Helsingfors universitets principer för förebyggande av korruption

Syftet med Helsingfors universitets principer för förebyggande av korruption är att förhindra och hjälpa till att upptäcka korruption.
Bakgrund och syfte

Syftet med Helsingfors universitets principer för förebyggande av korruption är att förhindra och hjälpa till att upptäcka korruption. Helsingfors universitet accepterar inga former av korruption (givande eller mottagande av muta). I strafflagens (39/1889) bestämmelser om mutbrott (16 kap.) kriminaliseras mottagande och givande av gåvor eller andra förmåner under vissa omständigheter. Gåvans eller förmånens art eller värde har inte definierats. Som muta betraktas erbjudande eller mottagande av gåvor, lån, avgifter, arvoden eller förmåner, om syftet är att åstadkomma oredlig eller olaglig gärning eller missbruk av förtroende i universitetets verksamhet. Som muta betraktas också missbruk av befogenhet eller ställning i syfte att främja privata intressen. Universitetets personal får inte eftersträva personliga fördelar genom att utnyttja sin ställning eller egendom, information eller affärsmöjligheter som tillhör universitetet. Universitetets representanter ska undvika sådana affärstransaktioner och situationer med intressentgrupper som kan orsaka en konflikt mellan universitetet och personliga intressen. Anvisningarna gäller alla anställda vid Helsingfors universitet och bolag som hör till universitetskoncernen och alla situationer – också de där någon inom universitetet erbjuds en förmån som “privatperson”, men de facto på basis av sin ställning vid universitetet eller dess dotterbolag.

Anvisningar

Sedvanliga gåvor och rimlig gästfrihet hör till normalt samarbete och umgänge med intressentgrupper, samarbetspartner och tjänsteleverantörer och är därmed tillåtet.

Godtagbara gåvor eller gästfrihet kan vara förmåner som

 • har skänkts eller mottagits på ett öppet sätt, utan skyldigheter och/eller förväntningar
 • företagets intressentgrupper kan godkänna och som tål en offentlig granskning
 • är lagliga och av ett skäligt ekonomiskt värde
 • ges eller tas emot oregelbundet (exklusive årliga julhälsningar).

Dessutom ska mottagarens eventuella etiska anvisningar för bekämpning av korruption beaktas. Förmåner får inte ges eller tas emot om

 • förmånen överskrider vad som är sedvanligt och rimligt
 • det uppstår en misstanke om motivet, det egna eller givarens
 • det uppstår en misstanke om sättet på vilket arrangemanget inverkar på samarbetsresultat eller beslutsfattande
 • det uppstår en misstanke om att ärendet i offentligheten kan framstå som ofördelaktigt för universitetet
 • förmånen kan påverka eller förefalla påverka någondera partens oberoende eller opartiskhet
 • förmånen ges i form av kontanter eller presentkort (exklusive presentkort för något som specificerats av givaren och som till sitt innehåll och värde berättigar till en tjänsteleverantörs urval som begränsats på förhand och som inte kan omvandlas till pengar).

Särskilt uppmärksam och försiktig ska man vara vid situationer där beredningen av ett samarbetsavtal eller upphandlingskontrakt pågår.

Kultur-, idrotts- och underhållningsevenemang samt informationsresor

Universitetets reseanvisningar tillämpas på resor som erbjuds någon vid universitetet. Evenemangets värd ska delta i evenemanget. En anställd vid universitet kan också ta emot biljetter till och servering på evenemanget. Godtagbarheten av sådana evenemang och resor bedöms utifrån principerna i punkt 2.

Ytterligare anvisningar om gästfrihet som erbjuds myndigheter

Alla vid universitetet ska säkerställa att den fördel som hen erbjuder myndigheter följer den anvisning om mottagande av gästfrihet som staten gett myndigheterna. I anvisningarna bestäms bland annat följande:

 • Myndigheten ska särskilt noga se till att verksamheten är opartisk och också ser opartisk ut ur intressentgruppernas och medborgarnas synvinkel.
 • Myndigheten ska i regel iaktta återhållsamhet vid mottagande av gästfrihet.
 • Det är förbjudet att ta emot gästfrihet till exempel i följande situationer: vid utförande av tillsyns- och inspektionsuppgifter, beredning av upphandlingsbeslut och fattande av beslut om ordnande av tjänster.

Ytterligare anvisningar om välgörenhet, sponsring och stöd till politisk verksamhet

Alla vid universitetet ska se till att det stöd som ges till välgörenhet eller sponsring inte används för att dölja korruption. Universitetet eller dess dotterbolag ger varken direkt eller indirekt stöd till politiska partier, organisationer eller enskilda politiker. Universitetet ska följa motsvarande principer när det tar emot donationer för att stödja sin egen verksamhet, dvs. donationen får inte vara en förtäckt muta.

Bedömning

De av universitetets anställda som företräder universitetet eller som får eller ger förmåner ska omsorgsfullt bedöma grunden för och behovet av dessa förmåner. Anställda vid universitetet som tar emot eller erbjuder en förmån har det primära ansvaret för att förmånen följer de bestämmelser om godtagbarhet som anges i dessa principer.

Vid behov görs bedömningen tillsammans med chefen. I oklara fall ska förmånens korrekthet diskuteras med förvaltningsdirektören.

Vid bedömningen beaktas bland annat omständigheterna, förmånens karaktär och syfte samt förmånsgivarens eller förmånstagarens ställning och kopplingen till samarbetet.

Universitetets verksamhet har drag av både privata och offentliga organisationer. Vad som är sedvanligt och skäligt i affärslivet bedömer universitetet i egenskap av ett bolag som bedriver företagsverksamhet. Eftersom universitetet också utför en offentlig förvaltningsuppgift måste man särskilt noggrant bedöma vilka praxis från affärslivet som är lämpliga.

Dessutom ska man alltid beakta universitetets företagsbild och risken för universitetets anseende samt hur värdet av förmånen eller gåvan ser ut med utomstående ögon. Förtroendet för universitetet kan försvagas om erhållande eller givande av en ekonomisk förmån eller gåva med utomstående ögon sett kan anses inverka på affärsverksamheten: ”Om det ser ut så är det så.”

Förvaltningsdirektören eller den enhet som ansvarar för juridiska ärenden ska omedelbart rapportera eventuella konstaterade överträdelser mot principerna för förebyggande av korruption till rektorn samt till styrelsens revisionsutskott och styrelsen så snart som möjligt.

Ansvar

Helsingfors universitet förbinder sig att i praktiken genomföra principerna för förebyggande av korruption.

Styrelsen har godkänt dessa principer och har helhetsansvaret för att principerna iakttas vid universitetet. Rektorn ansvarar för att principerna genomförs konsekvent och med klart angivna befogenheter. Styrelsen, rektorn och den övriga högsta ledningen ska genom ett synligt och aktivt exempel själva visa att de tillämpar principerna i all sin verksamhet.

Alla vid universitetet och alla anställda inom universitetskoncernen ansvarar för sin del för att principerna följs.

Samarbetespartner, dotterbolag och samriskföretag

Helsingfors universitet och dess dotterbolag tillämpar principerna för förebyggande av korruption i alla sina affärsförbindelser och all sin affärsverksamhet. Vi förutsätter av våra affärspartner att de förbinder sig till ett motsvarande ansvarsfullt tillvägagångssätt. Detta är utgångspunkten både när universitetet inleder och upprätthåller affärsrelationer.

Vi ser till att de dotterbolag och samriskföretag vars verksamhet företaget har en laglig möjlighet att påverka tillämpar principerna för förebyggande av korruption och även i övrigt följer god affärssed.