Styrelsen och universitetskollegiet
Styrelsen är universitets högsta beslutande organ. Vid universitetet finns också en internationell delegation som har till uppgift att bistå styrelsen och rektorn i frågor som gäller forskningsstrategi och forskningspolitik samt i frågor som gäller universitetets profilering och utvärderingen av forskningen inom olika vetenskapsområden.
Sty­rel­sen

Helsingfors universitets högsta beslutsfattande organ är styrelsen. Styrelsen har till uppgift att:

 • besluta om de centrala målen, strategin och styrningsprinciperna för universitetets verksamhet och ekonomi
 • besluta om universitetets verksamhets- och ekonomiplan samt budget och göra bokslut
 • ansvara för skötseln och användningen av universitetets förmögenhet, såtillvida styrelsen inte har överfört befogenheterna till rektor
 • sköta om att bokföringen och medelsförvaltningen övervakas
 • godkänna avtal som är viktiga för universitetets verksamhet eller av principiell natur och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som berör universitetet
 • godkänna resultatavtalet mellan Undervisnings- och kulturministeriet och universitetet för universitetets del
 • välja rektor eller rektorer och besluta om deras arbetsfördelning samt avskeda rektor om det finns en acceptabel och motiverad orsak därtill med tanke på uppdragets natur
 • godkänna instruktionerna och andra motsvarande bestämmelser om den allmänna konstitueringen samt bestämma om universitetets verksamhetsstruktur
 • lägga fram förslag om ändring av universitetets utbildningsansvar för Undervisnings- och kulturministeriet
 • besluta om antalet studerande som ska antas till universitetet.

För beredningen, föredragningen och verkställandet av ärenden som ska behandlas i styrelsen ansvarar rektor.

Helsing­fors uni­ver­si­tets sty­rel­se 2022-2025

Styrelsen har 13 medlemmar, sju som företräder universitetssamfundet och sex externa medlemmar. Styrelsens ordförande är Niklas Bruun och vice ordförande Ilona Herlin 

Professorer
Markku Kulmala
Henrik Meinander
Risto Renkonen​​​​​​​

Forskare, lärare och övrig personal
Marja Mikkola
Timo Valtonen

Studerande
Paula Karhunen
Sebastian Österman

Externa medlemmar
Niklas Bruun
Ilona Herlin
Sanni Lehtinen
Mari Pantsar
Ilona Riipinen

Sty­rel­sens pro­to­koll

Styrelsens föredragningslistor och protokoll

Kontakt­uppgifter

Styrelsens sekreterare
Minna Frimodig
tfn 02941 22799
hy-hallitus@helsinki.fi
PB  3 (Unionsgatan 34)
00014 Helsingfors universitet

Uni­ver­si­tets­kol­le­gi­et

Universitetskollegiet har till uppgift att:

 • besluta om antalet medlemmar i styrelsen samt om hur långa mandat styrelsen och dess medlemmar ska ha
 • välja de utomstående medlemmarna i universitetets styrelse
 • fastslå universitetssamfundets val av medlemmar till styrelsen
 • befria en styrelsemedlem från sitt uppdrag på förslag av styrelsen
 • välja revisorer för universitetet
 • fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och rektor
 • besluta om att väcka skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektor eller revisor
 • välja kansler
 • sammanträda minst två gånger om året för att diskutera ärenden som är av betydelse för hela universitetet

Kontakt­uppgifter

Universitetskollegiets sekreterare
Juha Hurme
Tel. 02941 22021
juha.hurme@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Internationell delegation
 • Professor Milena Žic Fuchs, Full Professor at University of Zagreb, Member of the Scientific Council of the ERC, Croatia
 • Professor Verena Blechinger-Talcott, Vice President, Freie Universität Berlin, Germany
 • Professor Jean-Pierre Bourguignon, Institut des Hautes Études Scientifiques, past president of the ERC, France
 • Professor Felix Dapare Dakora, President, the African Academy of Sciences, Tshwane University of Technology, South Africa
 • Professor Katherine Fleming, Provost, New York University, USA
 • Professor Michael Göring, CEO of ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Germany
 • Professor Peter Gruss, President/CEO, Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Japan
 • Dr Peter Riedler, Vice-Rector for Finance, Personnel and Location Development, University of Graz, Austria
 • Professor Eva Åkesson, Professor of Chemical Physics at Lund University, past vice-chancellor of Uppsala University, Sweden

Kontakt­uppgifter:

Markus Kajanto.