Johto

Yliopistoa johtavat rehtori, vararehtorit ja yksiköiden johtajat. Yliopiston ylin päättävä elin on hallitus.

  • Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta.
  • Vararehtorit tukevat rehtoria yliopiston johtamisessa.

Yliopiston kanslerin tehtävänä on edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa.

Yliopistolla toimii myös kansainvälinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea hallitusta ja rehtoria tutkimukseen liittyvissä strategisissa ja tutkimuspoliittisissa sekä yliopiston profiloitumiseen ja tieteenalojen tutkimuksen tason arviointiin liittyvissä asioissa.

Rehtori Jari Niemelä haluaa nostaa esiin yliopiston perustehtävät.  

– Tärkein tavoitteeni on yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden nostaminen entistä korkeammalle tasolle.

Edellytyksenä tälle on hyvinvoiva työ- ja opiskeluyhteisö sekä yliopiston yhteisöllinen toiminta.

– Monimuotoisuuteemme on syytä nähdä voimavarana. Henkilökunnassa ja opiskelijoissa on se potentiaali, jolla Helsingin yliopistosta tehdään entistä korkeatasoisempi oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö. Haluan pitää huolta, että menestyksen avaimet ovat olemassa ja varmistaa yliopistolaisten työrauhan sekä edistää yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.

Yliopiston nykyisestä strategiasta rehtori Niemelä nostaa esiin sen tiivistyksen eli otsikon.

–  ”Globaali vaikuttaja – yhdessä” on juuri se toimintamme pääajatus, jonka haluaan pitää kirkkaana mielessä. Tämän saavuttamiseksi yliopiston tulee olla strategian mukaisesti luova ja kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän on nostettava opiskelija keskiöön.

Niemelä katsoo yliopiston tulevaisuuteen luottavaisena.

– Yliopiston tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Perusta jolle entistä vahvempi Helsingin yliopisto yhdessä rakennetaan on kunnossa: meillä on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta, innokkaat ja motivoituneet opiskelijat sekä asianmukaiset tilat.

FT Jari Niemelä on kaupunkiekologian professori ja hän toimi vuoden 2018 alusta lähtien Helsingin kestävyystieteen instituutin (HELSUS) johtajana. Vuosina 2004–2017 hän toimi bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanina.

Jari Niemelä on Helsingin yliopiston historian 138. rehtori.

Ansioluettelo

Yhteystiedot

Helsingin yliopiston rehtori
Jari Niemelä
president@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Maija Roitto
puh. 02941 22210
maija.roitto@helsinki.fi

Reh­to­rin pää­tök­set

Rehtorin päätökset 2017-

Rehtorin päätökset 2010-2016

Vararehtori Sari Lindblom toimii rehtorin sijaisena ja keskittyy työssään opetus- ja opiskeluasioihin sekä opiskelijavalintoihin. Lindblom on toiminut yliopistopedagogiikan professorina sekä Yliopistopedagogiikan keskus HYPEn johtajana. Koulutukseltaan Lindblom on psykologi.

– Tärkeimpiin tehtäviini kuuluu koulutusohjelmauudistuksen toimeenpano ja laadunvarmistus. Koulutusohjelmien uudistaminen on ollut suuri urakka. Nyt on tärkeää antaa aikaa koulutusohjelmien vakiinnuttamiselle ja toimivuuden varmistamiselle opiskelijoiden laadukkaan oppimisen varmistamiseksi. Keräämme myös jatkuvasti monipuolista palautetta sekä opiskelijoilta että opettajilta koulutusohjelmien tulevaa laadunarviointia varten.

Toinen merkittävä painopistealue Lindblomilla on erilaisten opiskelijavalintaväylien rakentaminen yliopistoon.

– On tärkeää, että yliopistoon on monta erilaista väylää. Todistusvalinnan ja valintakokeiden lisäksi tarvitaan ainakin avoimet verkkokurssit eli MOOCit sekä Avoimen yliopiston väylät.

Opetusta tutkimuksen kautta

Lindblom on koko uransa ajan tutkinut yliopistossa tapahtuvaa toimintaa, niin oppimista, opetusta kuin arviointiakin. Hän aikoo jatkaa tutkimuksentekoa myös vararehtorikaudellaan.

- Omaan mielestäni parhaat edellytykset onnistua akateemisena johtajana silloin, kun toimin itsekin aktiivisesti tutkijana.

Oppimisen ja opetuksen laadun edistämisen tulee Lindblomin mielestä perustua tieteenalakohtaiseen tutkimukseen.

- Vain huomioimalla kunkin tieteenalan erityispiirteet voidaan suunnitella ja kehittää kullekin tieteenalalle parhaiten soveltuvia opiskelu- ja opetusmenetelmiä, hän toteaa.

Ansioluettelo

Yh­teys­tie­dot

Vararehtori
Sari Lindblom
vicepresident@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Säde Stenbacka
puh. 02941 23365 
sade.stenbacka@helsinki.fi

Vararehtori Paula Eerolan vastuulla on tutkimus, tutkimusinfrastruktuurit ja tutkijakoulutus. Hänen tehtäväkenttäänsä kuuluvat myös innovaatiotoiminta ja yritysyhteistyö sekä yliopiston omat IT-palvelut.

– Tutkimus on yliopiston toiminnan perusta, josta muu toiminta kumpuaa. Visioni on yliopisto, joka on kansainvälisesti vetovoimainen tutkimusyhteisö ja -kumppani ja joka toimii tiedon ja sivistyksen majakkana nopeasti muuttuvassa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Syksyllä 2018 Eerolan vararehtorin vastuualueista nousee esiin erityisesti tutkimuksen arviointi.

– Arviointi on jo menossa ja siinä on kehittävän arvioinnin ote. Tutkimusaloja ei vertailla keskenään vaan nyt syväluodataan yksiköiden tekemistä ja kehitetään sitä.

Tutkimuksen arviointi on tärkeää pohjatyötä yliopiston seuraavan kauden strategialle, jota ryhdytään työstämään vuonna 2019. Lisäksi vararehtorin työlistalla on tohtorikoulutuksen kehittäminen ja innovaatio- ja yritysyhteistyön yhä parempi integrointi yliopiston toimintaan.

Eerola sanoo, että yliopiston johtaminen on erilaista kuin muiden tutkimusta tekevien organisaatioiden. Yliopistolle on määritelty tiettyjä tulosvaatimuksia muun muassa tutkintojen määrässä, mutta sen tehtävät ovat myös paljon laajempia.

– Yliopistolaissakin jo määritellään monitahoiset perustehtävämme: tutkimus, opetus ja yhteiskunnallisen vaikuttavuus. Yliopistoyhteisöön kuuluu kollegiaalisuus ja akateeminen johtaminen on vertaisjohtamista. Yhteisö on moniääninen ja monialainen.

Filosofian tohtori Paula Eerola on toiminut kokeellisen hiukkasfysiikan professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 2008 lähtien. Hän on myös toiminut Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina vuonna 2018 ja Fysiikan tutkimuslaitoksen (Helsinki Institute of Physics, HIP) johtajana vuosina 2016–2017.

Ansioluettelo

Yh­teys­tie­dot

Vararehtori
Paula Eerola
vicepresident@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Tiina Hartikainen
puh. 02941 22382
tiina.hartikainen@helsinki.fi

Vararehtori Hanna Snellman vastuulle kuuluvat kansainvälisyys, kumppanuudet, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, alumniyhteistyö, varainhankinta erityisesti kansainvälisen varainhankinnan osalta sekä kansallinen kulttuuriperintö.

– Työtäni ohjaa vahva yhdessä tekemisen eetos. Haluan kehittää yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä kansainvälisyyttä yhdessä muiden kanssa, hän sanoo.

Uuden kautensa alussa Snellman nostaa esiin erityisesti strategiset kumppanuudet.

– Tukholman ja Pekingin yliopistot ovat Helsingin yliopiston strategisia kumppaneita. Seuraavan viisivuotiskauden aikana tätä yhteistyötä on syytä entisestään vahvistaa. Samalla on rakennettava uusia kumppanuuksia, mikä on aina pitkä prosessi.

Yliopistolla on yhteistyötä monella tasolla useiden kumppanien ja sidosryhmien kanssa, mitä Snellman haluaa kehittää edelleen.

– Meidän on tehtävä töitä sen eteen, että meillä on kumppaneidemme kanssa jaetut käsitykset arvoista, tavoitteista ja toivotuista käytänteistä. Pidän tärkeänä, että yliopisto kuuntelee herkällä korvalla yhteistyökumppaneitaan ja laajemminkin yhteiskunnasta tulevia signaaleja.

Snellmanin vastuualueelle kuuluva kansallisen kulttuuriperinnön vaaliminen on koko maanlaajuinen tehtävä.

– Helsingin yliopisto on ainoa koko Suomen yliopisto, meillä on toimintaa ja toimipisteitä ympäri Suomen. Yliopiston pitää antaa jotain ympäröivälle yhteisölleen, mutta myös kuunnella tätä yhteisöä ja olla aidossa vuorovaikutuksessa sen kanssa.

Sydämen asiana Snellmanilla on saada yliopiston kansainvälinen henkilöstö enemmän mukaan yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen.

– Tarkoituksenani on kehittää yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohjelma yliopiston kansainväliselle henkilöstölle. Heillä on usein kokemusta onnistuneesta alumniyhteistyöstä, varainhankinnasta ja yhteistyöstä erilaisten kumppanien kanssa. Monet tuntevat kansainvälisiä rahoitusta antavia säätiöitä. Lisäksi monella on into päästä nopeasti osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osalta he ovat usein lähes käyttämätön voimavara, mutta toivon, että seuraavan viiden vuoden aikana tämä asetelma muuttuu.

FT Hanna Snellman on toiminut kansatieteen professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 2012 lähtien. Hän on toiminut Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaanina 2017–2018 ja varadekaanina 2014–2016.

Ansioluettelo

Yh­teys­tie­dot

Vararehtori
Hanna Snellman
vicepresident@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Tiina Hartikainen
puh. 02941 22382
tiina.hartikainen@helsinki.fi

Vararehtori Tom Böhlingin tehtäviin kuuluvat kaksikielisyysasiat, kampusten kehittäminen, yhteiskuntavastuu sekä yliopistoyhteisön hyvinvointi. Lisäksi hän koordinoi yhteistyötä yliopiston merkittävän kumppanin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Tasa-arvotyön ja työsuojelun osalta Böhling jatkaa työtä sen eteen, että tasa-arvo ja tasavertaisuus tulisivat yliopiston sisäisiksi arvoiksi yhä vahvemmin. Yliopisto osallistui muun muassa valtakunnalliseen Eisyrji-kampanjaan elokuussa 2018. 

– Tavoitteenani on parantaa yhteisömme hyvinvointia. Tähän laajaan kokonaisuuteen liittyvät muun muassa työ- ja opiskelijaterveys sekä tasa-arvoasiat. Hyvinvointi on yhteinen asiamme ja toivonkin, että koko yhteisö osallistuu tähän haasteeseen. Mitä kannustavampi ja positiivisempi yhteisömme on, sen mukavampi täällä on toimia ja samalla tuloksetkin tuppaavat paranemaan.

Kaksikielisyysasioissa Böhling haluaa edistää sitä, että se olisi luonnollinen osa yliopistolaisten arkea.

– Helsingin yliopisto on ainoa kaksikielinen yliopisto Suomessa ja se on meille valtti.

Yliopiston tiloja Böhling aikoo käydä läpi ja miettiä, miten yhteisö saadaan tilakehittämiseen mukaan.

– Yliopiston toimitilojen ja turvallisuuden jatkuva parantaminen on tärkeä osa kampusten kehittämistä. On tärkeää tietää, mitä työ vaatii ja miten toimitilat tukevat luovaa työtä. Jatkan laboratorio-, opiskelu- ja toimistotilojen modernisoimista vastaamaan nykytarpeita. Yliopiston yhtenä tärkeänä strategisena tavoitteena on kestävän kehityksen tukeminen. Tilojen osalta tavoitteen saavuttamista edistetään käyttämällä tiloja mahdollisimman tehokkaasti.

Böhlingin haluaa itse toimia inspiroivana ja sparraavana johtajana, joka innostaa työntekijöitä.

 – Vararehtorin tehtävä on luoda sellainen ympäristö, jossa henkilökunnan ja opiskelijoiden on mahdollisimman helppo tehdä työtään.

LT Tom Böhling on toiminut Helsingin yliopiston patologian professorina vuodesta 2012. Hän on toiminut Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Medicum-yksikön johtajana 2015–2018.

Ansioluettelo

Yh­teys­tie­dot

Vararehtori
Tom Böhling
vicepresident@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Säde Stenbacka
puh. 02941 23365 
sade.stenbacka@helsinki.fi

Hallintojohtaja johtaa yliopiston yleistä hallintoa rehtorin tukena ja vastaa yliopiston hallinnon tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta, seuraa yliopistoa koskevia asioita ja tekee aloitteita yliopiston hallinnon kehittämiseksi sekä hoitaa muut rehtorin hänelle osoittamat tehtävät. Hallintojohtaja toimii myös yliopiston hallituksen pääsihteerinä.

Hallintojohtajalle kuuluu kokonaisvastuu johtamansa yksikön henkilöstöasioista ja taloudesta sekä omaisuudesta.

Helsingin yliopiston hallintojohtajana toimii valtiotieteiden maisteri Esa Hämäläinen.

Ansioluettelo

Yhteystiedot

Esa Hämäläinen
puh. 02941 22212
admindirector@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Liisa Hirvonen
puh. 02941 22396
liisa.hirvonen@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto