Öppna universitetet: Pedagogik
En del av kurserna inom kandidatprogrammet i pedagogik erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Pedagogik är ett allmänbildande och mångvetenskapligt läroämne. Kurserna i pedagogik ger vidgat perspektiv och fördjupade kunskaper inom fostran, utbildning, inlärning och undervisning. Inom pedagogiken fokuserar man på människans utveckling och lärande och på olika pedagogiska processer. Man behandlar bl.a. individens levnadslopp, pedagogikens samhälleliga dimensioner och organisatoriska förändrings- och utvecklingsprocesser. Inom utbildningen i pedagogik befrämjas jämställdhet och mångfald.

Studieinriktningarna inom kandidatprogrammet i pedagogik

Vid Öppna universitetet anordnas grund- och ämnesstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik). Dessutom ordnas en prova på-kurs i pedagogik. Kursen lämpar sig för studerande som är intresserade av allmän och vuxenpedagogik, klasslärarutbildning och småbarnspedagogik. Läs mer om kursen lägre ner på den här sidan.
På finska erbjuds dessutom studier i bland annat specialpedagogik och förskolepedagogik.

Titta in-kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning Titta in-kursen är till för dig som är intresserad av pedagogik och undervisning. Om du tänkt söka in till pedagogiska studier, eller redan arbetar med undervisning i någon form, är kursen ett utmärkt tillfälle för dig att bekanta dig med de aktuella frågeställningar som präglar universitetsstudier inom pedagogik. Efter avslutad kurs ska studenten:   känna till centrala pedagogiska begrepp och frågeställningar och kunna relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisning  vara medveten om normkritiska förhållningssätt inom utbildning  känna till centrala styrdokument så som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen och förstå hur de påverkar verksamheten inom utbildning    Kurserna är ordnade enligt följande
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i instruktionerna till studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.