Ennakkotietoa tulevista opinnoista
Avoimia yliopisto-opintoja on tarjolla ympäri vuoden. Tutustu nyt kesäopintojen 2023 ennakkotietoihin! 
Tutustu kesäopintojen 2023 ennakkotietoihin

(♦) -merkillä varustetut kurssit ovat tieteenalan perusteisiin johdattelevia kursseja, jotka soveltuvat erityisen hyvin lukiolaisille. 

BIOLOGIAN KANDIOHJELMA

 • Ekologian perusteet 5 op

ELINTARVIKETIETEIDEN KANDIOHJELMA

 • Ruoka 1.0 2 op, MOOC ♦

 • Mat 1.0 2 sp, MOOC ♦ 

ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIOHJELMA

 • Mato-oppia eläimen omistajalle 2 op ♦

FARMASIAN KOULUTUSOHJELMA

 • Valinnaiset opinnot: Ravitsemustiede terveyttä edistämässä 2 op

FILOSOFIAN KANDIOHJELMA

 • Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op ♦ 

 • Johdatus logiikkaan 5 op ♦

 • Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op

 • Johdatus etiikkaan 5 op

 • Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op

 • Johdatus tieto-oppiin 5 op

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KANDIOHJELMA

 • Ilmasto.Nyt tutustumiskurssi 2 op ♦

 • Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op

 • Maailmankaikkeus nyt 3 op ♦

 • Johdatus astrobiologiaan 3 op 

HISTORIAN KANDIOHJELMA

 • Historian aineopinnot
  • Uutta! Pahuuden historia keskiajan Euroopassa 5 op

  • Uutta! Uniikki erikoisteeman kurssi (lisätietoa tulossa myöhemmin)

 • Keskiajan tutkimus
  • Uutta! Pahuuden historia keskiajan Euroopassa 5 op

  • Uutta! Uniikki erikoisteeman kurssi (lisätietoa tulossa myöhemmin)

KANSANTERVEYSTIEDE

 • Terveyden eriarvoisuus 5 op

 • Rethinking Health 2 cr, MOOC

KASVATUSTIETEIDEN KANDIOHJELMA

 
Ylei­sen ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen opin­to­suun­ta  
 • Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op: 

  • Johdatus kasvatustieteisiin 5 op ♦

  • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op

  • Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op

  • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

 • Kasvatustieteiden aineopintoja (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
  • Pakolliset sisältöopinnot:Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op
  • Valinnaiset sisältöopinnot: Kehittävä työntutkimus 5 op
  • Tutkimusmenetelmäopinnot:
   • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
   • Kvalitatiiviest tutkimusmenetelmät I 5 op
Luo­kan­opet­ta­jan opin­to­suun­ta
 • Kasvatustieteen perusopintoja
  • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan  5 op ♦
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op ♦
  • Prova-på -kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp, MOOC ♦
 • Kasvatustieteen aineopintoja
  • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
  • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan opin­to­suun­ta
 • Kasvatustieteen perusopintoja
  • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan  5 op ♦
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op 
  • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
  • Pienten lasten pedagogiikka 5 op
  • Specialkurs i pedagogik: Utmattning inom människonära yrken 5 sp
  • Prova på-kurs i småbarnspedagogik: Lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 2 sp, MOOC  ♦
 • Kasvatustieteen aineopintoja:
  • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
  • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Eri­tyis­pe­da­go­gii­kan opin­to­suun­ta
 • Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op ♦
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
  • Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op ♦
  • Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
  • Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, täydennysosa 3 op
  • Tuen tarve 5 op
  • Oppimisen haasteet 5 op
  • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
 • Erityispedagogiikan aineopintoja
  • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
  • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Kaas­va­tus­tie­tei­den kan­dioh­jel­man yh­tei­siä tie­tee­na­lao­pin­to­ja
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kas­va­tus­tie­tei­den kan­dioh­jel­man yh­tei­siä va­lin­nai­sia opin­to­ja
 • Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus 5 op, MOOC
 • Lapsuuden mediamaisema ja lasten mediatoimijuus 5 op
 • Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö 5 op
 • Pienten lasten pedagogiikka 5 op
 • Lapsen kasvu, kehitys ja sen mahdollisuudet ja haasteet 5 op
Va­lin­nai­set tie­tee­na­laa tu­ke­vat opin­to­ko­ko­nai­suu­det
 • Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja
  • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

KEMIAN KANDIOHJELMA

 • Orgaaninen kemia 1 5 op

KIELTEN KANDIOHJELMA 

 • Koulutusohjelman yhteisiä opintoja: Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi 5 op

KOTIMAISTEN KIELTEN JA KIRJALLISUUKSIEN KANDIOHJELMA 

 
Pu­he­vies­tin­tä äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den ai­neen­opet­ta­jak­si opis­ke­le­vil­le
 • Puheviestintä I 5 op
 • Opettajan vuorovaikutusosaaminen II 5 op 
Ko­ti­mai­sen kir­jal­li­suu­den opin­to­suun­ta
 • Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op: 
  • Peruskurssi 10 op
  • 1800-luvun kirjallisuus 5 op
  • 1900-luvun alun kirjallisuus 5 op
  • 1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op
  • Nykykirjallisuus 5 op 
Suo­men kie­len opin­to­suun­ta
 • Suomen kielen perusopintoja:
  • Fonologia ja morfologia 5 op
  • Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op
  • Diskurssi 5 op
Suo­mi vie­raa­na kie­le­nä (S2)
 • Suomi 1A 3 op
 • Suomi 1B 2 op
 • Suomi 2A 3 op
 • Suomi 2B 2 op
 • Suomi 3 5 op 

KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

 
Kulttuurien tutkimus
 • Kulttuurien tutkimuksen valinnaisia opintoja: 
  • Uutta! 1-3 uniikkia erikoisteeman kurssia
Aasian tutkimus
 • Uutta! Ulko- ja maailmanpoliittiset salaliittoteoriat – ennen ja nyt 5 op (KUKA-AA217/213/216)
Taidehistorian opintosuunta
 • Taidehistorian opintokokonaisuuden (15 op tai 30 op) opintoja
  • Arkkitehtuuri kolonialismin ja jälkikolonialismin aikakaudella 5 op
  • Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op
  • Uutta! Ikonoklasmi, fragmentaarisuus ja esineiden muodonmuutokset II, 5 op
  • Uutta! Kolonialismia, hurskautta ja yltäkylläisyyttä – näkökulmia 1600-luvun kulttuuriin ja taiteeseen 5 op
  • Uutta! Pahuuden historia keskiajan Euroopassa 5 op
  • Uutta! Taideteollisuus, design ja muotoilu – historiaa ja tekijöitä 5 op
Us­kon­to­tie­teen opin­to­suun­ta
 • Uskontotieteen perusteet 5 op
 • Uutta! Pahuuden historia keskiajan Euroopassa 5 op
Alue- ja kulttuurintutkimus
 • Uutta! Ulko- ja maailmanpoliittiset salaliittoteoriat – ennen ja nyt 5 op (KUKA-AL218)

MAANTIETEEN KANDIOHJELMA

 • Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op

MAATALOUSTIETEIDEN KANDIOHJELMA

 • Kiertotalous.nyt 3 op ♦
 • Suomalainen kotieläin tänään ja huomenna 2 op, MOOC ♦
 • Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden peruskirjallisuus 5 op
 • Harjoittelu luomualalla 3 op
 • Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden muut opinnot 2 op

MATEMAATTISTEN TIETEIDEN KANDIOHJELMA

 • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
 • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
 • Tilastotiede ja R-ohjelmisto tutuiksi 5 op, MOOC
 • Tilastotiede tutuksi ja R II 5 op
 • Todennäköisyyslaskenta I 5 op, MOOC
 • Huomaa myös nämä: 
  • Matematiikka I 5 op (Metsätieteiden kandiohjelma)
  • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osat 1 ja 2 (5 op ja 5 op) (Sosiaalitieteiden kandiohjelma / menetelmäopinnot)

MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN OPETTAJAN KANDIOHJELMA

 • Lukiomatematiikan kertaus 2 op ♦ 

 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Geotieteet ja kestävä tulevaisuus, Moduuli 1 1 op, MOOC ♦ 

 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Geotieteet ja kestävä tulevaisuus, Moduuli 2 1 op, MOOC ♦ 
 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa, Moduuli 1 1 op, MOOC ♦    

 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa, Moduuli 2 1 op, MOOC ♦

 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Tähdet ja avaruus 2 op, MOOC ♦ 

METSÄTIETEIDEN KANDIOHJELMA

 • Matematiikka I 5 op ♦

MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN KANDIOHJELMA

 • Bioinformatiikka 5 op

OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

 • Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 (2 op), MOOC ♦ 
Oikeusnotaarin opintoja
 • Rikosoikeuden MOOC-kurssi 2 op, MOOC ♦

 • Staffrätt 2 sp, MOOC ♦

 • Muut ennakkotiedot julkaistaan tammikuun 2023 lopussa. 

 

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA

 
Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)

Osa kursseista on opintokokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.

 • Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ♦
 • Sananvapaus ja viestinnälliset oikeudet 5 op
 • Julkisuus, demokratia ja media 5 op
 • Organisaatioiden viestintä 5 op
 • Poliittinen viestintä 5 op
 • Media ja kulttuuri 5 op
 • Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op 
Viestinnän työelämä ja asiantuntijuus -opintoja
 • Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op

Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)

Osa kursseista on opintokokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.

 • Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op
 • Julkisuus, demokratia ja media 5 op
 • Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
 • Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op
 • Poliittinen viestintä 5 op
 • Organisaatioiden viestintä 5 op
 • Hallinnon institutionalistinen tutkimus 5 op

PSYKOLOGIAN KANDIOHJELMA

 
Psykologian perusopinnot 25 op tai psykologian valinnainen opintokokonaisuus 15 op
 • Johdatus neuropsykologiaan 5 op ♦
 • Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op ♦ 
 • Johdatus kehityspsykologiaan 5 op ♦  
 • Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op ♦ 
 • Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op
Psykologian aineopintoja
 • Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op 
 • Kognitiivinen neurotiede 5 op 
Psykologian valinnaisia opintoja
 • Mielenterveyden psykologia 5 op
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiä lisäopintoja
 • Johdatus kehityspsykologiaan 5 op ♦  
 • Mielenterveyden psykologia 5 op

SOSIAALITIETEIDEN KANDIOHJELMA

 
Sosiaalitieteiden perusopintoja
 • Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op ♦
 • Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
 • Sosiaaliset maailmat - johdatus sosiologiaan 5 op ♦
 • Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op
Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op
 • Valitse vähintään kolme seuraavista:
  • Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op
  • Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op
  • Hyvinvointivaltio 5 op
    
 • Valitse seuraavista niin, että opintokokonaisuuden laajuus (35 op) täyttyy:
  • Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op
  • Asenteet, motivaatio ja itsesäätely 5 op
  • Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op
  • Sosiologinen mielikuvitus 5 op
  • Lastensuojelu ja lasten oikeudet 5 op
  • Kriminologia 5 op
Lapsuuden- ja nuorisotutkimus 
 • Lapsuuden tutkimus 5 op
Menetelmäopinnot
 • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1, 5 op, MOOC
 • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2, 5 op, MOOC

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

 
Elo­ku­va- ja te­le­vi­sio­tut­ki­muk­sen opin­to­suun­ta
 • Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopintoja: Audiovisuaalinen kerronta 5 op
Ylei­sen kir­jal­li­suus­tie­teen opin­to­suun­ta
 • Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja
  • Perusopintojen tekstianalyysi 5 op
  • Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op

TALOUSTIETEEN KANDIOHJELMA

 • Tutustumiskurssi: Talouden verkkokurssi: Miten talous toimii? 2 op ♦
 • Taloustieteen perusteet 5 op ♦
 • Ajankohtaisia kysymyksiä makrotaloudessa  5 op
 • Rahoitusmarkkinat 5 op 
 • Kansainvälinen makrotalous 5 op

TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

 
Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja
 • Systemaattisen teologian perusteet 5 op
 • Uskontotieteen perusteet 5 op 
Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoja
 • Kristinusko Suomessa 5 op
 • Kristinusko Suomessa, syventävä osuus 5 op
 • Katsomuksellinen moninaisuus kouluissa 5 op
 • Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op
 • Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, syventävä osuus 5 op
Teologiset kielet
 • Kreikka I 5 op
 • Latina I 5 op
 • Latina II 5 op 

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN KANDIOHJELMA

 
Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen pe­rus­o­pin­to­ja
 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op (Python), MOOC ♦
 • Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op (Python), MOOC
 • Tietokantojen perusteet 5 op, MOOC
 • Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op, MOOC ♦
 • Tietokoneen toiminnan jatkokurssi 3 op, MOOC 
 • Introduction to Programming (Python) 5 cr, MOOC
 • Advanced Course in Programming (Python) 5 cr, MOOC 
Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja
 • Algoritmit ongelmanratkaisussa 10 op, MOOC
 • Uutta! Core 5G and Beyond 2 cr, MOOC
 • Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security, 1 cr
 • Cyber Security Base: Securing Software, 3 cr
 • Cyber Security Base: Course Project I,1 cr 
 • Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op, MOOC ♦
 • Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, MOOC ♦
 • Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, MOOC ♦
 • Elements of AI: Building AI: Intermediate 1cr, MOOC
 • Elements of AI: Building AI: Advanced 1 cr, MOOC
 • Ethics of AI 2 op, MOOC
 • Tekoälyn etiikka: Johdanto 2 op, MOOC
 • Etik för artificiell intelligens: Introduction 2 sp, MOOC
 • Functional Programming I 5 cr, MOOC
 • Functional Programming II 5 op, MOOC
 • Ohjelmistotuotantoprojekti 10 op, lähiopetus
Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen mui­ta opin­to­ja
 • Tietokone työvälineenä 1 op
 • Computing Tools for CS Studies 1 cr

Huom! Tetojenkäsittelytieteen syventävät opinnot löydät kohdasta Kesäopinnot maisteriohjelmittain / Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma.

YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN KANDIOHJELMA

 
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15 op) 
 • Pakollinen kurssi: Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
 • Valinnaiset kurssit (kaksi kurssia seuraavista): 
  • Globaali taloudellinen muutos 5 op
  • Kansainvälinen historia 5 op
  • Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op
  • Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
  • Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (25 tai 35 op) 
 • Pakollinen kurssi: Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
 • Valinnaiset kurssit (neljä kurssia seuraavista):
  • Globaali taloudellinen muutos 5 op
  • Kansainvälinen historia 5 op
  • Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op
  • Historian poliittisuus ja käyttö 5 op
  • Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
  • Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op
  • Historiallisen politiikantutkimuksen lähestymistapoja: Modernin Kiinan historia 5 op
  • Feminist Approaches to Global Development Studies 5 cr
  • Uutta! Ulko- ja maailmanpoliittiset salaliittoteoriat – ennen ja nyt 5 op
 • Tieteenalakurssit (10 op):
  Jos suoritat 35 op:n laajuisen opintokokonaisuuden, valitse yksi kolmesta tieteenalasta:  
  • Poliittinen historia:
   • Historian poliittisuus ja käyttö 5 op
  • Sosiaali- ja kulttuuriantropologia:
   • Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op
   • Vertaileva alueellinen etnografia 5 op
  • Talous- ja sosiaalihistoria:
   • Rakenteet ja kehitys 5 op
Poliittisen historian opintokokonaisuus 15 op, osia:
 • Kansainvälinen historia 5 op
 • Historian poliittisuus ja käyttö 5 op
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintokokonaisuus 15 op
 • Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op
 • Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
 • Vertaileva alueellinen etnografia 5 op
Talous- ja sosiaalihistorian opintokokonaisuus 15 op
 • Globaali taloudellinen muutos 5 op
 • Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op
 • Rakenteet ja kehitys 5 op

YMPÄRISTÖ- JA ELINTARVIKETALOUDEN KANDIOHJELMA

 • Mikrotaloustieteen perusteet 5 op
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset 2 op ♦

YMPÄRISTÖTIETEIDEN KANDIOHJELMA

Ympäristötieteiden perusopintoja
 • Ekologian perusteet 5 op ♦
 • Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op ♦

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

 • Uutta! Ulko- ja maailmanpoliittiset salaliittoteoriat – ennen ja nyt 5 op (ALKU-303 ja ALKU-304)

CHANGING EDUCATION -MAISTERIOHJELMA

 • Neuroscience in Educational Sciences 5 cr
 • Neuroscientific Approach to Artistic and Practical Subjects 5 cr

DATATIETEEN MAISTERIOHJELMA

 • AI in Society: Introduction 1,5 cr, MOOC
 • AI in Society: AI and Discrimination 0,5 cr, MOOC

IHMISEN RAVITSEMUKSEN JA RUOKAKÄYTTÄYTYMISEN MAISTERIOHJELMA

Ra­vit­se­mus­tie­de
 • Ravitsemusfysiologia 5 op
 • Kansanravitsemus 5 op
 • Erityisruokavaliot 5 op
 • Liikunta ja ravitsemus 5 op

MAATALOUS-, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARAEKONOMIAN MAISTERIOHJELMA 

 • Cost-Benefit Analysis 5 cr, MOOC 

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN KOULUTUSOHJELMA

Ennakkotiedot julkaistaan tammikuun 2023 lopussa.

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN MAISTERIOHJELMA

 • Viestinnän teoriat ja tutkimusperinteet 5 op
 • Mediatutkimuksen nykysuuntauksia 5 op

SOSIAALI- JA TERVEYSTUTKIMUKSEN JA -JOHTAMISEN MAISTERIOHJELMA

 
Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 15-25 op, osia:
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5 op
 • Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla 5 op

SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

 • Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuuden (15 op) opintoja
  • Sukupuolentutkimuksen peruskurssi 5 op
  • Feministinen ajattelu ja naisliike 5 op
 • Temaattiset opinnot 
  • Feminist Approaches to Global Development Studies 5 cr 

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN MAISTERIOHJELMA

 
Tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintoja
 • Cyber Security Base: Advanced Topics 3 cr, MOOC
 • Cyber Security Base: Course Project II 1 op, MOOC
 • Data Analysis with Python 5 op, MOOC
 • Full Stack -websovelluskehitys MOOC 5 op / Full Stack Web Development 2023, 5 cr
 • Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 1, 1 op MOOC/ Full Stack Web Development, extension 1 1 cr
 • Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 2,1 op MOOC/ Full Stack Web Development  extension 2, 1 cr
 • Full Stack -websovelluskehitys: GraphQL, 1 op MOOC / Full Stack Web Development: GraphQL  1 cr 
 • Full Stack Web Development: TypeScript, 1 cr, MOOC
 • Full Stack Web Development: React Native, 2 cr, MOOC
 • Full Stack Web Development: Continuous Integration, 1 cr, MOOC
 • Full Stack Web Development: Containers, 1 cr, MOOC
 • Uutta! Full Stack -websovelluskehitys: relaatiotietokannat 1 op MOOC/ Full Stack Web Development: Relational Databases 2023 1 cr
 • Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 5  op MOOC / Full Stack Web Development Project 2023, 5 cr
 • Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö  7 op MOOC/ Full Stack Web Development Project 2023, 7 cr
 • Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 10 op MOOC / Full Stack Web Development Project 2023, 10 cr

YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN MAISTERIOHJELMA

 • Uutta! Ulko- ja maailmanpoliittiset salaliittoteoriat – ennen ja nyt 5 op
 • Feminist Approaches to Global Development Studies 5 cr 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 
Elä­män­kat­so­mus­tie­don pe­rus­o­pin­to­ja
 • Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
 • Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
 • Johdatus etiikkaan 5 op
 • Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
 • Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op 
 • Uskontotieteen perusteet 5 op  
Elä­män­kat­so­mus­tie­don ai­neo­pin­to­ja
 • Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op 
 • Vertaileva alueellinen etnografia I 5 op

JOHTAMINEN

 • Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op 
 • Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op

(♦) -merkillä varustetut kurssit ovat tieteenalan perusteisiin johdattelevia kursseja, jotka soveltuvat erityisen hyvin lukiolaisille. 

TUTKINTOON SISÄLTYVÄT KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

 • Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op ♦
 • Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op
 • Akateeminen vuorovaikutusosaaminen 1 op (aiemmin: Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op)

TUTKINTOON SISÄLTYVÄT KIELIOPINNOT 

 • Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr ♦
 • Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (ruotsi) 3 op
 • Muntlig och skriftlig färdighet i det andra inhemska språket (finska) 3 sp

MUUT KIELIOPINNOT

 • Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2 op
 • Puhu ja kirjoita espanjaa 2 (CEFR A2) 2 op
 • Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta 2 sp ♦ 

KATSO MYÖS

 • Suomi vieraana kielenä: ks. Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • Teologiset kielet: ks. Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Tutustumiskurssit ovat yhden tai kahden opintopisteen laajuisia kursseja, joiden avulla on mahdollista tutustua tiettyyn tieteenalaan ja sen opiskeluun. Tutustumiskurssit sopivat erityisen hyvin esimerkiksi lukiolaisille, jotka pohtivat tulevaisuuden suuntaansa. Niille ovat kuitenkin tervetulleita myös kaikki muut aiheista kiinnostuneet! Tutustumiskurssit ovat kaikille maksuttomia.

Monet tutustumiskursseista toteutetaan MOOC-kursseina eli kaikille avoimina, usein itsenäisesti ja omaan tahtiin suoritettavina verkkokursseja. Lyhenne MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course.

 • Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op, MOOC * ♦
 • Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, MOOC ♦
 • Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, MOOC ♦
 • Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 (2 op), MOOC ♦ 
 • Ruoka 1.0 2 op, MOOC ♦
 • Mat 1.0 2 sp, MOOC ♦
 • Suomalainen kotieläin tänään ja huomenna 2 op, MOOC ♦
 • Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op, MOOC ♦
 • Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op ♦
 • Prova-på -kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp ♦
 • Prova på-kurs i småbarnspedagogik: Lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 2 sp
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset 2 op ♦ 

Muut lukiolaisille erityisen hyvin soveltuvat kurssit löydät ennakkotietolistauksesta ♦ -merkillä varustettuina. 

Avoimet verkkokurssit eli MOOCit ovat kaikille avoimia ja osallistujamäärältään rajoittamattomia verkkokursseja. Lyhenne MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course. (♦) -merkillä varustetut kurssit ovat tieteenalan perusteisiin johdattelevia kursseja, jotka soveltuvat erityisen hyvin lukiolaisille.

 

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN MOOCIT

 • Uutta! Core 5G and Beyond 2 cr, MOOC
 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op (Python), MOOC ♦
 • Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op (Python), MOOC
 • Tietokantojen perusteet 5 op, MOOC
 • Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op, MOOC ♦
 • Tietokoneen toiminnan jatkokurssi 3 op, MOOC 
 • Introduction to Programming (Python) 5 cr, MOOC
 • Advanced Course in Programming (Python) 5 cr, MOOC 
 • Algoritmit ongelmanratkaisussa 10 op, MOOC
 • Data Analysis with Python 5 cr, MOOC 
 • Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op, MOOC ♦
 • Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, MOOC ♦
 • Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, MOOC ♦
 • Elements of AI: Building AI: Intermediate 1cr, MOOC
 • Elements of AI: Building AI: Advanced 1 cr, MOOC
 • Ethics of AI 2 op, MOOC
 • Tekoälyn etiikka: Johdanto 2 op, MOOC
 • Etik för artificiell intelligens: Introduction 2 sp, MOOC
 • Functional Programming I 5 cr, MOOC
 • Functional Programming II 5 op, MOOC
 • Full Stack -websovelluskehitys 5 op, MOOC (suomeksi ja englanniksi)
 • Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 1, 1 op, MOOC (suomeksi ja englanniksi)
 • Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 2, 1 op, MOOC (suomeksi ja englanniksi)
 • Full Stack -websovelluskehitys: GraphQL, 1 op, MOOC (suomeksi ja englanniksi)
 • Full Stack Web Development: TypeScript, 1 op, MOOC
 • Full Stack Web Development: React Native, 2 cr, MOOC
 • Full Stack Web Development: Continuous Integration, 1 cr, MOOC
 • Full Stack Web Development: Containers, 1 cr, MOOC
 • Full Stack -websovelluskehitys: relaatiotietokannat, 1 op, MOOC (suomeksi ja englanniksi)

MUIDEN KOULUTUSOHJELMIEN MOOCIT

 • Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 (2 op), MOOC ♦ 
 • Kulttuuri- katsomus- ja kielitietoinen opetus 5 op, MOOC
 • Ruoka 1.0 2 op, MOOC ♦
 • Mikrotaloustieteen perusteet 5 op, MOOC ♦
 • Rikosoikeuden MOOC-kurssi 2 op ♦
 • Suomalainen kotieläin tänään ja huomenna 2 op, MOOC ♦
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset 2 op,  MOOC ♦
   
 • Mat 1.0 2 sp, MOOC ♦
 • Prova på -kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp, MOOC ♦
 • Prova på -kurs i småbarnspedagogik: Lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 2 sp, MOOC ♦
 • Straffrätt 2 sp, MOOC ♦
   
 • Cost-Benefit Analysis 5 cr, MOOC
 • Rethinking Health 2 cr, MOOC
 • Eriarvoisuus 15-35 op
 • Kestävä talous 15-35 op
 • Erityispedagogiikkaa opettajan työn tueksi 15 op

(♦) -merkillä varustetut kurssit ovat tieteenalan perusteisiin johdattelevia kursseja, jotka soveltuvat erityisen hyvin lukiolaisille.

 • Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op ♦
 • Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op ♦
 • Studentens digitalkompetens: orientering 2 sp ♦
 • Studentens digitalkompetens: fördjupade studier 1 sp ♦
 • Student's digital skills: orientation 2 cr ♦
 • Student's digital skills: advanced skills 1 cr ♦

ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO

 • Tanska ja Tanskan kieli 5 op