Ledningen
Fakulteten leds av dekanus. Prodekaner som valts av dekanus stöder honom eller henne i utvecklingen av fakulteten, genomförandet av universitetets strategi och främjandet av avdelningarnas samarbete på ett sätt som bestäms av dekanus.

Under verksamhetsperioden 2018–2021 har fakulteten tre prodekaner. Deras huvudsakliga ansvarsområden är forskning, undervisning och samhällssamverkan.

Fakultetsrådet är ett kollegialt förvaltningsorgan. Fakultetsrådet utvecklar under ledning av dekanus fakultetens verksamhet som en helhet i enlighet med målsättningarna för universitetets verksamhet och ekonomi samt universitetets strategi och fakultetens målprogram. Vid fakulteten finns även olika beredande kommittéer, nämnder och arbetsgrupper.

Administrativa aktörer på enhetsnivå är enhetens chef, vice chef och en styrgrupp. Enhetens chef ansvarar för enhetens verksamhet.

Dekanus

Professor Risto Renkonen

Dekanus för Medicinska fakulteten
professor i glykobiologi, Helsingfors universitet
Specialistläkare i klinisk mikrobiologi, HUS Helsingfors universitets sjukhus
Vetenskapsgren: Biomedicinska vetenskaper, Cancersjukdomar

Medicinska fakulteten
Haartmansgatan 8 (PB 63)
00014 Helsingfors Universitet
risto.renkonen@helsinki.fi
tel. 0294125110

Sekreterare Päivi Mulari-Matikainen
Haartman institutet, B4 våning
Haartmansgatan 3 (PB 21)
00014 Helsingfors Universitet
paivi.mulari-matikainen@helsinki.fi
tel. 0294126414
gsm. 0504482794

Prodekanus

Prodekanus med ansvar för undervisning

Professor Tiina Paunio

Vetenskapsgren: Basmedicin, Klinisk medicin, Neurovetenskaper

Medicinska fakulteten
Clinicum, Psykiatriska kliniken
Fältskärsgatan 12 (PL 22)
00014 Helsingfors universitet
tiina.paunio@helsinki.fi

Prodekanus

Prodekanus med ansvar för forskningen

Professor Marjukka Myllärniemi

Vetenskapsgren: Biomedicinska vetenskaper

Medicinska fakulteten
Clinicum, Avdelningen för invärtsmedicin
Haartmansgatan 3 (PL 21)
00014 Helsingfors universitet
marjukka.myllarniemi@helsinki.fi
tel. 0294126597
gsm. 0505560786

Prodekanus

Pro­deka­nus med an­svar för sam­hälls­sam­ver­kan, me­delsan­skaff­ning och två­språ­kig­hets­frå­gor

Professor Kari Reijula

Vetenskapsgren: Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa

Medicinska fakulteten
Clinicum, Avdelningen för folkhälsovetenskap
Stockholmsgatan 8 B (PL 20)
00014 Helsingfors universitet
kari.reijula@helsinki.fi
tel. 0294140626
gsm. 0503112461

Enhetens chefer

Clinicum

Professor Klaus Olkkola

Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi

Medicum

Professor Eero Mervaala

Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

Forsk­nings­pro­gram­sen­he­ten

Biträdande professor Henna Tyynismaa

Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Neurovetenskaper

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett kollegialt förvaltningsorgan. Fakultetsrådet utvecklar under ledning av dekanus fakultetens verksamhet som en helhet i enlighet med målsättningarna för universitetets verksamhet och ekonomi samt universitetets strategi och fakultetens målprogram. Medicinska fakultetens fakultetsråd består utöver dekanus av 18 medlemmar och suppleanter. Fakultetsrådets mandatperiod är fyra år, men studentmedlemmarna väljs för en två års mandatperiod. Fakultetsrådet har även utsett olika kommittéer att bereda beslutsfattandet.

Fa­kul­tets­rå­dets sam­man­sätt­ning 2018-2021

Ordförande för en direktion är Risto Renkonen och sekreterare är Raija Selivuo.

Fakultetsrådets medlem och (suppleant)

Professors
 • professor Janne Backman, (professor Ilkka Ojanperä)
 • professor Olli Carpén, (professor Matti Airaksinen)
 • professor Erkki Isometsä, (professor Juha Sinisalo)
 • professor Tea Lallukka, (professor Leo Tjäderhane)
 • professor Juha Pekkanen, (professor Sirpa Leppä)
 • professor Pauli Puolakkainen, (professor Taina Autti)
 • professor Anu Wartiovaara, (professor Timo Otonkoski)
 • academy professor Katri Räikkönen-Talvitie, (professor Kimmo Alho)
Övriga lärare och forskare samt övrig personal
 • laboratoriemästare Heli Grym, (laboratorieingenjör Solja Eurola)
 • universitetslektor Maarit Hölttä-Vuori, (klinisk lärare Vedran Stefanovic)
 • akademiforskare Outi Kilpivaara, (biträdande professor Liisa Kauppi)
 • projektbokförare Marja-Liisa Köppä, (koordinator Maarit Raukola)
 • universitetslektor Nina Peitsaro, (universitetslärare Jari Lipsanen)
Studerande (från 1.1.2020)
 • Pinja Rantama, (Ville Liu)
 • Enni Rasmus, (Kaisa Krabbe)
 • Nadja Smedman, (Silja Siukkonen)
 • Andreas Stenbäck, (Fredrik Ahlström)
 • Henri Vasara, (Linnea Hurri)

Fa­kul­tets­rå­dets mö­tes­da­tum och mö­tes­pro­to­koll

Mötesprotokollen finns på Flamma (förutsätter inloggning med universitetets användarnamn). Protokollet läggs upp efter att mötets ordförande och sekreterare har undertecknat det. Man kan be fakultetsrådets sekreterare om att få protokollet till påseende, protokollsutdragen skickas till de berörda parterna efter att protokollet justerats.