Öppna universitetet: Kemi
En del av kurserna inom kandidatprogrammet i kemi erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Kemi är en central naturvetenskap som behövs för att lösa de stora frågorna i världen!

Bioekonomi, cirkulär ekonomi, nya energikällor, näringsproduktion, rent vatten och ren luft samt hälsovården kräver goda kunskaper i kemi. På kurserna i kemi forskar man i framställning och identifiering av ämnen och i ämnenas egenskaper, struktur och reaktioner.

Enskilda kurser i kemi

Du kan studera enskilda kurser som passar dig inom studieutbudet.

Se kurserna som ordnats före mars 2021.

 

Kurser i kemi På kurserna i kemi forskar man i framställning och identifiering av ämnen och i ämnenas egenskaper, struktur och reaktioner. Om värmekemi: -du förstår vad reaktionsvärme (entalpi) innebär och hur man experimentellt kan bestämma en reaktions reaktionsvärme -du förstår vad som avses med entropi och du kan koppla entropibegreppet till en termodynamisk förklaring av universums ökande kaos -du kan förutspå reaktioners spontanitet med hjälp av de ovannämnda begreppen Om atomens uppbyggnad: -du kan skriva samtliga grundämnens elektronkonfiguration och med hjälp av elektronkonfigurationen kan du förutspå atomens kemiska beteende vid bildning av bindningar -du förstår hur det periodiska systemet är uppbyggt -du kan förutspå grundämnenas periodiska karaktär utgående från deras elektronkonfiguration Om kemiska bindningar: -du förstår hur jonbindningar eller kovalenta bindningar uppstår -du kan presentera molekylers kovalenta bindningar med hjälp av Lewis-strukturer -du kan bestämma formen på en fleratomig molekyl med hjälp av Lewis-strukturen och VSEPR-teorin -du kan tillämpa molekylorbitalteorin på tvåatomiga molekyler med likadana kärnor Om aggregationstillstånd: -du förstår hur olika molekyler växelverkar -du förstår hur molekylers växelverkningar påverkar molekylens fysikaliska egenskaper -du förstår sambandet mellan molekyler och deras aggregationstillstånd Om kinetik och termodynamik: du förstår skillnaden mellan kinetik och termodynamikdu förstår dig på reaktionshastigheter, hastighetslagar och mekanismerdu kan förstår de termodynamiska begreppen och du kan använda dig av dem för att bestämma reaktioners jämviktsförhållanden Om kemisk jämvikt: du behärskar både reaktionsjämviktsuträkningar för både heterogena och homogena systemdu kan bestämma jämvikter i syra-bas-, löslighets- och redoxreaktionerdu förstår hur olika parametrar påverkar ett systems jämvikt En godkänd studerande:  kan identifiera olika isomeriformer och tillämpa den systematiska nomenklaturen vid namngivning av organiska föreningarär medveten om bindningar som förekommer i organiska föreningar och deras inverkan på föreningars rymdstrukturerkan identifiera funktionella grupper och dra slutsatser om föreningars kemiska egenskaper på basen av molekylstrukturenkänner till de vanligaste organiska reaktionstyperna (oxidation-, reduktion, substitution, elimination- och additionsreaktioner)kan rationalisera och tolka reaktionsmekanismer för organiska reaktionerär medveten om den organiska kemins betydelse i det moderna samhället Studenten förstår atomens grundstruktur samt begreppen atom, molekyl och jon. Studenten kan även utgå från periodiska systemet och veta om en atoms eller grundämnes elektronstruktur och egenskaper. Studenten kan balansera reaktionslikheter och känner igen vanliga reaktioner. Studenten kan använda stökiometri. Studenten behärskar olika bindningstyper och kan härleda hurudan bindning och bindningsgeometri förekommer mellan olika atomer. Studenten förstår kemisk jämvikt och kan tillämpa det i simpla syra-/basberäkningar. Studenten förstår begreppen syra, bas, pH pOH, syra/baskonstant, buffertlösningStudenten förstår termodynamik, gaser samt elektrokemi, och kan lösa uppgifter angående demStudenten kan namnge vanliga organiska föreningar och känner igen vanliga funktionella grupper samt organiska reaktioner
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i instruktionerna till studerande.

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.