Lahjonnanvastaiset periaatteet

Helsingin yliopiston lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta.
1. TAUS­TA JA TAR­KOI­TUS

Helsingin yliopisto ei hyväksy lahjontaa (lahjuksen antamista tai vastaanottamista) missään muodossa.

Rikoslain (1889/39) lahjusrikoksia koskevissa säännöksissä (16 luku) kriminalisoidaan lahjan tai muun edun vastaanottaminen ja antaminen tiettyjen olosuhteiden vallitessa. Lahjan tai edun luonnetta tai arvoa ei ole määritelty.

Lahjontana pidetään minkä tahansa lahjan, lainan, maksun, palkkion tai edun tarjoamista tai vastaanottamista, jos sen tarkoituksena on saada aikaan epärehellinen tai laiton teko tai luottamuksen rikkominen yliopiston toiminnassa. Lahjontana pidetään myös toimivallan tai aseman väärinkäyttöä yksityisen edun tavoittelemiseksi. Yliopistoyhteisön jäsen ei saa tavoitella henkilökohtaista etua käyttämällä hyväksi asemaansa tai yliopistolle kuuluvaa omaisuutta, tietoa tai liiketoiminnan mahdollisuuksia. Yliopiston edustajien tulee välttää sellaisia liiketoimia ja tilanteita sidosryhmien kanssa, jotka voivat aiheuttaa ristiriitaa yliopiston ja henkilökohtaisten etujen välillä.

Ohjeistus koskee kaikkia Helsingin yliopiston ja yliopistokonserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöitä ja kaikkia tilanteita –myös niitä, joissa yliopistoyhteisön jäsenelle tarjotaan etuutta ns. yksityishenkilönä, mutta tosiasiallisesti hänen asemansa perusteella yliopistossa tai sen tytäryhtiössä.

2. OH­JEIS­TUS

Tavanomaiset lahjat, muistamiset ja kohtuullinen vieraanvaraisuus kuuluvat normaaliin yhteistoimintaan ja kanssakäymiseen sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden ja palveluntoimittajien kanssa ja tämä on sallittua.

Hyväksyttäviä lahjoja tai vieraanvaraisuutta voivat olla edut, jotka ovat

 • annettu tai vastaanotettu avoimesti, ilman velvoitteita ja/tai odotuksia
 • yrityksen sidosryhmien hyväksyttävissä ja kestävät julkisen tarkastelun
 • laillisia sekä kohtuullisia rahalliselta arvoltaan
 • annettu tai vastaanotettu epäsäännöllisesti (pl. vuosittainen joulutervehdys)

Lisäksi on otettava huomioonmahdolliset vastaanottajan eettiset ohjeistukset lahjonnan torjumiseksi. Etuja ei pidä antaa tai vastaanottaa, jos

 • etu ylittää tavanomaisen ja kohtuullisen käytännön
 • syntyy edes epäilys omista tai antajan motiiveista
 • syntyy edes epäilys järjestelyn vaikutuksesta yhteistyöntulokseen tai päätöksentekoon
 • syntyy edes epäilys siitä, että asia näyttäytyisi julkisuudessa yliopiston kannalta epäedullisena
 • etu voisi vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan jommankumman osapuolen riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen
 • etu on käteisen rahan tai lahjakortin muodossa, pois lukienlahjakortit, joiden kohde on antajan taholta määritelty, yhden palveluntarjoajan sisällöltään ja arvoltaan ennalta rajattuun valikoimaan oikeuttava, eikä rahaksi suoraan muutettavissa

Erityistä huomiota ja varovaisuutta on kiinnitettävä tilanteisiin, joissa meneillään on yhteistyö-tai hankintasopimuksen valmistelu.

2.1. Kult­tuu­ri-, ur­hei­lu-ja viih­de­ta­pah­tu­mat sekä tu­tus­tu­mis­mat­kat

Yliopistoyhteisön jäsenelle tarjottaviin matkoihin sovelletaan yliopiston matkustusohjetta. Tapahtuman isännän on osallistuttava tilaisuuteen. Yliopiston työntekijä voi myös vastaanottaa tapahtumaan liput ja tarjoilut. Tällaisten tapahtumien ja matkojen hyväksyttävyyttä arvioidaan kohdan 2 periaatteiden pohjalta.

2.2. Li­sä­oh­jeet vi­ran­omai­sil­le tar­jo­tus­ta vie­raan­va­rai­suu­des­ta

Yliopistoyhteisön jäsenen tulee varmistaa, että hänen viranomaisille tarjoamansa etu noudattaa valtion viranomaisille antamaa ohjetta vieraanvaraisuuden vastaanottamisesta. Ohjeiden mukaan mm.:

 • Viranomaisen on huolehdittava erityisen tarkkaan, että toiminta on puolueetonta ja myös näyttää puolueettomalta sidosryhmien ja kansalaisten näkökulmasta.
 • Viranomaisen on pääsääntöisesti noudatettava pidättyväisyyttä vieraanvaraisuuden vastaanottamisessa.
 • Vieraanvaraisuuden vastaanottaminen on kiellettyä esim. seuraavissa tilanteissa: valvonta-tai tarkastustehtävän suorittaminen, hankintapäätöksen valmisteleminen ja palveluiden järjestämistä koskevan päätöksen tekeminen.

2.3. Li­sä­oh­jeet hy­vän­te­ke­väi­syy­des­tä, spon­so­roin­nis­ta ja po­liit­ti­sen toi­min­nan tu­ke­mi­ses­ta

Yliopistoyhteisön jäsenen tuleevarmistaa, ettei sen hyväntekeväisyyteen tai sponsorointiin antamaa tukea käytetä lahjonnanpeittelyyn.Yliopistotai sen tytäryhtiöt eivätanna suoraa tai epäsuoraa tukea poliittisille puolueille, järjestöille tai yksittäisille poliitikoille. Yliopiston tulee noudattaa vastaaviaperiaatteita vastaanottaessaan lahjoituksia oman toimintansa tukemiseen, ts. lahjoitus ei saa olla peiteltyä lahjontaa.

3. Arviointi

Yliopiston työntekijöiden, jotka edustavat yliopistoa tai jotka saavat tai antavat etuja, edellytetään huolellisesti arvioivan näiden etujen perusteen ja tarpeellisuuden. Edun vastaanottavalla tai tarjoavalla yliopiston työntekijällä on ensisijainen vastuu siitä, että etu noudattaa näissä periaatteissa määriteltyjä hyväksyttävyyden kriteereitä.

Tarvittaessa arviointi tehdään yhdessä esimiehen kanssa. Epäselvissä tapauksissa edun asianmukaisuudesta on keskusteltava hallintojohtajan kanssa.

Arvioinnissa otetaan huomioon mm. olosuhteet, edun luonne ja tarkoitus sekä edun antajan tai vastaanottavan asema ja yhteys yhteistoimintaan.

Yliopiston toiminnassa on sekä yksityisen että julkisen organisaation piirteitä. Liike-elämään kuuluvaa tavanomaisuutta ja kohtuullisuutta yliopisto arvioi yritystoimintaa harjoittavan yhtiön näkökulmasta. Koska yliopisto toteuttaa myös julkista hallintotehtävää, on arvioitava erityisen tarkasti, mitkä liike-elämän käytännöt ovat sopivia.

Lisäksi on aina otettava huomioon yliopiston yrityskuva ja maineriski sekä miltä edun tai lahjan arvo näyttää ulkopuolisin silmin. Luottamus yliopistoon on omiaan heikentymään, jos taloudellisen etuuden tai lahjan saaminen tai antaminen saattaa ulkopuolisin silmin vaikuttaa liiketoimiin: ”Niin on, jos siltä näyttää.”

Hallintojohtaja tai lakiasioista vastaava yksikkö raportoi mahdolliset todetut lahjonnan vastaisten periaatteiden rikkomukset rehtorille välittömästi, sekä hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle ensi tilassa.

4. Vastuut

Helsingin yliopisto sitoutuu lahjonnanvastaisten periaatteiden toteuttamiseen käytännössä.

Hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet ja hallituksella on kokonaisvastuu periaatteiden noudattamisesta yliopistossa. Rehtori vastaa siitä, että periaatteita toteutetaan johdonmukaisesti ja selkeästi linjatuin valtuuksin. Hallituksen, rehtorin ja muun ylimmän johdon tulee näkyvällä ja aktiivisella esimerkillään osoittaa itse soveltavansa periaatteita kaikessa toiminnassaan.

Kaikki yliopistoyhteisön jäsenet ja yliopistokonsernin työntekijät ovat omalta osaltaan vastuussa periaatteiden noudattamisesta.

5. Yhteistyökumppanit ja tytär- ja yhteistyöyritykset

Helsingin yliopistoja sen tytäryhtiöt soveltavat lahjonnanvastaisia periaatteita kaikissa liikesuhteissaan ja -toiminnassaan. Edellytämme liikekumppaneiltamme sitoutumista vastaaviin vastuullisiin toimintatapoihin. Tämä on liikesuhteittemme solmimisen ja ylläpidon lähtökohta.

Varmistamme, että tytäryhtiöt ja yhteisyritykset, joiden toimintaan yrityksellä on laillinen vaikutusmahdollisuus, omaksuvat lahjonnanvastaiset periaatteet ja muutenkin noudattavat hyvää liiketoimintatapaa.