Det tvåspråkiga universitetet

Helsingfors universitet är Finlands enda tvåspråkiga toppuniversitet. Universitetets undervisnings- och examensspråk är finska och svenska och universitetet erbjuder sina studenter och personal en flerspråkig gemenskap där svenskan har sin egen speciella plats. Universitetet deltar även aktivt i samhällsdebatten i Svenskfinland. På de här sidorna hittar du information om det tvåspråkiga Helsingfors universitet, vem som jobbar med det svenska vid universitetet och hur tvåspråkigheten syns i universitetets vardag.

 • Enligt lagen ska det vid Helsingfors universitet finnas minst 28 professurer för undervisningen på svenska.
 • Över 30 professorer och ett hundratal lärare undervisar på svenska.
 • Universitetets studenter har alltid rätt att tentera och skriva uppsatser på sitt modersmål.
 • Tvåspråkiga examina erbjuds vid flera fakulteter.

Helsingfors universitet ansvarar som enda universitet i Finland för att utbilda svenskkunniga jurister, läkare, tandläkare, provisorer, socialarbetare, socialpsykologer, veterinärer, agronomer, forstmästare och geografer. Universitetet är också det enda som ger akademisk utbildning i journalistik på svenska.

Vid Helsingfors universitet är det utbildningsprogrammen som ansvarar för undervisningen på svenska. Undervisning på svenska erbjuds helt eller delvis i majoriteten av universitetets dryga 30 kandidatprogram samt i utbildningsprogrammen i medicin och odontologi. Dessutom ges undervisning på svenska på magisternivå i samhällsvetenskaper, pedagogik och humaniora. Mängden undervisning på svenska varierar från program till program. Här kan du bekanta dig med det svenskspråkiga kursutbudet vid Helsingfors universitet.

 

På Uni finns det hundratals svenskkunniga forskare och lärare som representerar olika vetenskapsområden.

Enligt universitetslagen (558/2009) ska det vid Helsingfors universitet finnas minst 28 professurer för undervisningen på svenska på områden som bestäms genom en instruktion. 

För ytterligare information: Sök svenskspråkiga experter

Universitetets olika service erbjuds på finska, svenska och engelska.

Universitetets studenter har rätt att i egen sak använda svenska eller finska och få service på det språk hen använder. Universitetets stödtjänster HelpDesk, studentservicen, mobilitetsservicen samt ansökningsservicen erbjuder sina tjänster på finska, svenska och engelska.

Fakulteterna ser till att handledning erbjuds på olika språk.

På varje campus finns olika samarbetsgrupper som utvecklar och samordnar den svenskspråkiga och tvåspråkiga verksamheten och undervisningen. Vik och Gumtäkt har en gemensam campusgrupp, som är öppen för alla anställda och studenter. Gumtäkt har också en kommitté för tvåspråkig undervisning. Det finns en samarbetsgrupp på centrumcampus och i Mejlans finns det ett svenskt arbetsutskott. För mer information, kontakta campuskoordinatorn för det campus som du är intresserad av (se Svenska ärenden).

Vid varje fakultet finns en dekanus eller prodekanus som ansvarar för tvåspråkigheten vid respektive fakultet. Till dekanens eller prodekanens uppgift hör att se till att tvåspråkigheten upprätthålls vid fakulteten.

Universitetets tvåspråkighetsdekaner 2018-2021

Enligt universitetslagen ska en av prorektorerna vara innehavare av en professur som hör till professurerna för undervisning på svenska, om inte universitetets rektor är det. För perioden 2018-2023 ansvarar prorektor Tom Böhling för universitetets tvåspråkighetsfrågor.

För att utveckla och samordna den svenskspråkiga undervisningen och övrig svenskspråkig verksamhet vid universitetet finns Svenska verksamhetsnämnden, som är den nämnd som avses i 74 § 2 mom. i universitetslagen.

Nämndens medlemmar jämte suppleanter utses av styrelsen för en period på fyra år åt gången. Samtliga fakulteter, Svenska social- och kommunalhögskolan, allianshögskolorna och Helsingfors universitets studentkår är representerade i nämnden. Som nämndens sekretariat fungerar enheten för Svenska ärenden.

Svenska verksamhetsnämndens medlemmar

Delegationens uppgift är att

 • tillföra Helsingfors universitet impulser och information från olika samhällssektorer vilka berikar den svenska undervisningen och forskningen
 • i offentligheten befordra den svenska verksamhetens status
 • genom sin verksamhet bidra till den svenska verksamhetens kvalitativa utveckling och tryggande av dess finansiering
 • utgöra en förbindelselänk mellan universitetet, dess svenska verksamhet och samhället
 • stå i kontakt med potentiella donatorer som kan tillföra den svenska verksamheten externa medel

Delegationens medlemmar 2021-2022

Uppgifter

Svenska ärenden fungerar som en del av ledningens stödfunktioner i universitetets serviceorganisation och omfattar såväl universitetsövergripande verksamhet som lokala tjänster på campus- och ämnesnivå.

Varje campusområde har sin egen svenskspråkiga campuskoordinator som har som uppgift att utveckla och koordinera tvåspråkigheten på campus.

Svenska ärenden
svenska-arenden@helsinki.fi
PB 59 (Unionsgatan 38)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Harriet Lindeberg-Saapunki
Chef för Svenska ärenden
harriet.lindeberg-saapunki@helsinki.fi
tfn 050 453 1401

Belinda Andersson
Sakkunnig
belinda.andersson@helsinki.fi
tfn 050 411 2728

Richard Backman
Campuskoordinator, Mejlans
richard.backman@helsinki.fi
tfn 050 414 2318

Jessica Karlsson
Campuskoordinator Vik och Gumtäkt
jessica.karlsson@helsinki.fi
tfn 050 434 2351

Mikaela Wickman
Centrumcampuskoordinator
mikaela.wickman@helsinki.fi
tfn 050 314 6792

Till enhetens uppgifter hör speciellt att

 • stöda ledningen i strategiska frågor som berör universitetets tvåspråkighet
 • skapa initiativ och verksamhet på svenska samt uppmuntra och arbeta för en fungerande tvåspråkighet inom universitetet
 • delta i universitetets strategi- och verksamhetsstyrningsprocess gällande tvåspråkigheten
 • främja samhällelig växelverkan för det tvåspråkiga universitetet
 • fungera som sekretariat för Svenska verksamhetsnämnden och Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet

Publikationer

UNIversellt bjuder på de mest intressanta svenska nyheterna från Uni 4 gånger om året. Prenumerera på UNIversellt.