Ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin tutkijoita

Tutkijaluettelo ei ole täydellinen, vaan vain otos. Lisää Helsingin yliopiston tutkijoita löydät verkkosivuiltamme helsinki.fi. Helsingin yliopiston viestinnän asiantuntijat auttavat myös mielellään.

Suomen ja YK:n ilmastopaneelit

Mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto

 • Kestävyystieteen apulaisprofessori Jussi T. Eronen (@Jussi_T_Eronen): ilmaston ja ekosysteemien vuorovaikutuksen tutkimus menneisyydestä tulevaisuuteen. Pitkän aikavälin sosio-ekologisten systeemien dynamiikka, mukaanlukien luonnon monimuotoisuuden muutoksien vaikutus yhteiskuntiin ja yhteisöihin
 • Evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius: ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin miljoonien vuosien aikaskaalassa, ilmastonmuutoksen ja evoluution yhteys
 • Professori Veli-Matti Kerminen: aerosolit ja niiden viilentävä vaikutus
 • Ympäristönmuutoksen professori, varadekaani Atte Korhola (@AtteKorhola): nykyiset ja menneet ilmastonmuutokset sekä niiden ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset erityisesti pohjoisilla alueilla
 • Tutkijatohtori Risto Makkonen: ilmastomallinnus
 • Dosentti Markku Oinonen: Radiohiiliajoitukset, bio-osuusmääritykset, joilla voidaan selvittää esimerkiksi päästöistä bioperäisen aineksen määrä
 • Yliopistonlehtori Jouni Räisänen: globaali lämpeneminen
 • Yliopistotutkija Minna Väliranta: menneitten ympäristö- ja ilmasto-olojen tutkimus ja niihin perustuen nykyisen ilmastonmuutoksen vaikutukset erilaisiin luonnonprosesseihin, suot
 • Dosentti Kaarina Weckström: pitkän aikavälin ilmaston- ja ympäristönmuutosten rekonstruointi meri- ja järvisedimenttien arkistojen perusteella
 • Yliopistotutkija Jan Weckström: Menneet ja nykyiset ympäristömuutokset pohjoisilla alueilla, järvet, piilevät

Luonto

Biodiversiteetti

 • Kestävyystieteen apulaisprofessori Jussi T. Eronen (@Jussi_T_Eronen): ilmaston ja ekosysteemien vuorovaikutuksen tutkimus menneisyydestä tulevaisuuteen. Pitkän aikavälin sosio-ekologisten systeemien dynamiikka, mukaanlukien luonnon monimuotoisuuden muutoksien vaikutus yhteiskuntiin ja yhteisöihin.
 • Akatemiatutkija Jenni Hultman (@JenniHultman): Muuttuvan ilmaston vaikutuksen arktisen alueen mikrobiyhteisöihin sekä niiden toimintaan.
 • Yliopistonlehtori Timo Kuuluvainen: Metsän rakenteen, dynamiikan ja biodiversiteetin väliset vuorovaikutukset, metsien ekologisesti kestävä käyttö, ennallistaminen ja suojelu.
 • Professori Alf Norkko: (@AlfNorkko) : meriekosysteemit ja ilmastonmuutos Itämerellä ja polaarisilla alueilla.
 • Tutkimuskoordinaattori Joanna Norkko: meriekosysteemit ja ilmastonmuutos Itämerellä ja polaarisilla alueilla.
 • Professori Jouko Rikkinen: biodiversiteettikysymykset, erityisesti kasvien ja sienten monimuotoisuus ja evoluutiohistoria. Terrestriset ekosysteemit kotimaassa ja tropiikissa.

Metsät

Maatalous

 • Maatalouden ympäristöteknologian professori Laura Alakukku: maaperäteknologiset keinot ilmaston muuttuessa
 • Professori Timo Hytönen: kasvien ilmastollinen sopeutuminen
 • Kestävän kehityksen professori Kristina Lindström: kestävä maatalous Suomessa ja globaalisti, maaperän biodiversiteetti, palkokasvit, typen kierto
 • Tutkija Jukka Rajala: maaperän resurssitehokas käyttö
 • Maataloustieteiden tutkija Priit Tammeorg: maatalouden AgriChar-tutkimusryhmä
 • Yliopistonlehtori Iryna Herzon: viljelysmaan biodiversiteetti, luontoarvoiltaan merkittävien aluiden maanviljely, maatalous- ja ympäristöpolitiikka, luomuviljely

Ilmakehä

Kaupunki

 • Kaupunkiympäristöpolitiikan professori Sirkku Juhola (@UEP_group): projekteja, joissa tutkitaan muun muassa kaupunkien sopeutumista ilmastonmuutokseen, kansallista ilmasto- ja sopeutumispolitiikkaa sekä kaupunkien kestävyyteen liittyviä kysymyksiä.
 • Tutkijatohtori Stephanie Hitztaler: kestävän kehityksen tematiikka arktisen alueen kaupungeissa.
 • Yliopistonlehtori Merja Kontro: ympäristöteknologia kaupungeissa ja kestävä kehitys
 • Kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori Heikki Setälä: kaupunkien viheralueiden merkitys ekosysteemipalveluiden tuottajana, kuten hulevesien hallinnassa, ilmansaasteiden puhdistuksessa ja hiilen sidonnassa.

Talous

 • Kansantaloudellisen metsäekonomian professori Olli Tahvonen: ympäristökysymysten ja taloustieteen yhdistäminen.
 • Liiketaloudellisen metsäekonomian professori Lauri Valsta (@ValstaLauri): metsien hoidon talous ja ilmastonmuutoksen hillintää metsäsektorilla, kuten hiilinielujen laskenta

  Ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikka

  Oikeudelliset kysymykset

  • Ympäristöoikeuden professori Kai Kokko: ympäristöoikeuden teoria ja mm. ilmaston muutosta hillitsevät ohjauskeinot, päästökauppa, kaivostoiminta
  • Tutkija, tohtorikoulutettava Elina Vaara (@Vaara_Elina): ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset lainsäädännön näkökulmasta, kuten luonnonsuojelulain päivittäminen

  Filosofia ja etiikka

  • Tutkijatohtori Säde Hormio:   kollektiivinen toimijuus ilmastonmuutoksessa
  • Tutkija Simo Kyllönen (@KyllonenSimo): mm. ilmastoetiikan ja talouden välinen suhde, moraalinen ja poliittinen filosofia paikallisten konfliktien näkökulmasta
  • Tutkija Suvielise Nurmi: ympäristöfilosofia, ekologinen etiikka, moraalinen toimijuus, eettinen kasvatus sekä lapset ja nuoret
  • Tutkijatohtori Panu Pihkala (@panupihkala): kristillisen ympäristöajattelun historia ja muodot, uskontojen ja maailmankatsomusten vaikutukset ympäristöasenteisiin sekä henkisten ja hengellisten asioiden rooli ympäristökasvatuksessa sekä kristillisen ekoteologian historia, ympäristöahdistus

  Opetus, koulutus ja ympäristökasvatus

  • Professori Minna Autio: kestävä kulutus ja kuluttajakasvatus
  • Yliopistonlehtori Hannele Cantell: Ilmastokasvatus, mm. polkupyörämalli ilmastokasvatuksen tueksi
  • Yliopistonlehtori Merja Kontro: ympäristöteknologia kaupungeissa, kiertotalous
  • Kestävän kehityksen professori Kristina Lindström: kestävän kehityksen opetusmoduuli kanditasolla
  • Tutkijatohtori Laura Riuttanen: ilmastokasvatus, Climate University -hanke, jossa mukana suomalaisia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja
  • Professori Sirpa Tani: ympäristökasvatus yleisellä tasolla

  Kestävyystieteen instituutti HELSUS professorit

  Katso HELSUS:in sivut

  Ilmastoaiheiden parissa työskenteleviä tutkimusryhmiä: