Styrelsen och universitetskollegiet
Styrelsen är universitets högsta beslutande organ. Vid universitetet finns också en internationell delegation som har till uppgift att bistå styrelsen och rektorn i frågor som gäller forskningsstrategi och forskningspolitik samt i frågor som gäller universitetets profilering och utvärderingen av forskningen inom olika vetenskapsområden.
Sty­rel­sen

Helsingfors universitets högsta beslutsfattande organ är styrelsen. Styrelsen har till uppgift att:

 • besluta om de centrala målen, strategin och styrningsprinciperna för universitetets verksamhet och ekonomi
 • besluta om universitetets verksamhets- och ekonomiplan samt budget och göra bokslut
 • ansvara för skötseln och användningen av universitetets förmögenhet, såtillvida styrelsen inte har överfört befogenheterna till rektor
 • sköta om att bokföringen och medelsförvaltningen övervakas
 • godkänna avtal som är viktiga för universitetets verksamhet eller av principiell natur och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som berör universitetet
 • godkänna resultatavtalet mellan Undervisnings- och kulturministeriet och universitetet för universitetets del
 • välja rektor eller rektorer och besluta om deras arbetsfördelning samt avskeda rektor om det finns en acceptabel och motiverad orsak därtill med tanke på uppdragets natur
 • godkänna instruktionerna och andra motsvarande bestämmelser om den allmänna konstitueringen samt bestämma om universitetets verksamhetsstruktur
 • lägga fram förslag om ändring av universitetets utbildningsansvar för Undervisnings- och kulturministeriet
 • besluta om antalet studerande som ska antas till universitetet.

För beredningen, föredragningen och verkställandet av ärenden som ska behandlas i styrelsen ansvarar rektor.

Helsing­fors uni­ver­si­tets sty­rel­se 2022-2025

Styrelsen har 13 medlemmar, sju som företräder universitetssamfundet och sex externa medlemmar. Styrelsens ordförande är Niklas Bruun och vice ordförande Ilona Herlin 

Professorer
Markku Kulmala
Henrik Meinander
Risto Renkonen

Forskare, lärare och övrig personal
Marja Mikkola
Timo Valtonen

Studerande
Paula Karhunen
Sebastian Österman

Externa medlemmar
Niklas Bruun
Ilona Herlin
Sanni Lehtinen
Mari Pantsar
Ilona Riipinen

Sty­rel­sens pro­to­koll

Styrelsens föredragningslistor och protokoll

Kontakt­uppgifter

Styrelsens sekreterare
Minna Frimodig
tfn 02941 22799
hy-hallitus@helsinki.fi
PB  3 (Unionsgatan 34)
00014 Helsingfors universitet

Uni­ver­si­tets­kol­le­gi­et

Universitetskollegiet har till uppgift att:

 • besluta om antalet medlemmar i styrelsen samt om hur långa mandat styrelsen och dess medlemmar ska ha
 • välja de utomstående medlemmarna i universitetets styrelse
 • fastslå universitetssamfundets val av medlemmar till styrelsen
 • befria en styrelsemedlem från sitt uppdrag på förslag av styrelsen
 • välja revisorer för universitetet
 • fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och rektor
 • besluta om att väcka skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektor eller revisor
 • välja kansler
 • sammanträda minst två gånger om året för att diskutera ärenden som är av betydelse för hela universitetet

Kontakt­uppgifter

Universitetskollegiets sekreterare
Juha Hurme
Tel. 02941 22021
juha.hurme@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Internationell delegation
 • Professor Milena Žic Fuchs,Professor, Zagreb universitet, Ledamot av Europeiska forskningsrådets vetenskapliga råd, Kroatien
 • Professor Verena Blechinger-Talcott, Prorektor, Freie Universität Berlin, Tyskland
 • Professor Jean-Pierre Bourguignon, Institut des Hautes Études Scientifiques, tidigare ordförandeför EFR, Frankrike
 • Professor Felix Dapare Dakora, President, the African Academy of Sciences, Tshwane University of Technology, Sydafrika
 • Professor Peter Gruss, President/CEO, Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Japan
 • Professor Kohei Itoh, Rektor, Keio universitet, Japan.
 • Dr Peter Riedler, Rektor, Graz universitet, Österrike
 • Professor Eva Åkesson, Professor vid Lund University, tidigare rektor vid Uppsala Universitet, Sverige

Kontakt­uppgifter: Markus Kajanto.