Eettinen ohjeistus

Arvojen ohella eettinen ohjeistus ja siinä luetellut periaatteet muodostavat perustan yliopiston päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle.
Yleiset periaatteet

Kunnioitamme ja edistämme toiminnassamme YK:n yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan, ettemme loukkaa niitä.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja ja säännöksiä sekä yliopiston ohjeistuksia. Jokainen yliopistoyhteisön jäsen on vastuussa myös omaan tieteenalaansa tai työhönsä liittyvien erityissäännösten noudattamisesta.     

Julkisena toimijana hyvä hallintotapa ja siihen liittyvät läpinäkyvyyden periaatteet ovat meille tärkeitä.

Kaikki yliopistoyhteisön jäsenet ovat yhdenvertaisia. Käyttäydymme oikeudenmukaisella ja arvostavalla tavalla niin, että jokainen yliopistoyhteisön jäsen voi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti osallistua yliopiston toimintaan. Edistämme yhteiskunnan ja toimintaympäristömme turvallisuutta ja hyvinvointia toimimalla yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman edellyttämällä tavalla.

Yliopisto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää. Jokaisella yliopiston esihenkilöllä ja opettajalla on velvollisuus puuttua asiaan havaitessaan häirintää tapahtuvan työ- tai opiskeluyhteisössään. Yliopistolta saa apua, jos kokee työssään tai opinnoissaan epäasiallista kohtelua.

Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, käytämme luonnonvaroja vastuullisesti ja parannamme jatkuvasti ympäristötehokkuutta. Tutkimuksella ja opetuksella lisäämme ymmärrystä maailman monimutkaisista ilmiöistä. Tuotamme uutta tietoa ja osaamista koko ihmiskunnan hyödyksi.

Kestävyys yliopistollamme

Helsingin yliopiston työntekijöinä noudatamme sosiaalisessa mediassa yliopiston arvoja. Toimimme somefiksusti – eettisesti ja toisiamme kunnioittaen. Yliopiston sosiaalisen median suositukset auttavat rakentamaan digitaalista jalanjälkeä turvallisesti ja vastuullisesti.

Helsingin yliopiston some-suositukset

Puolustamme kaikessa toiminnassamme demokratiaa yhteiskuntamuotona, akateemista vapautta ja yliopiston autonomiaa. Olemme sitoutuneet Euroopan neuvoston ja akateemisen yhteisön yhteiseen julkilausumaan, Global Forum on Academic Freedom, Institutional Autonomy, and the Future of Democracy, 2019.

Arvot yliopiston arjessa
 • Etsimme uutta tietoa.
 • Pohdimme asioita kriittisesti.
 • Tuotamme korkealaatuista tutkimusta ja opetusta.
 • Tutkimuksen, opetuksen, oppimisen ja muiden toimintojemme lähtökohta on pyrkimys totuuteen ja uuteen tietoon.
 • Emme toimi yliopistoyhteisön jäsenten vahingoksi huolimattomuuttamme emmekä tahallaan.
 • Emme plagioi, väärennä emmekä vääristele dataa.
 • Toimimme rehellisesti ja puolueettomasti.
 • Emme anna ulkopuolisten tahojen vaikuttaa arvostelukykyymme tai puuttua siihen, miten käytämme taitojamme tai erikoisosaamistamme.
 • Kunnioitamme toistemme oikeutta yksityisyyteen sekä tiedon, dokumenttien ja datan luottamuksellisuutta.
 • Sivistys ohjaa meitä oikeaan.
 • Sivistys on eettinen omatuntomme.
 • Sivistys tuo meille jatkuvuutta ja avarakatseisuutta.
 • Hyvä eettinen omatunto ohjaa kaikkia valintojamme.
 • Olemme avoimia uusille ideoille ja lähestymistavoille.
 • Annamme palautetta tai kritiikkiä rakentavasti ja ilman karkeaa kielenkäyttöä.
 • Määrittelemme toiminnoillemme selkeät ja realistiset tavoitteet ja viestimme niistä toisillemme.
 • Vältämme eturistiriitoja.
 • Emme käytä väärin asemaamme saadaksemme erikoiskohtelua tai asiaankuulumattomia etuja itsellemme tai muille.
 • Pidämme tarkoituksemme avoimena ja suvaitsemme erimielisyyksiä.
 • Vapaus rohkaisee luovuuttamme.
 • Vapaus on yliopiston autonomiaa ja vastuullisuutta.
 • Rohkaisemme toisiamme luovuuteen.
 • Toimimme siten, että muut voivat osallistua työhömme ja jatkaa ja kehittää sitä.
 • Suhtaudumme joustavasti ja avoimesti muutoksiin.
 • Huolehdimme vastuullisesti yliopiston autonomiasta ja kunnioitamme yliopistoyhteisön inhimillisten, taloudellisten ja materiaalisten voimavarojen rajallisuutta.
 • Vaikutamme toimillamme yliopiston maineeseen.
 • Vapaus luo vastuun, jolloin asiantuntijana tai johtajana annamme riittävästi ohjausta, emmekä siirrä toisillemme liian suurta työmäärää.
 • Olemme tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia.
 • Yhteisöllisyys tarkoittaa meille moniarvoisuutta ja toisten kunnioitusta.
 • Yhteisöllisyys tukee ja edistää avoimuutta sekä yhdessä tekemistä.
 • Yhteisöllisyys kasvaa demokraattisista vaikutusmahdollisuuksista.
 • Kohtelemme toisia suvaitsevaisesti, huomaavaisesti ja keskinäisellä kunnioituksella, pitäen kaikkien kanssa yllä hyviä suhteita työssä ja opinnoissa.
 • Edistämme monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä koskien sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia että ammatillisia taitoja.
 • Kunnioitamme ja arvostamme erilaisuutta.
 • Hoidamme erimielisyydet aloitteellisesti ja puolueettomasti.
 • Neuvomme ja ohjaamme toinen toisiamme.
 • Emme syyllisty töykeisiin tai väheksyviin kommentteihin tai tekoihin.
 • Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää ja väärinkäytöstä, toimimme aktiivisesti niiden estämiseksi ja puutumme näihin tapauksiin, jos niitä havaitsemme.
 • Edistämme ja ylläpidämme turvallista ja hyvinvoivaa työ- ja opiskeluympäristöä.
 • Huolehdimme omasta ja muiden psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä.
Opetuksen ja opintojen eettiset periaatteet

Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen eettiset periaatteet on laadittu tekemään näkyväksi yliopistoyhteisön arvot ja ihanteet. Periaatteet auttavat yhteisten arvojen toteutumisen arvioinnissa. Niissä kuvataan eettisesti korkeatasoisen opetuksen ja opiskelun lähtökohdat ja tuntomerkit ohjenuoraksi opettajille, opiskelijoille ja muulle henkilöstölle.

Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen eettiset periaatteet.

Tutkimuksen eettiset periaatteet

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuus ja tulosten uskottavuus edellyttävät, että tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu koko tiedeyhteisölle ja jokaiselle tutkijalle. Helsingin yliopisto on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä.

Tutkimusetiikka

Yh­teis­työn pe­ri­aat­teet

Helsingin yliopistolla on eettiset periaatteet yritysyhteistyöhön sekä varainhankintaan ja lahjoittamiseen. Periaatteet ohjaavat Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen sekä niiden henkilöstön ja luottamushenkilöiden toimintaa.

Helsingin yliopiston yritysyhteistyön eettiset periaatteet

Helsingin yliopiston varainhankinnan ja lahjoittamisen eettiset periaatteet

Olemme sitoutuneet toiminnassamme rehellisiin, läpinäkyviin ja vastuullisiin toimintatapoihin. Emme hyväksy lahjontaa, korruptiota tai rahanpesua.

Helsingin yliopiston lahjonnanvastaiset periaatteet

Yliopisto on pitkäjänteinen sijoittaja, jonka tavoitteena on varmistaa sijoituskohteidensa hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä. Uskomme, että yritys joka ottaa huomioon ympäristön sekä sosiaaliset ja hyvään hallintotavan näkökulmat toiminnassaan on kannattavampi sijoituskohde pitkällä aikajänteellä.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Noudatamme julkisiin hankintoihin sovellettavia säännöksiä ja teemme kaikki hankinnat yliopiston hankintasääntöjen ja -ohjeiden mukaisesti.

Sitoudumme tunnistamaan, tuomaan esiin ja välttämään eturistiriitoja, jotka voisivat vaarantaa puolueettoman toimintamme. Ilmoitamme kaikki tarvittavat tiedot sidonnaisuusrekistereihin.

Esihenkilöinä tai opinnäytteiden ohjaajina huolehdimme esteettömyydestä. Tiedostamme, että esihenkilö- tai ohjaussuhde on ammatillinen suhde ja valtasuhde ja tästä johtuen läheinen yksityinen ihmissuhde, kuten sukulaisuussuhde, ystävyyssuhde tai seurustelusuhde työntekijän/ohjattavan kanssa tekee esihenkilöstä/ohjaajasta esteellisen.

Huolehdimme luottamuksellisen tiedon vastuullisesta ja huolellisesta käsittelystä. Olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuojan ja tietoturvan periaatteita ja niihin liittyviä toimintaohjeita.

Epäil­lyis­tä vää­rin­käy­tök­sis­tä il­moit­ta­mi­nen

Tämä eettinen ohjeistus on laadittu yliopistoyhteisömme hyväksi. Jokaisen yhteisömme jäsenen vastuulla on toimia tämän ohjeistuksen mukaisesti sekä ilmoittaa epäillystä epäeettisestä toiminnasta tai lain rikkomisesta. Epäillyt väärinkäytökset käsitellään siinä menettelyssä, joka on yliopistolla käytössä kyseisen asiaryhmän osalta. Jos on epäselvää, minne epäillystä väärinkäytöksestä pitää ottaa yhteyttä, henkilöstö voi ottaa yhteyttä henkilöstöpäällikköönsä ja opiskelija opiskelijaneuvontaan sekä muut tahot yliopiston juristiin.

Kunnioitamme osapuolten oikeusturvaa ja yksityisyyden suojaa. Vilpittömässä mielessä tehdyistä väärinkäytösilmoituksista ei aiheudu ilmoittajalle kielteisiä seuraamuksia.