Ledningen

Fakulteten leds av dekanus. Prodekaner som valts av dekanus stöder honom eller henne i utvecklingen av fakulteten, genomförandet av universitetets strategi och främjandet av avdelningarnas samarbete på ett sätt som bestäms av dekanus.

Under verksamhetsperioden 2022–2025 har fakulteten tre prodekaner. Deras huvudsakliga ansvarsområden är forskning, undervisning och samhällssamverkan.

Fakultetsrådet är ett kollegialt förvaltningsorgan. Fakultetsrådet utvecklar under ledning av dekanus fakultetens verksamhet som en helhet i enlighet med målsättningarna för universitetets verksamhet och ekonomi samt universitetets strategi och fakultetens målprogram. Vid fakulteten finns även olika beredande kommittéer, nämnder och arbetsgrupper.

Administrativa aktörer på enhetsnivå är enhetens chef, vice chef och en styrgrupp. Enhetens chef ansvarar för enhetens verksamhet.

Dekanus

Dekanus

Professor Johanna Arola
Vetenskapsgren: Patologi

Medicinska fakulteten
Medicum, Avdelningen för Patologi
PB 21 (Haartmansgatan3)
00014 Helsingfors universitet
johanna.t.arola@helsinki.fi
gsm. 0505511853

Sekreterare Päivi Mulari-Matikainen
Haartman institutet, B4 våning
PB 21 (Haartmansgatan 3)
00014 Helsingfors Universitet
paivi.mulari-matikainen@helsinki.fi
tel. 0294126414
gsm. 0504482794

Prodekanus

Prodekanus med ansvar för undervisning  och två­språ­kig­hets­frå­gor

Professor Anu-Katriina Pesonen
Vetenskapsgren: psykologi, sömnforskning, neurovetenskap

Medicinska fakulteten
Medicum, Avdelningen för psykologi och logopedi
PB 21 (Haartmansgatan 3 F)
00014 Helsingfors universitet
anukatriina.pesonen@helsinki.fi
tel. 0294129528

 

Prodekanus

Prodekanus med ansvar för forskningen

Professor Elina Ikonen
Vetenskapsgren: Cell- och vävnadsbiologi

Medicinska fakulteten
Medicum, Avdelningen för Anatomi
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet
elina.ikonen@helsinki.fi
tel. 0294125277

Prodekanus

Prodekanus med ansvar för forskningen administration

Biträdande Professor Liisa Kauppi

Medicinska fakulteten
Medicum, Avdelningen för biokemi och utvecklingsbiologi
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet
liisa.kauppi@helsinki.fi
tel. 0294125555

Prodekanus

Pro­deka­nus med an­svar för sam­hälls­sam­ver­kan och me­delsan­skaff­ning

Professor Kari Reijula
Vetenskapsgren: arbetshälsa, arbetsmedicin, folkhälsovetenskap

Medicinska fakulteten
Clinicum, Avdelningen för folkhälsovetenskap
PB 20 (Stockholmsgatan 8 B)
00014 Helsingfors universitet
kari.reijula@helsinki.fi
tel. 0294140626
gsm. 0405502050

Enhetens chefer

Clinicum

Professor Klaus Olkkola

Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi

Medicum

Professor Eero Mervaala

Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

Forsk­nings­pro­gram­sen­he­ten

Biträdande professor Henna Tyynismaa

Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Neurovetenskaper

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett kollegialt förvaltningsorgan. Fakultetsrådet utvecklar under ledning av dekanus fakultetens verksamhet som en helhet i enlighet med målsättningarna för universitetets verksamhet och ekonomi samt universitetets strategi och fakultetens målprogram. Medicinska fakultetens fakultetsråd består utöver dekanus av 18 medlemmar och suppleanter. Fakultetsrådets mandatperiod är fyra år, men studentmedlemmarna väljs för en två års mandatperiod. Fakultetsrådet har även utsett olika kommittéer att bereda beslutsfattandet.

Fa­kul­tets­rå­dets sam­man­sätt­ning 2022-2025

Ordförande för en direktion är Johanna Arola och sekreterare är Raija Selivuo.

Fakultetsrådets medlem och (suppleant)

Professors
 • professor Matti Airaksinen (professor Sampsa Vanhatalo)
 • professor Janne Backman, (professor Sampsa Hautaniemi)
 • professor Oskari Heikinheimo, (professor Kaija-Leena Kolho)
 • professor Teija Kujala, (professor Minna Laakso)
 • professor Tiina Paunio, (professor Juha Sinisalo)
 • professor Pauli Puolakkainen, (professor Sirpa Leppä)
 • professor Leo Tjäderhane, (professor Tea Lallukka)
 • professor Anu Wartiovaara, (professor Satu Mustjoki)
 • professor Taneli Raivio, HUS
Övriga lärare och forskare samt övrig personal
 • universitetslektor Maarit Hölttä, (universitetslektor Pauli Turunen)
 • laboratorieingenjör Antti Isomäki, (utbildningschef Johanna Brandt)
 • biträdande professor Liisa Kauppi, (akademiforskare Kari Vaahtomeri)
 • universitetslektor Nina Peitsaro, (universitetsforskare Satu Saalasti)
 • klinisk lärare Vedran Stefanovic, (klinisk lärare Alexander Salava)
Studerande
 • Amanda Ahlmark, (Salla Skön)
 • Anssi-Kalle Heikkinen, (Ilari Heikkinen)
 • Linnea Hurri, (Johanna Castrén)
 • Siiri Piha
 • Jalmari Stenberg

Fa­kul­tets­rå­dets mö­tes­da­tum och mö­tes­pro­to­koll

Mötesprotokollen finns på Flamma (förutsätter inloggning med universitetets användarnamn). Protokollet läggs upp efter att mötets ordförande och sekreterare har undertecknat det. Man kan be fakultetsrådets sekreterare om att få protokollet till påseende, protokollsutdragen skickas till de berörda parterna efter att protokollet justerats.