Uni­ver­si­te­tets led­ning

Universitetet leds av rektor, tre prorektorer och enheternas direktörer.

Universitetet leds av rektor, tre prorektorer och enheternas direktörer. Rektorn leder universitetets verksamhet och ansvarar för att universitetets uppgifter sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt. Prorektorerna bistår rektorn i ledningen av universitetet.

Enligt universitetslagen har universitets kansler till uppgift att främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet.