Dekaner
Fakulteten leds av dekanus som väljs för en mandatperiod på fyra år. Dekanus leder fakultetens verksamhet och ansvarar för att fakultetens uppgifter sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt. Dekanus svarar i sista hand för fakultetens undervisning, forskning och samverkan med samhället samt fakultetens personal och ekonomi.
Dekanus Jouni Hirvonen

Jouni Hirvonen, Professor i farmaceutisk teknologi, Farmaceutiska fakultetens dekanus

Jouni Hirvonen har publicerat över 300 vetenskapliga artiklar, översikter och bokkapitel. Hans huvudsakliga forskningsområden är i synnerhet reglerad dosering i anknytning till transdermala läkemedel och nanoläkemedel. Att omforma substanser med låg löslighet till fungerande läkemedel har varit en viktig del av forskningen. Jouni Hirvonen har också deltagit i arbetet med och publiceringen av forsknings- och utvecklingsprojekt med anknytning till undervisning och utbildning i farmaci.

Inom de närmaste åren kommer ansvar och hållbar utveckling samt medelsanskaffning för främjande av hållbarhet att betonas i fakultetens och dekanus verksamhet. Internationella vetenskapliga nätverk och andra nätverk är en beständig del av dekanus uppgifter.  Hirvonen är en långvarig styrelsemedlem i forskarskolenätverket ULLA och European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP). 

Prodekanus Jari Yli-Kauhaluoma

Jari Yli-Kauhaluoma är professor i läkemedelskemi och har fått sin forskarutbildning i USA (The Scripps Research Institute, La Jolla ja Massachusetts Institute of Technology, Cambridge). Hans forskningsgrupp utvecklar nya antimikrobiella läkemedelssubstanser mot biofilmer och sjukdomsalstrande urdjur och gramnegativa bakterier. Bland annat derivat av föreningar som finns i hav och skogar har potential till detta. Jari Yli-Kauhaluomas forskning strävar också efter att hämma proteinkinaser (PKC, PKB och Pim), och ett alldeles nytt ämne/tema är kemisk omprogrammering och differentiering av celler.

Prodekanus Yli-Kauhaluoma ansvarar för forskningsärenden vid fakulteten samt för utvecklingen av forskarutbildningen. Han vikarierar vid behov för dekanus.

Prodekanus Mia Sivén

Prodekanus Mia Sivén 

Mia Sivén är docent i industriell farmaci, och forskar i synnerhet kring särdrag för läkemedelsbehandling av särskilda grupper: till exempel innovativa läkemedelsformer för läkemedelsbehandling av barn eller äldre och bedömning av lämpliga läkemedelsformer för sällskapsdjur. Forskningens fokus är de farmaceutiska processerna bakom läkemedelsproduktionen (till exempel spraytorkning) samt läkemedelsprodukternas miljöeffekter. Under sitt forskarutbyte (APC Ltd, Dublin) har hon fördjupat sig i den kontinuerliga produktionsprocessen för biologiska makromolekyler och hur de omformas till läkemedel. Hon har också erfarenhet av pedagogisk forskning där hennes specialområden är interaktiva digitala lärmiljöer och utveckling av AR-/VR-applikationer. Mia Sivén är medlem i Lärarakademin.

Prodekanus Sivéns uppgift är att leda undervisningen och utvecklingen av undervisningen vid fakulteten.

 

Prodekanus Yvonne Holm

Prodekanus Yvonne Holm

Yvonne Holm är professor i farmaceutisk biologi (befattningshavare). Hennes specialområde är farmakognosi, vilket innefattar analys av naturläkemedel och deras kemotaxonomi, att ta fram läkemedelskandidater av substanser som hittas i naturen samt fytoterapi. Forskningsgruppen består av två post doc-forskare och två doktorander, och fokuserar just nu på etnofarmakologisk forskning där några afrikanska växter analyseras med hopp om att hitta antimikrobiella föreningar. 

Prodekanus Holms uppgift är att ansvara för samhällssamverkan samt tvåspråkighetsfrågor vid fakulteten.