Ennakkotietoa tulevista opinnoista
Suunnitteletko opintojasi jo askelta pidemmälle? Tutustu nyt Avoimen yliopiston opintotarjontaan lukuvuonna 2022-2023!
 • Lukuvuoden 2022-2023 opintotarjonta on julkaistu 11.7.2022. Löydät opintotarjonnan ja tarkemmat tiedot sivun Avoimet yliopisto-opinnot koulutusohjelmittain kautta.
 • Opintotarjonta täydentyy lukuvuoden mittaan, erityisesti kevään 2023 opintojen osalta. 
 • Opintotarjonnassa on yli 1000 kurssia kymmenistä eri koulutusohjelmista.
 • Suuri osa opinnoista järjestetään joustavasti verkossa. Tarjolla on myös lähiopetusta. 
 • Huomaathan, että myös kesäopintoja alkaa aina elokuun loppuun saakka! Kesän 2022 opintotarjonnan löydät sivulta Avoimen yliopiston kesäopinnot.
 • Tätä ennakkotietolistausta (lukuvuosi 2022-2023) ei enää päivitetä.
Tutustu lukuvuoden 2022-2023 ennakkotietoihin

BIOLOGIAN KANDIOHJELMA

 • Ekologian perusteet 5 op 
 • Eliökunnan evoluutio 5 op

ELINTARVIKETIETEIDEN KANDIOHJELMA

 • Ruoka 1.0 MOOC 2 op
 • Elintarviketeknologian perusteet 2 op

ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIOHJELMA

 • Mato-oppia eläimen omistajalle 2 op ♦

FARMASIAN KANDIOHJELMA

 • Ravitsemustiede terveyttä edistämässä 2 op
 • Biotieteiden perusteet Farmasiassa 5 op
 • Uutta! Toksikologia 3 op
 • Uutta! Farmasian laskuharjoitukset 3 op
 • Uutta! Luonnonaineet terveydenhuollossa 2 op

FILOSOFIAN KANDIOHJELMA  

 

Fi­lo­so­fian perusopinnot 30 op 
 • Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op 
 • Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
 • Johdatus etiikkaan 5 op
 • Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
 • Johdatus logiikkaan 5 op 
 • Johdatus tieto-oppiin 5 op 

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KANDIOHJELMA  

 

Fysiikan perusopinnot 25 op
 • Vuorovaikutukset ja kappaleet 5 op 
 • Vuorovaikutukset ja aine 5 op 
 • Sähkömagnetismi 5 op 
 • Säteilykentät ja fotonit 5 op 
 • Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I 2 op
 • Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II 3 op
Kandiohjelman muita opintoja 
 • Matemaattiset apuneuvot I 5 op
 • Matemaattiset apuneuvot II 5 op
 • Matemaattiset apuneuvot III 5 op
 • Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op 
 • Havaintojen tilastollinen käsittely 5 op 
 • Kvanttifysiikan perusteet 5 op
 • Suhteellisuusteorian perusteet 5 op
 • Ilmasto.nyt tutustumiskurssi 2 op

 

GEOTIETEIDEN KANDIOHJELMA

 

Geotieteiden perusopinnot 25 op
 • Geologiset prosessit 5 op            
 • Maan ja elämän evoluutio 5 op                   
 • Geologiset materiaalit 5 op                   
 • Luonnonvarat ja ympäristö 5 op                
 • Suomen geologinen kehitys 5 op

HISTORIAN KANDIOHJELMA

 

His­to­rian pe­rus­o­pin­not 30 op
 • Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦
 • Antiikki ja keskiaika 5 op ♦
 • Uuden ajan alku I 5 op ♦
 • Uuden ajan alku II 5 op ♦
 • Uusin aika I 5 op ♦
 • Uusin aika II 5 op ♦
   
His­to­rian aineopintoja
 • Uutta! Näkökulmia muistitietoon, kokemushistoriaan ja kulttuuriseen muistiin 5 op ♦
 • Uutta! Raunioina – kirkkoja, kätköjä sekä tuhoa +retki 5 op ♦
 • Uutta! Pahuuden historia keskiajan Euroopassa 5 op ♦
 • Uutta! Uusi sotahistoria ja ”ihmisen ääni” - talvi- ja jatkosota 1939-1944 5 op ♦
 • Uutta! Pohjois-Amerikan etniset suhteet: Historialliset jatkumot ja nykypäivän haasteet 5 op
 • Uutta! Seoul Korean historiassa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa 5 op
 • Uutta! Natsi-Saksa konteksteissa: eurooppalaiset totalitarismit 1920-40-luvulla 5 op
 • Uutta! Suomalaisen arjen historia talonpoikaisyhteiskunnasta digiaikaan 5 op ♦
 • Vanhat käsialat 5 op
 • Uutta! Sairauksien ja epidemioiden historiaa 5 op
 • Uutta! Arkistolöytöjä ja Helsingin historiaa - miten tulkinnat muuttuvat 5 op
 • Uutta! Ison-Britannian muotoutuminen 1500–1800  5 op
 • Uutta! Kirjailijan elämää myöhäisantiikista renessanssiin: identiteetit ja julkaisu 5 op
 • Uutta! Belle epoque – tieteellisen maailmankuvan sosiaalihistoria 1800-luvun lopulla 5 op
 • II maailmansodan sosiaalihistoria 5 op
 • Kriisiytyvä maailma? 5 op
 • Lähi-idän moderni historia 5 op

 

Kes­kia­jan tutkimuksen opintoja
 • Uutta! Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan: Tuhon voimat 5 op ♦
 • Antiikki ja keskiaika 5 op  ♦ 
 • Keskiajan teologia: KESK-511 Munkkeja, maallikoita ja pyhiä naisia (TUK-2406) 5 op
 • Keskiajan taloushistoria 5 op
 • Uutta! Pahuuden historia keskiajan Euroopassa 5 op
 • Uutta! Kirjailijan elämää myöhäisantiikista renessanssiin: identiteetit ja julkaisu 5 op

 

Lähi-idän tutkimuksen opintokokonaisuus
 • Lähi-idän moderni historia 5 op

KANSANTERVEYSTIEDE

 

Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op
 • Terveyden edistäminen 5 op
 • Terveyden eriarvoisuus 5 op
 • Globaali terveys 5 op
 • Kansanravitsemus 5 op
 • Epidemiologia 5 op
   
Muita kansanterveystieteen opintoja
 • Rethinking health 2 cr MOOC

KASVATUSTIETEIDEN KANDIOHJELMA 

 

Ylei­sen ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen opin­to­suun­ta  

Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:

 • Johdatus kasvatustieteisiin 5 op ♦
 • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op 
 • Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op 
 • Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op 
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
   

Kasvatustieteiden aineopintoja (yleinen ja aikuiskasvatustiede): 

 • Pakolliset sisältöopinnot: 
  • Kasvatussosiologia 5 op
  • Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op
 • Valinnaiset sisältöopinnot: 
  • Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op
  • Kehittävä työntutkimus 5 op

    

Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan toinen): 

 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
 • Seminaarityö 5 op

 

Luo­kan­opet­ta­jan opin­to­suun­ta

Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op:

 • Pedagoginen vuorovaikutus 5 op 
 • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op 
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op 
 • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I yhteisosuus 2 op 
 • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, opintosuuntakohtainen osuus Luokanopettaja 3 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op  

 

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta

Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatuksen opettaja) 25 op:

 • Pienten lasten pedagogiikka 5 op 
 • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op 
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op 
 • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I yhteisosuus 2 op 
 • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, opintosuuntakohtainen osuus Varhaispedagogiikka 3 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 

 

Eri­tyis­pe­da­go­gii­kan opin­to­suun­ta

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op: 

 • Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op ♦
 • Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op 
 • Tuen tarve 5 op 
 • Oppimisen haasteet 5 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
   

Erityispedagogiikan muita opintoja : 

 • Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op ♦
 • Syrjäytyminen ja mielenterveys, täydennysosa 3 op ♦
   

Erityispedagogiikan aineopintoja: 

 • Aivot ja oppiminen 5 op 
 • Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op 
 • Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op
 • Käyttäytymisen haasteet 5 op 
 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
 • Seminaarityö 5 op  
   
Kas­va­tus­tie­tei­den kan­dioh­jel­man yh­tei­siä tie­tee­na­lao­pin­to­ja
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
   
Kas­va­tus­tie­tei­den kan­dioh­jel­man yh­tei­siä va­lin­nai­sia opin­to­ja
 • Aivot ja oppiminen 5 op 
 • Kasvatussosiologia 5 op 
 • Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
 • Pienten lasten pedagogiikka 5 op
 • Monialainen teknologiakasvatus 5 op
 • Tiimiopettajuus teknologiakasvatuksessa 5 op
 • Teknologiakasvatus ilmiölähtöisessä opetuksessa 5 op
 • Johdatus lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimukseen 5 op
 • Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 5 op
 • Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena 5 op
 • Kasvatustieteen erikoiskurssi I: Moninaisuus oppivan yhteisön voimavarana 5 op
 • Kasvatustieteen erikoiskurssi: Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen koulu: yhteisöllisyys, opetus ja arviointi 5 op

 

Lumatikka -opintokokonaisuus 15 op
 • Algoritmisen ajattelun kehittäminen 2 op
 • Ammatillisen koulutuksen matematiikkaa opiskelijalähtöisesti ja konkreettisesti 6 op
 • Lukiomatematiikkaa mielekkäästi ja opiskelijakeskeisesti 6 op
 • Luokkien 1–6 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti 6 op
 • Luokkien 7–9 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti 6 op
 • Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 3 op
 • Matematiikka ja taide 2 op
 • Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen 2 op
 • Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa 1 op, mooc
 • Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa harjoitustyö 1 op
 • Projektit opetuksen polkimena 1 op, mooc
 • Projektit opetuksen polkimena harjoitustyö 1 op
 • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikkaa oppijalähtöisesti 6 op
 • Ymmärrystä ongelmanratkaisuun 2 op
   
Yliopistopedagogiikka
 • Oppiminen yliopistossa 5 op
 • Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi 5 op

KEMIAN KANDIOHJELMA

 

Kemian perusopinnot 25 op 
 • Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset 5 op
 • Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino 5 op
 • Orgaaninen kemia 1 5 op
 • Epäorgaaninen kemia 5 op
 • Kemian perustyöt 5 op 
   
Kemian muita opintoja 
 • Kemian perusteet 5 op 
 • Uutta! Molekyylimallinnus 1 op MOOC
 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa: Moduuli 1 1 op MOOC ♦
 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa: Moduuli 2 1 op MOOC ♦

KIELTEN KANDIOHJELMA

 

Antiikin kreikka
 • Antiikin kirjallisuushistoria 5 op
   
Latina
 • Latinan alkeiskurssi 5 op
   
Portugali

Portugalin perusopinnot 30 op:

 • Portugali 1 A, 10 op
 • Portugali 1 B 10 op
 • Portugalin historia ja kulttuuri 5 op
 • Fonetiikka, fonologia ja ääntäminen 5 op
   
Valinnaiset opinnot
 • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 5 op MOOC 

 

Ks. myös: Kieliopinnot sekä Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

KOTIMAISTEN KIELTEN JA KIRJALLISUUKSIEN KANDIOHJELMA

 

Ko­ti­mai­sen kir­jal­li­suu­den opin­to­suun­ta

Kotimaisen kirjallisuuden aineopintoja:

 • Johdatus lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimukseen 5 op
 • Uutta! Esseen historiaa ja teoriaa 5 op
 • Uutta! Tunteet ja ajatukset kirjallisuudessa/ Kuviteltu pohjoinen ja tunteet 5 op
 • Uutta! Symbolismi ja dekadenssi/ Dekadenssi Suomen ja Viron kirjallisuudessa 5 op
   
Romanikieli ja -kulttuuri:

Romanikielen ja -kulttuurin perusopinnot:

 • Romanikieli I 5 op
 • Romanien historiaa 5 op
 • Johdatus romanikulttuureihin 5 op
 • Uutta! Euroopan romaniryhmät 5 op
 • Uutta! Romanitutkimuksen peruskurssi 5 op
 • Uutta! Romanikieli eurooppalaisena vähemmistökielenä 5 op

Romanikielen ja -kulttuurin aineopinnot:

 • Uutta! Johdatus romanikielen rakenteeseen ja kehitykseen 5 op
 • Romanikieli II 5 op
 • Romanimusiikki 5 op
 • Uutta! Romanien kirjallisuus, teatteri ja elokuva 5 op
 • Uutta! Romanit ja uskonnot 5 op
 • Uutta! Romanit Euroopan unionissa 5 op
   
Suo­men kie­len opin­to­suun­ta

Suomen kielen perusopinnot 30 op:

 • Fonologia ja morfologia 5 op
 • Syntaksi 5 op 
 • Semantiikka 5 op
 • Suomi kieliyhteisönä 5 op
 • Diskurssi 5 op
 • Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op 
   
Suo­mi vie­raa­na kie­le­nä (S2)
 • Suomi  1A 3 op
 • Suomi 1B 2 op
 • Suomi 2A 3 op
 • Suomi 2B 2 op
 • Suomi 3 5 op
 • Suomi 4 5 op
 • Suomi 5 5 op
 • Suomi 6 5 op

 

Suo­men kie­li ja kult­tuu­ri (en­si­kie­le­si muu kuin suo­mi)
 • Uutta! Kirjallisuus, kulttuuri ja historia I: Suomalaisuuden juuret 5 op
 • Uutta! Kirjallisuus, kulttuuri ja historia II: Esihistoriasta itsenäisyyden aikaan 5 op
 • Uutta! Kirjallisuus, kulttuuri ja historia III: Itsenäisen Suomen tarina 5 op

 

Yhteiset opinnot
 • Uutta! Johdatusta kielentutkimukseen 5 op

 

Ks. myös Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman opetus

KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

 

Kult­tuu­rien tutkimus

Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuuden 15 op opintoja:

 • Valitse kaikki:
  • Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦
 • Valitse kaksi:
  • Uskonto, maailmankuva ja perinne 5 op
  • Uutta!  Tila, paikka ja ympäristö 5 op
  • Uutta!  Näkökulmia alueiden tutkimukseen 5 op

Kulttuurien tutkimuksen valinnaisia opintoja:

 • Fysiikkaa runoilijoille 5 op
   
Aasian tutkimus

Aasian tutkimuksen opintokokonaisuuden 15 op tai 30 op opintoja:

 • Uutta! Sukelluksia Japanin taiteisiin: kulttuurihistoriallinen katsaus (KUKA-AA212, KUKA-AA214)
 • Uutta! Contemporary Korea: Politics and Society 5 cr
 • Uutta! Introduction to Korean Literature and Performing Arts 5 cr
 • Seoul Korean historiassa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa (KUKA-AA212 ja KUKA-AA213)

Katso myös yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävät Aasian tutkimuksen opinnot.

 

Alue- ja kulttuurintutkimus
 • Uutta! Pohjois-Amerikan etniset suhteet: Historialliset jatkumot ja nykypäivän haasteet (KUKA-AL216)
 • Uutta! Hollywood in American Politics 5 cr (KUKA-AL217)
 • Uutta! Sairauksien ja epidemioiden historiaa (KUKA-AL215) 5 op

 

Arkeologia

Arkeologian opintokokonaisuuden 15 op opintoja:

 • Arkeologian perusteet 5 op 
 • Suomen ja lähialueiden arkeologia 2 op ♦
 • Suomen ja lähialueiden arkeologia 5 op♦
 • Arkeologian analyysimenetelmät 5 op
   

Arkeologian muita opintoja:

 • Arkeologiset aineistot (KUKA-AR215)
 • Arkeologian teoria (KUKA-AR216)

 

Folkloristiikka
 • Uutta! Näkökulmia muistitietoon, kokemushistoriaan ja kulttuuriseen muistiin (KUKA-FO216) 5 op ♦

 

Kansantiede

Kansatieteen opintokokonaisuus 15 op:

 • Näkökulmia kansatieteelliseen tutkimukseen 5 op
 • Kansatieteen teoriat 5 op
 • Arjen etnografia 5 op
   

Kansatieteen muita opintoja:

 • Uutta! Näkökulmia muistitietoon, kokemushistoriaan ja kulttuuriseen muistiin 5 op (KUKA-KA217)
 • Uutta! Muuttuvat yhteisöt (KUKA-KA217): Suomalaisen arjen historia talonpoikaisyhteiskunnasta digiaikaan 5 op ♦

 

Kulttuurien tutkimuksen valinnaisia opintoja
 • Tuhon voimat 5 op (KUKA-502)
 • Uutta! Pohjois-Amerikan etniset suhteet: Historialliset jatkumot ja nykypäivän haasteet 5 op (KUKA-503)
 • Musiikki ja rasismi 5 op
 • Klassinen musiikki ja sukupuoli 5 op

 

Lähi-idän ja islamin tutkimus
 • Islamin peruskurssi 5 op
 • Islamin monimuotoisuus 5 op

 

Pohjois-Amerikan tutkimus
 • Uutta! Pohjois-Amerikan etniset suhteet: Historialliset jatkumot ja nykypäivän haasteet (KUKA-AM503)

 • Uutta! Hollywood in American Politics 5 cr (KUKA-AM503, KUKA-AM507)
   

Tai­de­his­to­rian opin­to­suun­ta

Taidehistorian opintokokonaisuus 15-30 op:

 • Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op 
 • Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op 
 • Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op 
 • Taidehistorian lähestymistapoja 5 op
 • Taidehistorian tutkimushistoria 5 op
 • Taidehistorian globaalit näkökulmat 5 op
   

Taidehistorian muita opintoja:

 • Johdatus taidehistorian tutkimukseen 2 op ♦
   
Us­kon­to­tie­teen opin­to­suun­ta

Uskontotieteen opintoja 15-30 op:

 • Uskontotieteen perusteet 5 op
 • Maailman uskontoperinteet 5 op
 • Uskontotieteen lähestymistapoja 5 op
 • Islamin monimuotoisuus 5 op
 • Antiikki ja keskiaika 5 op (KUKA-US208 ja KUKA-US217)

MAANTIETEEN KANDIOHJELMA

 

Maantieteen perusopinnot 25 op:

 • Maantiede tieteenalana 5 op 
 • Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op 
 • Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op 
 • Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op 
 • Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op

MAATALOUSTIETEIDEN KANDIOHJELMA

 

 • Kiertotalous nyt 3 op
 • Suomalainen kotieläin tänään ja huomenna 2 op ♦

MATEMAATTISTEN TIETEIDEN KANDIOHJELMA

 

Matematiikka

Matematiikan perusopinnot 25 op:

 • Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op 
 • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
 • Raja-arvot 5 op 
 • Differentiaalilaskenta 5 op 
 • Integraalilaskenta 5 op 

Matematiikan muita opintoja:

 • Latex kurssi 1 op
 • Johdatus logiikkaan 5 op
 • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op 
 • Matriisilaskennan sovelluksia 5 op
 • Koneoppimisen matematiikan perusteet 5 op
   
Tilastotiede

Tilastotieteen perusopinnot 25 op:

 • Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op
 • Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op
 • Todennäköisyyslaskenta I 5 op 
 • Tilastollinen päättely I 5 op 
 • Data-analyysin projekti 5 op  

Ks. myös: Menetelmäopinnot / Yhteiskuntatilastotiede

MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN OPETTAJAN KANDIOHJELMA

 

 • Matematiikkaa kaikkialla 5 op 
 • Lukiomatematiikan kertaus 2 op
 • Tiedekasvatus 2-5 op
 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Tähdet ja avaruus 2 op MOOC ♦

METSÄTIETEIDEN KANDIOHJELMA

 

 • Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen 5 op
 • Matematiikka I 5 op

Ks. myös: Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

Ennakkotiedot kevät 2023: Julkaistaan syyskuun alussa, valmis kevään opintotarjonta julkaistaan syyskuun aikana.

Ennakkotiedot syksy 2022: 

 

Oikeustieteen opinnot aloittaville ja kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille:
 • Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 2 op, MOOC ♦

 

Oikeusnotaarin koulutusohjelma
 • Esineoikeus 6 op
 • Immateriaalioikeus 3 op
 • Oikeushistoria 5 op
 • Oikeusteoria 5 op
 • Rikosoikeuden essee 3 op
 • Rikosoikeuden MOOC-kurssi 2 op ♦
 • Straffrätts MOOC-kurs 2 sp ♦
 • Valtiosääntöoikeus 5 op

 

Oikeusnotaarin koulutusohjelma, opetus Vaasassa (ruotsiksi)
 • Immateriaalioikeus 3 op
 • Työoikeus 5 op

 

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA

 

Viestinnän opintosuunta 

Osa kursseista opintokokonaisuuksien (15, 25 tai 35 op) pakollisia ja osa valinnaisia osia.

 • Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ♦
 • Sananvapaus ja viestinnälliset oikeudet 5 op 
 • Julkisuus, demokratia ja media 5 op 
 • Poliittinen viestintä 5 op
 • Media ja kulttuuri 5 op 
 • Organisaatioiden viestintä 5 op
 • Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus 5 op 
 • Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op 
   
Po­li­tii­kka ja organisaatiot -opintosuunta

Osa opintojaksoista on opintokokonaisuuksien (15op, 25 op tai 35 op) pakollisia ja osa valinnaisia osia.

 • Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op ♦
 • Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
 • Julkisuus, demokratia ja media 5 op 
 • Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
 • Vertaileva politiikan tutkimus 5 op
 • Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
 • Poliittinen viestintä 5 op
 • Organisaatioiden viestintä 5 op
   
Po­li­tii­kan ja vies­tin­nän kan­dioh­jel­man työ­elä­mä ja asian­tun­ti­juus -opin­to­ja
 • Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op 
 • Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op 

PSYKOLOGIAN KANDIOHJELMA 

 

Psy­ko­lo­gian pe­rus­o­pin­not 25 op / Psy­ko­lo­gian va­lin­nai­nen opin­to­ko­ko­nai­suus 15 op
 • Johdatus neuropsykologiaan 5 op ♦
 • Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op ♦
 • Johdatus kehityspsykologiaan 5 op ♦
 • Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op ♦
 • Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op 
   
Psykologian suppeat aineopinnot 35 op
 • Kliininen psykologia 10 op 
 • Havaintopsykologian perusteet 5 op
 • Kehityspsykopatologian perusteet 5 op  
 • Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op 
 • Tarkkaavaisuus, muisti ja implisiittinen oppiminen 5 op 
 • Kognitiivinen neurotiede 5 op 
   
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op 
 • Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
 • Kliininen psykologia 10 op
 • Kehityspsykopatologian perusteet 5 op 
 • Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmät 5 op 
 • Mielenterveyden psykologia 5 op

 

SOSIAALITIETEIDEN KANDIOHJELMA

 

So­si­aa­li­tie­tei­den pe­rus­o­pin­not 25 op
 • Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op
 • Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op ♦
 • Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
 • Sosiaaliset maailmat -johdatus sosiologiaan 5 op ♦
 • Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op 
So­si­aa­li­tie­tei­den ai­neo­pin­to­ja 35 op
 • Valitse vähintään kolme seuraavista:
  • Holistinen hyvinvointi ja ihmiskäsitys 5 op 
  • Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op 
  • Hyvinvointivaltio 5 op 
 • Valitse seuraavista niin, että opintokokonaisuuden laajuus (35 op) täyttyy:
  • Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op 
  • Asenteet, motivaatio ja itsesäätely 5 op
  • Arkitiedon sosiaalinen muodostuminen 5 op
  • Sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia lähestymistapoja 5 op
  • Julkisoikeus 5 op 
  • Sosiaalioikeus 5 op 
  • Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op 
  • Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op
  • Sosiologian tutkimusalueet 5 op 
  • Sosiologinen teoria 5 op 
  • Sosiologinen mielikuvitus 5 op 
  • Erot ja eriarvoisuus 5 op
  • Väestötieteen johdanto 5 op 
  • Näkökulmia kulutustutkimukseen 5 op
    
Lap­suu­den- ja nuo­ri­so­tut­ki­mus 15 op
 • Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op 
 • Nuoruus ja syrjäytyminen 5 op 
 • Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op
   
Kriminologian opintokokonaisuuden opintoja:
 • Miten rikollisuutta tutkitaan 5 op
 • Kontrollioikeus 5 op
   
Me­ne­tel­mä­opin­not
 • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op MOOC
 • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op MOOC

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA 

 

Elo­ku­va- ja te­le­vi­sio­tut­ki­muk­sen opin­to­suun­ta

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot 30 op:

 • Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
 • Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet 5 op
 • Elokuvan historia I 5 op
 • Elokuvan historia II 5 op
 • Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op 
 • Audiovisuaalinen kerronta 5 op 

Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopintoja:

 • Audiovisuaalinen mediasivistys 5 op
 • Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op
 • Uutta! Hollywood in American Politics 5 cr
 • Uutta! Dokumenttielokuva 5 op
Es­te­tii­kan opin­to­suun­ta

Estetiikan perusopinnot 30 op:

 • Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
 • Estetiikan perusteet 5 op 
 • Estetiikan historia 5 op 
 • Estetiikka 1900-luvulla 5 op 
 • Ympäristöestetiikan perusteet 5 op
 • Käytännöllinen estetiikka 5 op 

Estetiikan aineopintoja:

 • Uutta! Aristoteleen filosofia ja estetiikka 5 op
 • Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op 
   
Musiik­ki­tie­teen opin­to­suun­ta

Musiikkitieteen perusopinnot 30 op:

 • Johdatus taiteidentutkimukseen 5 op
 • Johdatus musiikintutkimukseen 5 op
 • Taidemusiikin historia 5 op
 • Populaarimusiikki 5 op
 • Maailman musiikkikulttuurit 5 op
 • Johdatus musiikkiteknologiaan 5 op

Musiikkitieteen aineopintoja:

 • Musiikki Suomessa 5 op
 • Uutta! Musiikki ja rasismi 5 op
 • Uutta! Sukelluksia Japanin taiteisiin: kulttuurihistoriallinen katsaus 5 op
   
Teat­te­ri­tie­teen opin­to­suun­ta

Teatteritieteen perusopintoja:

 • Johdatus taiteidentutkimukseen 5 op
 • Teatteritieteen perusteet 5 op
 • Moderni teatteri ja draama 5 op
 • Suomen teatterihistoria 5 op
 • Esitysanalyysi 5 op

Teatteritieteen aineopintoja:

 • Uutta! Ruumiin politiikkaa näyttämöllä 5 op
 • Uutta! Eurooppalainen nykydraama 5 op
Ylei­sen kir­jal­li­suus­tie­teen opin­to­suun­ta

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 30 op:

 • Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
 • Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op
 • Perusopintojen tekstianalyysi 5 op
 • Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op
 • Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 5 op
 • Kirjallisuuhistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op

Yleisen kirjallisuustieteen aineopintoja:

 • Johdatus lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimukseen 5 op
 • Uutta! Esseen historiaa ja teoriaa 5 op
   
Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman yhteisiä aineopintoja
 • Taiteiden tutkimuksen historia 5 op 

TALOUSTIETEEN KANDIOHJELMA

 

Taloustieteen opintokokonaisuus 15, 25 tai 35 op
 • Pakollinen kurssi:
  • Taloustieteen perusteet 5 op ♦
 • Valitse lisäksi kaksi/neljä/kuusi kurssia seuraavista: 
  • Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely 5 op
  • Julkinen talous 5 op
  • Terveystaloustiede 5 op
  • Ajankohtaisia kysymyksiä makrotaloudessa 5 op
  • Rahoitusmarkkinat 5 op
  • Rahoituksen perusteet 5 op
  • Uutta! Käyttäytymistaloustiede 5 op
  • Uutta! International trade 5 op
  • Uutta! Economics of the EU 5 op
  • Uutta! Työn taloustiede 5 op
  • Uutta! Empiirisen tutkimuksen menetelmät 5 op
  • Uutta! Microfinance and development 5 op

TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

 

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot 30 op
 • Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen 5 op
 • Eksegetiikan perusteet 5 op
 • Kirkkohistorian perusteet 5 op
 • Käytännöllisen teologian perusteet 5 op
 • Systemaattisen teologian perusteet 5 op
 • Uskontotieteen perusteet 5 op
   
Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoja
 • julkaistaan myöhemmin
   
Islamilaisen teologian opintosuunta
 • Islamin peruskurssi 5 op
 • Islamin monimuotoisuus 5 op

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN KANDIOHJELMA

 

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen pe­rus­o­pin­to­ja
 • Introduction to Programming/MOOC Python 5 cr
 • Advanced Course in Programming/MOOC Python 5 cr
 • Ohjelmoinnin perusteet/MOOC Python 5 op ♦ 
 • Ohjelmoinnin jatkokurssi/MOOC Python 5 op
 • Tietokantojen perusteet, syksy 2022 5 op MOOC
 • Tietokantojen perusteet, kevät 2023 5 op MOOC
 • Tietokoneen toiminnan perusteet, 2022-2023 2 op MOOC ♦
 • Tietokoneen toiminnan jatkokurssi, kevät 2023 3 op 
   
Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen ai­neo­pin­to­ja
 • Algoritmit ongelmanratkaisussa 10 op MOOC
 • Computing and society 5 cr
 • Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security 1 cr MOOC
 • Cyber Security Base: Securing Software 3 cr MOOC
 • Cyber Security Base: Course Project I 1 cr MOOC
 • Elements of AI: Introduction to AI 2 cr MOOC ♦
 • Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op MOOC ♦
 • Elements of AI: Building AI: Intermediate 1 cr, MOOC
 • Elements of AI: Building AI: Advanced 1 cr, MOOC
 • Uutta! AI in Society: Introduction 1,5 cr, MOOC
 • Uutta! AI in Society: AI and Discrimination 0,5 cr, MOOC
 • Ethics of AI 2 cr, MOOC
 • Functional Programming I 5 cr  MOOC
 • Functional Programming II 5 cr MOOC
 • Ohjelmistotekniikka 5 op
 • Operating Systems 5 cr
 • Tekoälyn etiikka: Johdanto 2 op MOOC
 • Uutta! Test-Driven Development 4 cr MOOC
 • Uutta! Test Driven Development: Full Stack 1 cr MOOC
 • Tietorakenteet ja algoritmit I 5 op
 • Tietorakenteet ja algoritmit II 5 op  
 • Tietoliikenteen perusteet 1 2 op ♦
 • Tietoliikenteen perusteet 2 3 op
   
Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja 
 • Tietokone työvälineenä 1 op 
 • Computing Tools for CS Studies 1 cr 

YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN KANDIOHJELMA

 

Muita yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman opintoja
 • Eriarvoisuuden monet muodot. Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman tieteenaloihin 1 op ♦
   

Yh­teis­kun­nal­li­sen muu­tok­sen opin­to­ko­ko­nai­suus (15, 25 tai 35 op) 

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 15 tai 25 op:

 • Pakolliset opintojaksot:
  • Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op 
 • Valinnaiset opintojaksot (valitse kaksi/neljä seuraavista):
  • Globaali kehitys 5 op 
  • Globaali taloudellinen muutos 5 op 
  • Kansainvälinen historia 5 op 
  • Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op 
  • Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op 
  • Uskomukset, asenteet, kosmologiat 5 op 
  • Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op 
  • Ympäristö ja politiikka 5 op

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 35 op:

 • Pakolliset opintojaksot:
  • Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op 
 • Valinnaiset opintojaksot (valitse neljä seuraavista):
  • Globaali kehitys 5 op 
  • Globaali taloudellinen muutos 5 op 
  • Kehityspolitiikka ja kehitysinterventiot 5 op 
  • Kansainvälinen historia 5 op 
  • Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op 
  • Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op 
  • Uskomukset, asenteet, kosmologiat 5 op 
  • Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op 
 • Valitse lisäksi yksi tieteenala seuraavista (10 op):
  • Globaali kehitystutkimus:
   • Globaalin kehitystutkimuksen keskeiset kysymykset 5 op
   • Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op
  • Sosiaali- ja kulttuuriantropologia:
   • Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op 
   • Vertaileva alueellinen etnografia 5 op
  • Poliittinen historia:
   • Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op 
   • Historian poliittisuus ja käyttö 5 op
  • Talous- ja sosiaalihistoria:
   • Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op 
   • Rakenteet ja kehitys 5 op
Globaalin kehitystutkimuksen opintokokonaisuus 15 op
 • Globaali kehitys 5 op
 • Globaalin kehitystutkimuksen keskeiset kysymykset 5 op
 • Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op
   
Talous- ja sosiaalihistorian opintokokonaisuus 15 op
 • Globaali taloudellinen muutos 5 op
 • Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op 
 • Rakenteet ja kehitys 5 op
 • Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op
   
Poliittisen historian opintokokonaisuus 15 op
 • Historian poliittisuus ja käyttö 5 op
 • Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op
 • Kansainvälinen historia 5 op
 • Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintokokonaisuus 15 op
 • Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op
 • Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op v
 • Vertaileva alueellinen etnografia 5 op

YMPÄRISTÖ- JA ELINTARVIKETALOUDEN KANDIOHJELMA

 

 • Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3-5 op 
 • Mikrotaloustieteen perusteet 5 op 
 • Maatalousekonomian perusteet I 2 op 
 • Maatalousekonomian perusteet II 3 op
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset 2 op
 • Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I 5 op
 • Osuuskuntaoikeus I 5 op
 • Yrittäjyyskasvatus ja osuustoiminta 5 op
 • Osuustoiminta ja kestävä kehitys 5 op

YMPÄRISTÖTIETEIDEN KANDIOHJELMA

 

Ym­pä­ris­tö­tie­tei­den pe­rus­o­pin­to­ja  
 • Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op
 • Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 2 op
 • Ympäristöpolitiikan perusteet 5op
 • Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op  
   
Ympäristöasioiden hallinta
 • Ympäristöriskien arviointi 5 op
 • Ympäristövaikutusten arviointi 5 op
 • Elinkaariajattelu 5 op
 • Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 5 op
   
Monitieteisen ympäristöopintokokonaisuuden 15–35 op opintoja
 • Monitieteinen ympäristötutkimus - tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op 

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

 

Alue- ja kulttuurintutkimuksen opintoja
 • Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op (ALKU-303)
Aasian tutkimus
 • Uutta! Sukelluksia Japanin taiteisiin: kulttuurihistoriallinen katsaus (ALKU-313)

CHANGING EDUCATION -MAISTERIOHJELMA

 • Finnish Education System 5 cr 
 • Neuroscientific Approach to Artistic and Practical Subjects 5 cr
 • Neuroscience in Educational sciences 5 cr

HISTORIAN MAISTERIOHJELMA

 • Uutta! Ison-Britannian muotoutuminen 1500–1800 5 op
 • Uutta! Arkistolöytöjä ja Helsingin historiaa - miten tulkinnat muuttuvat / Arkivfynd och Helsingfors historia - hur tolkingar förändras 5 op
 • Uutta! Belle epoque – tieteellisen maailmankuvan sosiaalihistoria 1800-luvun lopulla 5 op
 • II maailmansodan sosiaalihistoria 5 op
 • Kriisiytyvä maailma? 5 op
 • Lähi-idän moderni historia 5 op

IHMISEN RAVITSEMUKSEN JA RUOKAKÄYTTÄYTYMISEN MAISTERIOHJELMA 

 
Ravitsemustieteen opinnot 15-30 op
 • Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op
 • Ravitsemusfysiologia 5 op
 • Kansanravitsemus 5 op
 • Liikunta ja ravitsemus 5 op
 • Erityisruokavaliot 5 op
 • Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op

ILMAKEHÄTIETEIDEN MAISTERIOHJELMA

 

Climate University, 15-35 op
 • Ilmastonmuutos nyt 2-5 op
 • Climate Change Now 2-5 cr
 • Leadership for Sustainable Change
 • Sustainable Now 5 cr
 • System Change Now 5 cr
 • Solutions.now 5 cr
 • Statistical tools for climate and atmospheric science 5 cr
 • Circular Now 3 cr
 • Numerical Meteorology I 5 op
 • Numerical Meteorology II 5 op

KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

 • Uutta! Esseen historiaa ja teoriaa 5 op

KULTTUURIPERINNÖN MAISTERIOHJELMA

 

Kult­tuu­ri­pe­rin­nön tutkimus
 • Tuhon voimat (KUMA-KP506, KUMA-KP507)
   

Museologia

Museologian valinnaisen opintokokonaisuuden 30 op opintoja:

 • Museum history and museological theory (KUMA-MU501)
 • Museum collections (KUMA-MU502)
 • Uutta! Local Museums as Spaces of Memory and History: an introduction to interdisciplinary methods (KUMA-MU503)
 • Museum work (KUMA-MU511)
 • Uutta! Game Studies: Playing with Time and Culture (KUMA-MU513)

LIFE SCIENCE INFORMATICS -MAISTERIOHJELMA

 • Bayesian Data Analysis 5 op

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN MAISTERIOHJELMA

 • Inverse Problems 1 5 op
 • Inverse Problems 2 5 op

SOSIAALI- JA TERVEYSTUTKIMUKSEN JA -JOHTAMISEN MAISTERIOHJELMA

 

Mo­nia­lai­nen asian­tun­ti­juus so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la 15-25 op
 • Hyvinvointipalveluiden perusta ja järjestelmät 5 op
 • Terveys- ja hyvinvointierot ja niiden ennaltaehkäisy 5 op
 • Monialainen yhteistyö ja palveluintegraatio 5 op
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5 op
 • Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla 5 op 

SOSIAALITIETEIDEN MAISTERIOHJELMA

 

Vammaistutkimus
 • Uutta! Disability in global perspectives, 5op
 • Uutta! Vammaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa, 5 op

 

Kriminologia
 • Kriminologia ja historia, 5 op
 • Rikollisuuden ajankohtaiset muodot, 5 op

SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

 

Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuus 15 op
 • Sukupuolentutkimuksen peruskurssi 5 op
 • Feministinen ajattelu ja naisliike 5 op
 • Sukupuolentutkimus yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden analyysissä 5 op

 

Sukupuolentutkimuksen muita opintoja
 • Klassinen musiikki ja sukupuoli 5 op
 • Musiikki ja rasismi 5 op
 • Seksuaalinen väkivalta: kuvaamisen keinoja, selviytymisen strategioita 5 op
 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä 5 op
 • Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 5 op

 

SUOMEN KIELEN JA SUOMALAIS-UGRILAISTEN KIELTEN JA KULTTUURIEN MAISTERIOHJELMA

 • Uutta! Johdatusta selkokieleen ja sen tutkimukseen 5 op
Tietokirjallisuus, opintokokonaisuus
 • Uutta! Miten elämäkerta syntyy, kustannetaan, markkinoidaan ja luetaan? 5 op

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

Teatteritiede

 • Uutta! Ruumiin politiikkaa näyttämöllä 5 op

TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

 • Kristinusko, juutalaisuus ja islam 5 op
 • Kärsimys, pahuus ja kuolema 5 op
 • Rituaalit ja uskonto 5 op
 • Keskiajan teologia: Munkkeja, maallikoita ja pyhiä naisia 5 op (TUM-3307)
 • Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike 5 op

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN MAISTERIOHJELMA

 

Tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintoja 
 • Big Data Platforms 5 cr MOOC
 • Cyber Security Base: Advanced Topics 3 cr MOOC
 • Cyber Security Base: Course Project II 1 cr MOOC
 • Cyber Security Base: Capture The Flag 1 cr MOOC
 • Data Analysis with Python 5 cr MOOC
 • Full Stack -websovelluskehitys 5 op
 • Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 1 1 op MOOC
 • Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 2 1 op MOOC
 • Full Stack -websovelluskehitys: GraphQL 1 op MOOC
 • Uutta! Full Stack -websovelluskehitys: relaatiotietokannat 1 op MOOC
 • Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 5/7/10 op
 • Full Stack Web Development 5 cr MOOC
 • Full Stack Web Development, extension 1 1 cr MOOC
 • Full Stack Web Development, extension 2 1 cr MOOC
 • Full Stack Web Development: GraphQL 1 cr MOOC
 • Full Stack Web Development: TypeScript 1 cr MOOC
 • Full Stack Web Development: React Native 2 cr MOOC
 • Full Stack Web Development: Continuous Integration 1 cr MOOC
 • Full Stack Web Development: Containers 1 cr MOOC
 • Uutta! Full Stack Web Development: Relational Databases 1 cr MOOC
 • Full Stack Web Development Project 5/7/10 cr 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 

Elä­män­kat­so­mus­tie­don pe­rus­o­pinnot 30 op
 • Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
 • Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
 • Johdatus etiikkaan 5 op
 • Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
 • Uskontotieteen perusteet 5 op 
 • Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op 

JOHTAMINEN

 

Johtamisen opintokokonaisuus 15 tai 25 op

Pakolliset opinnot:

 • Johdatus johtamisen tutkimukseen 5 op 

Valinnaiset opinnot (valitse kaksi/neljä seuraavista):

 • Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
 • Leadership for sustainable change 5 cr MOOC
 • Palvelujen johtaminen 5 op
 • Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op
 • Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa 5 op
 • Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen 5 op

 

Tut­kin­toon kuuluvat kie­li- ja vies­tin­tä­opin­not
 • Akateemiset tekstitaidot 2 op ♦
 • Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op ♦
 • Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op 
 • Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op 
 • Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (hum.) 
 • Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (kasv.)
 • Toisen kotimaisen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (valt.) 
 • Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
   
Kiel­ten al­keis- jat­ko- ja ker­taus­kurs­sit 
 • Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2 op
 • Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta 2 op
 • Reading, Listening and Speaking (CEFR B1) 2 op
Kas­va­tus­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­man yh­tei­set tie­tee­na­lao­pin­not
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
   
Yh­teis­kun­ta­ti­las­to­tie­de
 • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) 5 op MOOC
 • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op MOOC

Tutustumiskurssit

Tutustumiskurssit ovat yhden tai kahden opintopisteen laajuisia ja kaikille maksuttomia kursseja, joiden avulla on mahdollista tutustua tiettyyn tieteenalaan ja sen opiskeluun. Tutustumiskurssit sopivat erityisen hyvin esimerkiksi lukiolaisille, jotka miettivät omaa alaansa. Niille ovat kuitenkin tervetulleita myös kaikki muut aiheista kiinnostuneet!  

 • Eriarvoisuuden monet muodot. Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman tieteenaloihin 1 op MOOC ♦
 • Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 2 op MOOC ♦
 • Johdatus taidehistorian tutkimukseen 2 op ♦
 • Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen 2 op ♦
 • Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 2 op ♦
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset 2 op ♦
 • Suomalainen kotieläin tänään ja huomenna 2 op ♦
 • Talouden verkkokurssi: Miten talous toimii? 2 op ♦
 • Tietokoneen toiminnan perusteet/MOOC/2022-2023 2 op ♦
 • Tietoliikenteen perusteet 1 2 op ♦
 • Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op ♦
 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa: Moduuli 1 1op MOOC ♦
 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa: Moduuli 2 1op MOOC ♦
 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Tähdet ja avaruus 2 op MOOC ♦
 • Naturvetenskaper Nu I 2 op ♦
 • Ilmasto.nyt tutustumiskurssi 2 op ♦

 

Lisätietoa: Tutustumiskurssit

Muut toisen asteen opiskelijoille soveltuvat kurssit 

Muut myös toisen asteen opiskelijoille erityisen hyvin soveltuvat kurssit löydät opintojen listauksesta ♦ -merkillä varustettuina. 

Avoimet verkkokurssit ovat kaikille avoimia ja osallistujamäärältään rajoittamattomia verkkokursseja. Lyhenne MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course. 

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen MOOCIT

 

 • Introduction to Programming/MOOC Python, 5 cr
 • Advanced Course in Programming/MOOC Python, 5 cr
 • Ohjelmoinnin perusteet/MOOC Python, 5 op ♦
 • Ohjelmoinnin jatkokurssi/MOOC Python, 5 op
 • Tietokantojen perusteet, syksy 2022, 5 op, MOOC
 • Tietokantojen perusteet, kevät 2023, 5 op, MOOC
 • Tietokoneen toiminnan perusteet, 2022-2023, 2 op, MOOC ♦
 • Algoritmit ongelmanratkaisussa 10 op, MOOC
 • Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security 1 cr, MOOC
 • Cyber Security Base: Securing Software 3 cr, MOOC
 • Cyber Security Base: Course Project I 1 cr, MOOC
 • DevOps with Docker 1-3 cr, MOOC
 • DevOps with Kubernetes 5 cr, MOOC
 • Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, MOOC, ♦
 • Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op, MOOC, ♦
 • Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, MOOC, ♦
 • Elements of AI: Building AI: Intermediate 1 cr, MOOC
 • Elements of AI: Building AI: Advanced 1 cr, MOOC
 • Ethics of AI 2 cr, MOOC
 • Uutta! AI in Society: Introduction 1,5 cr, MOOC
 • Uutta! AI in Society: AI and Discrimination 0,5 cr, MOOC
 • Etik för artificiell intelligens: Introduktion 2 sp, MOOC
 • Functional Programming I 5 cr,  MOOC
 • Functional Programming II 5 cr, MOOC
 • Tekoälyn etiikka: Johdanto 2 op, MOOC
 • Uutta! Test-Driven Development 4 cr, MOOC
 • Uutta! Test Driven Development: Full Stack 1 cr, MOOC

 

 • Big Data Platforms 5 cr, MOOC
 • Cyber Security Base: Advanced Topics 3 cr, MOOC
 • Cyber Security Base: Course Project II 1 cr, MOOC
 • Cyber Security Base: Capture The Flag 1 cr, MOOC
 • Data Analysis with Python 5 cr, MOOC
 • Full Stack -websovelluskehitys 5 op, MOOC
 • Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 1, 1 op, MOOC
 • Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 2, 1 op, MOOC
 • Full Stack -websovelluskehitys: GraphQL, 1 op, MOOC
 • Uutta! Full Stack -websovelluskehitys: relaatiotietokannat, 1 op, MOOC
 • Full Stack Web Development 5 cr, MOOC
 • Full Stack Web Development, extension 1, 1 cr, MOOC
 • Full Stack Web Development, extension 2, 1 cr, MOOC
 • Full Stack Web Development: GraphQL , 1 cr, MOOC
 • Full Stack Web Development: TypeScript, 1 cr, MOOC
 • Full Stack Web Development: React Native, 2, cr, MOOC
 • Full Stack Web Development: Continuous Integration, 1 cr, MOOC
 • Full Stack Web Development: Containers, 1 cr, MOOC
 • Uutta! Full Stack Web Development: Relational Databases, 1 cr, MOOC

 

Muiden tieteenalojen MOOCIT 

 • Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 2 op ♦
 • Rikosoikeuden MOOC-kurssi 2 op ♦
 • Straffrätts MOOC-kurs 2 sp ♦
 • Ruoka 1.0
 • Mat 1.0
 • Mikrotaloustieteen perusteet 5 op
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset 2 op
 • Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 2-5 op
 • Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen 5 op
 • Kiertotalous.nyt 3 op
 • Suomalainen kotieläin tänään ja huomenna 2 op ♦
 • Tiedelukutaidon perusteet 2 op ♦
 • Talouden verkkokurssi: Miten talous toimii? 2 op ♦
 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa: Moduuli 1 1op ♦
 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa: Moduuli 2 1op ♦
 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Tähdet ja avaruus 2 op ♦
 • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa I 5 op
 • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa II 5 op
 • Rethinking health 2 cr/op 
 • Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa 1 op 
 • Projektit opetuksen polkimena 1 op 
 • Uutta! Molekyylimallinnus 1 op MOOC
Opiskelua tukevat opinnot
 • Aloittava kirjoittaja 0 op ♦
 • Taitava kirjoittaja 0 op 
 • Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op 
 • Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op 

Lisätietoa:

Aktiivi-instituutti

 • Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op
   

Al­kio-opis­to, Kor­pi­lah­ti

 
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op:
 • Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
 • Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
 • Tuen tarve 5 op
 • Oppimisen haasteet 5 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
   

Es­poon työ­väen­opis­to (Om­nia kou­lu­tus) 

 
Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:
 • Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
 • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
 • Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
 • Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 
Kieliopintoja:
 • Espanjan alkeiskurssi 1 4 op
 • Espanjan alkeiskurssi 2 4 op
 • Espanjan jatkokurssi 1 3 op
 • Italian alkeiskurssi 1 3 op
 • Italian alkeiskurssi 2 3 op 
 • Italian jatkokurssi 1 3 op
 • Italian jatkokurssi 2 3 op
 • Japanin alkeiskurssi 1 3 op
 • Japanin alkeiskurssi 2 4 op
 • Saksan jatkokurssi 1 4 op
 • Saksan jatkokurssi 2 4 op
Psykologian perusopinnot 25:
 • Johdatus neuropsykologiaan 5 op
 • Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op
 • Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
 • Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op
 • Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op
Käsityötieteen perusopinnot 25 op:
 • Käsityötiede, muotoilu ja teknologia 5 op
 • Materiaalit ja taito I 5 op
 • Materiaalit ja taito II 5 op
 • Pinta ja rakenne I 5 op
 • Pinta ja rakenne II 5 op
Taidehistorian opintoja:
 • Taiteesta kirjoittamisesta 5 op
Viestinnän opintoja:
 • Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 
 

Pohjoismaisten kielten perusopinnot 30 op
 • Suullinen ja kirjallinen viestintä 10 op
 • Kielioppi I 5 sp
 • Kieli, yksilö ja yhteiskunta 5 op
 • Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
 • Yksi seuraavista:
  • Norja ja norjan kieli 5 op
  • Tanska ja tanskan kieli  5 op
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
 • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
 • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
 • Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op
 • Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka 5 op
 • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op

Hel­sing­fors Ar­bis

Grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 25 op:
 • Introduktion till pedagogik 5 op
 • Lärande och utveckling 5 op
 • Didaktik 5 op
 • Pedagogikens filosofiska, historiska och kulturella grunder 5 op
 • Orientering till pedagogisk forskning 5 op
   

Helsingin aikuisopisto

 • Maailmankaikkeus nyt 3 op
 • Johdatus astrobiologiaan 3 op
   

Hel­sin­gin Evan­ke­li­nen Opis­to 

 
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op:
 • Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
 • Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
 • Tuen tarve 5 op
 • Oppimisen haasteet 5 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op:
 • Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
 • Globaali taloudellinen muutos 5 op
 • Sukupolvet, liikkuvuus ja eriarvoisuus 5 op
 • Kansainvälinen historia 5 op
 • Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op
Tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja:
 • Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
 • Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (valt.) 3 op
Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op:
 • Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op 
 • Sosiaaliset maailmat - johdatus sosiologiaan 5 op 
 • Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op 
 • Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op
 • Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op
Psykologian perusopinnot 25 op:
 • Johdatus neuropsykologiaan, 5 op
 • Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, 5 op
 • Johdatus kehityspsykologiaan, 5 op
 • Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, 5 op
 • Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, 5 op
Kemian opintoja:
 • Kemian perusteet 5 op
 • Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino 5 op
Ravitsemustieteen opintoja:
 • Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op

 

Hel­sin­gin seu­dun ke­säy­li­opis­to

 • Muinaisen Egyptin uskonto 5 op
 • Histrorian aineopintoja: Kulttuurihistorian uudet suunnat 5 op
 • Yleisen kirjallisuustieteen aineopintoja: Albert Camus – kapinoiva ihminen 5 op
   

Hämeen kesäyliopisto

 
Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:
 • Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
 • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
 • Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
 • Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op:
 • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
 • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
 • Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op
 • Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka 5 op
 • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op
Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot 25 op:
 • Johdanto oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön johtamiseen 5 op
 • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön hallinnollinen johtaminen ja lainsäädäntö 5 op
 • Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla 5 op
 • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri 5 op
 • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön strateginen johtaminen 5 op 
Ravitsemustieteen opintoja:
 • Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op
 • Ravitsemusfysiologia 5 op
 • Kansanravitsemus 5 op

Jär­ven­pään Opis­to

 
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op:
 • Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
 • Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
 • Tuen tarve 5 op
 • Oppimisen haasteet 5 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:
 • Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
 • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
 • Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
 • Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

 

Ky­men­laak­son ke­säy­li­opis­to

 

Estetiikan perusopintoja:
 • Estetiikan perusteet 5 op
Kieliopintoja:
 • Espanjan alkeiskurssi 1 4 op
 • Espanjan alkeiskurssi 2 4 op
   

Laa­ja­sa­lon Opis­to 

 
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op:
 • Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
 • Globaali taloudellinen muutos 5 op
 • Kansainvälinen historia 5 op
 • Globaali kehitys 5 op, kurssi alkaa tammikuussa, kurssisivu julkaistaan myöhemmin.
 • Ympäristö ja politiikka 5 op 
Tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja:
 • Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
 • Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (valt.) 3 op
   

Mikkelin kesäyliopisto

 

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op:
 • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
 • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
 • Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op
 • Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka 5 op
 • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op
   

Mänt­sä­län kan­sa­lais­opis­to 

 

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op:
 • Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
 • Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
 • Tuen tarve 5 op
 • Oppimisen haasteet 5 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
   

Päi­jät-Hä­meen ke­säy­li­opis­to, Lah­ti 

 
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op:
 • Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
 • Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
 • Tuen tarve 5 op
 • Oppimisen haasteet 5 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
   
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op:
 • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
 • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
 • Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op
 • Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka 5 op
 • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op 
Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:
 • Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
 • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
 • Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
 • Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 
Tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja:
 • Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
Kieliopintoja:
 • Japanin alkeiskurssi monimuotoisesti 1 3 op 
Maataloustieteen opintoja:
 • Hyvinvointia puistosta ja puutarhasta – green care 3 op
Ympäristötieteen opintoja:
 • Elinkaariajattelu 5 op
   

Tam­pe­reen ke­säy­li­opis­to  

 

Aasian tutkimuksen opintoja
 • Kaakkois-Aasia tutuksi 5 op

 • Japanin moderni kulttuurihistoria 5 op
Historian opintoja:
 • Naisen elämä antiikin Kreikassa ja Roomassa 5 op
 • Säätyjen Suomi ja muutosten vuosisadat 5 op
Maataloustieteen opintoja:
 • Hyvinvointia puistosta ja puutarhasta – green care 3 op
Kieliopintoja:
 • Italian alkeiskurssi 1 3 op
 • Italian alkeiskurssi 2 3 op
 • Italian jatkokurssi 1 3 op
 • Italian jatkokurssi 2 3 op
 • Italian jatkokurssi 3 3 op
 • Italian jatkokurssi 4 2 op
 • Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 3 op
 • Remo - käytännön italiaa verkossa 2 3 op
 • Käytännön italian kurssi 2 op
 • Korean alkeiskurssi 1 3 op
 • Korean alkeiskurssi 2 2 op
 • Korean jatkokurssi 1 3 op
 • Korean jatkokurssi 2 2 op
   

Työväen akatemia, Kauniainen

 

Aasian tutkimuksen opintoja:
 • Johdatus Kiinan politiikkaan ja yhteiskuntaan 5 op

 • Japanin historia esihistoriasta nykyaikaan 5 op

Kieliopintoja:

 • Espanjan alkeiskurssi 1 4 op
 • Espanjan alkeiskurssi 2 4 op
 • Espanjan jatkokurssi 1 3 op
 • Espanjan jatkokurssi 2 3 op
 • Ranskan alkeiskurssi 1 4 op
 • Ranskan alkeiskurssi 2 4 op
 • Ranskan jatkokurssi 1 4 op
 • Ranskan jatkokurssi 2 2 4 op
 • Saksan alkeiskurssi 1 4 op
 • Saksan alkeiskurssi 2 4 op
 • Saksan jatkokurssi 1 4 op
 • Saksan jatkokurssi 2 4 op
 • Venäjän alkeiskurssi 1 4 op
 • Venäjän alkeiskurssi 2 4 op
 • Venäjän jatkokurssi 1 4 op
 • Venäjän jatkokurssi 2 4 op
Tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja:
 • Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
 • Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (hum., valt.,oik.) 3 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op:
 • Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
 • Globaali taloudellinen muutos 5 op
 • Kansainvälinen historia 5 op
 • Sukupolvet, liikkuvuus ja eriarvoisuus 5 op
 • Ympäristö ja politiikka 5 op
 • Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
   

Vaasan kesäyliopisto

 
Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:
 • Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
 • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
 • Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
 • Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa 5 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
 • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
 • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
 • Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op
 • Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka 5 op
 • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op