaille, jotka ovat tai joiden vanhemmat ovat kotoisin Inkerinmaalta. 

Laura Kolben ja Thomas Forssin rahasto perustuu dosentti Laura Kolben ja varatuomari, diplomiekonomi Thomas Forssin merkkipäiväkeräykseen vuonna 2005. Rahaston tarkoituksena on tukea tutkimusta ja koulutusta kansainvälisen yksityisoikeuden sekä kaupunki- ja Eurooppa-tutkimuksen aloilla. 

Laguksen gratisaalirahasto perustuu professori W. Laguksen lahjoitukseen 1888. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on myöntää gratisaaleja professorin leskille ja varsinaisen professorin jälkeenjääneille vajaavaltaisille ja turvattomille lapsille. 

Josefina ja Julius Löfblomin stipendirahasto perustuu C. J. Löfblomin ja rouva Josefina Löfblomin testamenttilahjoitukseen 1918. Rahasto jakaa stipendejä varattomille suomalaisille ylioppilaille, mieluiten teologian tai lääketieteen opiskelijoille. 

Wasilij Margunoffin rahasto perustuu valtioneuvoksetar Margunoffin testamenttiin vuonna 1936. Rahasto tukee Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta kotoisin olevia vähävaraisia ylioppilaita. 

Ali ja Tujan Nylundin säätiön rahaston tarkoitus on tukea kehitysmaista tulevien naisopiskelijoiden perustutkinto-opiskelua Helsingin yliopistossa. Rahaston varat perustuvat säätiön lahjoitukseen vuonna 2013. 

J. Ph. Palménin stipendirahasto  on perustettu vapaaherra, senaattori, professori J. Ph. Palménin lahjakirjalla 1882. Rahasto myöntää stipendejä nuorille miehille, joilla on hyviä tieteellisiä taipumuksia ja jotka suoritettuaan kandidaattitutkinnon jossakin tiedekunnassa haluavat jatkaa opintojaan lisensiaatin tutkintoon samassa tiedekunnassa mieluiten tarkoituksenaan hakea opettajan virkaa yliopistossa, kuitenkin olkoon yksi näistä stipendeistä yhdistetty lakitieteen lisensiaatin arvoon. 

Rehbinderin stipendit 1841 perustuu vt. kansleri, kreivi Robert Henrik Rehbinderin lesken, kreivitär Anna Charlotta Rehbinderin (o.s. Hedenberg) lahjoitukseen 1841. Rahastosta annetaan apurahoja nuorille miehille, jotka ovat suorittaneet filosofian kandidaatin tutkinnon ja jotka opiskelevat lisensiaatin arvon saavuttamiseksi jossakin tiedekunnassa, varsinkin jos ilmoittavat aikomuksensa olevan hakea opettajanvirkaa yliopistossa. Yksi apuraha annetaan sillä nimenomaisella ehdolla, että hakija harjoittaa opintoja filosofian lisensiaatin arvoa varten. 

Kamarineuvos Herman Rosenbergin rahasto perustuu kamarineuvos Herman Rosenbergin ottopojan, lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Antellin testamenttiin 1891. Rahasto myöntää stipendejä suomen kansalaisille riippumatta sukupuolesta, uskonnosta ja tiedekunnasta. 

K. J. Ståhlbergin rahasto perustuu tasavallan presidentti, hallinto-oikeuden professori K. J. Ståhlbergin muistoksi lahjoitettuihin varoihin 1952–1953. 

Suomen vapaussodan muistorahasto perustuu rahaston aloitteentekijän K. A. Wegeliuksen keräämiin varoihin vapaussotaan osallistuneiden urhoollisten oppilaittensa muiston säilyttämiseen jälkipolville vuonna 1937. Rahastosta myönnetään stipendejä Joensuun lyseosta päässeille ylioppilaille, jotka ovat lahjakkaita, opinnoissaan kouluaikana hyvin edistyneitä ja käytökseltään moitteettomia ja jotka omaavat kristillis-siveellisen maailmankatsomuksen sekä kunniasanallaan vakuuttavat tulevansa palvelemaan samoja isänmaallisia päämääriä kuin valkoiset vapaustaistelijat. 

Säästörahasto perustuu aina vuoteen 1895 asti käytössä olleeseen menettelyyn laittaa palkat avoinna olevista yliopistoviroista säästökassaan, kun sitä vastoin sijaispalkkiot, jotka on maksettu samasta rahastosta, määrältään ovat olleet sanottuja palkkoja paljon pienemmät, varsinkin kun professorinvirkoja niiden ollessa avoinna ovat hoitaneet dosentit. Säästörahaston korkosäästöistä on myönnetty varsinaisille professoreille ja kirjastonhoitajille virantoimituspalkkiota sekä maksettu palkkioita dosenteille, jotka eivät nauti dosenttistipendiä. 

J. Tallbergin lahjoitusrahasto perustuu johtaja, kauppaneuvos Julius Tallbergin lahjoitukseen 1920. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on myöntää lainoja nuorille opiskelijoille, jotka ensimmäisenä opiskeluaikanaan yliopistossa suoritettuaan jo tutkinnon tai muuten menestyksekkäästi aikovat jatkaa opintojaan suorittaakseen tietyn yliopistotutkinnon tai ammattitutkinnon tai myös puhtaasti tieteelliseen suuntaan. 

Tieteellisen tutkimuksen rahasto 1891 perustuu kirurgian professori, vapaaherra Maximus Widerkind af Schulténin lahjoitukseen 1891. Rahaston tarkoituksena on edistää tieteellistä tutkimusta. 

Tullivarainrahasto perustuu yliopiston oikeuteen vuosina 1802–1878 kantaa erityistä vientitullimaksua haloista, laudoista, lankuista, soiroista, tervasta ja piestä (3 kop. hopeata syleltä, toltilta tai tynnyriltä). Osa maksusta oli laitettava tullirahastoon, jota tuli käyttää opetuslaitoksen edistämiseen ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin. Rahasto on myöntänyt mm. apurahoja yliopisto-opettajille tieteellisessä tarkoituksessa tehtäviä matkoja varten. 

Waseniuksen rahasto perustuu yliopistokirjakauppias, kustantaja ja konsuli Gustaf Otto Waseniuksen lahjoitukseen 1840 yliopiston 200-vuotisjuhlan yhteydessä. Waseniuksen stipendit annetaan ylioppilaille, jotka aikovat antautua kauppa-alalle. Hakijoiden ollessa yhtä ansiokkaita on etuoikeus kirjakauppias G. O. Waseniuksen sukulaisilla ja näiden jälkeen hämäläisillä. 

Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto edistää tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa jakamalla stipendejä eri tiedekuntien opiskelijoille. Rahastoon kuuluu myös useita itsenäisiä, eri tieteenaloja tukevia rahastoja. 

Rahasto pähkinänkuoressa 

Alumnirahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, joista vanhin on vuodelta 2005.  

Juha Korppi-Tommolan rahasto perustuu Juha Korppi-Tommolan merkkipäiväkeräyksen johdosta lahjoitettuihin varoista. Rahasto on perustettu vuonna 2009. Rahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä Helsingin yliopiston lahjakkaille opiskelijoille, joiden opintomenestys on yli keskiarvon ja jotka ovat toimineet aktiivisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa, osakunnissa tai tiedekunta- ja ainejärjestöissä. 

Ympäristön ystävät -rahasto perustuu Heidi Anderssonin lahjoitukseen vuonna 2008. Rahaston päämääränä on ympäristötieteiden, erityisesti luonnonsuojelun, tukeminen jakamalla stipendejä vähävaraisille opiskelijoille.  

Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto perustuu Helsingin yliopiston alumni ry:n jäsenten vuosittaisiin, jäsenmaksun yhteydessä maksettaviin lahjoituksiin. 

Professori Jaakko Frösenin antiikin tutkimuksen rahaston varat perustuvat alumnimatkalle Jordaniaan osallistuneiden alumniyhdistyksen jäsenten lahjoituksiin. Rahaston tarkoitus on tukea kreikkalais-roomalaisen antiikin tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa. 

Taitan tutkimusaseman rahasto tukee Taitan tutkimusasemalla tehtävää tutkimusta ja opetusta sekä opiskelijoiden työskentelyä asemalla. Rahaston varat perustuvat alumnimatkalle Kenian Taita-vuorille osallistuneiden Helsingin yliopiston alumni ry:n jäsenten lahjoituksiin. 

Timo Sahin rahaston tarkoituksena on myöntää matka-apurahoja nuorille tutkijoille väestön terveyttä edistävään, erityisesti liikuntaan tai ravitsemukseen kohdistuvaan tutkimukseen tai kansatieteelliseen tutkimukseen liittyviin matkoihin. Rahaston varat perustuvat Helsingin yliopiston alumni ry:n perustajajäsenen ja ensimmäisen hallituksen puheenjohtajan, lääkintäkenraalimajuri, dosentti Timo Sahin merkkipäiväkeräykseen. 

Tue kirjastoja ja museoita

Kansalliskirjastolla on maan laajimmat kirjallisen kulttuuriperinnön kokoelmat: yli 115 hyllykilometriä kotimaisia kirjoja, lehtiä, karttoja, käsikirjoituksia ja musiikkiaineistoa, ulkomaista tieteellistä kirjallisuutta sekä arvokkaita erikoiskokoelmia, joista kaksi kuuluu UNESCOn maailmanperintökohteisiin. 

Kokoelmien säilyttäminen pysyvästi sukupolvelta toiselle on haasteellinen tehtävä. Aineisto kuluu käytössä ja paperi ja muut materiaalit tuhoutuvat itsestäänkin. Varsinkin teollisesti valmistettu, hapan paperi haurastuu aikaa myöten täysin käyttökelvottomaksi. 

Pelastamistoimina ovat konservointi, digitointi ja mikrokuvaus; digitointi tuo lisäksi harvinaisen aineiston helposti ja nopeasti kaikkien tutkittavaksi. Nämä toimet ovat kalliita ja ne etenevät hitaasti rajallisten resurssien sekä aineiston suuren määrän vuoksi.  

Lahjoittamalla Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastoon tuet kansallisen kulttuuriperintömme säilyttämistä, digitointia, konservointia, tutkimus- ja julkaisutoimintaa ja aineiston käyttöön avaamista verkossa.

Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahaston nimikkorahastot

Ari Aal­lon ra­has­to perustuu toimitusjohtaja Ari Aallon merkkipäiväkeräykseen vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön säilyttämistä. Rahasto on myöntänyt varat neljän teoksen konservointiin ja digitointiin osana Pelasta kirja -hanketta.

Anu Ka­res­suon ra­has­to perustuu FM Anu Karessuon lahjoitukseen vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperintöä, erityisesti musiikkikäsikirjoitusten hankintaa.

Vesa Kau­ton ra­has­to perustuu fil. tri., ylikirjastonhoitaja emeritus Vesa Kauton merkkipäiväkeräykseen vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Mar­tat - Mart­ha -ra­has­to perustuu Marttaliiton ja Finlandssvenska Marthaförbundin lahjoitukseen sekä rahastoon tehtyihin muihin yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen lahjoituksiin. Rahaston tarkoituksena on edistää suomalaisen kulttuuriperinnön, erityisesti naisjärjestöjen kulttuuriperinnön säilyttämistä ja tunnetuksi tekemistä.

Toni Mal­mi­sen ra­has­ton tarkoituksena on edistää suomalaisen kulttuuriperinnön, erityisesti oikeushistoriaan liittyvän kulttuuriperinnön säilyttämistä ja tunnetuksi tekemistä. 

Eero Nii­ni­kos­ken ra­has­to perustuu johtaja Eero Niinikosken merkkipäiväkeräykseen vuonna 2005. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön säilyttämistä ja se on myöntänyt varat kahden Mikael Agricolan teoksen konservointiin ja digitointiin osana Pelasta Kirja -hanketta.

Lii­sa San­ta­lan ra­has­ton varat perustuvat Liisa Santalan testamenttilahjoitukseen. Rahaston tarkoitus on edistää suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Päi­vi Se­tä­län ra­has­to perustuu professori Päivi Setälän lahjoitukseen vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Si­be­lius-ra­has­to edistää suomalaisen kulttuuriperinnön, erityisesti Jean Sibeliuksen musiikkiperinnön säilyttämistä ja tunnetuksi tekemistä.

Kari Suo­kon ra­has­to perustuu hallintojohtaja, oikeust. lis. Kari Suokon merkkipäiväkeräykseen vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön säilyttämistä, erityisesti Pohjanmaata koskevaa kartta-aineistoa.

Lisätietoa rahastosta Kansalliskirjaston sivuilla

Yhä useampi suomalainen elää kaupungissa. Samalla luonto saa monen mielessä epämääräisen, jopa pelottavan, hahmon. Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen tutkimustyö ja näyttelyt lisäävät luontietoa ja auttavat ylläpitämään suomalaisten elävää luontosuhdetta. Lahjoittamalla voit tukea tätä tärkeää työtä.

Hyödynnä myös verovähennysoikeus

Yksityishenkilöillä ja yhteisöillä on verovähennysoikeus alkaen 850 euron vuosilahjoituksista. Lue lisää verovähennysoikeudesta.