Uni­ver­si­te­tets led­ning

Helsingfors universitets högsta beslutande organ är styrelsen. Universitetet leds av rektorn, prorektorerna och cheferna för enheterna vid universitetet. Helsingfors universitets kansler främjar universitetets samverkan med samhället och bevakar universitetets intressen och verksamhet.

Universitetet leds av rektorn, prorektorerna och cheferna för enheterna vid universitetet. Styrelsen är universitetets högsta beslutande organ.

  • Rektorn leder universitetets verksamhet och ansvarar för att universitetets uppgifter sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt.
  • Prorektorerna bistår rektorn i ledningen av universitetet.

Universitetets kansler har till uppgift att främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet.

Vid universitetet finns också en internationell delegation som har till uppgift att bistå styrelsen och rektorn i frågor som gäller forskningsstrategi och forskningspolitik samt i frågor som gäller universitetets profilering och utvärderingen av forskningen inom olika vetenskapsområden.

Förvaltningsdirektören biträder rektorn i ledningen av den allmänna förvaltningen vid universitetet och ansvarar för att förvaltningen vid universitetet sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt, följer de ärenden som gäller universitetet och tar initiativ för att utveckla förvaltningen vid universitetet samt sköter andra uppgifter som rektorn anvisar direktören. Förvaltningsdirektören är också generalsekreterare för universitetets styrelse.

En sektordirektör leder och utvecklar verksamheten inom sitt ansvarsområde på universitetsnivå och ansvarar för att det utfärdas praktiska anvisningar. Sektordirektören ansvarar för att verksamheten inom ansvarsområdet är resultatrik, ekonomisk och effektiv. Sektorerna är personaltjänster, undervisnings- och studentservice, ekonomitjänster, lokaler och fastigheter, verksamhetsstyrning, forskningsservice, kommunikation och samhällsrelationer, allmän förvaltning samt informationsförvaltning. Presentationer av sektorerna och direktörerna hittar du på sidan Universitetstjänster.