Kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen asiantuntijoita

Etsitkö haastateltavaa koulutus- tai kasvatusaiheesta? Tutustu Helsingin yliopiston asiantuntijoihin. Tutkijaluettelo ei ole täydellinen, vaan vain otos. Helsingin yliopiston viestinnän asiantuntijat auttavat mielellään sopivan asiantuntijan löytämisessä.

Maria Ahlholm

 • suomi toisena kielenä, maahanmuuttajien ”vastaanotto”, monikielisyys

Pirjo Aunio

 • lasten ja nuorten matemaattisten taitojen kehittäminen ja oppiminen, oppimisvaikeudet

Minna Autio

 • talous- ja kuluttajakasvatus, kestävä kehitys

Kristiina Brunila

 • koulutussosiologia ja -politiikka, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tieto/valta, eriarvoisuus ja tasa-arvo

Hannele Cantell

 • globaalikasvatus, vastuullisuus, kestävä kehitys ja opetus

Fred Dervin

 • monikulttuurisuus, kansainvälinen koulutus, liikkuvuus, opettajan identiteetti (eng. kielinen)

Joseph Gagnon

 • erityispedagogiikka, käyttäytymishäiriöt, oppimisvaikeudet

Kai Hakkarainen

 • motivaatio ja oppiminen, ryhmässä oppiminen

Markku Hannula

 • matematiikan didaktiikka, asenteet, motivaatio, tunteet, katseenseuranta

Raili Hilden

 • kielipedagogiikka, kieltenopetus, kielitaidon arviointi, opettajatutkimus, opettajankoulutus, Suullisen kielitaidon arviointi, arvioinnin seuraukset, oppija-autonomia

Jaakko Hilppö

 • kasvatuspsykologia, varhaiskasvatus, oppiminen, toimijuus

Gunilla Holm

 • koulutus ja kasvatus (ruotsinkielinen), tasa-arvo, pohjoismainen hyvinvointi

Juho Honkasilta

 • inkluusio, erityispedagogiikka, yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus, käyttäytymishäiriöt koulussa, käyttäytymishäiriödiagnostiikka koulussa (ADHD), empaattinen vuorovaikutus

Risto Hotulainen

 • koulutuksen arviointi

Minna Huotilainen

 • aivot ja oppiminen, työhyvinvointi

Liisa Ilomäki

 • digitaalinen tekniikka ja virtuaalisuus opetuksessa ja oppimisessa

Markku Jahnukainen

 • erityispedagogiikka, koulutuspolitiikka, vertaileva kasvatustiede

Kalle Juuti

 • oppiminen, digitaalisuus koulussa, opettajien täydennyskoulutus

Mirjam Kalland

 • varhaiskasvatus (ruotsinkielinen), vanhemmuus

Arto Kallioniemi

 • uskonnon didaktiikka, monikulttuurisuuskasvatus, Unesco-professori

Jonna Kangas

 • varhaiskasvatus, lasten oikeudet, osallisuus, mediakasvatus

Tiina Korhonen

 • uudet teknologiat, digitalisaatio, robotiikka ja koodaus koulussa, opettajien täydennyskoulutus

Kristiina Kumpulainen

 • varhaiskasvatus, monilukutaito

Arniika Kuusisto

 • varhaiskasvatus, arvot, katsomukset, radikalisaatio

Tuuli Kurki

 • maahanmuutto, kotouttaminen, kotoutuminen, rasismi, rodullistaminen, monikulttuurisuus, sukupuoli, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, eriarvoisuus, mielenterveys, nuoret, tukijärjestelmät, globaali koulutuspolitiikka (ml. UNESCO, OECD)

Anu Laine

 • matematiikan didaktiikka, opettajankoulutus, affektit, ongelmanratkaisu

Tapio Lahtero

 • harjoittelukoulut, opetusharjoittelu, koulun johtaminen

Henna Lahti

 • design/suunnittelu, yhteissuunnittelu, käsityö, design-studio

Jari Lavonen

 • koulutusvienti, opettajankoulutus, aineenopettajakoulutus

Sari Lindblom

 • kasvatuspsykologia, yliopisto-oppiminen ja -opettaminen sekä arviointi ja laatu, yliopiston vararehtori

Taru Lindblom

 • ruokakulttuuri

Lasse Lipponen

 • varhaiskasvatus, lastentarhanopettajankoulutus, HEI Schools

Kirsti Lonka

 • kasvatuspsykologia, ilmiöpohjainen oppiminen, digioppiminen, suomalainen koulujärjestelmä

Erika Löfström

 • tutkimusetiikka, yliopistopedagogiikka, opettajankoulutus, ruotsinkielinen

Pia Mikander

 • monikulttuurisuus, rasisminvastaisuus, oppikirjojen ”maailmankuva”

Johanna Mäkelä

 • ruokakulttuuri, kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani

Mari Niva

 • kulutus, ruokakulttuuri, kestävä ruokailu, ruokailutavat

Sami Paavola

 • tietotyö ja digitalisaatio, yhteisöllinen oppiminen

Jaana Pesonen

 • antirasistinen kasvatus ja koulutus, kirjallisuuskasvatus, sukupuolisensitiivinen kasvatus

Annukka Pursi

 • taaperoikäisten varhaiskasvatus, myötätunto kasvatuksessa

Kirsi Pyhältö

 • tutkijanura, tutkijankoulutus, tutkijankoulutuksen etiikka

Jukka Rantala

 • opettajuuden rakentuminen, opettajien poliittinen asennoituminen, historiallisen ajattelun opettaminen, historian tekstitaidot, lasten historiatietoisuus

Fritjof Sahlström

 • ruotsinkielinen koulutus Suomessa

Katariina Salmela-Aro

 • kasvatuspsykologia, oppiminen ja motivaatio 

Hannu Salmi

 • informaali oppiminen, motivaatio, oppimisympäristöt, tiedekeskus, tieteen popularisointi

Jari Salminen

 • kasvatus- ja kouluhistoria

Patrik Scheinin

 • kasvatuspsykologia, minäkäsitys ja itsetunto, koulutuksen arviointi

Pirita Seitamaa-Hakkarainen

 • käsityö, digitaaliset oppimisympäristöt

Sara Sintonen

 • lukutaito,  monilukutaito, mediakasvatus 

Anna Slotte

 • monikielisyys, språkmöte, (ruotsinkielinen)

Janne Säntti

 • opettajatutkimus, opettajankoulutuksen tutkimus 

Liisa Tainio

 • äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka

Sirpa Tani

 • ainedidaktiikka, ympäristökasvatus, kulttuurinen maantiede, kaupunkitutkimus, lapsuuden maantiede, nuorisotutkimus

Mari Tervaniemi

 • musiikin havaitsemisen ja oppimisen aivoperusta, musiikki ja hyvinvointi

Kirsi Tirri

 • pedagogiikka, didaktiikka, opettajankoulutus

Auli Toom

 • yliopistopedagogiikka, opetus ja oppiminen yliopistossa, opettajankoulutus, asiantuntijan tieto, tietäminen ja kompetenssit

Anna Uitto

 • biologian didaktiikka, tiedekasvatus, kestävän kehityksen kasvatus, ekologia

Lotta Uusitalo

 • positiivinen psykologia, myötätunto, erityispedagogiikka, positiivinen cv, SILMU Parenting

Satu Valkonen

 • lasten mediankäyttö, television merkitys lasten arjessa

Janne Varjo

 • koulutussosiologia ja -politiikka, koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri

Lauri Väkevä

 • taito- ja taideaineiden didaktiikka, teatteri, tanssi, muut esittävät taiteet