Kansler

Enligt universitetslagen har universitets kansler till uppgift att främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet. Kanslern har rätt att närvara och yttra sig i statsrådet när ärenden som gäller Helsingfors universitet behandlas.

Enligt universitetets instruktion beviljar kanslern professors titel och titeln docent. Kanslern leder utredningen vid misstanke om avvikelser från god vetenskaplig sed. I enlighet med arbetsfördelningen som avtalats med universitetets ledning leder kanslern universitetets medelsanskaffning.

Kans­le­r Kaar­le Hä­me­ri

Kaarle Hämeri har varit kansler vid Helsingfors universitet sedan oktober 2017. Kanslerns mandatperiod är högst fem år. Hämeri har utsetts till kansler för en andra mandatperiod som inleder 1.10.2022.

– Jag vill utveckla universitetet till en ännu starkare och mer sammanhållen bildningsinstitution, säger Kaarle Hämeri om sitt kanslersuppdrag.

Födelseår: 1964

Utbildning: Filosofie doktor (fysik), docent

Professor (2002–), aerosolfysik, Helsingfors universitet

Viceprefekt vid institutionen för fysik 2010–

Äldre forskare (2000–2002), Arbetshälsoinstitutet

Koordinator för miljöforskning (1998–2000)

Helsingfors universitet: yngre forskare (1996–1998), Finlands Akademi

Ordförande för Professorsförbundet 2015–2017

Kaarle Hämeri CV

Publikationer, projekt, aktiviteter

Twitter: @KaarleHameri

Kon­takt­upp­gif­ter

Helsingfors universitets kansler

Kaarle Hämeri

puh. 02941 22206

PL 3 (Universitetsgatan 2)

00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Förfrågningar som görs per e-post skall skickas till adressen kanslerinvirasto@helsinki.fi.

Kans­lers sek­re­te­ra­re

Kirsi Petersen-Jessen

puh. 02941 22670

kirsi.petersen-jessen@helsinki.fi

Kans­lers sek­re­te­ra­re (ju­ri­dis­ka ären­den)

Sakari Melander

puh. 02941 21781

sakari.melander@helsinki.fi

An­mäl­nings­ä­ren­den

Docenter (på finska)

Professorer (på finska)

Övriga ärenden (på finska)

Pro­fes­sors­in­stal­la­tio­nen

Professorsinstallationen

Kans­lers re­se­stöd

Ansökning på intranät Flamma