Ledning och beslutsfattande

Fakulteten leds av en dekanus. Fakultetens prodekaner bistår dekanus i arbetet med att utveckla fakulteten, genomföra universitetets strategi och främjandet av samarbetet mellan institutioner som dekanus bestämmer.

Under förvaltningsperioden 2022–2025 har fakulteten tre prodekaner. Deras huvudsakliga ansvarsområden är forskning, undervisning och samhällelig växelverkan.

Fakultetsrådet är ett förvaltningsorgan på fakultetsnivå med ett flertal medlemmar. Under dekanus ledning utvecklar fakultetsrådet verksamheten vid fakulteten i dess helhet enligt de mål som uppställts för universitetets verksamhet och ekonomi samt enligt universitetets strategi och fakultetens målprogram.

Dekanus Jaakko Kangasjärvi

Jaakko Kangasjärvi

Ledningens assistent: Soile Saloranta

 

Pro­deka­nus Craig Primmer med an­svar för forsk­ning­en
Pro­deka­nus Helena Åström med an­svar för un­der­vis­ning­en och två­språ­kig­het

Prodekanus Helena Åström ansvarsområden är undervisningsfrågor och tvåspråkighet.

Pro­deka­nus Atte Korhola med an­svar för sam­ver­kan med samhället
Fakultetsrådets sammanträden

Tidtabellen för fakultetsrådets sammanträden finns på de finskspråkiga sidorna.

Föredragningslistor och mötesprotokoll

Fakultetsrådets föredragningslistor och protokoll finns i Flamma. Intranätet Flamma kräver inloggning.
På samma sida finns en lista över fakultetsrådets medlemmar. Om du inte kan logga in i Flamma, kontakta admin-viikki@helsinki.fi