Ledningen
Fakulteten leds av dekanus som väljs för en mandatperiod på fyra år. Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, vars ordförande är dekanus.
Dekanus Marjaana Seppänen

Dekanus Marjaana Seppänen, professor i social arbete

Dekanus övervakar fakultetens verksamhet och ansvarar för den allmänna verksamheten, personalförvaltningen och för att den står i samklang med universitetets personalpolitik samt för fakultetens ekonomi.

Kontakt assistent Susan Sankkila.

Prodekanus Juhana Aunesluoma

Prodekanus Juhana Aunesluoma, professor i politisk historia

Specialområde: samverkan med samhället

 

Prodekanus Juri Mykkänen

Prodekanus Juri Mykkänen, äldre universitetslektor i allmän statslära

Specialområden: vetenskapsområden

Prodekanus Ullamaija Seppälä

Prodekanus Ullamaija Seppälä, äldre universitetslektor i socialpolitik, docent 

Specialområde: utveckling av undervisningen och studierna, antagning av studerande

Prodekanus Petri Ylikoski

Prodekanus Petri Ylikoski, professor i sociologi

SpecialområdeForskningscentrum