Jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling

Vi främjar jämställdhet och likabehandling och motverkar diskriminering i all vår verksamhet.

Vid Helsingfors universitet betyder jämställdhet och likabehandling att alla vid universitetet behandlas jämlikt och att student- och arbetshälsan främjas så att alla uppriktigt kan säga att de hör till världens bästa universitetsgemenskap. Vårt mål är att vara en föregångare när det gäller att skapa en välmående studie- och arbetsmiljö som respekterar mångfald.

Mycket finns ännu kvar att göra, det vi vill är att aktivt sträva mot en jämlikare universitetsmiljö. Vi identifierar och motarbetar praxis och strukturer som producerar och upprätthåller ojämlikhet. Vårt dagliga arbete och samspel styrs av universitetets strategi för perioden 2021–2030 – Med vetenskapens kraft – för världens bästa – och universitets gemensamma värderingar, sanning, bildning, frihet och gemenskap.

Jämställdhet och likabehandling, och som ett led i dessa även tillgänglighet, ingår i vardagen vid ett pluralistiskt och flerspråkigt universitet.

Mål och bakgrund – ett arbete som drivs av uppriktigt och ansvarsfullt samspel!

Jämställdhet och likabehandling är en gemensam angelägenhet för universitetspersonal och gäller såväl lärare och forskare som experter och stödpersonal. Till grund för vårt arbete för jämställdhet ligger en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Den första gjordes på 1990-talet, den senaste gäller 2021–2024. Planen har följande fokusområden:

  1. Främjande av inklusion och de anställdas och studenternas välbefinnande 

Vi närmar oss inkludering genom att arbeta mot rasism och för kultursensitivitet, likabehandling i fråga om religion och övertygelse, tillgänglighet, specialarrangemang och jämlik bedömning samt könsmångfald och likabehandling i fråga om sexuella minoriteter. Bland de konkreta utvecklingsåtgärderna ingår utbildningar i inkludering samt flerspråkighet och språklig diversitet. 

  1. Främjande av jämställdhet i chefsarbetet 

Att som chef arbeta för jämställdhet handlar om frågor i anknytning till rekrytering, lönesättning, karriärutveckling, visstidsanställdas och stipendieforskares ställning, stöd för studier och undervisningsarbete vid universitetets enheter, möjligheterna att förena arbete, studier och fritid samt likabehandling oavsett ålder. De konkreta utvecklingsåtgärderna inkluderar bland annat påverkningsarbete i utbildningsrådet och vetenskapliga rådet. 

  1. Främjande av jämställdhet i samverkan med samhället 

Hållbarhet och ansvar inom undervisning och forskning Vi tillämpar genusforskningen som verktyg för jämställdhetsutveckling och vidareutvecklar det kontinuerliga lärandet som en aspekt av främjande av jämställdhet.

Till de konkreta utvecklingsåtgärderna hör aktivt deltagande i de internationella nätverken LERU och UNA samt i universitetets kommitté för hållbarhet och ansvar.

Handling för jämställdhet och likabehandling

Vid universitetet arbetar vi uppriktigt, ansvarsfullt och ömsesidigt för jämställdhet och likabehandling. Under de senaste åren har vi bland annat utfört enkäter och utredningar om nuläget för jämställdhet och likabehandling och ordnat diverse evenemang för att öka medvetenheten. Olika personal- och studentgrupper har beaktats i enkäterna och utredningarna. Information om resultaten har spridits vid universitetet genom olika kanaler. Utredningarna visar att arbetet för jämställdhet och likabehandling upplevs som mycket viktigt vid universitetet.

De olika evenemang som ordnats inkluderar bland annat utbildningar mot rasism på temat omedvetna attityder och en diskussion på temat ”Djärva förebilder vid universitetet”. Även Minna Canth-utbildningarna i jämställdhet och evenemangen under Helsinki Pride ingår i vårt jämställdhetsarbete.

Åtgärder och evenemang 2021–2024 

Under de kommande åren har vi tänkt ordna utbildningar i inkludering, föra fram och förtydliga språkprinciperna och omarbeta rekryteringsprocessen så att den görs öppnare och mer jämlik. Vi kommer också i fortsättningen att ordna diskussionstillfällen och delta i Helsinki Pride. Dessutom fortbildar vi personalen i specialarrangemang med anknytning till studier. 

Jäm­ställd­hets- och li­ka­be­hand­lings­kom­mit­té

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén är ett organ som leds av prorektor och företräder mångfalden vid universitetet. Ledamöterna i kommittén väljs så att det finns representanter för olika kön, universitetets olika personalgrupper, studenter, människor i olika åldrar vid universitetet samt grupper med expertis eller erfarenhet i frågor som gäller likabehandling.  

Kommittén har följande uppgifter: 

  • främja att jämställdhetslagens och diskrimineringslagens mål uppnås och följa hur jämställdheten utvecklas vid universitetet och rapportera om utvecklingen 
  • påverka så att positiva attityder, åsikter och strukturer för jämställdhet och likabehandling stärks vid universitetet 
  • bereda en jämställdhets- och likabehandlingsplan enligt jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. 

Prorektor Tom Böhling är ordförande för kommittén. Sekreterare är jämställdhetsansvarige Timo Valtonen. I frågor som rör jämställdhet kan du vända dig till jämställdhetsansvarige på tasa-arvovastaava@helsinki.fi. 

Dessutom finns det kontaktpersoner i likabehandlings- och tillgänglighetsfrågor vid Personaltjänster och Undervisnings- och studentservicen. Det finns även trakasseriombud vid universitetet. För mer information kontakta oss på hrd@helsinki.fi.