Avoimen yliopiston kesäopinnot
Avoimen yliopiston kesä tarjoaa sisältöä ja uutta ajateltavaa Helsingin yliopiston kymmeniltä eri tieteenaloilta. Opiskelemaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet.
Tutustu kesän 2022 opintotarjontaan

(♦) -merkillä varustetut kurssit ovat tieteenalan perusteisiin johdattelevia kursseja, jotka soveltuvat erityisen hyvin muun muassa lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille.

BIOLOGIAN KANDIOHJELMA

ELINTARVIKETIETEIDEN KANDIOHJELMA

FILOSOFIAN KANDIOHJELMA

KANDIDATPROGRAM I SAMHÄLLSVETENSKAPER

KASVATUSTIETEIDEN KANDIOHJELMA

 
Ylei­sen ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen opin­to­suun­ta  
Luo­kan­opet­ta­jan opin­to­suun­ta
Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan opin­to­suun­ta
Eri­tyis­pe­da­go­gii­kan opin­to­suun­ta
Kas­va­tus­tie­tei­den kan­dioh­jel­man yh­tei­siä tie­tee­na­lao­pin­to­ja
Kas­va­tus­tie­tei­den kan­dioh­jel­man yh­tei­siä va­lin­nai­sia opin­to­ja
Va­lin­nai­set tie­tee­na­laa tu­ke­vat opin­to­ko­ko­nai­suu­det
Stu­dia Pae­da­go­gica

KOTIMAISTEN KIELTEN JA KIRJALLISUUKSIEN KANDIOHJELMA

 
Pu­he­vies­tin­tä äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den ai­neen­opet­ta­jak­si opis­ke­le­vil­le
Tie­teel­li­nen kir­joit­ta­mi­nen
Ko­ti­mai­sen kir­jal­li­suu­den opin­to­suun­ta
Pohjoismaisten kielten opintosuunta
Romanikieli ja -kulttuuri 
Suo­men kie­len opin­to­suun­ta
Suo­mi vie­raa­na kie­le­nä (S2)

KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

 
Kulttuurien tutkimus
Aasian tutkimus
Alue- ja kulttuurintutkimus
Lähi-idän ja islamin tutkimus
Pohjois-Amerikan tutkimus
Taidehistorian opintosuunta
Us­kon­to­tie­teen opin­to­suun­ta

MAANTIETEEN KANDIOHJELMA

Maantieteen perusopintoja
Maantieteen valinnaisia opintoja

MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN OPETTAJAN KANDIOHJELMA

METSÄTIETEIDEN KANDIOHJELMA

MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN KANDIOHJELMA

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA

 
Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)

Osa kursseista on opintokokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.

Viestinnän työelämä ja asiantuntijuus -opintoja
Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)

Osa kursseista on opintokokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

 
Elo­ku­va- ja te­le­vi­sio­tut­ki­muk­sen opin­to­suun­ta
Es­te­tii­kan opin­to­suun­ta
Musiik­ki­tie­teen opin­to­suun­ta
Ylei­sen kir­jal­li­suus­tie­teen opin­to­suun­ta

TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

 
Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja
Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoja
Teologiset kielet
Islamilaisen teologian opintosuunta 

YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN KANDIOHJELMA

 
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15 op) 
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (25 tai 35 op) 
Poliittisen historian opintokokonaisuus 15 op
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintokokonaisuus 15 op
Talous- ja sosiaalihistorian opintokokonaisuus 15 op

YMPÄRISTÖTIETEIDEN KANDIOHJELMA

 

Ympäristötieteiden perusopintoja
Ympäristötieteiden aineopintoja 

IHMISEN RAVITSEMUKSEN JA RUOKAKÄYTTÄYTYMISEN MAISTERIOHJELMA

 
Ra­vit­se­mus­tie­de

KIELELLISEN DIVERSITEETIN JA DIGITAALISTEN IHMISTIETEIDEN MAISTERIOHJELMA

 
Kognitiotiede

KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

 
Yleinen kirjallisuustiede, syventäviä opintoja

MAATALOUS-, YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARAEKONOMIAN MAISTERIOHJELMA 

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN KOULUTUSOHJELMA

 
Valinnaisia opintoja:

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN MAISTERIOHJELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSTUTKIMUKSEN JA -JOHTAMISEN MAISTERIOHJELMA

 
Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 15-25 op

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

 
Musiikkitieteen syventäviä opintoja

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 

Elä­män­kat­so­mus­tie­don pe­rus­o­pin­to­ja

Elä­män­kat­so­mus­tie­don ai­neo­pin­to­ja

(♦) -merkillä varustetut kurssit ovat tieteenalan perusteisiin johdattelevia kursseja, jotka soveltuvat erityisen hyvin muun muassa lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille.

Tut­kin­toon si­säl­ty­vät kie­lio­pin­not 

 
Academic and Professional Communication in Ennglish
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito
Muntlig och skriftlig färdighet i det andra inhemska språket

Muut kie­lio­pin­not

Tutustumiskurssit ovat yhden tai kahden opintopisteen laajuisia kursseja, joiden avulla on mahdollista tutustua tiettyyn tieteenalaan ja sen opiskeluun. Tutustumiskurssit sopivat erityisen hyvin esimerkiksi lukiolaisille, jotka pohtivat tulevaisuuden suuntaansa. Niille ovat kuitenkin tervetulleita myös kaikki muut aiheista kiinnostuneet! Tutustumiskurssit ovat kaikille maksuttomia. Lue lisää: Tutustumiskurssit

Muut lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille erityisen hyvin soveltuvat kurssit löydät ennakkotietolistauksesta ♦ -merkillä varustettuina. 

Avoimet verkkokurssit eli MOOCit ovat kaikille avoimia ja osallistujamäärältään rajoittamattomia verkkokursseja. Lyhenne MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course. 

(♦) -merkillä varustetut kurssit ovat tieteenalan perusteisiin johdattelevia kursseja, jotka soveltuvat erityisen hyvin muun muassa lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille.

 

Tietojenkäsittelytieteen MOOCit 

Muiden tieteenalojen MOOCit

(♦) -merkillä varustetut kurssit ovat tieteenalan perusteisiin johdattelevia kursseja, jotka soveltuvat erityisen hyvin muun muassa lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille.

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO 

www.kesayliopistohki.fi 

Historian koulutusohjelman opintoja
 • History of Finland - Finland from Prehistory to Present, 5 op
Kieliopinnot
 • Arabian alkeiskurssi 1 – Arabian aakkoset: puhu, lue, ja kirjoita, 2 op
 • Arabian alkeiskurssi 2, 3 op
 • Arabian jatkokurssi 1, 3 op
 • Espanjan alkeiskurssi 1, 4 op
 • Espanjan alkeiskurssi 2, 4 op
 • Espanjan jatkokurssi 1, 3 op
 • Espanjan jatkokurssi 2, 3 op
 • Italian alkeiskurssi 1, 3 op
 • Italian alkeiskurssi 2, 3 op
 • Italian jatkokurssi 1, 3 op
 • Italian jatkokurssi 2, 3 op
 • Orientaatio japanin kieleen, 2 op
 • Japanin alkeiskurssi 1 monimuotoisesti, 3 op
 • Japanin alkeiskurssi 2 monimuotoisesti, 4 op
 • Japanin alkeiskurssi 3 monimuotoisesti, 4 op
 • Japanin jatkokurssi 1 monimuotoisesti, 3 op
 • Elementary Chinese 1, 2 op
 • Elementary Chinese 2, 3 op
 • Elementary Chinese 3, 2 op
 • Portugali
 • Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op
 • Portugalin alkeiskurssi 2, 3 op
 • Ranskan alkeiskurssi 1 a+b, 4 op
 • Ranskan alkeiskurssi 2 a+b, 4 op
 • Ranskan jatkokurssi 1, 4 op
 • Ranskan jatkokurssi 2, 4 op
 • Saksan alkeiskurssi 1, 4 op
 • Saksan alkeiskurssi 2, 4 op
 • Tutustu venäjän kieleen verkkokurssi, 1 op
 • Venäjän alkeiskurssi 1, 4 op
 • Venäjän alkeiskurssi 2, 4 op
 • Venäjän jatkokurssi 1, 4 op
 • Venäjän jatkokurssi 2, 4 op
 • Читать, писать и обсуждать - kirjallista ja suullista venäjää, 3 op 
 • Viron alkeiskurssi 1, 3 op
 • Viron alkeiskurssi 2, 2 op
 • Viron jatkokurssi 1, 3 op
 • Viron jatkokurssi 2, 2 op
Kielten koulutusohjelman opintoja
 • Hollannin alkeiskurssi 5 op
 • Hollannin jatkokurssi 5 op
 • Latinan alkeiskurssi 5 op
 • Erityisalan kurssi muinaiseen Lähi-itään liittyen/Elämää muinaisessa Egyptissä 5 op

OMNIA (ESPOON TYÖVÄENOPISTO)

www.omnia.fi/koulutustarjonta/espoon-tyovaenopisto

 • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op

TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO

www.tampereenkesayliopisto.fi 

Historian koulutusohjelman opintoja
 • ”Kuningas Puuvillan” valtakunta: Yhdysvaltain Etelä 1787­­­-1877 5 op
Kieliopintoja
 • Italian alkeiskurssi 1, 3 op
 • Italian alkeiskurssi 2, 3 op
 • Italian alkeistason keskustelukurssi, 2 op
 • Käytännön italian kurssi, 2 op
 • Korean alkeiskurssi 1, 3 op
 • Korean alkeiskurssi 2, 2 op
 • Mangan historia ja nykypäivä 5 op

VAASAN KESÄYLIOPISTO

www.vaasankesayliopisto.fi 

 • Korean alkeiskurssi 1 3 op
Näin opiskelemaan
 • Opintoihin ilmoittaudutaan verkossa kunkin kurssin kurssisivun kautta. Huom! Jos olet Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija, aloita ilmoittautuminen Sisussa lisäämällä opintojakso opintosuunnitelmaasi.  

 • Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 päivää ennen kurssin alkua. Tarkista ilmoittautumisen alkamisajankohta aina kurssin kurssisivulta. 

 • Opintomaksun suuruus perustuu kurssin laajuuteen ja on 15 euroa per opintopiste.  

 • Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston ilmoittautumishetkellä läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille, poikkeuksena yhteistyöopilaitoksissa järjestettävä opetus, jonka opintomaksut vaihtelevat. 

  • Huom! Jos olet Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija ja haluat korottaa jo hyväksyttyä arvosanaa avoimen yliopisto-opetuksen opintojaksolla, maksat aina kurssikohtaisen opintomaksun. Ennen ilmoittautumista ota yhteyttä: avoin-student@helsinki.fi

 • Tutustumiskurssit ovat maksuttomia kaikille. 

 • Avoimen yliopiston opinnot ovat maksuttomia Ukrainan kansalaisille syksyyn 2023 saakka. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet: Avoimen yliopiston maksuttomat opinnot Ukrainan kansalaisille