Öppna universitetet: Biologi
En del av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Biologin undersöker den levande naturen. Forskningsresultaten tillämpas bland annat inom hälsovård och medicin, hållbar användning av naturresurser, för att förstå orsakerna till miljöproblem och hitta lösningar på dem. I biologistudierna fördjupar du dig i livet på dess olika nivåer: från molekyler och celler till organismer och ekosystem.

Biologi, grundstudier

Du kan studera enskilda kurser som passar dig inom studieutbudet.

Se kurserna som ordnats före mars 2021
 

Kurser som ingår i grundstudier Utbudet av kurser varierar från år till år Målet är att du efter genomförd kurs känner till organismernas evolutionshistoria i stora dragkänner till principerna för dess klassificeringförstår principerna för naturligt urval i dess olika formerförstår hur naturligt urval samverkar med andra evolutionsfaktorer, samt hur detta styrt livets utveckling och historiakan förmedla sina insikter i tal och skrift, samt förklara och diskutera grundprinciperna för evolution Efter avklarat studieavsnitt är studeranden förtrogen med grundkunskaper om växternas och djurens fysiologi, som varje biolog bör behärska. Studeranden förstår de helheter som nämns i innehållet och kan på ett allmänt plan redogöra för deras grundprinciper. Dessutom kan studeranden tillämpa denna kunskap för att förstå växternas och djurens samverkan med varandra, samt med andra organismer och den abiotiska miljön. Målet är att du efter genomförd kurs förstår de grundläggande principerna för populationstillväxt, interaktioner mellan arter, ekosystemens byggnad och funktion, samt biodiversitet som fenomen och följd av ekologiska faktorer och människans verksamhet.kan utgående från givna parametrar lösa grundläggande uppgifter med syfte att förutsäga fortbeståndet av populationer, samhällen och ekosystemuppfattar bryggan mellan uppställandet av en hypotes, byggandet av en modell och de slutsatser som kan dras, samt kan sammanställa dina insikter och i text och tal, samt ge respons på andra deltagares alster
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i instruktionerna till studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen