Avoin yliopisto: Psykologian opinnot
Osa Helsingin yliopiston psykologian kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Miten aivot toimivat? Mitä oppiminen on, entä tunteet? Miten persoonallisuus kehittyy?

Psykologia tutkii ihmisten käyttäytymistä ja ihmismielen toimintaa. Sillä on yhtymäkohtia moniin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, luonnontieteisiin, kasvatustieteisiin ja humanistisiin aloihin.

Psykologian opintojen myötä opit ymmärtämään muun muassa aivojen toimintaa sekä ajattelun, oppimisen, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla olevia neuropsykologisia mekanismeja.

Psykologian opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella psykologian perusopinnot (25 op), tai yksittäisiä itseäsi kiinnostavia kursseja, psykologian aineopinnot (35 op) ja Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op).

Psykologian aineopintoihin voivat osallistua opiskelijat, joilla on psykologian perusopinnot suoritettuna hyvin tiedoin. Aineopintoihin on rajattu ryhmäkoko (50 opiskelijaa).

 

Katso ennen maaliskuuta 2021 järjestetyt opinnot.

 

Psykologian perusopinnot (25 op) Voit suorittaa Psykologian perusopinnot (25 op) tai Psykologian valinnaisen opintokokonaisuuden (15 op) tai yksittäisiä perusopintojen kursseja. Psykologian valinnaisen opintokokonaisuuden (15 op) voit suorittaa siten, että suoritat perusopinnoista kolme itse valitsemaasi kurssia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ja kuvata pääpiirteissään hermoston ja aivojen rakenteen ja mitä toimintoja aivojen eri osat säätelevät, määritellä neuropsykologian peruskäsitteeet, kuvata aivotutkimusmenetelmien pääperiaatteet, selittää kognitiivisten toimintojen (havaitseminen, oppiminen, muisti, kieli) taustalla olevia keskeisimpiä neuraalisia mekanismeja sekä arvioida psyykkisten toimintojen ja aivojen suhdetta koskevaa tutkimustietoa ja sen rajoituksia. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija muistaa ja ymmärtää kognitiivisen psykologian peruskäsitteet, tiedonkäsittelyn yleisimmät lainalaisuudet sekä kognitiivisen psykologian keskeisimmät tutkimusmenetelmät. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat, kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita ja kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet sekä tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen, osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan sekä osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee differentiaalipsykologian historiallisen kehityskaaren, tunnistaa perinnöllisyyden ja muiden biologisten tekijöiden merkityksen käyttäytymisen yksilöllisissä eroissa, hallitsee keskeiset persoonallisuuden teoriat, ymmärtää persoonallisuuden merkityksen ihmisen kehityksessä ja elämänkaaressa, tietää persoonallisuuden arviointimenetelmiä ja tuntee persoonallisuuden arvioinnin käyttöaloja, ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristötekijöiden merkityksiä ihmisen hyvinvoinnille, osaa hakea ja analysoida persoonallisuuden, psykososiaalisten tekijöiden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä tutkivaa kirjallisuutta, sekä arvioida niitä kriittisesti tietää hyvinvoinnin, terveyden ja persoonallisuuden mittaamisen keskeiset haasteet. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät, osaa soveltaa tutkimuskäsitteitä tutkimuksen analysoinnissa ja arvioida tieteellisen tutkimuksen pätevyyttä sekä tuntee tutkimusetiikan periaatteet. Kurssit järjestetään seuraavasti
Psykologian suppeat aineopinnot (35 op) Psykologian aineopintoihin (35 op) osallistumisen edellytyksenä on hyvin tiedoin (3 keskiarvo) suoritetut psykologian perusopinnot. Aineopintojen jaksoihin on rajattu osallistujamäärä (50 opiskelijaa), joka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokitusjärjestelmät, mielenterveyshäiriöiden selitysmallit sekä ymmärtää tutkimustiedon ja teorioiden integroinnin periaatteet psykologisessa tapausjäsentelyssä ja psykososiaalisissa hoidoissa.  Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on yleiskäsitys havaintoprosesseista. Opiskelija tietää, miten aistit toimivat, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten yhdenmukaiset havainnot ovat fysikaalisen maailman kanssa sekä miten havaitsemista tutkitaan. Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa selittää, kuvata ja arvioida sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian kehittyminen taustalla. Selittää ja kuvata psykopatologian kehittymistä kuvaavia teoreettisia malleja, perustella yksilön eri kehitysvaiheiden merkityksen psykopatologian kehittymisen taustalla sekä yhdistää aiemmin opittua tietoa yksilön normatiivisesta kehityksestä selittäessään kehityksellisiä polkuja psykopatologian taustalla. Opiskelijalla on opintojakson suoritettuaan tutkimustietoon perustuva näkemys tarkkaavaisuuden, työmuistin, implisiittisen oppimisen ja pitkäkestoisen muistin kognitiivisista mekanismeista sekä kognition ja emootioiden välisistä yhteyksistä.Opiskelija ymmärtää, miten kognitiivisen psykologian käsitteet irtautuvat arkikokemuksesta ja miten ne voidaan määritellä agnostisesti.Opiskelija hallitsee kognitiivisen psykologian käyttämät keskeiset behavioraaliset tutkimusmenetelmät ja niiden rajoitukset.Opiskelija ymmärtää kognitiivisen psykologian tiedonmuodostuksen haasteet. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee hyvinvoinnin ja terveyden psykologian ydinsisällöt. Opiskelija ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristön sekä käyttäytymisen merkityksen psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille ja terveydelle, tietää kuinka terveyttä ja hyvinvointia on määritelty ja tutkitaan, tuntee terveyserojen yhteiskunnallisia taustatekijöitä, ymmärtää stressin merkityksen terveydelle ja stressiin liittyviä yksilöllisiä ja ympäristötekijöitä sekä ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristötekijöiden merkityksiä ihmisen hyvinvoinnin ongelmissa, terveyskäyttäytymisessä ja työelämässä.  Tuntee terveyspsykologista tutkimusta preventioista ja interventioista sekä osaa hyödyntää näitä preventioiden ja interventioiden kehittämiseen, osaa integroida kirjatietoa ja tutkimustietoa sekä tietää kuinka tietoa voi soveltaa käytäntöön sekä osaa tuoda esille perusteltuja oman tieteenalan käytänteitä ja sovelluksia asiakastilanteissa, yritysyhteistyössä ja terveydenhuoltokontekstissa sekä osaa toimia asiantuntijana terveyden ja hyvinvoinnin tehtävissä. Kykenee hahmottamaan laajempia terveyden hoitoonn ja hyvinvoinin ylläpitoon ja edistämiseen liittyviä haasteita ja osaa yhdistää eri tieteenaloista saatavaa tietoa ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.   Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kognitiivisen neurotieteen perusteita, tuntee kognitiivisen neurotieteen keskeisiä tutkimuskohteita, hallitsee tärkeimpien ihmisaivojen tutkimusmenetelmien perusperiaatteita sek' osaa arvioida aivotutkimusmenetelmien soveltuvuutta tutkimusongelmien ratkaisemisessa, osaa suhteuttaa kognitiivisen neurotieteen tutkimustuloksia neurologisiin häiriöihin ja osaa arvioida aivotutkimuksen tulosten rajoituksia ihmismielen toiminnan selittämisessä.  Kurssit järjestetään seuraavasti
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot tarjoavat vahvat yleistiedot ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä niiden yhteydestä mielenterveydenhäiriöiden kehittymiseen, diagnostiikkaan ja hoitomenetelmiin. Opinnoissa perehdytään myös psykiatriseen palvelujärjestelmään ja psykoterapeuttisen hoidon roolin ymmärtämiseen mielenterveydenhäiriöiden hoidossa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat, kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita ja kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet sekä tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen, osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan sekä osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokitusjärjestelmät, mielenterveyshäiriöiden selitysmallit sekä ymmärtää tutkimustiedon ja teorioiden integroinnin periaatteet psykologisessa tapausjäsentelyssä ja psykososiaalisissa hoidoissa.  Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa selittää, kuvata ja arvioida sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian kehittyminen taustalla. Selittää ja kuvata psykopatologian kehittymistä kuvaavia teoreettisia malleja, perustella yksilön eri kehitysvaiheiden merkityksen psykopatologian kehittymisen taustalla sekä yhdistää aiemmin opittua tietoa yksilön normatiivisesta kehityksestä selittäessään kehityksellisiä polkuja psykopatologian taustalla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee mielenterveyden palvelujärjestelmän sekä sen tyypilliset hoitopolut, tuntee palvelujärjestelmää koskevaa terveydenhuollon lainsäädäntöä, osaa jäsentää psykologisten interventioiden keskeiset periaatteet, tuntee psykoterapia-arvion menetelmät ja ymmärtää psykoterapia-arvion merkityksen hoidon kokonaisuudessa, osaa vertailla ja arvioida eri psykoterapiasuuntauksia ja -muotoja sekä osaa arvioida kriittisesti psykoterapian vaikuttavuutta koskevaa tutkimusta. Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssi muodostaa jatkumon lisäopintoihin kuuluvien psykologian perus- ja aineopintojen kanssa. Tällä verkkokurssilla syvennetään opiskelijoilla rakentunutta tietämystä mielenterveyden hoidon palvelujärjestelmästä, sitä koskevasta terveydenhuollon lainsäädännöstä ja psykoterapiaa koskevasta ammattietiikasta. Kurssit järjestetään seuraavasti
Psykologian valinnaiset opinnot Valinnaiset opinnot tarjoavat lisätietoa kiinnostavista aiheista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee transdiagnostisen näkökulman perusteet ja osaa tulkita mielenterveyden häiriöitä yleisten sosiokognitiivisten mekanismien vääristyminä. Kurssit järjestetään seuraavasti
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen