Ledningen

Fakulteten leds av dekanus som väljs för en mandatperiod på fyra år. Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, vars ordförande är dekanus.
Dekanus Marjaana Seppänen

Dekanus Marjaana Seppänen, professor i social arbete

Dekanus övervakar fakultetens verksamhet och ansvarar för den allmänna verksamheten, personalförvaltningen och för att den står i samklang med universitetets personalpolitik samt för fakultetens ekonomi.

Kontakt assistent Alisa Hiltunen.

Prodekanus Jari Eloranta

Prodekanus Jari Eloranta, professor i ekonomisk och social historia

Specialområde: vetenskapsområden

 

Prodekanus Timo Kaartinen

Prodekanus Timo Kaartinen, professor i social- och kulturantropologi

Specialområden: forskningsenheter

Prodekanus Markku Lanne

Prodekanus Markku Lanne, professor i ekonomi

Specialområde: utbildningsprogram

Prodekanus Hanna Wass

Prodekanus Hanna Wass, universitetslektor i allmän statslära

Specialområdesamverkan med samhället