Universitetsservicen

Universitetsservicen hjälper universitetets personal och studenter så att de kan fokusera på forskning, undervisning, studier och samverkan med samhället.
Förvaltningsdirektör

Förvaltningsdirektören biträder rektorn i ledningen av den allmänna förvaltningen vid universitetet och ansvarar för att förvaltningen sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt.

Per­so­nal­tjäns­ter

Personaltjänster (HR) stöder universitetets undervisning och forskning genom att erbjuda stödtjänster för ledarskap, chefer och personal. Inom HR arbetar vi i synnerhet med dessa frågor: 

 • utveckling av ledarskap och chefsarbete 
 • rekrytering, lockande av sakkunniga och introduktion 
 • utveckling av kompetens och karriärvägar 
 • utveckling av universitetsorganisationen och universitetets verksamhetskultur 
 • stödjande av personalens arbetshälsa 
 • samarbetsförfarande och utveckling av universitetet som arbetsgivare 
 • HR-system och processer. 

Inom Personaltjänster arbetar ungefär 120 personer. Vi är uppdelade i tjänster som är gemensamma för hela universitetet, fakulteternas och de andra enheternas lokala tjänster samt Anställningstjänster. 

Inom de gemensamma tjänsterna utvecklar vi HR-tjänster och processer på universitetsnivå. De lokala tjänsterna består av sex team som fungerar som enheternas stöd och partner i HR-frågor. 

Anställningstjänster ansvarar för universitetets löneadministration och rådgivning under anställningen.   

Om anställningarna och universitetet som arbetsgivare

 

Un­der­vis­nings- och stu­dentser­vice

Vår enhet består av fem olika servicehelheter och omfattar omkring 300 experter. Vi ansvarar för universitetets utbildningsplanering, studierådgivning och karriärvägledning, undervisningsteknologi, ansökningsservice, studenternas och personalens mobilitetsservice, studeranderegistret, studiepsykologernas tjänster, studieförvaltningen och stödet för den svenskspråkiga undervisningen. Dessutom bereder och koordinerar vi universitetsutbildningens strategiska beslutsfattande.

Undervisnings- och studentservicen leds av utvecklingsdirektör Anu Haapala.

Che­fer med an­svar för ut­bild­nings­pla­ne­ring­en och stu­di­e­råd­giv­ning­en

Studiechefer på campus:

Chef för enheten Strategiskt stöd för undervisningen är Päivi Pakkanen.

Svenska ärendens chef är Harriet Lindeberg-Saapunki.

Undervisnings- och lärmiljöer

Chef för enheten Kati Kettunen

Tjänster för digital undervisning och kontinuerligt lärande

Chef för enheten Jaakko Kurhila

Eko­no­mitjäns­ter

Enheten Ekonomitjänster ansvarar för Helsingfors universitets, Helsingfors universitets fonders och deras koncerners ekonomi, finansiering och placeringar.

Vår enhet består av åtta olika tjänster och omfattar omkring 160 experter. Vi ansvarar för universitetets bokföring inklusive projektbokföring, kund- och leverantörsreskontra, ekonomisystem, placeringar, koncernens ekonomi och juridiska tjänster samt ekonomitjänster för ledningen och olika beskattningsförpliktelser.

Vi biträder universitetets ledning, enheternas ledare och projektledarna i beslutsfattande som anknyter till ekonomi, bland annat i form av budgetar, prognoser och rapporter samt scenarier.

Ekonomitjänster (kvesturen) leds av Marjo Berglund.

Eko­no­mi­che­fer som le­der de lo­ka­la tea­men

Ex­pert­grup­pen för pro­jekt­fi­nan­sie­ring leds av

Eko­no­mitjäns­ter för led­ning­en och ex­pert­grup­pen för pro­jekt­fi­nan­sie­ring, eko­no­mi­che­fer

Cent­ra­li­se­ra­de eko­no­mitjäns­ter

Kon­cer­nens eko­no­mitjäns­ter

Helsingfors universitets ekonomi

 

Lokaler och fastigheter

Lokal- och fastighetssektorn vid Helsingfors universitet ansvarar för de lokaler och fastigheter som ägs av universitetskoncernen och används av universitetet, för uppgifter som har att göra med ägandet, utvecklingen och disponeringen av fastigheterna samt för lokal- och fastighetstjänster.

Till stöd för beslutsfattandet vid universitetet tar vi bland annat fram ett lokalprogram, ett program för utveckling av fastigheter, investeringsplaner och projektplaner för byggnadsprojekt.

Vi stöder universitetets verksamhet och utvecklingen av den genom att se till att universitetet har tillgång till forskningslokaler, arbetsmiljöer och lärmiljöer som är ändamålsenliga med tanke på verksamheten och av hög kvalitet. Dessutom ser vi till att lokalerna är tillgängliga samt skapar lokaler som främjar koncentration, möten och gemenskap i enlighet med lokalprogrammet.

Vi styr, utvecklar och koordinerar den allmänna säkerheten i universitetet och dess lokaler. Vi stöder målen för hållbarhet och ansvar som finns i universitetets strategi och utvecklar den ekologiska hållbarheten på universitetets campus i fråga om cirkulär ekonomi, koldioxidneutralitet och naturens mångfald. Vi värnar om byggnadernas kulturhistoriska värde och eftersträvar en högklassig och hållbar arkitektur.

På fastigheterna som ägs av universitetskoncernen hyr vi ut lokaler också till utomstående företag.

Fastighets- och lokaltjänster ordnar vi i samarbete med Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy. Bostads- och inkvarteringstjänster sköts av Unihome Oy.

Verk­sam­hets­styr­ning

Sektorn ansvarar för stöd till universitetets strategiska planering, verksamhetsstyrning, kvalitetsledning och informationsproduktion.

Vi stöder ledningen i beslutsfattande och ledning genom information. Vi koordinerar Helsingfors universitets regionala verksamhet. 

Verksamhetsstyrningen leds av planeringsdirektör Jussi Karvinen.

Stöd för verk­sam­hets­styr­ning och kva­li­tets­led­ning

Vi ansvarar för att bereda, verkställa och följa upp universitetets strategi- och verksamhetsstyrningsprocesser. Vi koordinerar arbetet i universitetets styrelse och ledningsgrupp, samt universitetets strukturella utveckling. Kvalitetsledningen omfattar utveckling av kvalitetsdokumentationen, processbeskrivningar och lean-verksamheten, samt utvärdering av kvalitetssystemet.

Vi nås på adressen toiminnanohjaus@helsinki.fi.

In­for­ma­tions- och ana­lys­tjäns­ter för led­ning­en

Informations- och analystjänster för ledningen omfattar informationsproduktion och stöd för ledning genom information:

 • universitetets årsrapporter och delårsrapporter samt nyckeltal för den strategiska ledningen
 • statistik över universitetets verksamhet
 • analys av universitetsrankningar
 • utveckling av informationsarkitekturen och ledning genom information
 • tjänst för begäranden om information.

Chef för informations- och analystjänster för ledningen är Matti Kajaste. Vi nås på adressen tiedontuotanto@helsinki.fi.

Lah­tis uni­ver­si­tets­cam­pus

Lahtis universitetscampus koordineringsenhet tar hand om Helsingfors universitets, Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet LUT:s och Aalto-universitetets gemensamma uppgifter inom kommunikation, universitetstjänster och intressebevakning i Lahtis med omnejd. Enheten sammanför människor, intressenter och organisationer, och bygger nätverk. Koordineringsenheten informerar om universitetens verksamhet och ordnar olika evenemang. Den ansvarar också för koordineringen av verksamheten vid LUMA-centret i Päijänne-Tavastland.

Generalsekreterare för Lahtis universitetscampus är Minna-Maija Salomaa.

S:t Michels uni­ver­si­tets­cen­ter

S:t Michels universitetscenters koordineringsenhet främjar samarbetet mellan Helsingfors universitet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT och Aalto-universitetet, och universitetens samarbete med intressenter, verksamhetsförutsättningar och växelverkan i S:t Michel med omnejd. Enheten ansvarar också för gemensamma evenemang, utbildningar och information, samt utvecklingen av vetenskapsfostran.

Generalsekreterare för S:t Michels universitetscenter är Matti Malinen.

Forsk­nings­ser­vice

Helsingfors universitets forskningsservice tillhandahåller kundorienterade tjänster som stöder universitetets internationellt sett högklassiga forskning och forskarutbildning samt forskningens förutsättningar, genomslag och nyttiggörande.

Våra tjänster riktar sig i första hand till forskare: Vi hjälper med att skaffa forskningsfinansiering och med projektledning under projektens livscykel, främjar utnyttjande av forskningsresultat och företagssamarbete samt hjälper med att bereda forskningsavtal med företag. Vi stöder laboratoriernas verksamhet genom att sköta om deras instrumentvård och laboratoriepersonalens pooler.

Vi bistår också universitetets ledning i planering och beslutsfattande som anknyter till forskning och forskningsutveckling.

Forskningsservicen består av åtta olika servicehelheter och vid enheten arbetar omkring 140 experter.

Utvecklingsdirektör för Forskningsservicen är Ritva Dammert.

Forsk­nings­fi­nan­sie­rings­ser­vicen

Forskningsfinansieringsservicen bistår forskare, forskningsgrupper, forskningskonsortier och universitetets enheter i samband med ansökningar om konkurrensutsatt, extern forskningsfinansiering och avtalsförhandlingar.

Vi informerar om finansieringsmöjligheter, ordnar utbildning, hjälper med att utveckla forskningsplaners innehåll samt stöder och konsulterar under hela ansökningsprocessen i samarbete med Universitetsservicens övriga team och sektorer. Vi hjälper också till med projekt som är i startgroparna och avtalsförhandlingar i samarbete med enheten Juridiska tjänster.

Våra experter inom de lokala teamen på campus bistår fakulteternas och de övriga akademiska enheternas ledning i att utarbeta strategier för forskningsfinansiering.

Servicechef för enheten är Jukka Revinen.

Stöd för pro­jekt­ko­or­di­ne­ring

Enheten Stöd för projektkoordinering bistår sådana högprofilerade forskningsprojekt med extern finansiering som kan använda medel för administration.

En projektkoordinator kan

 • sköta om rapportering och andra utredningar inom projektet
 • följa upp projektets ekonomi och bistå i personalärenden
 • sköta projektets kommunikation och ordna möten
 • bistå vid ansökningar om ny forskningsfinansiering
 • sköta andra administrativa uppgifter inom projektet.

Servicechef för enheten är Sami Ojanen.

La­bo­ra­to­rie­ser­vice

Laboratorieservicen erbjuder centraliserat stöd för universitetets laboratorier. I våra tjänster ingår

 • laboratoriernas instrumentvård
 • utveckling av processer i anknytning till anskaffningar, genomförande av upphandlingar och beredning av ramavtal
 • koordinering av anskaffning av kemikalier och gaser, ibruktagande av register och ordnande av användarutbildning
 • uppföljning och administration av tillstånd från myndigheter
 • koordinering, utveckling och stöd för laboratoriepersonalens pooler
 • kvalitetsanvisningar för laboratorier.

Servicechef för enheten är Pekka Joensuu.

Stöd för forskarut­bild­ning­en

Enheten Stöd för forskarutbildningen bistår forskarskolornas och doktorandprogrammens verksamhet samt genomförandet av doktorsutbildningen vid fakulteterna och inom universitetets strategiska projekt.

Vi bereder i samarbete med doktorandprogrammen deras undervisningsplaner och undervisningsprogram. Vi utvecklar och genomför i samarbete med forskarskolorna utbildningar i forskarfärdigheter, arbetslivsfärdigheter och forskningsledning. Vi erbjuder experttjänster för utveckling av och stöd för handledningen av doktorander.

Vi ansvarar för stödet till forskarskolornas och doktorandprogrammens ledning samt beredningen och verkställandet av finansieringsbeslut som anknyter till universitetets doktorsutbildning (bl.a. doktorandens uppgifter och resestipendier).

Vi koordinerar och utvecklar helheten av tjänster för doktorsutbildningen och erbjuder tjänster för doktorander i samarbete med bl.a. Undervisnings- och studentservicen.

Servicechef för enheten är Erkki Raulo.

Stöd för forsk­nings­led­ning

Våra experter stöder universitetets och enheternas ledning i fråga om strategiskt ledarskap och utveckling av forskningens förutsättningar. Vi tar hand om uppgifter som gäller utredning, beredning och föredragande och ser till att besluten verkställs.

Vår enhet ansvarar för ärenden i anknytning till öppen och ansvarsfull vetenskap, forskningsinfrastrukturer och forskningsetik. Vi ansvarar också för universitetets spetsforskningsenheter, flaggskepp och profileringsprojekt samt koordinering och uppföljning av ansökningar om universitetets egna forskningsanslag.

Servicechef för universitetets gemensamma tjänster är Anssi Mälkki   och servicechef för de tjänster som produceras inom de lokala teamen på campusen är Johanna Kolhinen.

Internationella ärenden

Servicechef för enheten är Anna-Maria Salmi.

Kom­mer­si­a­li­se­ring

För Helsingfors universitets kommersialiseringstjänster ansvarar Helsingin Innovaatiopalvelut Oy (en).

Kommunikation och sam­hälls­re­la­tio­ner

Enheten Kommunikation och samhällsrelationer stöder genomförandet av universitetets strategi samt verksamhetens genomslag genom kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer. 

Vi ansvarar för strategiska projekts kommunikation och marknadsföring samt deltar i den strategiska utvecklingen av samverkan med samhället. Vi genomför kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer mångsidigt och med ett innovativt grepp. Vi stöder den interna kommunikationen och erbjuder kommunikationstjänster för interna och externa målgrupper. Dessutom ansvarar vi för Tankehörnans verksamhet.

Kommunikations- och samhällrelationsdirektör är Taina Kyllönen.

Kommunikation

Kommunikationsenhetens aktualitetsteam ansvarar för aktualitetskommunikation via universitets egna kanaler (såsom Helsinki.fi och sociala medier), för kommunikation om strategiska teman samt kommunikation med opinionsbildare och samarbetspartner. Till teamets uppgifter hör även helhetsplanering av innehållsproduktionen för Tankehörnan och samarbetsprojekt kring produktionen av innehåll.Kommunikationschef Kati Toivanen ansvarar för teamet.Universitetetskommunikationen hjälper journalister och medier i alla frågor som gäller universitetet. Vi förmedlar kunskap om universitetets forskning, hjälper journalister hitta experter för intervjuer och ställer foton till mediernas förfogande. Vi ordnar evenemang och träffar.

Dra nytta av Helsingfors universitets tjänster för press och media.

Kommunikationen ansvarar också för kommunikationsstödet till ledningen och strategiska projekt och för kommunikation i undantagssituationer.

Kommunikationschef Hannamaija Helander ansvarar för teamet.

Helsingfors universitets digi- och gemenskapskommunikation team samordnar och utvecklar universitetets interna och externa webbkommunikation och ansvarar också för universitetets interna kommunikation. Teamet är huvudredaktör för webbplatsen Helsinki.fi, intranätet Flamma och evenemangskalendern. I teamets tjänster ingår också koordinering av kommunikanalystjänster.

Ge respons på den digitala kommunikationens tjänster

Kommunikationschef Oona Pirnes-Soininen ansvarar för teamet. Du når oss på adressen digiviestinta@helsinki.fi.Kommunikationschef Suvi Saarinen ansvarar för hela kommunikationsenheten.

Prenumerera på Helsingfors universitets nyhetsbrev

Läs nyheter och meddelanden

Mark­nads­fö­ring och brand

Marknadsföringen ansvarar för universitetets brand, visuella image, gemensamt presentationsmaterial och för PR-produkter och presentartiklar.

Enheten koordinerar och utvecklar universitetets strategiska och digitala marknadsföring och stöder universitetets enheter i planering och genomförande av marknadsföring.

Vi ansvarar dessutom för Tankehörnans verksamhet. Tankehörnan är en för allmänheten öppen arbetslokal och ett diskussionsforum för vetenskap och forskning.

Titta och lyssna på Tankehörnans sändningar (på finska)

Ordna evenemang i Tankehörnan

Läs om Tankehörnans kommande program och delta i diskussionerna

Marknadsföring och brand leds av Karoliina Haikonen.

Marknadsföringsspecialisterna når du på adressen uhbrand@helsinki.fi.

Tankehörnans kundtjänst når du på adressen thinkcorner@helsinki.fi.

Sam­hälls­re­la­tio­ner

Samhällsrelationer ansvarar för utvecklingen av universitetets alumn- och intressentrelationer, medelsanskaffning och partnerskap, samarbete med beslutsfattare samt hållbarhet och ansvarsfrågor. Enhet ansvarar också för utvecklingen av universitetets företagssamarbete som en del av INNO-teamet. På universitetsnivå stöder enheten den strategiska planeringen av universitetets samverkan med samhället.

Inled samarbete med universitetet

Direktör för Samhällsrelationer är Pia Dolivo.

Du når oss på adressen yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi eller businessteam@helsinki.fi (Stöd för fö­re­tags­sam­ar­be­te)

Tid­ning­en Yli­o­pi­sto

Tidningen Yliopisto är Helsingfors universitets vetenskapstidning, lika mångsidig och reflekterande som vetenskapen själv. Den belönade vetenskapstidningen utkommer tio gånger om året.

Läs artiklar och prenumerera på tidningen (på finska)

Chefredaktör för tidningen Yliopisto är Marja Pemberton. Du kan också kontakta redaktionen på adressen yliopisto-lehti@helsinki.fi.

Cam­pus­tjäns­ter för kommunikation och mark­nads­fö­ring

Campustjänster för kommunikation och marknadsföring finns på universitetets alla fyra campus. Vi ansvarar på campusnivå för kommunikation och marknadsföring, för samarbete med intressenter samt för fakulteternas och universitetsgemenskapens kommunikationstjänster. Utvecklingschef Ira Sirén ansvarar för campustjänster.

Kon­tak­ta cam­pus­tjäns­ter­na:

På Centrumcampus leds campustjänsterna av Pia Purra. Campustjänsterna i Centrum når du på adressen comms-citycentre@helsinki.fi.

I Gumtäkt leds campustjänsterna av Johanna Pellinen. Campustjänsterna i Gumtäkt når du på adressen comms-kumpula@helsinki.fi.

I Mejlans leds campustjänsterna av Liina Nelimarkka. Campustjänsterna i Mejlans når du på adressen comms-meilahti@helsinki.fi.

I Vik leds campustjänsterna av Irina Haltsonen. Campustjänsterna i Vik når du på adressen comms-viikki@helsinki.fi.

All­män förvaltning

Enheten Allmän förvaltning ansvarar för att stödja beslutsfattande och ledarskap vid verksamhetsenheterna samt för annan allmän förvaltning. Inom den allmänna förvaltningen arbetar närmare 150 experter. Vi hjälper personalen med vardagliga ärenden och med arrangemang för möten, evenemang och konferenser, samt erbjuder assistenttjänster för chefer. Vi ansvarar för universitetets dokumentförvaltning och arkiv, styrning av upphandlingar, riskhantering och internrevision, protokoll och traditioner, utveckling av tjänster samt för internationella ärenden. Universitetsmuseet lyder under Allmän förvaltning.

Enheten Allmän förvaltning leds av förvaltningsservicedirektör Antti Savolainen.

Vi ansvarar också för de lokala tjänster som erbjuds på campus. Utvecklingscheferna, förvaltningscheferna och förvaltningsspecialisterna ansvarar för stödet för beslutsfattande och ledning på campus. Utvecklingscheferna biträder den akademiska ledningen på campus i att utveckla strategin och stöda verksamheten.

Cam­pus­tjäns­ter i Cent­rum

Cam­pus­tjäns­ter i Gum­täkt

Cam­pus­tjäns­ter i Mej­lans

Cam­pus­tjäns­ter i Vik

Ar­kiv och re­gi­stra­tur

Arkivets och registraturens informations- och forskartjänst betjänar såväl universitetet som externa kunder.

Enheten ansvarar för universitetets dokumentförvaltning, förvaltar och utvecklar ärendehanteringssystemet och avtalsregistret samt tillhandahåller information om registrerade dokument och avtal. Enheten styr och övervakar arkiveringen och ger anvisningar och råd.

Arkivet och registraturen ansvarar för organiseringen, förvaringen och förvaltningen av dokument och annat material som är historiskt och forskningsmässigt värdefulla och kräver varaktig förvaring. Centralarkivet förvarar arkivmaterial som har tillkommit vid Helsingfors universitet, dess föregångare och institutioner.

Öppet måndag–fredag kl. 10.00–14.00. Avvikande öppettider

Besöksadress: Porthania, Universitetsgatan 3, 3 vån

Postadress: Arkivet och registraturen, PB 4, 00014 Helsingfors universitet

Kontakta oss: registratur@helsinki.fi

Stats­ka­len­dern

Statskalendern innehåller basuppgifter om ca 40 000 myndigheter och tjänstemän och ger en täckande och aktuell bild av statsförvaltningen. I kalendern presenteras även diplomatkåren och Europeiska unionens organ. Vidare innehåller kalendern en omfattande förteckning över examina och lärda grader samt finländska och utländska hederstecken. Läs Statskalendern på webben

Kontakta oss: valtiokalenteri@helsinki.fi

An­skaff­nings­råd­giv­ning

Kontakta oss: hankinnat@helsinki.fi

Pro­to­koll­råd­giv­ning

För den som ordnar eller deltar i en promotion eller disputation eller annars är intresserad av akademiska traditioner erbjuder universitetet protokollrådgivning i frågor som gäller t.ex. procedur och klädsel. Protokollrådgivningen besvarar också frågor som gäller förslag till hederstecken vid universitetet. Kontakta oss: protokolla@helsinki.fi

 

Datadirektör

CIO eller IT chef för hela universitetet såsom chef för IT Centret Ilkka Siissalo.