Jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling
Vi har förbundit oss att i all var verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering. Vi vill vara en föregångare när det gäller att främja jämställdhet och likabehandling och att skapa en miljö som respekterar mångfald.

Universitetet identifierar och avskaffar praxis och strukturer som skapar och upprätthåller ojämlikhet. Jämställdhet och likabehandling samt tillgänglighet är en del av vardagen i ett pluralistiskt och flerspråkigt universitetssamfund.

Jäm­ställd­hets­si­tu­a­tio­nen vid Helsing­fors universitet

Jäm­ställd­hets- och li­ka­be­hand­lings­plan 2021-2024

Tyvärr finns jämställdhets- och likabehandlingsplanen 2021-2024 förnärvarande tillgänglig endast på finska. Planen ska publiceras på svenska när översättningen är klar.

Jäm­ställd­hets- och li­ka­be­hand­lings­plan 2019–2020

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen har skapats för att stödja universitetets arbete för att främja jämställdhet och likabehandling. Jämställdhetslagen kräver att läroanstalters jämställdhetsplaner ska innehålla en redogörelse för jämställdhetsläget vid läroanstalten, åtgärder som behövs för att främja jämställdheten och en utvärdering.

Som en utbildningsinstitution särskilt avseende ska fästas vid antagningen av elever och studerande, ordnandet av undervisningen, skillnaderna i inlärning och bedömningen av studieprestationer samt vid förebyggande och undanröjande av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

Fo­kus­om­rå­den och åt­gär­der 2019–2020

Följande är listade fokusområden och vissa åtgärder för 2019-2020. Hela planen finns nedan.

Främ­jan­de av chefs­ar­be­tet

Åtgärder:

 • samarbete med organ och chefer
 • nätverket av kontaktpersoner i jämställdhetsfrågor
 • videor av jämställdhetsföreläsningar
 • utveckling av lönekartläggningen
 • utredning av samarbetsförhandlingarna
 • likabehandling oavsett ålder
 • enkäten om arbetshälsa

En ytterligare åtgärd är att göra videoupptagningar och podcaster där experter föreläser om aktuella jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Föreläsningarna ska vara interaktiva i den mån det är möjligt och de sparas i universitetets UniTube-serie ”Puheenvuoroja tasa-arvosta” (Inlägg om jämställdhet). Ett mål är också att öka gemenskapen. Tanken är att föreläsningarna ska utvecklas till en bestående verksamhetsmodell och att de kan användas bl.a. i introduktionen av nya anställda och i chefsutbildningen.

Främ­jan­de av väl­be­fin­nan­de på ar­bets­plat­sen

Åtgärder:

 • enkäten om arbetshälsa
 • anonyma tentamina
 • utbildningstillfälle om svåra situationer inom  handledning och undervisning
 • utbildningsprogram
 • tillgänglighet i kommunikationen
 • erkännande av könsmångfald

Helsingfors universitet genomför vartannat år en gemensam enkät om arbetshälsa för universiteten i Finland. I enkäten beaktas ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Som åtgärd ser man till att enkäten också i fortsättningen innehåller frågor eller påståenden ur detta perspektiv, särskilt i fråga om osakligt bemötande.

Främ­jan­de av med­ve­ten­het om mul­ti­kul­tur

Åtgärder:

 • mångkulturell medvetenhet
 • LERUs Gendergrupp
 • språkpraxis
 • stilla rum

Ett av målen i Helsingfors universitets strategi för 2017–2020 är att vara ”en kreativ, internationell miljö för lärande och toppforskning”. I överensstämmelse med strategin ska en enhetlig språkpraxis vid enheterna främjas under perioden 2019–20120, t.ex. i fråga om mötesspråk, information och muntlig vardagskommunikation, så att ingen ska känna sig utanför eller låta bli att delta för att hen inte behärskar språket. Samtidigt ska man se till att inte heller de känner sig utanför som varken behärskar finska eller de andra språk som används vid enheten. Internationalisering på hemmaplan främjas också.

Till­gäng­lig­hets­si­tu­a­tio­nen

Helsingfors universitet har som mål att utveckla sina tjänster, sina lokaler och sin verksamhet så att de är till för alla. Universitetet tillämpar likabehandling och icke-diskriminering och följer principerna för inklusion. Inklusion innebär att alla som en självklarhet tas med i gemenskapen och verksamheten, så att alla likvärdigt kan delta.

I fråga om fysiska miljöhinder är tillgängligheten god, och varje nytt projekt eller ny renovering har som ambition att ytterligare förbättra tillgängligheten. En tillgänglig miljö gör inte skillnad på människor utgående från deras rörelse- och funktionsförmåga. När miljön är tillgänglig har alla lika möjligheter att medverka oberoende av syn, hörsel, rörelseförmåga, ålder, eller andra faktorer som har med personliga egenskaper att göra.

Främjande av tillgängligheten

Personer med funktionsnedsättningar och deras behov ska beaktas i planeringen som en del av människans mångfald. Det betyder att man ska undanröja och bekämpa alla fysiska hinder, fördomar och hinder för kommunikationen. Universitetet ger råd om integrering av studenter och personal med funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer i universitetssamhället, och om hur man kan skaffa de hjälpmedel och läromedel som de behöver. Anställda kan tillsammans med enhetens chef utreda om det behövs specialarrangemang och hur de i så fall ska ordnas. Universitetet vägleder också studenterna i frågor som gäller studierna, t.ex. specialarrangemang vid tentamina eller ersättande av studier. Undervisningspersonalen och den övriga personalen vid universitetet får också rådgivning.

Eftersom universitetet är en aktör inom den offentliga förvaltningen följer vi Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv: ”Främjandet av tillgängligheten är en väsentlig del av digitaliseringen av den offentliga förvaltningens tjänster. Med tillgänglighet avses att webbplatser, mobilapplikationer och deras innehåll är sådana att vem som helst kan använda dem och förstå vad som sägs i dem.” (Källa: Finansministeriet)

Jäm­ställd­hets- och li­ka­be­hand­lings­kom­mit­té

Universitetets Jämställdhets- och likabehandlingscommitté leds av en prorektor, och medlemmarna representerar universitetets mångfald. Medlemmarna väljs så att kvinnor och män, universitetets personalgrupper, studenterna, olika åldersgrupper samt grupper med särskild expertis i eller erfarenhet av likabehandlingsfrågor är representerade. Kommittén ska

 • främja att jämställdhetslagens och diskrimineringslagens målsättningar uppnås och följa hur jämställdhet och likabehandling utvecklas vid universitetet och rapportera omutvecklingen
 • påverka universitetssamfundet så att positiva attityder, åsikter och strukturer för jämställdhet och likabehandling stärks
 • bereda en sådan jämställdhets- och likabehandlingsplan som avses i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen.