Rektor, prorektorer och enheternas direktörer
Universitetet leds av rektor, fyra prorektorer och enheternas direktörer.
Rek­tor Sari Lind­blom

Sari Lindblom utnämndes till rektor för Helsingfors universitet 24.2.2022. Rektor Lindbloms första uppgift är att leda Helsingfors universitet ur coronakrisen och mot en mer normal vardag.  

– Välbefinnandet i universitetsgemenskapen har varit på prov på grund av den pandemi som pågått i över två år, och både personalen och studenterna är belastade. Nu är det viktigt att vi fokuserar på att studenterna och personalen vid universitetet får det stöd de behöver när de återvänder till campus, säger Lindblom.  

Enligt Lindblom är det bra att dra nytta av det som vi lärt oss under coronakrisen.  

– Coronapandemin har visat hur viktig vår gemenskap är och att också ett stort universitet har förmågan att ändra sin verksamhet snabbt. Gemenskapen och förmågan till förändring ska tillgodogöras när vi under 2022 tillsammans börjar fundera över hur det universitet vi bygger upp ser ut, säger Lindblom.

Första året av universitetets strategiperiod 2021–2030 ligger bakom oss. Ur strategin lyfter Lindblom fram målet att vara en föregångare inom ansvar och hållbarhet. I år publiceras universitetets hållbarhets- och ansvarsprogram för de kommande åren och även under förra året tog vi flera betydande steg inom detta område.   

– Hållbarhets- och ansvarsprogrammet utarbetades som en process som engagerade medlemmarna i vår universitetsgemenskap och den kurs i hållbar utveckling som riktas till studenterna vidareutvecklades. Därutöver lanserades Hållbarhetsfonden som stöder hållbarhetsforskningen och undervisningen vid Helsingfors universitet samt den samhällspåverkan som dessa har. I år fortsätter arbetet för hållbar utveckling, säger Lindholm. 

FD Sari Lindblom är psykolog och professor i universitetspedagogik. Hon har varit prorektor och ställföreträdande rektor vid Helsingfors universitet sedan 2017 och skött rektorns uppgifter från och med 2020 under rektor Jari Niemeläs sjukledighet. Under åren 2004–2017 var hon direktör för Centret för universitetspedagogik (HYPE).

Cur­ricu­lum Vi­tae

Sari Lindblom CV (på engelska)

Sari Lindblom publikationer (på engelska)

Kon­takt in­for­ma­tion

Rektor
Sari Lindblom
president@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Maija Roitto
tfn 02941 22210
maija.roitto@helsinki.fi

Rek­tors be­slut

Rektors beslut 2017- (på finska)

Pro­rek­tor Han­na Snell­man

Till prorektor Hanna Snellmans ansvarsområde hör internationalitet och kulturarvet. Hon är ocksä rektorns ställföreträdare.

– Mitt arbete styrs av ett starkt etos av gemenskap. Jag vill utveckla universitetets internationalitet och samverkan med samhället tillsammans med andra.

Läsåret 2018–2019 främjade universitetet under Snellmans ledning utvecklingen av sina strategiska partnerskap i enlighet med universitetets partnerskapsmodell.

– Vårt mål är att ingå högst sju strategiska partnerskap. Stockholms universitet och Pekinguniversitetet är våra strategiska partner sedan tidigare, och från och med augusti 2019 är också University of Edinburgh vår samarbetspartner.

Strategiska partnerskap erbjuder goda samarbetsmöjligheter för både forskarna och universitetet.

– Tillsammans med Stockholms universitet driver vi initiativet Arctic Avenue som lanserades i Helsingfors hösten 2018. Med Pekings universitet driver vi en sommarskola för doktorander, och den lanserades i Peking i december 2018. Den första sommarskolan hölls i Helsingfors i augusti 2019 och riktade sig till doktorander i livsvetenskap. I fråga om doktorsutbildning samarbetar vi också med University of Edinburgh.

Helsingfors universitet gick med i alliansen UNA Europa hösten 2019. Medlemmar i UNA Europa är förutom Helsingfors universitet Freie Universität Berlin, Università di Bologna, University of Edinburgh, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid och Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En av de ledande tankarna för samarbetsnätverket är att erbjuda universitetens personal och studerande nya möjligheter till studier, mobilitet och arbete.

─ Tillsammans med våra samarbetspartner skapar vi framtidens europeiska universitet. UNA Europas fyra fokusområden, data science och artificiell intelligens, Europaforskning, kulturarv och hållbarhet, stärker även tyngdpunkterna för vår verksamhet inom dessa områden. Ett femte tema är det nya konceptet One Health som koordineras av Helsingfors universitet, säger Snellman.

Snellman vill fortsätta utveckla universitetssamarbetet på några nivåer och med många olika partner.

– Samarbete med intressentgrupper och partner är viktigt och måste utvecklas. Vi måste arbeta för att vi och våra partner ska ha en gemensam uppfattning om värderingar, mål och önskvärd praxis. Jag anser att det är viktigt att universitetet är lyhört både för sina samarbetspartner och för signaler från det omgivande samhället. Helsingfors universitet är det enda universitetet med riksomfattande verksamhet. Vi har verksamhetsställen (t.ex. forskningsstationer och universitetscentrum) runt om i landet. Universitetet ska bidra till det omgivande samhället men också lyssna på och föra en genuin dialog med det.

Under det kommande läsåret vill Snellman lyfta fram vidareutvecklingen av samarbetet med beslutsfattare, påverkansarbetet vid fakulteterna samt utvecklingen av samarbetet med internationella stiftelser som ett led i medelsanskaffningen.

– Vi har också engagerat oss i samarbete med Finlands olika vetenskapsinstitut.

För Snellman är det en hjärtesak att få universitetets internationella personal att ta aktivare del i samverkan med samhället.

FD Hanna Snellman har varit professor i etnologi vid Helsingfors universitet sedan 2012. Dekanus för Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet har hon varit 2017–2018 och prodekanus 2014–2016.

Cur­ricu­lum Vi­tae

CV Hanna Snellman

Kontakt­uppgifter

Prorektor
Hanna Snellman
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Merja Hykkönen
tfn 02941 57662
merja.hykkonen@helsinki.fi

 

Pro­rek­tor Tom Böh­ling

Till prorektor Tom Böhlings uppgiftsområde hör samverkan med samhället, hållbarhet och ansvar, och en välmående universitetsgemenskap. Han koordinerar även samarbetet med en av universitetets betydande partner, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I fråga om likabehandling och arbetarskydd fortsätter Böhling arbeta för att stärka jämlikhetens och jämställdhetens status som interna värdegrunder vid universitetet. Bland annat deltog universitetet i den nationella Jobbet diskriminerar inte-kampanjen i augusti 2018. 

– Mitt mål är att förbättra välmåendet vid universitetet. I denna breda helhet ingår bland annat arbetshälsa, studenthälsa och jämlikhetsfrågor. Välmåendet är vårt gemensamma ansvar och jag hoppas att hela universitetet antar utmaningen att förbättra det. Ju mer uppmuntrande och positiv atmosfären är, desto trevligare är det att vara verksam här. Då brukar också resultaten bli bättre.

I fråga om tvåspråkighet vill Böhling främja dess roll som en naturlig del av vardagen vid universitetet.

– Helsingfors universitet är det enda tvåspråkiga universitetet i Finland och det är ett trumfkort för oss.

Böhling planerar att gå igenom universitetets lokaler och fundera på hur alla vid universitetet kan göras delaktiga i utvecklingsarbetet.

– Att ständigt förbättra universitetets lokaler och säkerhet är en viktig del av campusutvecklingen. Det viktigt att veta vad arbetet förutsätter och hur lokalerna främjar kreativt och tryggt arbete. Jag kommer att fortsätta modernisera laboratorie-, studie- och kontorslokalerna så att de motsvarar nutida behov. Ett av universitetets viktiga strategiska mål är att stödja hållbar utveckling. För lokalernas del främjar vi målet genom att använda lokalerna så effektivt som möjligt.

Böhling vill själv vara en inspirerande och sparrande chef som sporrar personalen.

– Prorektorns uppgift är att förse personalen och studenterna med en sådan omgivning där det är så lätt som möjligt att arbeta och studera, beskriver han.

MD Tom Böhling har varit professor i patologi vid Helsingfors universitet sedan 2012. Enhetschef för Medicum vid Helsingfors universitets medicinska fakultet har han varit 2015–2018.

Cur­ricu­lum Vi­tae

CV Tom Böhling

Kontakt­uppgifter

Prorektor
Tom Böhling
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Susan Sankkila
tfn.  02941 24381
susan.sankkila@helsinki.fi
 

 

Prorektor Jouni Hirvonen

Prorektor Jouni Hirvonen ansvarar för forskning, forskarutbildning och innovationer.

Prorektor Hirvonen säger att forskning och forskarutbildning som är långsiktig och fri, som grundar sig på nyfikenhet och som syftar till att skapa ny kunskap och nya teorier skiljer universitet och andra utbildningsenheter ifrån varandra.

– Under de senaste åren har även samverkan med samhället samt innovationer som kommit till som ett resultat av universitetets forskning och åtgärder som syftar till kommersialisering av dem blivit en allt viktigare del av verksamheten vid Helsingfors universitet.

Jouni Hirvonen lyfter fram att Helsingfors universitet klarat sig överlägset bäst jämfört med andra finländska universitet i internationella rankningar som mäter kvaliteten och resultaten av universitetens forskning. Universitetets andel av Finlands Akademis spetsforskningsenheter, akademiprofessorer, flaggskepp och profileringsprojekt är betydande. Vid många fakulteter och fristående enheter täcker den inhemska och internationella konkurrensutsatta externa forskningsfinansieringen drygt hälften av den totala finansieringen.

– Man kan gott säga att framgång i forskning ofta också gagnar utbildningen och universitetets andra uppgifter. Forskarna vid Helsingfors universitet klarar sig utmärkt i den allt hårdare konkurrensen om forskningsfinansiering. Europeiska forskningsrådet (ERC), vars forskningsfinansiering kräver kompetens och idéer av toppklass, har beviljat Helsingfors universitets toppforskare forskningsfinansiering närmare hundra gånger. Som prorektor är mitt mål att stödja och hjälpa alla vid universitetet att klara sig i den allt hårdare konkurrensen om forskningsfinansiering.

Att utveckla forskarutbildningen och forskningsinfrastrukturernas verksamhet samt att öka resurserna är viktiga uppgifter för prorektor Hirvonen.

– Fördelen och styrkan hos en stor och mångsidig aktör som Helsingfors universitet jämfört med mindre enheter är att universitetet har lättare att uppnå den kritiska massan för forskning. Mång- och tvärvetenskapliga forskningsprojekt och konsortier inom till exempel hållbarhetsvetenskap, atmosfärvetenskap, livsvetenskap och humanistisk-samhällsvetenskap – och särskilt mellan dessa – har skapat en helt ny forskningskultur vid vårt universitet under de senaste åren. Jag tänker också själv fortsätta främja denna trend i fotspåren av de prorektorer som tidigare ansvarat för forskning.

Även internationella och inhemska nätverk är en viktig verksamhetsmiljö och kanal för att utveckla universitetets forskning, forskarutbildning och innovationer.

– De europeiska nätverken LERU och UNA Europa samt Finlands universitetsrektorers råd UNIFI skapar goda förutsättningar för såväl internationellt som inhemskt universitetssamarbete, utan att glömma de vetenskapsspecifika och personliga nätverken. Med tanke på innovationer och kommersialiseringsarbete ingick universitetet under våren 2022 ett viktigt trepartsavtal med det mångvetenskapliga universitetet KU Leuven, som tillhör de främsta aktörerna i världen inom detta område, och det finländska Aalto-universitetet.

FaD Jouni Hirvonen är sedan 1998 professor i farmaceutisk teknologi vid Helsingfors universitet. Han har arbetat vid Helsingfors universitets Farmaceutiska fakultet som prodekanus med ansvar för undervisningen 2004–2009 och som dekanus 2010–2022.

Curriculum Vitae

CV Jouni Hirvonen

Kontakt­uppgifter

Prorektor
Jouni Hirvonen
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Susan Sankkila
tfn.  02941 24381
susan.sankkila@helsinki.fi

Prorektor Kai Nordlund

Prorektor Kai Nordlund ansvarar för undervisning, tvåspråkighet och digitaliseringsfrågor.

Prorektor Nordlund har alltid ansett att undervisning och forskning vid universitet ska ha ett nära samband med varandra.

– Helsingfors universitet har ett ypperligt tillfälle att utnyttja sin högklassiga forskning för att ytterligare öka antalet utomstående magisterstuderande. Vi kan rikta undervisningen på magisternivå till våra starka forskningsområden. Då kan också våra yngre forskare smidigt delta i undervisningen av specialkurser. Denna utveckling främjar också forskningen eftersom begåvade magistrar är naturliga doktorandkandidater.

Som forskare inom beräkningsvetenskaper har Nordlund under tre decennier aktivt följt med den digitala revolutionen. Han har bland annat gjort en av de första webbsidorna för universitetens studentföreningar 1993.

– Den förändring som digitaliseringen medfört har varit snabb och förändrat vårt liv radikalt. Förändringen innebär inte enbart ett snabbare informationsutbyte utan också förändrade sociala förhållanden människor emellan. Utvecklingen fortsätter ständigt: ursprungliga lösningar för nätanvändningen har redan blivit föråldrade och de nya lösningarna är allt mångsidigare men inte alltid användarvänligare. Det är viktigt att samordna införandet av nya system och att testa dem väl hos slutanvändarrepresentanter innan de tas i bruk i stor omfattning.

Nordlund ansvarar också för tvåspråkighetsfrågorna vid universitetet.

– Våra erfarenheter av undervisning på svenska vid sidan av finska gynnar oss nu när vi alltmer undervisar parallellt på tre olika språk.

Han påpekar att forskare från andra kultur- och universitetsbakgrunder bidrar med färska synpunkter på hur saker kan skötas på ett annat sätt än vi är vana vid.

– Helsingfors universitet har en starkt flerspråkig prägel. Officiellt är vi ett tvåspråkigt universitet men i praktiken är vi trespråkiga på alla våra campus. Särskilt på Centrumcampus används många andra bildningsspråk än engelska. Detta är en rikedom som vi bör utnyttja såväl i undervisningen som i forskningen.

FD Kai Nordlund, professor i beräkningsmaterialfysik, har arbetat som dekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet 2018–2022. År 2018 var han prefekt för Avdelningen för fysik, och 2014–2017 arbetade han som prodekanus med ansvar för undervisning, infrastruktur och tvåspråkighetsfrågor vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Curriculum Vitae

CV Kai Nordlund

Kontakt­uppgifter

Prorektor
Kai Nordlund
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Kirsi Petersen-Jessen
tfn 02941 22670
kirsi.petersen-jessen@helsinki.fi

För­valt­nings­di­rek­tör Esa Hä­mä­läi­nen

Förvaltningsdirektören biträder rektorn i ledningen av den allmänna förvaltningen vid universitetet och ansvarar för att förvaltningen vid universitetet sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt, följer de ärenden som gäller universitetet och tar initiativ för att utveckla förvaltningen vid universitetet samt sköter andra uppgifter som rektorn anvisar direktören. Förvaltningsdirektören är också generalsekreterare för universitetets styrelse

Förvaltningsdirektören har helhetsansvar för personalärenden och ekonomin samt egendomen vid den enhet som de leder.

Som förvaltningsdirektör vid Helsingfors universitet verkar politices magister Esa Hämäläinen.

Me­rit­för­teck­ning

Esa Hämäläinen CV (pdf, på engelska)

Kontakt­uppgifter

Esa Hämäläinen
tel. 02941 22212
admindirector@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Förvaltningsdirektörens sekreterare
Mari Lehtonen
tel. 02941 22396
mari.h.lehtonen@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet