Avoimen yliopiston kesäopinnot

Ole avoin uudelle ja vietä kesä opiskellen!
 • Tältä sivulta löydät kootusti kesän 2023 avoimet yliopisto-opinnot.  

 • Kesäopintoja alkaa toukokuun alusta aina elokuun loppuun saakka. 

 • Suuri osa opinnoista järjestetään verkossa, mutta joukossa on myös yliopistolla ja yhteistyöoppilaitoksissa järjestettäviä kursseja. Toteutustapaa, mahdollista opetuspaikkaa ja käytäntöjä koskevat tiedot löytyvät kunkin kurssin kurssisivulta.  

 • Opintotarjonta voi täydentyä kevään ja kesän mittaan. 

 • Myös lukuvuoden 2023-2024 opintotarjonta on julkaistu. Voit tutustua tarjontaan koulutusohjelmittain tai avoimien yliopisto-opintojen haun avulla

Kesäopinnot 2023

Kandiohjelmien mukaiset avoimet yliopisto-opinnot ovat yliopistotutkinnon ensimmäisen vaiheen (kandivaiheen) opintoja. Niihin voi tavallisesti osallistua ilman alan ennakkotietoja tai aiempia opintoja.

(♦) -merkillä varustetut kurssit ovat tieteenalan perusteisiin johdattelevia kursseja, jotka soveltuvat erityisen hyvin muun muassa lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille.

MOOC-kurssit ovat kaikille avoimia ja osallistujamäärältään rajoittamattomia verkkokursseja. Lyhenne MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course.

BIOLOGIAN KANDIOHJELMA

ELINTARVIKETIETEIDEN KANDIOHJELMA

ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIOHJELMA

KASVATUSTIETEIDEN KANDIOHJELMA

Ylei­sen ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen opin­to­suun­ta  
Luo­kan­opet­ta­jan opin­to­suun­ta
Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan opin­to­suun­ta
Eri­tyis­pe­da­go­gii­kan opin­to­suun­ta
Kaas­va­tus­tie­tei­den kan­dioh­jel­man yh­tei­siä tie­tee­na­lao­pin­to­ja
Kas­va­tus­tie­tei­den kan­dioh­jel­man yh­tei­siä va­lin­nai­sia opin­to­ja
Va­lin­nai­set tie­tee­na­laa tu­ke­vat opin­to­ko­ko­nai­suu­det

KEMIAN KANDIOHJELMA

KOTIMAISTEN KIELTEN JA KIRJALLISUUKSIEN KANDIOHJELMA

Pu­he­vies­tin­tä äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den ai­neen­opet­ta­jak­si opis­ke­le­vil­le
Ko­ti­mai­sen kir­jal­li­suu­den opin­to­suun­ta
Suo­men kie­len opin­to­suun­ta
Suo­mi vie­raa­na kie­le­nä (S2)

MATEMAATTISTEN TIETEIDEN KANDIOHJELMA

 

METSÄTIETEIDEN KANDIOHJELMA

MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN KANDIOHJELMA

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

 
Elo­ku­va- ja te­le­vi­sio­tut­ki­muk­sen opin­to­suun­ta
Teatteritieteen opintosuunta
Ylei­sen kir­jal­li­suus­tie­teen opin­to­suun­ta

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN KANDIOHJELMA

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen pe­rus­o­pin­to­ja
Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja
Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen mui­ta opin­to­ja

Huom! Tetojenkäsittelytieteen syventävät opinnot löydät kohdasta Kesäopinnot maisteriohjelmittain / Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma.

YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN KANDIOHJELMA

 
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15 op) 
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (25 tai 35 op) 
Poliittisen historian opintokokonaisuus 15 op, osia:
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintokokonaisuus 15 op, osia:
Talous- ja sosiaalihistorian opintokokonaisuus 15 op

YMPÄRISTÖTIETEIDEN KANDIOHJELMA

Maisteriohjelmien opinnot ovat yliopistotutkinnon toisen vaiheen (maisterivaiheen) opintoja. Maisterivaiheen opinnoissa tarvitaan tavallisesti saman tai läheisen tieteenalan aiempia opintoja tai osaamista. Mahdollisista ennakkotietovaatimuksista kerrotaan kurssin kurssisivulla.

MOOC-kurssit ovat kaikille avoimia ja osallistujamäärältään rajoittamattomia verkkokursseja. Lyhenne MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course.

IHMISEN RAVITSEMUKSEN JA RUOKAKÄYTTÄYTYMISEN MAISTERIOHJELMA

KIELELLISEN DIVERSITEETIN JA DIGITAALISTEN IHMISTIETEIDEN MAISTERIOHJELMA

MAATALOUS-, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARAEKONOMIAN MAISTERIOHJELMA 

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN KOULUTUSOHJELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSTUTKIMUKSEN JA -JOHTAMISEN MAISTERIOHJELMA

 
Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 15-25 op, osia:

SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuuden (15 op) opintoja:
Temaattiset opinnot 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 
Elä­män­kat­so­mus­tie­don pe­rus­o­pin­to­ja
Elä­män­kat­so­mus­tie­don ai­neo­pin­to­ja

(♦) -merkillä varustetut kurssit ovat tieteenalan perusteisiin johdattelevia kursseja, jotka soveltuvat erityisen hyvin muun muassa lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille.

TUTKINTOON KUULUVAT KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

 

Akateemiset tekstitaidot

Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen

Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op-kurssin nimi muuttuu 1.8.2023 alkaen. Kurssin uusi nimi on Akateeminen vuorovaikutusosaaminen 1 op.

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (ruotsi)

Muntlig och skriftlig färdighet i det andra inhemska språket (finska)

Academic and Professional Communication in English 

Tutustumiskurssit ovat yhden tai kahden opintopisteen laajuisia kursseja, joiden avulla on mahdollista tutustua tiettyyn tieteenalaan ja sen opiskeluun. Tutustumiskurssit sopivat erityisen hyvin esimerkiksi lukiolaisille, jotka pohtivat tulevaisuuden alaansa. Niille ovat kuitenkin tervetulleita myös kaikki muut aiheista kiinnostuneet! Tutustumiskurssit ovat kaikille maksuttomia.

Monet tutustumiskursseista toteutetaan MOOC-kursseina eli kaikille avoimina, usein itsenäisesti ja omaan tahtiin suoritettavina verkkokursseja. Lyhenne MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course.
 

Elintarviketieteiden kandiohjelma

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma

Kasvatustieteiden kandiohjelma / Pedagogik

  Maataloustieteiden kandiohjelma

  Oikeustieteelliset opinnot 

  Taloustieteen kandiohjelma

  Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

  Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

  Muut toisen asteen opiskelijoille erityisen hyvin soveltuvat kurssit löydät kesän opintotarjonnan listauksesta ♦ -merkillä varustettuina. 

  Avoimet verkkokurssit eli MOOCit ovat kaikille avoimia ja osallistujamäärältään rajoittamattomia verkkokursseja. Lyhenne MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course. 

  (♦) -merkillä varustetut kurssit ovat tieteenalan perusteisiin johdattelevia kursseja, jotka soveltuvat erityisen hyvin muun muassa lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille. 

   

  Datatieteiden maisteriohjelma

  Elintarviketieteiden kandiohjelma

  Kansanterveystiede

  Kasvatustieteiden kandiohjelma

  Maataloustieteiden kandiohjelma

  Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma 

  Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

  Oikeustieteelliset opinnot

  Sosiaalitieteiden kandiohjelma

  Taloustieteen kandiohjelma

  TIietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

  Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

  (♦) -merkillä varustetut kurssit ovat tieteenalan perusteisiin johdattelevia kursseja, jotka soveltuvat erityisen hyvin muun muassa lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille. 

  Helsingin yliopiston avoimia yliopisto-opintoja voi opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissamme ympäri maan! 

  Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävien opintojen opintomaksut, perumisehdot ja käytännöt vaihtelevat järjestävän oppilaitoksen mukaan. 
   

  ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO

  www.epky.fi/kesayliopisto

  • Tanska ja Tanskan kieli 5 op
    

  HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO

  www.kesayliopistohki.fi 
  Arabia 
  • Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita, 2 op 

  • Arabian alkeiskurssi 2 (CEFR A1) 3 op 

  • Arabian jatkokurssi 1 (CEFR A1) 3 op 

  • Arabian jatkokurssi 2 (CEFR A2) 2 op  

  Espanja 
  • Espanjan alkeiskurssi 1, 4 op 

  • Espanjan alkeiskurssi 2 (CEFR A1) 4 op 

  • Espanjan jatkokurssi 1 (CEFR A2) 3 op 

  • Espanjan jatkokurssi 2 (CEFR A2) 3 op 

  • Espanjan jatkokurssi 3 (CEFR A2) 3 op 

  Italia 
  • Italian alkeiskurssi 1, 3 op  

  • Italian alkeiskurssi 2 (CEFR A1) 3 op  

  • Italian jatkokurssi 1 (CEFR A1) 3 op  

  • Italian jatkokurssi 2 (CEFR A2) 3 op  

  • Italian jatkokurssi 3 (CEFR A2) 3 op  

  • Italian jatkokurssi 4 (CEFR B1) 2 op  

  • Cicerone 1 - Italian kielioppikurssi verkossa (CEFR A2) 

  Japani 
  • Orientaatio japanin kieleen, 2 op 

  • Japanin alkeiskurssi 1 monimuotoisesti, 3 op 

  • Japanin alkeiskurssi 2 monimuotoisesti (CEFR A1) 4 op 

  • Japanin alkeiskurssi 3 monimuotoisesti (CEFR A1) 4 op 

  • Japanin jatkokurssi 1 monimuotoisesti (CEFR A2) 3 op 

  Portugali 
  • Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op 

  • Portugalin alkeiskurssi 2 (CEFR A1) 2 op 

  • Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1) 3 op 

  • Portugalin jatkokurssi 2 (CEFR A2) 3 op 

  Ranska 
  • Ranskan alkeiskurssi 1 a+b, 4 op (A, B, C, D) 

  • Ranskan alkeiskurssi 2 a+b (CEFR A1), 4 op (A, B, C) 

  • Ranskan jatkokurssi 1 (CEFR A2), 4 op (A, B) 

  • Ranskan jatkokurssi 2 (CEFR A2), 4 op (A, B) 

  • Ranskan jatkokurssi 3 (CEFR A2), 3 op 

  • Ranskan jatkokurssi 4 (CEFR B1), 4 op 

  Saksa 
  • Saksan alkeiskurssi 1, 4 op 

  • Saksan alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 4 op 

  • Saksan jatkokurssi 1 (CEFR A2), 4 op 

  • Saksan jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op 

  Venäjä 
  • Venäjän alkeiskurssi 1, 4 op 

  • Venäjän alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 4 op 

  • Venäjän jatkokurssi 1 (CEFR A1), 4 op 

  • Venäjän jatkokurssi 2 (CEFR A2), 4 op 

  • Venäjän jatkokurssi 3 (CEFR A2), 4 op 

  Viro 
  • Viron alkeiskurssi 1, 3 op 

  • Viron alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 2 op 

   

  TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO

  www.tampereenkesayliopisto.fi 
  Arabia 
  • Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita, 2 op 

  Italia 
  • Italian alkeiskurssi 1, 3 op  

  • Italian alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 3 op  

  • Italian alkeistason keskustelukurssi 2 op (CEFR A1) 

  • Käytännön italian kurssi 2 op (CEFR A2) 

  Korea 
  • Korean alkeiskurssi 1 3 op  

  • Korean alkeiskurssi 2 2 op (CEFR A1) 

   

  Näin opiskelemaan
  • Opintoihin ilmoittaudutaan verkossa kunkin kurssin kurssisivun kautta.

   • Huom! Jos olet Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija, aloita ilmoittautuminen Sisussa lisäämällä opintojakso opintosuunnitelmaasi.  

  • Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 päivää ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen alkamis- ja päättymisajankohdan löydät kurssisivulta.

  • Opintomaksun suuruus on 15 euroa per opintopiste. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. 

  • Opintotarjonnassa on myös maksuttomia opintoja: 

   • Kesäopinnot (poislukien yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävät opinnot) ovat maksuttomia Helsingin yliopiston ilmoittautumishetkellä läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Myös tutkinto-opiskelijan tulee kuitenkin maksaa opintomaksu, 

    • jos kurssille on varattu tutkinto-opiskelijoiden kiintiö ja se on jo ehtinyt täyttyä.

    • jos opiskelija haluaa uusia jo suoritetun opintojakson avoimessa yliopistossa. Tässä tapauksessa opiskelijan tulee ennen ilmoittautumista ottaa yhteyttä: avoin-student@helsinki.fi.

   • Avoimen yliopiston opinnot ovat maksuttomia Ukrainan kansalaisille.

   • Tutustumiskurssit sekä jotkut avoimista MOOC-verkkokursseista ovat maksuttomia kaikille.