Ledningen

Fakulteten leds av dekanus. Prodekaner som valts av dekanus stöder honom eller henne i utvecklingen av fakulteten, genomförandet av universitetets strategi och främjandet av avdelningarnas samarbete på ett sätt som bestäms av dekanus.

Under verksamhetsperioden 2024–2028 har fakulteten fyra prodekaner. Deras huvudsakliga ansvarsområden är forskning, undervisning och samhällssamverkan.

Fakultetsrådet är ett kollegialt förvaltningsorgan. Fakultetsrådet utvecklar under ledning av dekanus fakultetens verksamhet som en helhet i enlighet med målsättningarna för universitetets verksamhet och ekonomi samt universitetets strategi och fakultetens målprogram. Vid fakulteten finns även olika beredande kommittéer, nämnder och arbetsgrupper.

Administrativa aktörer på enhetsnivå är enhetens chef, vice chef och en styrgrupp. Enhetens chef ansvarar för enhetens verksamhet.

Dekanus

Dekanus

Professor Johanna Arola
Vetenskapsgren: Patologi

Medicinska fakulteten
Medicum, Avdelningen för Patologi
PB 21 (Haartmansgatan3)
00014 Helsingfors universitet
johanna.t.arola@helsinki.fi
gsm. 0505511853

Sekreterare Päivi Mulari-Matikainen
Haartman institutet, B4 våning
PB 21 (Haartmansgatan 3)
00014 Helsingfors universitet
paivi.mulari-matikainen@helsinki.fi
tel. 0294126414
gsm. 0504482794

Prodekanus

Prodekanus med ansvar för undervisning  och två­språ­kig­hets­frå­gor

Professor Kaija-Leena Kolho
Vetenskapsgren: Kvinno- och barnsjukdomar

Medicinska fakulteten
Clinicum, Barnkliniken
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet
kaija-leena.kolho@helsinki.fi
tel. 0294126612

Prodekanus

Prodekanus med ansvar för forskningen

Professor Anu-Katriina Pesonen
Vetenskapsgren: psykologi, sömnforskning, neurovetenskap

Medicinska fakulteten
Medicum, Avdelningen för psykologi och logopedi
PB 21 (Haartmansgatan 3 F)
00014 Helsingfors universitet
anukatriina.pesonen@helsinki.fi
tel. 0294129528

Prodekanus

Prodekanus med ansvar för forskningen

Professor Henna Tyynismaa
Vetenskapsgren: Biomedicinska vetenskaper​​​​​​​, Neurovetenskaper

Medicinska fakulteten
Medicum, Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik 
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet
henna.tyynismaa@helsinki.fi
tel. 0294125654

Prodekanus

Pro­deka­nus med an­svar för sam­hälls­sam­ver­kan och me­delsan­skaff­ning

Professor Kari Reijula
Vetenskapsgren: arbetshälsa, arbetsmedicin, folkhälsovetenskap

Medicinska fakulteten
Clinicum, Avdelningen för folkhälsovetenskap
PB 20 (Stockholmsgatan 8 B)
00014 Helsingfors universitet
kari.reijula@helsinki.fi
tel. 0294140626
gsm. 0405502050

Enhetens chefer

Clinicum

Professor Klaus Olkkola
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi

Medicum

Professor Eero Mervaala
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

Forsk­nings­pro­gram­sen­he­ten

Akademiforskare Sanna Vuoristo
Vetenskapsgren Genetik, Biokemi

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett kollegialt förvaltningsorgan. Fakultetsrådet utvecklar under ledning av dekanus fakultetens verksamhet som en helhet i enlighet med målsättningarna för universitetets verksamhet och ekonomi samt universitetets strategi och fakultetens målprogram. Medicinska fakultetens fakultetsråd består utöver dekanus av 18 medlemmar och suppleanter. Fakultetsrådets mandatperiod är fyra år, men studentmedlemmarna väljs för en två års mandatperiod. Fakultetsrådet har även utsett olika kommittéer att bereda beslutsfattandet.

Fa­kul­tets­rå­dets sam­man­sätt­ning 2022-2025

Ordförande för en direktion är Johanna Arola och sekreterare är Tiina Åberg.

Fakultetsrådets medlem och (suppleant)

Professors
 • professor Matti Airaksinen (professor Sampsa Vanhatalo)
 • professor Janne Backman, (professor Sampsa Hautaniemi)
 • professor Oskari Heikinheimo, (professor Kaija-Leena Kolho)
 • professor Teija Kujala, (professor Minna Laakso)
 • professor Tiina Paunio, (professor Juha Sinisalo)
 • professor Pauli Puolakkainen, (professor Sirpa Leppä)
 • professor Leo Tjäderhane, (professor Tea Lallukka)
 • professor Anu Wartiovaara, (professor Satu Mustjoki)
 • professor Taneli Raivio, HUS
Övriga lärare och forskare samt övrig personal
 • universitetslektor Maarit Hölttä, (universitetslektor Pauli Turunen)
 • laboratorieingenjör Antti Isomäki, (utbildningschef Johanna Brandt)
 • biträdande professor Liisa Kauppi, (akademiforskare Kari Vaahtomeri)
 • universitetslektor Nina Peitsaro, (n.n.)
 • klinisk lärare Vedran Stefanovic, (klinisk lärare Alexander Salava)
Studerande
 • Ali El Fellah (Milla Miettunen)
 • Jaakko Saari (Alexandra Florström)
 • Ilari Heikkinen (Selma Valjus)
 • Veera Verkasalo (Sara Itkonen)
 • Suvi Laitinen (Annika Rantala)

Fa­kul­tets­rå­dets mö­tes­pro­to­koll

Mötesprotokollen finns på Flamma (förutsätter inloggning med universitetets användarnamn). Protokollet läggs upp efter att mötets ordförande och sekreterare har undertecknat det. Man kan be fakultetsrådets sekreterare om att få protokollet till påseende, protokollsutdragen skickas till de berörda parterna efter att protokollet justerats.