Ledningen och fakultetsrådet

Fakulteten leds av dekanus som väljs för en mandatperiod på fyra år. Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, vars ordförande är dekanus.
Dekanus Olli Peltoniemi

Olli Peltoniemi
Professor, reproduktionsvetenskap för husdjur

Dekanus Peltoniemi leder fakulteten och ansvarar bland annat för utvecklingen av fakulteten, för effektiv och resultatrik verksamhet vid fakulteten samt för genomförandet av universitetets strategi.

Mitt första mål som dekanus kommer att vara att arbetsgemenskapen återställs och samhörigheten stärks efter coronapandemin. Det här kommer att synas som satsningar på gemensamma tillställningar. Som dekanus vill jag arbeta för att medarbetarna får all hjälp och allt stöd som universitetet kan erbjuda.

Ett annat viktigt mål inom den närmaste framtiden är att svara på samhällets skriande behov av fler utbildade veterinärer. I samtliga nordiska länder förutom i Finland har antalet utbildningsplatser för veterinärer utökats under den senaste tiden, för att svara på den nationella och internationella veterinärbristen. Särskilt den nationella bristen på veterinärer kräver beslutsamma åtgärder inom den närmaste framtiden.

Mitt tredje och kanske sist och slutligen viktigaste mål är att främja forskningen om gemensam hälsa och undervisningen och bedriva samhällspåverkan i en värld som lider av hållbarhetsgapet, förlusten av den biologiska mångfalden och klimatförändringen. Veterinärmedicinska fakulteten kommer tillsammans med de övriga utmärkta vetenskapsområdena vid Helsingfors universitet att spela en viktig roll i sökandet efter lösningar för vår gemensamma hälsa i framtiden.

Prodekanus Tomi Taira

Prodekanus Tomi Tairas ansvarsområden år forskningen, doktorsutbildningen och innovation. Han ersätter dekanus vid behov.

Prodekanus Riik­ka Keto-Ti­mo­nen

Riikka Keto-Timonen
Universitetslektor, docent

Prodekanus Keto-Timonens ansvarsområden är undervisningsärenden och digitalisering. 

”Jag är docent i livsmedelshygien. Jag har forskat om matförgiftningsbakterier och hur de kontrolleras i livsmedelskedjan. 

Utbildningen av veterinärer har utvecklats långsiktigt vid vår fakultet. Mitt mål är att utbildningen också i fortsättningen ska förse nyutbildade veterinärer med tillräckliga kunskaper och praktiska färdigheter samt förutsättningar för att utveckla en livslång yrkeskunskap. När vi utarbetar en ny undervisningsplan kommer vi att beakta bland annat utvecklingen av hållbarhetstemat, det välmående lärandet och arbetslivsfärdigheterna. Jag anser att vi med digitaliseringens hjälp kan tillföra internationaliseringsmöjligheter och en efterlängtad flexibilitet i studierna. Närundervisningen spelar ändå en fortsatt viktig roll, till exempel i lärandet av praktiska färdigheter och uppbyggandet av sammanhållningen. Betydelsen av pedagogiskt kunnande betonas i digitaliseringen och ställer således nya krav på lärarna. Jag vill främja lärarnas välbefinnande och stötta dem i deras viktiga arbete.”

Prodekanus Tar­ja Si­ro­nen

Tarja Sironen
Biträdande professor, docent

Prodekanus Sironen ansvarar för samhällssamverkan, tvåspråkighetsfrågor och gemensam hälsa. 

”Jag är prodekanus vid Veterinärmedicinska fakulteten och mina ansvarsområden är samhällssamverkan och tvåspråkighetsfrågor samt gemensam hälsa. Jag anslöt mig till nätverket Helsinki One Health (HOH) i början av år 2020, när jag utnämndes till biträdande professor i hotande infektionssjukdomar. Mitt uppdrag är gemensamt för Medicinska och Veterinärmedicinska fakulteten vilket jag ser som en möjlighet till samarbete mellan fakulteterna och till att öka kännedomen om forskning i gemensam hälsa

Mitt mål som prodekanus är att göra den veterinärmedicinska forskningen och i synnerhet forskningen i gemensam hälsa synligare samt möjliggöra en dialog mellan vetenskapsområdena och olika aktörer. Utmaningarna med gemensam hälsa är mångfasetterade, och de kan svaras på genom omfattande forskning som en del av det internationella forskningssamfundet: genom denna samverkan kan forskningsresultat levereras till stöd för samhälleliga beslut.”

Prodekanus Heli Si­mo­jo­ki

Heli Simojoki
Biträdande professor, docent

Prodekanus Simojokis ansvarsområde är forsknings- och undervisningsinfrastrukturer och den kliniska verksamhetsmiljön. 

”Jag är prodekanus med ansvar för infrastrukturen och den kliniska verksamhetsmiljön vid Veterinärmedicinska fakulteten. Därutöver ansvarar jag för arbetarskyddet vid Campus Vik. Till mitt ansvarsområde hör också Universitetets djursjukhus. Det är väldigt viktigt för vår undervisning och forskning att verksamheten vid sjukhuset fungerar bra och håller hög kvalitet. Smådjurs-, häst- och produktionsdjurssjukhuset har sina egna kompetensområden men kan också tillsammans dra nytta av sina styrkor.

Under senaste tiden har vi i takt med distansarbetet anpassat oss till en ny arbetskultur, och mitt mål är att se till att det går att använda arbetsrummen på campus på ett flexibelt sätt när vi återvänder.
Jag är biträdande professor i sjukdomar hos och hälsovård för idisslare. Mitt forskningsarbete har fokuserat på infektionssjukdomar hos nötkreatur.”

Avdelningars och Universitetets djursjukhusets ledning

Kontaktuppgifter till avdelningars och djursjukhusets ledning finns på sidan kontaktuppgifter. 

Fakultetsrådet

Veterinärmedicinska fakultetens fakultetsråd består av 11 medlemmar. Fakultetsrådet leds av dekanus. Medlemmarna och deras suppleanter väljs för fyra år i taget  genom val (studentmedlemmar för två år). Suppleanterna till de egentliga medlemmarna inom parentes. 

Fakultetsrådet 2022–2025

Dekanus Olli Peltoniemi (professor Päivi Rajala-Schoultz)

Professorer

  • professor Antti Iivanainen (professor Tomi Taira)
  • professor  Johanna Björkroth (professor Maria Fredriksson-Ahomaa)
  • professor Päivi Rajala-Schoultz (professor Anna Valros)
  • professor Thomas Spillman  (professor Outi Vapaavuori)

Övriga lärare och forskare och annan personal

  • Klinisk lärare Eeva Mustonen (Klinisk Veterinär Under Specialistutbild Katarina Eskola)
  • Universitetslektor Mikael Niku (Universitetslektor Riikka Laukkanen-Ninios)
  • Sjukhusveterinär Vuokko Pekkola (Forskardoktor​​​​​​​ Heli Hyytiäinen)

Studerande (1.1.2022-31.12.2023)

  • Vet. med. stud.  Viivi Hilska (Vet. med. studIida Lilleberg)
  • Vet. med. stud.  Milla Iso-Koivisto (Vet. med. stud.  Laura Itkonen)
  • Vet. med. stud.  Riikka Kokko (nimetään myöhemmin)

Mötestiden och materialer på finska sidor.