Ledning

Fakulteten leds av dekanus, som väljs för fyra år åt gången. Dekanus övervakar fakultetens verksamhet och ansvarar för dess ekonomi, allmänna verksamhet, samt förverkligande av personalförvaltningen enligt universitetets personalpolitk tillsammans med en utvecklingschef och förvaltningscheferna. De avdelningar vid fakulteten leds av prefekter, som väljs för fyra år åt gången.
Dekanus

Sasu Tarkoma
Professor i datavetenskap

Ansvarsområden: innovationer

Dekan sekreterare: service koordinator Taina Hardén
tel. 02941 50502, 0503159915
ml-dekaani@helsinki.fi

PB 64 (Gustaf Hällströms gata 2)
00014 Helsingfors universitet

Prodekaner

Samuli Siltanen
Professor i industrimatematik

Ansvarsområden: kommunikation, vetenskapsfostran och alumniverksamhet. Dekanus' ställföreträdare.

@SamuliSiltanen

Sami Moisio
Professor i regionplanering och -politik

Ansvarsområde: un­der­vis­ning

Hanna Vehkamäki
Professor i beräkningsbar aerosolfysik

Ansvarsområden: hållbar utveckling, internationella ärenden, vålmående, jämlikhet, tvåspråkighetsärenden och principer för bruk av utrymmen

@hanna_vehkamaki

Heikki Tenhu
Professor i polymerkemi

Ansvarsområden: forsk­ning, forsk­nings­in­fra­struk­tur, företagssamarbete och digitalisering

Fakultetsrådet

Fakultetsrådets sammansättning, uppgifter, mötestider och -protokoll finns på universitetets intranet (kräver inloggning med universitetets användarkoder). Mötesprotokoll publiceras efter de blivit justerade. Man kan be fakultetsrådets sekreterare om att få se mötesprotokoll.