Rektor, prorektorer och enheternas direktörer

Universitetet leds av rektor, fyra prorektorer och enheternas direktörer.
Rek­tor Sari Lind­blom

Rektor Sari Lindbloms nya femåriga mandatperiod började den 1 augusti 2023.

Under den nya mandatperioden ansvarar Lindblom även för frågor som gäller välbefinnandet på universitet, något som tidigare varit prorektorns ansvarsområde.

– I vår strategi har vi satt upp målet att Helsingfors universitet år 2030 ska vara det bästa stället att studera, undervisa, forska och arbeta. En av mina viktigaste uppgifter är därför att främja hållbart välbefinnande bland alla på universitetet, säger rektor Lindblom.

Välmående anställda och studenter är grunden på vilken vi kan bygga universitetets framtid.

– De senaste åren har förtydligat hur viktig vår gemenskap är, och att ett stort universitet är kapabelt att förändras också i snabb takt. Gemenskapen och förmågan till förändring ska tillgodogöras när vi gemensamt funderar på hurdant universitet vi bygger upp, säger hon.

Ur strategin lyfter Lindblom även fram målet att vara en föregångare inom ansvar och hållbarhet. Med hjälp av universitetets hållbarhets- och ansvarsprogram har vi tagit många betydande steg på detta område.

– Under år 2023 har Helsingfors universitet bland annat lanserat en ny kurs i hållbarhetskompetens för de anställda, beviljat startkapital till utbildningsprogram för utveckling av hållbarhetsundervisning och offentliggjort en färdplan för ett koldioxidneutralt universitet 2030, berättar Lindblom. 

– Därtill har hållbarhetsforskning och globala partnerskap fått stöd i form av ett mobilitetsprogram för unga afrikanska forskare. Forskarna som valts ut för programmet främjar med sina samarbetsprojekt FN:s mål för hållbar utveckling. I arbetet för hållbarhet och ansvar betonas globala partnerskap och ett brett samarbete, tillägger Lindblom.

FD Sari Lindblom är psykolog och professor i universitetspedagogik. Hon har skött uppdraget som rektor vid Helsingfors universitet sedan år 2020 och arbetat som prorektor och ställföreträdande rektor under åren 2017–2020. Under åren 2004–2017 var hon direktör för Centret för universitetspedagogik (HYPE).

Cur­ricu­lum Vi­tae

Sari Lindblom CV (på engelska)

Sari Lindblom publikationer (på engelska)

Kon­takt in­for­ma­tion

Rektor

Sari Lindblom

president@helsinki.fi

PB 3

00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent

Taina Värri

tfn 0294122210

taina.varri@helsinki.fi

Rek­tors be­slut

Rektors beslut 2021-

Prorektor Kai Nordlund

Prorektor Kai Nordlunds ansvarsområden är utbildning, digitalisering och svenska ärenden samt att stödja rektorn vid planering och uppföljning av universitetets ekonomi. Nordlund är också rektorns ställföreträdare.

Prorektor Nordlund har alltid ansett att undervisning och forskning vid universitet ska ha ett nära samband med varandra.

– Helsingfors universitet har ett ypperligt tillfälle att utnyttja sin högklassiga forskning för att ytterligare öka antalet utomstående magisterstuderande. Vi kan rikta undervisningen på magisternivå till våra starka forskningsområden. Då kan också våra yngre forskare smidigt delta i undervisningen av specialkurser. Denna utveckling främjar också forskningen eftersom begåvade magistrar är naturliga doktorandkandidater.

Som forskare inom beräkningsvetenskaper har Nordlund under tre decennier aktivt följt med den digitala revolutionen. Han har bland annat gjort en av de första webbsidorna för universitetens studentföreningar 1993.

– Den förändring som digitaliseringen medfört har varit snabb och förändrat vårt liv radikalt. Förändringen innebär inte enbart ett snabbare informationsutbyte utan också förändrade sociala förhållanden människor emellan. Utvecklingen fortsätter ständigt: ursprungliga lösningar för nätanvändningen har redan blivit föråldrade och de nya lösningarna är allt mångsidigare men inte alltid användarvänligare. Det är viktigt att samordna införandet av nya system och att testa dem väl hos slutanvändarrepresentanter innan de tas i bruk i stor omfattning.

Nordlund ansvarar också för tvåspråkighetsfrågorna vid universitetet.

– Våra erfarenheter av undervisning på svenska vid sidan av finska gynnar oss nu när vi alltmer undervisar parallellt på tre olika språk.

Han påpekar att forskare från andra kultur- och universitetsbakgrunder bidrar med färska synpunkter på hur saker kan skötas på ett annat sätt än vi är vana vid.

– Helsingfors universitet har en starkt flerspråkig prägel. Officiellt är vi ett tvåspråkigt universitet men i praktiken är vi trespråkiga på alla våra campus. Särskilt på Centrumcampus används många andra bildningsspråk än engelska. Detta är en rikedom som vi bör utnyttja såväl i undervisningen som i forskningen.

FD Kai Nordlund, professor i beräkningsmaterialfysik, har arbetat som dekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet 2018–2022. År 2018 var han prefekt för Avdelningen för fysik, och 2014–2017 arbetade han som prodekanus med ansvar för undervisning, infrastruktur och tvåspråkighetsfrågor vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Curriculum Vitae

CV Kai Nordlund

Kontakt­uppgifter

Prorektor
Kai Nordlund
vr-education@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Jessica Mildh
puh. 02941 57664
jessica.mildh@helsinki.fi

Pro­rek­tor Anne Portaankorva

Prorektor Anne Portaankorva ansvarsområden är forskning, forskarutbildning och hållbar utveckling.

Portaankorva lyfter fram den samhälleliga betydelsen av forskning och forskningsbaserad kunskap.

– Allt beslutsfattande ska grunda sig på forskningsbaserad kunskap, det är det enda sättet att skapa genomslagskraft. En satsning på vetenskap är en satsning på hela samhällets framtid. Vi utbildar nya doktorer och framtidens spetsforskare som förändrar världen, säger hon.

Helsingfors universitet är en stark aktör både i Finland och internationellt, och Portaankorva vill säkerställa att det är fallet även i framtiden.

– För att vi bland annat ska klara oss i konkurrensen om internationell forskningsfinansiering måste vi utveckla vårt arbete kritiskt och systematiskt. Till grund för detta måste vi ha en klar uppfattning om och en måttstock för i vad och med vem vi jämför oss och hur vi placerar oss i jämförelsen. En viktig förutsättning för Helsingfors universitets framgång är att vi förstärker samarbetet och forskningsverksamheten mellan våra vetenskapsområden.

Anne Portaankorva är neurolog och har under sin karriär i universitetsvärlden bedrivit mångvetenskaplig forskning genom att använda sig av metoder från olika vetenskapsområden. Portaankorva har också en eMBA-examen i ledarskap, och hon anser att det ger henne en bra grund för att leda stora ämneshelheter.

– Vi har en stark demokrati vid universitetet och våra forskare har autonomi i sitt arbete. Forskningen som helhet och själva forskningsverksamheten kan och behöver emellertid ledas. Det som är karaktäristiskt för Helsingfors universitet är en stark mångvetenskaplighet, och att som prorektor leda forskning innebär i praktiken att leda nätverken. Utöver det är det min uppgift att främja resursallokeringen till forskning för att se till att vi är en attraktiv plats att bedriva forskning, konstaterar hon.

På prorektor Portaankorva ansvar ligger även den hållbara utvecklingen vid universitetet.

– Hållbarhet och ansvar är en stor helhet och den måste genomskära alla nivåer i vår verksamhet. Den innefattar förutom att stoppa utarmningen av naturen och nå målen om koldioxidneutralitet bland annat även forskningens etik, hållbara finansieringskällor och personalpolitik samt att integrera hållbarhet i all undervisning.

MD, professorn i neurologi Anne Portaankorva var dekanus vid Helsingfors universitets medicinska fakultet under åren 2022–2023. Hon har tidigare varit dekanus vid Uleåborgs universitets medicinska fakultet åren 2017–2021, direktör för Medical Research Center (MRC) i Uleåborg åren 2017–2018 och vicedirektör för enheten för klinisk medicin vid Östra Finlands universitet åren 2014–2016.

Forskningsportal: Anne Portaankorva

Kontakt­uppgifter

Prorektor
Anne Portaankorva
vr-research@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Merja Hykkönen
tfn. 02941 57662
merja.hykkonen@helsinki.fi

Prorektor Jouni Hirvonen

Prorektor Jouni Hirvonen ansvarar för innovation och infrastruktur samt för lokalärenden, som inbegriper campusutveckling.

Enligt prorektor Hirvonen är sådan forskning och forskarutbildning som är långsiktig och fri, som grundar sig på nyfikenhet och som syftar till att skapa ny kunskap och nya teorier det som utmärker universitet gentemot andra utbildningsenheter. De här särdragen kan skapa en grund för betydande innovationer och till och med för utveckling av kommersiella tillämpningar.

– Det som under de senaste åren har blivit en allt viktigare del av verksamheten vid Helsingfors universitet handlar om samverkan med samhället, innovationer som kommit till genom forskning vid universitetet och om åtgärder som syftar till att kommersialisera innovationerna. Projekt och samarbeten med industrin utgör även i fortsättningen en viktig del av vardagen för många vetenskapsområden och forskningsgrupper.

Jouni Hirvonen framhåller att Helsingfors universitet står för en betydande andel av spetsforskningsenheterna, akademiprofessorerna, flaggskeppen och profileringsprojekten vid Finlands Akademi. Vid många fakulteter och fristående enheter täcker den inhemska och internationella konkurrensutsatta externa forskningsfinansieringen drygt hälften av den totala finansieringen.

– Man kan gott säga att framgångar inom forskningen ofta också gagnar utbildningen och andra uppgifter som hör till universitetet. Forskarna vid Helsingfors universitet klarar sig utmärkt i den alltjämt ökande konkurrensen om forskningsfinansiering. Mitt mål som prorektor med ansvar för innovation och infrastruktur är att stödja och hjälpa alla vid universitetet att klara sig i den allt hårdare konkurrensen om resurser. På hemmaplan erbjuder det parlamentariska samförståndet om att öka den nationella forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen (FoU) till 4 procent av BNP ett utmärkt tillfälle också för oss vid universitetet.

Att utveckla forskningsinfrastrukturer och att öka innovationsresurser hör till prorektor Hirvonens prioriterade uppgifter.

– Fördelen och styrkan hos en stor och mångsidig aktör som Helsingfors universitet är att det är lättare för universitetet än för mindre enheter att uppnå den kritiska massan för forskning. Mång- och tvärvetenskapliga forskningsprojekt och konsortier inom till exempel hållbarhetsvetenskap, atmosfärvetenskap, livsvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap – och särskilt mellan dem – har under de senaste åren skapat en helt ny forsknings- och innovationskultur vid vårt universitet. I ett internationellt sammanhang krävs det bra forskningsapparatur och forskningsmetoder för att rekrytera toppforskare och bilda team.

Även internationella och inhemska nätverk utgör en viktig verksamhetsmiljö och kanal för att utveckla universitetets forskning, infrastruktur och innovationer.

– De europeiska högklassiga nätverken LERU och UNA Europa samt Finlands universitetsrektorers råd UNIFI skapar goda förutsättningar för såväl internationellt som inhemskt universitetssamarbete, utöver de vetenskapsspecifika och personliga nätverken. Med tanke på innovationer och kommersialiseringsarbete ingick universitetet ett viktigt trepartsavtal under våren 2022 med det mångvetenskapliga universitetet KU Leuven och med det finländska Aalto-universitetet som tillhör de främsta aktörerna i världen inom detta område.

Lokalärendena och campusutvecklingen befinner sig i en helt ny situation efter coronapandemin. Många vid universitetet har åtminstone delvis fortsatt arbeta på distans, vilket på campusen visar sig som en tydlig minskning i antalet personer och ett minskat utrymmesbehov.

Den förträffligt genomförda renoveringen av huvudbyggnaden slutfördes alldeles nyligen och byggnaden är redo att tas i fullt bruk. Avsikten är att beakta förändrade utrymmesbehov och önskemål i planeringen tillsammans med universitetsgemenskapen och experter. Campusspecifika behov och synpunkter beaktas när det är möjligt.

FaD Jouni Hirvonen är sedan 1998 professor i farmaceutisk teknologi vid Helsingfors universitet. Han har arbetat vid Helsingfors universitets Farmaceutiska fakultet som prodekanus med ansvar för undervisningen 2004–2009 och som dekanus 2010–2022. Hirvonen arbetade som prorektor med ansvar för forskning, forskarutbildning och innovation 2022–2023.

Curriculum Vitae

CV Jouni Hirvonen

Kontakt­uppgifter

Prorektor
Jouni Hirvonen
vr-innovation@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Jessica Mildh
tfn. 02941 57664
jessica.mildh@helsinki.fi

Pro­rek­tor Han­na Snell­man

Prorektor Hanna Snellmans ansvarsområden inom universitetets ledning är internationalitet, samhällssamverkan samt jämställdhet och likabehandling.

– Mitt arbete styrs av ett starkt etos av gemenskap. Jag vill utveckla universitetets internationalitet och samverkan med samhället tillsammans med andra.

Universitetet har under ledning av Snellman främjat utvecklingen av strategiska partnerskap i enlighet med universitetets partnerskapsmodell. Strategiska partnerskap erbjuder goda samarbetsmöjligheter för både forskarna och universitetet.

Under ledning av Snellman har universitetet också tagit nya strategiska initiativ på olika kontinenter. Universitetets Afrikaprogram stärker samarbetet med afrikanska universitet. En viktig del av det är bland annat mobilitetsprogrammet som främjar samarbetet mellan unga och begåvade afrikanska forskare och toppforskare vid Helsingfors universitet. Universitetets arktiska program stärker universitetets gedigna arktiska kunnande i fråga om forskning, utbildning och samarbete.

Universitetets samarbete med europeiska partner förstärktes betydligt när Helsingfors universitet år 2019 anslöt sig till universitetsnätverket UNA Europa som omfattar 11 europeiska universitet: förutom Helsingfors universitet, Freie Universität Berlin, Universitá di Bologna,  University of Edinburgh, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Universiteit Leiden, Universität Zurich och University College Dublin.

En av de ledande tankarna för samarbetsnätverket är att erbjuda universitetens personal och studenter nya möjligheter till studier, mobilitet och arbete, säger Snellman som år 2023 är styrelseorförande för alliansen UNA Europa.

– Tillsammans med våra samarbetspartner skapar vi framtidens europeiska universitet. UNA Europa omfattar sex temaområden: datavetenskap och artificiell intelligens, Europaforskning, kulturarv, hållbarhet, gemensam hälsa och det nyaste tillskottet nya material, berättar Snellman.

Snellman vill fortsätta utveckla universitetssamarbetet på några nivåer och med många olika partner.

– Samarbete med intressentgrupper och partner är viktigt och måste utvecklas. Vi måste arbeta för att vi och våra partner ska ha en gemensam uppfattning om värderingar, mål och önskvärd praxis. Jag anser att det är viktigt att universitetet är lyhört både för sina samarbetspartner och för signaler från det omgivande samhället. Helsingfors universitet är det enda universitetet med riksomfattande verksamhet. Vi har verksamhetsställen (t.ex. forskningsstationer och universitetscentrum) runt om i landet. Universitetet ska bidra till det omgivande samhället men också lyssna på och föra en genuin dialog med det.

Under nästa läsår kommer Snellman att lyfta fram ökningen av det globala genomslaget, användningen av de möjligheter som anknyter till UNA Europa i syfte att betjäna alla fakulteter och utvecklingen av samarbetet med beslutsfattare på både nationell och internationell nivå.

För Snellman är det en hjärtesak att få universitetets internationella personal att ta aktivare del i samverkan med samhället.

FD Hanna Snellman har varit professor i etnologi vid Helsingfors universitet sedan 2012. Dekanus för Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet har hon varit 2017–2018 och prodekanus 2014–2016.

Cur­ricu­lum Vi­tae

CV Hanna Snellman

Kontakt­uppgifter

Prorektor

Hanna Snellman

vr-international@helsinki.fi

PB 3

00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent

Merja Hykkönen

tfn 02941 57662

merja.hykkonen@helsinki.fi

 

För­valt­nings­di­rek­tör Esa Hä­mä­läi­nen

Förvaltningsdirektören biträder rektorn i ledningen av den allmänna förvaltningen vid universitetet och ansvarar för att förvaltningen vid universitetet sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt, följer de ärenden som gäller universitetet och tar initiativ för att utveckla förvaltningen vid universitetet samt sköter andra uppgifter som rektorn anvisar direktören. Förvaltningsdirektören är också generalsekreterare för universitetets styrelse

Förvaltningsdirektören har helhetsansvar för personalärenden och ekonomin samt egendomen vid den enhet som de leder.

Som förvaltningsdirektör vid Helsingfors universitet verkar politices magister Esa Hämäläinen.

Me­rit­för­teck­ning

Esa Hämäläinen CV (pdf, på engelska)

Kontakt­uppgifter

Esa Hämäläinen

tel. 02941 22212

admindirector@helsinki.fi

PB 3

00014 Helsingfors universitet

Förvaltningsdirektörens sekreterare

Mari Lehtonen

tel. 02941 22396

mari.h.lehtonen@helsinki.fi

PB 3

00014 Helsingfors universitet