Ennakkotietoa tulevista opinnoista
Suunnitteletko opintojasi jo askelta pidemmälle? Tältä sivulta löydät ennakkotietoa Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opinnoista kevätlukukaudella 2022!
 • Kevätlukukauden 2022 opintojen tietoja julkaistaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Kevään opintotarjonta on kokonaisuudessaan nähtävissä 1.11.2021.
 • Syyslukukauden 2021 opintotarjonnan löydät kunkin koulutusohjelman tai sen opintosuunnan omilta verkkosivuilta: Avoimet yliopisto-opinnot koulutusohjelmittain
Ennakkotietoa: Avoimen yliopiston opinnot kevätlukukaudella 2022

♦ -merkillä varustetut kurssit johdattelevat ao. tieteenalan perusteisiin. Ne soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi lukiolaisille.

 

BIOLOGIAN KANDIOHJELMA

 • Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet 5 op 
 • Molekyylit ja solut 5 op

ELINTARVIKETIETEIDEN KANDIOHJELMA

 • Ruoka 1.0 MOOC 2 op 
 • Uutta! Mat 1.0 MOOC 2 po

FARMASIAN KANDIOHJELMA

 • Ravitsemustiede terveyttä edistämässä 2 op

FILOSOFIAN KANDIOHJELMA 

Filosofian perusopinnot 30 op 
 • Tutustumiskurssi filosofiaan: Johdatus etiikkaan 1 op
 • Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op  
 • Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op  
 • Johdatus etiikkaan 5 op 
 • Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op  
 • Johdatus tieto-oppiin 5 op

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KANDIOHJELMA  

Fysiikka 

Fysiikan perusopintoja:

 • Sähkömagnetismi 5 op  
 • Säteilykentät ja fotonit 5 op  
 • Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II 3 op 
Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman muita opintoja  
 • Tutustumiskurssi: Ilmasto.nyt 2 op
 • Matemaattiset apuneuvot III 5 op 
 • Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op  
 • Havaintojen tilastollinen käsittely 5 op  
 • Kvanttifysiikan perusteet 5 op 
 • Suhteellisuusteorian perusteet 5 op 
Kandiprogrammet i fysik 
 • Elektromagnetism 5 sp 
 • Strålningsfält och fotoner 5 sp 
 • Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten II 3 sp

GEOTIETEIDEN KANDIOHJELMA

Geotieteiden perusopintoja
 • Luonnonvarat ja ympäristö 5 op                 
 • Suomen geologinen kehitys 5 op 

HISTORIAN KANDIOHJELMA

Historian perusopintoja 
 • Uuden ajan alku I 2-5 op ♦
 • Uuden ajan alku II 5 op ♦
 • Uusin aika I 5 op ♦
 • Uusin aika II 5 op  ♦
Historian aineopintoja 
 • HISK-234 Valinnaiset metodiopinnot: Vanhat käsialat 5 op

 • Uutta! HISK-213 Kylmän sodan historia 5 op

 • HISK-223 Marilynin maailma: Marilyn Monroe (1926-1962) oman aikansa Amerikan kuvana 5 op
Keskiajan tutkimuksen opintoja  
 • Uutta! Keskiajan taloushistoria -luentokurssi 5 op
 • Uutta! Keskiajan saarnat: hirviöitä, syntejä ja harhaoppisia 5 op
 • Uutta! Keskiajan renessanssit: yhteiskunta ja aatteet n. 700-1200 5 op

KANSANTERVEYSTIEDE

Kansanterveystieteen perusopintoja
 • Terveyden eriarvoisuus 5 op

 • Globaali kansanterveys 5 op

 • Kansanravitsemus 5 op

KASVATUSTIETEIDEN KANDIOHJELMA 

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta  

Kasvatustieteiden aineopintoja (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op: 

 • Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op 
 • Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op 
 • Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op 
 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op  
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op  
 • Seminaarityö 5 op 
Luokanopettajan opintosuunta 

Kasvatustieteen perusopintoja (luokanopettaja): 

 • Pedagoginen vuorovaikutus 5 op  
 • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op  
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op  
 • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I yhteisosuus 2 op  
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op   
Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta 
 • Tutustumiskurssi varhaiskasvatukseen:Vuorovaikutus ja laaja tekstikäsitys 2 op 

Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatuksen opettaja) 25 op: 

 • Pienten lasten pedagogiikka 5 op  
 • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op  
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op  
 • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I yhteisosuus 2 op  
 • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, opintosuuntakohtainen osuus Varhaispedagogiikka 3 op 
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op  
Erityispedagogiikan opintosuunta

Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan:

 • Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op 
 • Syrjäytyminen ja mielenterveys, täydennysosa 3 op  

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op: 

 • Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op  
 • Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op  
 • Tuen tarve 5 op  
 • Oppimisen haasteet 5 op 
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op: 

 • Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op 
 • Käyttäytymisen haasteet 5 op  
 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op  
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op  
 • Seminaarityö 5 op   
Kasvatustieteiden kandiohjelman yhteiset tieteenalaopinnot 
 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op  
Koulutusohjelman yhteiset valinnaiset opinnot 
 • Pienten lasten pedagogiikka 5 op 
 • Uutta! Monialainen teknologiakasvatus 5 op 
Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet 

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op 

 • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op 
 • Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op  
 • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op  

Uutta! Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot 35 op

 • Kasvatus- ja opetusalan johtamisen taustalla olevat paradigmat 5 op 
 • Tutkimuksellisia lähestymistapoja kasvatus- ja opetusalan johtajuuteen 5 op
 • Kansainvälisiä näkökulmia kasvatus- ja opetusalan johtajuuteen 5 op
 • Kasvatus- ja opetusalan organisaatioiden systeemiteoreettinen tarkastelu 5 op 
 • Kasvatus- ja opetusalan kehittämistyön johtaminen 5 op 
 • Seminaari ja seminaarityö 10 op

KEMIAN KANDIOHJELMA

Kemian perusopintoja 
 • Epäorgaaninen kemia 5 op  
 • Kemian perustyöt 5 op  

KOTIMAISTEN KIELTEN JA KIRJALLISUUKSIEN KANDIOHJELMA

Suomi vieraana kielenä (S2) 
 • Suomi  1A 3 op 
 • Suomi 1B 2 op 
 • Suomi 2A 3 op 
 • Suomi 2B 2 op 
 • Suomi 3 5 op 
 • Suomi 4 5 op 
 • Suomi 5 5 op 
 • Suomi 6 5 op 

KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

Aasian tutkimus 
 • Uutta! Consumption in East Asian Economies 5 op
Kansatiede  
 • Kansatieteen teoriat 5 op 
Taidehistoria
 • Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op  

 • Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op  

 • Taidehistorian tutkimushistoria 5 op 
 • Taidehistorian globaalit näkökulmat 5 op 
 • Taidehistorian lähestymistapoja 5 op 
Uskontotiede 
 • Maailman uskontoperinteet 5 op 
 • Kansanomainen uskonnollisuus/Suomalainen kansanusko 5 op
 • Uutta! Uskonto historiassa/Keskiajan saarnat: hirviöitä, syntisiä ja harhaoppisia 5 op

MAANTIETEEN KANDIOHJELMA

 • Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op  

MATEMAATTISTEN TIETEIDEN KANDIOHJELMA

Matematiikka
 • Integraalilaskenta 5 op  
Tilastotiede

Tilastotieteen perusopintoja:

 • Todennäköisyyslaskenta I 5 op  
 • Tilastollinen päättely I 5 op  
 • Data-analyysin harjoitustyö 5 op

MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN OPETTAJAN KANDIOHJELMA

 • Matematiikkaa kaikkialla 5 op  

OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

Oikeustieteen opinnot aloittaville ja kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille: 
 • Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 (2 op), MOOC ♦
Oikeusnotaarin koulutusohjelman opinnot
 • Esineoikeus 6 op
 • Kuluttajaoikeus 2 op
 • Rikosoikeuden MOOC-kurssi 2 op ♦
 • Straffrätts MOOC-kurs 2 sp ♦
 • Rikosoikeuden essee 3 op 
 • Työoikeus 5 op
Valinnaiset opinnot
 • Käytännön taidot: Oikeudenkäyntikurssi 5 op
 • Lääkintä- ja bio-oikeus 5 op

Muutokset opintotarjontaan mahdollisia.

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA

Viestinnän opintosuunta
 • Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ♦
 • Sananvapaus ja viestinnälliset oikeudet 5 op  
 • Julkisuus, demokratia ja media 5 op  
 • Poliittinen viestintä 5 op 
 • Media ja kulttuuri 5 op  
 • Organisaatioiden viestintä 5 op 
 • Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus 5 op  
 • Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op  
Politiikka ja organisaatiot -opintosuunta 
 • Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op ♦
 • Julkisuus, demokratia ja media 5 op  
 • Poliittisen ajattelun perusteet 5 op 
 • Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op 
 • Poliittinen viestintä 5 op 
 • Organisaatioiden viestintä 5 op

PSYKOLOGIAN KANDIOHJELMA 

Psykologian perusopintoja
 • Johdatus kehityspsykologiaan 5 op  
 • Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op  
 • Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op  
Psykologian aineopintoja
 • Kehityspsykopatologian perusteet 5 op   
 • Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op  
 • Tarkkaavaisuus, muisti ja implisiittinen oppiminen 5 op  
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiä lisäopintoja  
 • Kehityspsykopatologian perusteet 5 op  
 • Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmät 5 op  
 • Mielenterveyden palvelujärjestelmä ja psykologiset interventiot 5 op 

SOSIAALITIETEIDEN KANDIOHJELMA

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op 
 • Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op 
 • Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op ♦
 • Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op 
 • Sosiaaliset maailmat -johdatus sosiologiaan 5 op  
 • Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op  
Sosiaalitieteiden aineopintoja
 • Holistinen hyvinvointi ja ihmiskäsitys 5 op  
 • Hyvinvointivaltio 5 op 
 • Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op  
 • Asenteet, motivaatio ja itsesäätely 5 op 
 • Arkitiedon sosiaalinen muodostuminen 5 op 
 • Sosiaalioikeus 5 op  
 • Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op  
 • Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op 
 • Sosiologinen teoria 5 op  
 • Sosiologinen mielikuvitus 5 op  
 • Erot ja eriarvoisuus 5 op 
Lapsuuden- ja nuorisotutkimus 15 op 
 • Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op  
 • Nuoruus ja syrjäytyminen 5 op  
 • Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op 
Kriminologian opintoja
 • Miten rikollisuutta tutkitaan 5 op 
Menetelmäopinnot 
 • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op, MOOC 
 • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op, MOOC

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA 

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunta  

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopintoja:

 • World Film History II 5 cr 
 • Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op    

Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopintoja: 

 • Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op 
Estetiikan opintosuunta 

Estetiikan perusopintoja:

 • Estetiikka 1900-luvulla 5 op  
 • Käytännöllinen estetiikka 5 op  

Estetiikan aineopintoja:

 • Platonin filosofia ja estetiikka 5 op
Musiikkitieteen opintosuunta 

Musiikkitieteen perusopintoja: 

 • Populaarimusiikki 5 op 

Musiikkitieteen aineopintoja:

 • Uutta! Suomalainen jazz-kulttuuri ja sukupuoli 5 op
 • Musiikki Suomessa 5 op
Teatteritieteen opintosuunta 

Teatteritieteen perusopintoja: 

 • Esitysanalyysi 5 op 

Teatteritieteen aineopintoja:

 • Uutta! Johdatus saksankieliseen nykyteatteriin ja -draamaan 5 op
Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunta  

Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja:

 • Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 5 op 
 • Kirjallisuuhistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op 

Yleisen kirjallisuustieteen aineopintoja:

 • Uutta! Johdatus saksankieliseen nykyteatteriin ja -draamaan 5 op

TALOUSTIETEEN KANDIOHJELMA

 • Taloustieteen perusteet 5 op ♦ 
 • Rahoitusmarkkinat 5 op 
 • Ajankohtaisia kysymyksiä makrotaloudessa 5 op ♦
 • Rahoituksen perusteet 5 op

TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA 

 • Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen 2 op tai 5 op ♦

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja:

 • Kirkkohistorian perusteet 5 op
 • Käytännöllisen teologian perusteet 5 op
 • Systemaattisen teologian perusteet 5 op

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoja:

 • Uutta! Keskiajan teologia: Keskiajan saarnat: hirviöitä, syntejä ja harhaoppisia 5 op (TUK-2406)
 • Kristinusko Suomessa 5 op
 • Maailman uskontoperinteet 5 op
 • Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op
 • Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri 5 op
 • Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, syventävä suoritus 5 op
 • Uskonto, historia ja yhteiskunta: Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa
 • Uskonto, teologia ja ympäristökysymys, syventävä suoritus 5 op
 • Uskonnolliset yhteisöt yhteiskunnassa 5 op

Muita teologian opintoja:

 • Uskonto ja sukupuoli: Sukupuoli ja valta kristinuskon historiassa 5 op
 • Ympäristöahdistus: tieteidenvälisiä näkökulmia 5 op
   

Islamilainen teologia

 • Islamic Ethics and Contemporary Muslims 5 cr

 • Migration, Muslims and Islam 5 cr

 • Uutta! Islamin monimuotoisuus 5 op

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN KANDIOHJELMA

Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja 
 • Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op 
 • Ohjelmoinnin perusteet (Python) 5 op ♦ 
 • Ohjelmoinnin perusteet (Python) 5 op, MOOC ♦ 
 • Ohjelmoinnin jatkokurssi (Python) 5 op, MOOC
 • Uutta! Introduction to Programming (Python) 5 cr, MOOC
 • Uutta! Advanced Course in Programming (Python) 5 cr, MOOC
 • Tietokantojen perusteet 5 op, MOOC
 • Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op, MOOC ♦
 • Tietokoneen toiminnan jatkokurssi 3 op  
Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja 
 • Algoritmit ongelmanratkaisussa 10 op, MOOC
 • Computing and society 5 cr 
 • Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security 1 cr, MOOC 
 • Cyber Security Base: Securing Software 3 cr, MOOC 
 • Cyber Security Base: Course Project I 1 cr, MOOC
 • Data Analysis with Python 5 cr  
 • DevOps with Docker, 1 cr MOOC
 • DevOps with Docker: docker-compose, 1 cr MOOC
 • DevOps with Docker: security and optimization, 1 cr MOOC
 • DevOps with Kubernetes 5 cr, MOOC
 • Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, MOOC ♦ 
 • Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op, MOOC ♦ 
 • Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, MOOC ♦ 
 • Elements of AI: Building AI - Intermediate 1 cr, MOOC
 • Elements of AI: Building AI - Advanced, 1 cr MOOC
 • Ethics of AI 2021-2022 2 cr, MOOC
 • Functional Programming I 5 cr, MOOC 
 • Functional Programming II 5 cr, MOOC
 • Ohjelmistotuotanto 5-6 op  
 • Ohjelmistotuotantoprojekti 10 op  
 • Operating Systems 5 cr 
 • Tietorakenteet ja algoritmit I 5 op 
 • Tietorakenteet ja algoritmit II 5 op   
 • Tietoliikenteen perusteet 1 2 op ♦ 
 • Tietoliikenteen perusteet 2 3 op 
 
Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja  
 • Tietokone työvälineenä 1 op  
 • Computing Tools for CS Studies 1 cr  

YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN KANDIOHJELMA

Tutustumiskurssi yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman tieteenaloihin
 • Eriarvoisuuden monet muodot 1 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 15, 25 tai 35 op, osia

Osa kursseista on opintokokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.   

 • Globaali kehitys 5 op  
 • Globaali taloudellinen muutos 5 op  
 • Kehityspolitiikka ja kehitysinterventiot 5 op  
 • Kansainvälinen historia 5 op  
 • Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op  
 • Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op  
 • Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op  
 • Uskomukset, asenteet, kosmologiat 5 op  
 • Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op  
 • Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset 5 op 
 • Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op 
 • Hisorian poliittisuus ja käyttö 5 op
 • Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op  
 • Rakenteet ja kehitys 5 op 
Kehitysmaatutkimuksen opintokokonaisuus 15 op 
 • Globaali kehitys 5 op 
 • Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset 5 op 
 • Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op 
Talous- ja sosiaalihistorian opintokokonaisuus 15 op 
 • Globaali taloudellinen muutos 5 op 
 • Valitse lisäksi kaksi seuraavista: 
  • Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op  
  • Rakenteet ja kehitys 5 op 
  • Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op 
Poliittisen historian opintokokonaisuus 15 op 
 • Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op 
 • Kansainvälinen historia 5 op 
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintokokonaisuus 15 op 
 • Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op 

YMPÄRISTÖTIETEIDEN KANDIOHJELMA

Ympäristötieteiden perusopintoja 
 • Tutustumiskurssi: Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 2 op 
 • Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op 
Ympäristöasioiden hallinta 
 • Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 5 op 
Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus 15–35 op, osia
 • Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen 5 op

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

 • Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op (ALKU-303)  

CHANGING EDUCATION -MAISTERIOHJELMA

 • Uutta! Neuroscientific Approach to Artistic and Practical Subjects 5 cr

FILOSOFIAN MAISTERIOHJELMA

 • Uutta! Mielen filosofia, syventävä: Laajentuneen mielen filosofiaa 5 op

IHMISEN RAVITSEMUKSEN JA RUOKAKÄYTTÄYTYMISEN MAISTERIOHJELMA 

Ravitsemustieteen opinnot 15-30 op 
 • Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op 
 • Ravitsemusfysiologian perusteet 5 op 
 • Kansanravitsemus 5 op 
 • Liikunta ja ravitsemus 5 op 
 • Erityisruokavaliot 5 op 
 • Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op 

ILMAKEHÄTIETEIDEN MAISTERIOHJELMA

 • Leadership for Sustainable Change 5 cr
 • System Change Now 5 cr 
 • Solutions.now 5 cr 

KULTTUURIPERINNÖN MAISTERIOHJELMA

Arkeologia  
 • Arkeologiaa temaattisesti 5 op 
Folkloristiikka 
 • Uutta! Keskiajan saarnat: hirviöitä, syntejä ja harhaoppisia 5 op (KUMA-FO303, KUMA-FO310, KUMA-FO312) 
Museologia 
 • Museums and learning / Museot oppimisympäristöinä (KUMA-MU503)
 • Museum work / Museotyö (KUMA-MU511)

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN MAISTERIOHJELMA

 • Mediatutkimuksen nykysuuntauksia 5 op

SOSIAALI- JA TERVEYSTUTKIMUKSEN JA -JOHTAMISEN MAISTERIOHJELMA

 • Hyvinvointipalveluiden perusta ja järjestelmät 5op 
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5op 
 • Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla 5op  

SOSIAALITIETEIDEN MAISTERIOHJELMA

Kriminologian valinnaiset syventävät opinnot: 
 • Rikollisuuden ajankohtaiset muodot 5 op 

SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

 • Feministinen ajattelu ja naisliike 5 op 
 • Sukupuolentutkimus yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden analyysissä 5 op 
 • Temaattisia opintojaksoja 5 op: 
  • Sukupuoli ja valta kristinuskon historiassa 5 op
  • Uutta! Marilynin maailma: Marilyn Monroe (1926-1962) oman aikansa Amerikan kuvana 5 op
 • Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen 5 op

TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

 • Rituaalit ja uskonto 5 op 
 • Kontekstuaalinen teologia 5 op 
 • Uutta! Keskiajan saarnat: hirviöitä, syntejä ja harhaoppisia 5 op (TUM-3307)

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN MAISTERIOHJELMA

Tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintoja 
 • Cyber Security Base: Advanced Topics 3 cr, mooc  
 • Cyber Security Base: Course Project II 1 cr, mooc 
 • Cyber Security Base: Capture The Flag 1 cr, mooc 
 • Full Stack -websovelluskehitys 5 op
 • Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 1, 1 op
 • Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 2, 1 op
 • Full Stack -websovelluskehitys: GraphQL, 1 op
 • Full Stack Web Development: TypeScript, 1 cr
 • Full Stack Web Development: React Native, 2 cr
 • Full Stack Web Development: Continuous Integration, 1 cr
 • Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 5 / 7 / 10 op
 • Full Stack Web Development 5 cr
 • Full Stack Web Development, extension 1, 1 cr
 • Full Stack Web Development, extension 2, 2 cr
 • Full Stack Web Development Project 5 / 7 / 10 cr

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

Elämänkatsomustiedon perusopintoja 

 • Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op  
 • Johdatus etiikkaan 5 op 
 • Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op

JOHTAMINEN

 • Johdatus johtamisen tutkimukseen 5 op, MOOC
 • Leadership for sustainable change 5 cr, MOOC
 • Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa 5 op 
 • Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen 5 op 
 • Offentlig förnyelse: Projektdrivna organisationer i offentlig miljö 5 sp

LEDARSKAP

 • Offentlig förnyelse: Projektdrivna organisationer i offentlig miljö 

 • Tillämpat ledarskap II 5 cr

Tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot 

 • Akateemiset tekstitaidot 2 op  
 • Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op  
 • Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op  
 • Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op  
 • Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op) 

Muut kieliopinnot  

 • Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2 op 
 • Grammar for Writing (CEFR B1) 2 op
 • Speaking and Vocabulary (CEFR B1) 2 op
 • Reading, Listening and Speaking (CEFR B1) 2 op
 • Taitava kirjoittaja 0 op  
 • Uutta! Kohti parempaa opiskelua 3 op

ALKIO-OPISTO, KORPILAHTI

 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (osia)

ESPOON TYÖVÄENOPISTO (OMNIA KOULUTUS) 

 • Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op (osia)
 • Psykologian perusopinnot 25 op (osia)
 • Italian alkeiskurssi 2 3 op 

HELSINGFORS ARBIS

 • Grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 25 sp 

HEO (HELSINGIN EVANKELINEN OPISTO)

 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (osia)
 • Politiikka ja organisaatiot 25 op (osia)
 • Psykologian perusopinnot 25 op (integroitu) (osia)
 • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op (osia)
 • Viestintä 25 op (osia)
 • Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op

HÄMEEN KESÄYLIOPISTO, RIIHIMÄKI 

 • Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op (osia)
 • Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op

JÄRVENPÄÄN OPISTO

 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (osia)
 • Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op (osia)

MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO 

 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (osia)

PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO, LAHTI

 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (osia)
 • Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
 • Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op (osia)
 • Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
 • Japanin alkeiskurssi 1 2 op

TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO

 • Italian alkeiskurssi 2 3 op
 • Italian jatkokurssi 2 3 op
 • Italian jatkokurssi 4 2 op
 • Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 2 op
 • Korean alkeiskurssi 2 2 op
 • Korean jatkokurssi 2 2 op
 • Portugalin alkeiskurssi 2 3 op
 • Portugalin jatkokurssi 2 3 op

TYÖVÄEN AKATEMIA

 • Espanjan jatkokurssi 1 3 op
 • Espanjan jatkokurssi 2 3 op
 • Ranskan alkeiskurssi 2 4 op
 • Ranskan jatkokurssi 2 2 4 op
 • Saksan alkeiskurssi 2 4 op
 • Saksan jatkokurssi 2 4 op
 • Venäjän jatkokurssi 1 4 op
 • Venäjän jatkokurssi 2 4 op
 • Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op
 • Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (Humanistinen tiedekunta) 2 op
 • Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (hum., valt..) 3 op
 • Politiikka ja organisaatiot 25 op (osia)
 • Viestintä 15 op (osia)

VANTAAN AIKUISOPISTO

 • Italian alkeiskurssi 1 3 op
 • Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 3 op
 • Saksan alkeiskurssi 2 4 op