Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja biodiversiteetin tutkijoita

Tutkijaluettelo on vain otos aihetta tutkivista Helsingin yliopiston tutkijoista. Lisää asiantuntijoita löydät verkkosivujemme henkilöhausta. Helsingin yliopiston viestinnän asiantuntijat auttavat myös mielellään.
Ilmastopaneelit ja mennyt, nykyinen ja tuleva ilmasto
 • Kestävyystieteen apulaisprofessori Jussi T. Eronen (@Jussi_T_Eronen): ilmaston ja ekosysteemien vuorovaikutuksen tutkimus menneisyydestä tulevaisuuteen. Pitkän aikavälin sosio-ekologisten systeemien dynamiikka, mukaan lukien luonnon monimuotoisuuden muutoksien vaikutus yhteiskuntiin ja yhteisöihin
 • Evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius: ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin miljoonien vuosien aikaskaalassa, ilmastonmuutoksen ja evoluution yhteys
 • Professori Veli-Matti Kerminen: aerosolit ja niiden viilentävä vaikutus
 • Ympäristönmuutoksen professori, varadekaani Atte Korhola (@AtteKorhola): nykyiset ja menneet ilmastonmuutokset sekä niiden ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset erityisesti pohjoisilla alueilla
 • Yliopistotutkija Risto Makkonen: ilmastomallinnus
 • Dosentti Markku Oinonen: Radiohiiliajoitukset, bio-osuusmääritykset, joilla voidaan selvittää esimerkiksi päästöistä bioperäisen aineksen määrä
 • Professori Petri Pellikka: Kaukokartoitus, maankäytön muutos, Afrikka, Helsingin yliopiston Taitan tutkimusasema Keniassa, jäätiköiden monitorointi
 • Arktisen ekosysteemitutkimuksen professori David N. Thomas (@DNThomas01): biogeokemialliset prosessit aina maalta rannikkovesiin asti (englanniksi)
 • Yliopistonlehtori Jouni Räisänen: globaali lämpeneminen, säätilastot
 • Akatemiatutkija (1.8. 23 alkaen apulaisprofessori) Juha Saarinen, juha.saarinen@helsinki.fi, (ei ole työpuhelinta), Ilmaston ja kasvillisuuden muutosten vaikutus kasvinsyöjänisäkkäiden sopeutumiin ja ravintoon viimeisen noin 66 miljoonan vuoden aikana, sekä miten muinaisia ympäristönmuutoksia voidaan tutkia kasvinsyöjänisäkkäiden ominaisuuksien perusteella.  
 • Akatemiatutkija Sakari Salonen, sakari.salonen@helsinki.fi, paleoklimatologia eli maapallon muinaisten ilmastojen tutkimus, paleoklimatologian dosentti Twitter: @js_salonen
 • Yliopistotutkija Minna Väliranta: menneitten ympäristö- ja ilmasto-olojen tutkimus ja niihin perustuen nykyisen ilmastonmuutoksen vaikutukset erilaisiin luonnonprosesseihin, suot
 • Dosentti Kaarina Weckström: pitkän aikavälin ilmaston- ja ympäristönmuutosten rekonstruointi meri- ja järvisedimenttien arkistojen perusteella
 • Yliopistotutkija Jan Weckström: Menneet ja nykyiset ympäristömuutokset pohjoisilla alueilla, järvet, piilevät
Luonto, luontokato, biodiversiteetti ja ilmakehä
 • Akatemiatutkija Mar Cabeza: ilmastonmuutos mukaan luonnonsuojelusuunnitelmiin, “Global Change and Conservation” -tutkimusryhmän johtaja (englanniksi)
 • Professori Ulrika Candolin (@ulrikacandolin): Ympäristönmuutoksen aiheuttamat vasteet käyttäytymisessä
 • Yliopistonlehtori Merja Kontro: pohjavesi ja ilmastonmuutos
 • maataloustieteiden osaston johtaja, professori Helena Korpelainen: biodiversiteetti, geenivarat, kasvipopulaatioiden sopeutuminen ilmastonmuutokseen
 • Akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen (@AksuLehikoinen): ilmastonmuutoksen vaikutukset lintulajien runsauteen ja levinneisyyteen
 • Professori Juha Merilä (@jmerila): Ilmastonmuutoksesta johtuva evoluutio, geneettinen monimuotoisuus, sopeutuminen ilmastonmuutokseen, fenologia 
 • Tutkimusjohtaja Atte Moilanen: maankäyttö, ekologiset kompensaatiot, eliölajidata
 • Akatemiatutkija Matthew Robson (@CanopySEE), Canopy Spectral Ecology and Ecophysiology research group (CanSEE), how interactions of sunlight and climate change affect plant ecology and terrestrial ecosystem processes.
 • Professori Petteri Uotila (@puotila): meret ja ilmastonmuutos
 • Apulaisprofessori Lassi Ahlvik (@AhlvikLassi): EU:n päästökauppasuunnitelma, ympäristöverotus, luonnon monimuotoisuuden taloudelliset näkökohdat.
 • Kestävyystieteen apulaisprofessori Jussi T. Eronen (@Jussi_T_Eronen): ilmaston ja ekosysteemien vuorovaikutuksen tutkimus menneisyydestä tulevaisuuteen. Pitkän aikavälin sosio-ekologisten systeemien dynamiikka, mukaan lukien luonnon monimuotoisuuden muutoksien vaikutus yhteiskuntiin ja yhteisöihin.
 • Professori Frédéric Guillaume (@fred_guillaume): Lajien maailmanlaajuisiin muutoksiin reagoimisen eko-evolutionäärinen ennustaminen
 • Maatalousekologian professori Juha Helenius (@helenius_juha): lajien elonkirjo maatalousekosysteemeissä, elonkirjo ja maatalouden tuotantomenetelmät
 • yliopistonlehtori Iryna Herzon (@irina_herzon): maatalousympäristön biodiversiteetti 
 • Yliopistonlehtori Timo Kuuluvainen: Metsän rakenteen, dynamiikan ja biodiversiteetin väliset vuorovaikutukset, metsien ekologisesti kestävä käyttö, ennallistaminen ja suojelu.
 • Professori Anna-Liisa Laine (@annaliisalaine): Luonnon monimuotoisuuden muuttuminen, pitkän ajanjakson ekologia, sairauksien säätely ja biodiversiteetti
 • Apulaisprofessori Aleksandra Lewandowska (@planktola): ilmastonmuutoksen vaikutus meren planktonin monimuotoisuuteen ja avomeren ravintoverkkojen välisiin vuorovaikutuksiin 
 • Kaupunkien ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden professori Ian MacGregor-Fors (@macgregorfors)
 • Professori Juha Merilä (@jmerila): Ilmastonmuutoksesta johtuva evoluutio, geneettinen monimuotoisuus, sopeutuminen ilmastonmuutokseen, fenologia 
 • Marie C. Nordström, rannikkoekologian apulaisprofessori: rannikkojen ekosysteemit, ravintoverkot, merien monimuotoisuus
 • Professori Alf Norkko: (@AlfNorkko): meriekosysteemit ja ilmastonmuutos Itämerellä ja polaarisilla alueilla.
 • Tutkimuskoordinaattori Joanna Norkko: meriekosysteemit ja ilmastonmuutos Itämerellä ja polaarisilla alueilla.
 • Akatemiaprofessori Craig Primmer (@FishConGen): Vesiympäristön biodiversiteetti (erityisesti lohi), geneettisen monimuotoisuuden säilyttäminen
 • Professori Jouko Rikkinen: biodiversiteettikysymykset, erityisesti kasvien ja sienten monimuotoisuus ja evoluutiohistoria. Terrestriset ekosysteemit kotimaassa ja tropiikissa.
 • Evoluutioekologian apulaisprofessori Marjo Saastamoinen (@Marjo_S): Luonnonpopulaatioiden ja -yhteisöjen vasteet ihmisen aiheuttamaan ympäristönmuutokseen
 • Professori Janne Soininen:  Makeiden vesien eliöt ja vesistöjen biodiversiteetti. Twitter: @soininen_janne 

 • Apulaisprofessori Rose Thorogood (@informedbirds): eläinten käyttäytyminen ja sosiaaliset suhteet muuttuvassa maailmassa
 • Apulaisprofessori Pirjo Virtanen, alkuperäiskansojen ympäristö ja yhteiskunnalliset vaikutukset erityisesti pohjoisilla alueilla, Conceptualising Biodiversity in Amazonia blogi.
Metsät ja maatalous
 • Kansainvälisen metsäpolitiikan professori Maria Brockhaus (@brockhaus_maria): metsien rooli ilmastonmuutospolitiikassa ja vaikutukset oikeudenmukaisuuteen ja ympäristöoikeuteen
 • Metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori Jaana Bäck (@JaanaBack): metsäekosysteemien toiminta ja vuorovaikutukset ympäristön kanssa, erityisesti metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä
 • Yliopistotutkija Jyrki Jauhiainen: (Trooppiset turvesuot -tutkimusblogi) trooppiset suot, niiden hiilen kierto, kasvihuonekaasutaseet ja maankäytön ilmastovaikutukset
 • Apulaisprofessori Markus Kröger: metsienpoistot ja globaali metsäpolitiikka, metsäteollisuuden rooli, luonnonvarahankkeiden, investointien ja globaalin kehityksen vaikutus elonkehään ja ilmastonmuutokseen
 • Yliopistonlehtori Juha Mikola (@JuhaMikola): koivut, metsänrajaekosysteemit ja ilmastonmuutos
 • Yliopistonlehtori Kari Minkkinen: soiden käytön ilmastovaikutukset
 • yliopistotutkija Paavo Ojanen: soiden maankäytön ilmastovaikutukset, ojitettujen soiden hiilen kierto ja kasvihuonekaasutaseet
 • Ympäristö- ja maaperätieteen professori Mari Pihlatie (@MariPihlatie): Kasvien, maaperän ja mikrobien väliset suhteet, kasvihuonekaasujen ja dityppioksidin päästöt, emissiot ja prosessit metsän ekosysteemeissä ja maataloudessa
 • Apulaisprofessori Tanja Pyhäjärvi (@PyhaTanja): metsäpuiden evoluutio, genomiikka ja sopeutuminen, metsäpuiden jalostus
 • Kansantaloudellisen metsäekonomian professori Olli Tahvonen: ympäristökysymysten ja taloustieteen yhdistäminen.
 • Professori, Kestävyystieteen instituutti HELSUS johtaja Anne Toppinen (@annetoppinen)
 • Akatemiaprofessori Timo Vesala (@vesala2): suot ja turvemaat ilmastonmuutoksen näkökulmasta
 • Maatalouden ympäristöteknologian professori Laura Alakukku: maaperäteknologiset keinot ilmaston muuttuessa
 • Maatalousekologian professori Juha Helenius (@helenius_juha): maatalouden ja ruokajärjestelmien ekologinen kestävyys
 • Yliopistonlehtori Iryna Herzon (@herzon_irina): viljelysmaan biodiversiteetti, luontoarvoiltaan merkittävien alueiden maanviljely, maatalous- ja ympäristöpolitiikka, luomuviljely
 • Professori Timo Hytönen: kasvien ilmastollinen sopeutuminen
 • Ympäristö- ja maaperätieteen professori Mari Pihlatie (@MariPihlatie): Kasvien, maaperän ja mikrobien väliset suhteet, kasvihuonekaasujen ja dityppioksidin päästöt, emissiot ja prosessit metsän ekosysteemeissä ja maataloudessa
 • Tutkija Jukka Rajala: maaperän resurssitehokas käyttö
 • Yliopistonlehtori Frederic Stoddard (@Fred_Stoddard): palkokasvit, härkäpavun jalostus
 • Professori John Sumelius: ruokaturvallisuus, maatalouden kestävän tehostamisen taloudelliset vaikutukset, tasa-arvoiset ja kestävät pellolta pöytään -ketjut, köyhyyden vähentäminen
 • Kasvinviljelytieteen yliopistonlehtori Priit Tammeorg (@AgriChar_RG): biohiilien käyttö maataloudessa ja kaupungeissa, kierrätyslannoitteet, järvisedimentin uusiokäyttö
Talous, politiikka ja oikeudelliset kysymykset
 • Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian apulaisprofessori Lassi Ahlvik (@AhlvikLassi): ympäristölliset kustannus-hyötyanalyysit ja optimaalisen ilmastopolitiikan muotoileminen, EU:n päästökauppa
 • Kestävyystieteen apulaisprofessori Jussi T. Eronen (@Jussi_T_Eronen): ilmaston ja ekosysteemien vuorovaikutuksen tutkimus menneisyydestä tulevaisuuteen. Pitkän aikavälin sosio-ekologisten systeemien dynamiikka, mukaan lukien luonnon monimuotoisuuden muutoksien vaikutus yhteiskuntiin ja yhteisöihin.
 • Kansantaloudellisen metsäekonomian professori Olli Tahvonen: ympäristökysymysten ja taloustieteen yhdistäminen.
 • Apulaisprofessori Lassi Ahlvik (@AhlvikLassi): EU:n päästökauppasuunnitelma, ympäristöverotus, luonnon monimuotoisuuden taloudelliset näkökohdat.
 • Kestävän kehityksen professori Erik Andersson: Ilmasto- ja energiapolitiikka, painopisteenä ympäristö
 • Apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen (@VPTynkkynen): Venäjän, arktisten alueiden energia-, ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen (@JIHukkinen): monitieteinen kestävyystutkimus sosiaali- ja luonnontieteitä yhdistäenz
 • Yliopistotutkija Tero T. Toivanen (@TTToivanen) poliittinen talous, poliittinen ekologia, maailmanpolitiikka, ilmastonmuutos, antroposeeni
 • Apulaisprofessori Annukka Vainio (@annukka_vainio) ilmastoviestintä, ilmastoasenteet ja -uskomukset, kestävä käyttäytymismuutos
 • Professori Anja Nygren: poliittinen ekologia, ympäristö ja politiikka
 • yliopistonlehtori Marjaana Jauhola: ilmastonmuutos ja oikeudenmukaisuus
 • Ympäristöoikeuden professori Kai Kokko: ympäristöoikeuden teoria ja mm. ilmaston muutosta hillitsevät ohjauskeinot, päästökauppa, kaivostoiminta
 • Yliopistonlehtori Tiina Paloniitty: ympäristöoikeus, kestävyysoikeus, erit. EU:n vesipuitedirektiivi,  luonnonsuojeluoikeus, muovisääntely; tieteen ja teknologian oikeustutkimus

Kaupunki ja muuttoliike

 

 • Kaupunkiympäristöpolitiikan professori Sirkku Juhola (@UEP_group): projekteja, joissa tutkitaan muun muassa kaupunkien sopeutumista ilmastonmuutokseen, kansallista ilmasto- ja sopeutumispolitiikkaa sekä kaupunkien kestävyyteen liittyviä kysymyksiä
 • Soveltavan kaupunkimeteorologian apulaisprofessori Leena Järvi (@ljjarvi): Kaupunki-ilmasto, ilmanlaatu ja hiilidioksidin päästöt ja nielut; kaupunkisuunnittelun vaikutukset kaupunki-ilmaan, Ilmastonmuutoksen hillintä ja mukautuminen
 • Yliopistonlehtori Merja Kontro: ympäristöteknologia kaupungeissa ja kestävä kehitys
 • Kaupunkien ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden professori Ian MacGregor-Fors (@macgregorfors)
 • Kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori Heikki Setälä: kaupunkien viheralueiden merkitys ekosysteemipalveluiden tuottajana, kuten hulevesien hallinnassa, ilmansaasteiden puhdistuksessa ja hiilen sidonnassa

Professori Sami Moisio: Geopolitiikka ja alueiden kehitys.  

Filosofia, etiikka, opetus, koulutus ja kasvatus
 • Tutkijatohtori Säde Hormio: kollektiivinen toimijuus ilmastonmuutoksessa
 • Tutkija Simo Kyllönen (@KyllonenSimo): mm. ilmastoetiikan ja talouden välinen suhde, moraalinen ja poliittinen filosofia paikallisten konfliktien näkökulmasta
 • Tutkija Suvielise Nurmi: ympäristöfilosofia, ekologinen etiikka, moraalinen toimijuus, eettinen kasvatus sekä lapset ja nuoret
 • Tutkijatohtori Panu Pihkala (@panupihkala): kristillisen ympäristöajattelun historia ja muodot, uskontojen ja maailmankatsomusten vaikutukset ympäristöasenteisiin sekä henkisten ja hengellisten asioiden rooli ympäristökasvatuksessa sekä kristillisen ekoteologian historia, ympäristöahdistus
 • Professori Minna Autio: kestävä kulutus ja kuluttajakasvatus
 • Yliopistonlehtori Hannele Cantell: Ilmastokasvatus, mm. polkupyörämalli ilmastokasvatuksen tueksi
 • Yliopistonlehtori Merja Kontro: ympäristöteknologia kaupungeissa, kiertotalous
 • Kestävän kehityksen professori Kristina Lindström: kestävän kehityksen opetusmoduuli kanditasolla
 • Tutkijatohtori Laura Riuttanen: ilmastokasvatus, Climate University -hanke, jossa mukana suomalaisia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja
 • Professori Sirpa Tani: ympäristökasvatus yleisellä tasolla
 • Vanhenpi yo-lehtoeri Lili-Ann Wolff: Ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkija. Opettajankoulutuksessa Wolff opettaa luonnontieteitä ja kestävän kehityksen kasvatusta.

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
Kes­tä­vyys­tie­teen instituutti HEL­SUS – pro­fes­so­rit

Katso HELSUS:in sivut

Il­mas­toai­hei­den pa­ris­sa työs­ken­te­le­viä tut­ki­mus­ryh­miä: