Helsingin yliopiston yritysyhteistyön eettiset periaatteet

Helsingin yliopistossa tehdään kansainvälisesti merkittävää tutkimusta, jonka avulla olemme ratkaisemassa maailmanlaajuisia haasteita. Yhteistyö yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa on Helsingin yliopistolle tärkeää.

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan marraskuussa 2021 uudet periaatteet: Helsingin yliopiston yritysyhteistyön periaatteet ja Helsingin yliopiston varainhankinnan ja lahjoittamisen periaatteet. Löydät asiakirjat hallituksen kokousmateriaaleista.

Päivitimme tälle sivulle uudet yritysyhteistyön periaatteet. Uudet varainhankinnan ja lahjoittamisen eettiset periaatteeet löydät täältä. 

Lait ja normit ohjaavat yritysyhteistyötä

Haluamme tuoda tutkimustulokset ja yliopistosta valmistuneiden osaamisen parhaalla tavalla yhteiskunnan käyttöön. Yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa tehtävä monenlainen yhteistyö tukee yliopiston tehtäviä: tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Yritysyhteistyöllä tarkoitetaan näissä periaatteissa yritysten kanssa sopimukseen perustuvaa tutkimus-, opetus- tai muuta yhteistyötä, johon liittyy sopimus ja/tai sopimukseen perustuva vastine. Yritysyhteistyötä kehitetään jatkuvasti vuorovaikutuksessa kumppaneiden kanssa Helsingin yliopiston yritysyhteistyön eettisten periaatteiden mukaisesti.

Helsingin yliopiston toiminta perustuu yliopiston arvoihin – totuuteen, vapauteen, sivistykseen ja yhteisöllisyyteen –, yliopiston ja yliopiston rahastojen johtosääntöihin, strategiaan, toimintaohjeisiin ja eettisiin ohjeisiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Yritysyhteistyössä yliopisto noudattaa myös yleisesti hyväksyttyjä tutkimuseettisiä periaatteita sekä esimerkiksi EU:n asetusta kaksikäyttötuotteista ja sen perusteella annettuja ohjeita ja määräyksiä. Yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen.

Helsingin yliopiston yritysyhteistyön eettisiä periaatteita noudatetaan kaikessa yliopiston yritysyhteistyössä, ja yliopiston ja yliopiston rahastojen työntekijät ja luottamushenkilöt toimivat periaatteiden mukaisesti. Ohjeistus koskee myös tilanteita, joissa yliopistoyhteisön jäsen toimii yksityishenkilönä mutta tosiasiallisesti perustuen hänen asemaansa yliopistossa. Yliopisto kunnioittaa toiminnassaan yhteistyötahoja ja näiden edustajia sekä rehellisyyden, vastuullisuuden, luottamuksen sekä kaikkien osapuolten arvostamisen periaatteita.

Sopimuksiin perustuva yritysyhteistyö edistää yhteisesti tärkeitä tavoitteita

Yliopiston yritysyhteistyö perustuu yliopiston strategian toteuttamiseen ja arvojen edistämiseen yhteistyössä yliopiston kumppaneiden kanssa. Lakien, arvojen ja normien ohella yliopiston toimintaa ohjaa tavoite kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Yliopisto selvittää kumppaneidensa toiminnan yhteensovittamista yliopiston toiminnan lähtökohtiin yhteistyökohtaisesti kulloinkin saatavilla olevista tiedoista.

Yhteistyötä koskevat sopimukset sekä mahdollisen ulkopuolisen rahoittajan rahoitusehdot määrittelevät yritysten kanssa tehtävän yhteistyön sisällön lainsäädännön ja yllä mainittujen yleisesti hyväksyttyjen tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Vastikkeellisessa markkinahintaisessa toimeksiantotutkimuksessa tai konsultoinnissa tilaaja määrittää yhdessä yliopiston kanssa tutkimuksen tavoitteet ja saa omistusoikeuden tai muun määritellyn oikeuden tutkimuksen tuloksiin. Koska yliopisto ei saa käyttää valtion budjettirahoitusta tai muuta julkista rahaa yritysten tukemiseen, yritys ei voi saada yksinoikeuksia yhteistyössä tehtävään ja julkisilla varoilla edes osittain rahoitetun tutkimuksen tuloksiin: tällaisessa tutkimuksessa tulokset julkaistaan ja hyödynnetään rahoitusehtojen sekä yliopiston periaatteiden mukaisesti.

Yliopisto ja/tai yliopiston tutkijat ja muu henkilöstö ovat mukana myös erilaisissa suuremmissa tutkimus- ja muun yhteistyön konsortioissa, joiden toimintaa sääntelevät konsortioiden sopimukset. Muita esimerkkejä erilaisista sopimuksiin perustuvista yritysyhteistyön muodoista ovat yhteistutkimus, jossa yliopisto saa käyttöönsä yritysyhteistyökumppanin dataa, yhteistutkimus, jossa yritys ja yliopisto maksavat kulut ja omistavat siten myös tulokset yhdessä sekä kongressi-, tavara- tai palvelusponsorointi. Yritysten kanssa tehdään myös esimerkiksi erilaisia yhteiskehittämiseen perustuvia yhteistyöhankkeita, joiden osalta käytännöistä sovitaan yhdessä, opetusyhteistyötä, kuten erilaisia haastepohjaisia projektikursseja, sekä opintojen eri vaiheisiin liittyvää opinnäyteyhteistyötä.

Yliopisto kertoo yritysyhteistyöstä yliopiston viestinnässä sekä osana kirjanpitoa sekä toiminnan ja talouden raportointia yritysyhteistyökumppanin kanssa sovitulla tavalla. Yliopiston toiminnan avoimuuden kannalta on tärkeää, että yliopisto voi kertoa viestinnässään erilaisista yritysyhteistyömuodoista ja –kumppanuuksista kumppanin kanssa sovitulla tavalla.

Autonomia, kestävyys ja vastuullisuus ohjaavat yliopiston yritysyhteistyötä

Helsingin yliopisto tekee monenlaista yhteistyötä kumppaneidensa kanssa ja yhteistyö voi siten vaikuttaa myös tutkimukseen, opetukseen tai julkaisuihin yritysyhteistyökumppanin kanssa sovitulla tavalla siten, että yhteistyötä ohjaavat yliopiston strategia, arvot ja muu eettisten ohjeiden kokonaisuus.

Yliopisto tekee kuitenkin aina itsenäisesti sellaiset yritysyhteistyöhön liittyvät päätökset, jotka koskevat tutkimuksen tai opintojen toteuttamista tai opiskeluun, tutkimukseen tai työsuhteisiin liittyviä henkilövalintoja, arvosanoja tai muuta akateemista menestystä. Yritysyhteistyökumppanuus ei anna neuvottelu- eikä muuta etua suhteessa yliopiston toimintoihin, ja yliopisto noudattaa toiminnassa lahjonnanvastaisia periaatteitaan.

Lainsäädäntö, arvot ja yliopiston strategian määrittelemät kestävyys ja vastuullisuus sekä ihmisen ja muun luonnon arvon kunnioittaminen ohjaavat kaikkea yliopiston toimintaa. Yritysyhteistyön osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yliopisto ei tee yhteistyötä yritysten kanssa, joiden toiminta perustuu tiedossa olevaan laittomaan toimintaan; tai yliopisto ei tee sellaista yhteistyötä, jonka tarkoitus vaarantaa yliopiston autonomian, riippumattomuuden tai maineen tai jonka tarkoitus on ristiriidassa yliopiston arvojen kanssa; tai jonka tarkoitus voi vaarantaa yliopiston toiminnan eettistä, ekologista, taloudellista tai sosiaalista kestävyyttä kokonaistilanne huolellisuusvelvoitteen mukaisesti arvioiden.

Toteuttaakseen eettisiä periaatteitaan yliopisto arvioi yritysyhteistyön mahdollisuuksia ja aloittamista tapauskohtaisesti varmistaakseen esimerkiksi riippumattomuutensa sekä arvojensa mukaisen, vastuullisuuden ja kestävyyden huomioivan kumppanuuden yritysten kanssa. Yliopisto selvittää yritysyhteistyökumppaneidensa taustat huolellisesti ja riittävän kattavasti suhteessa yhteistyöhön huolellisuusvelvoitetta noudattaen. Yliopisto voi tehdä yritysyhteistyötä myös sellaisten kumppaneiden kanssa, joiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä yliopisto tekee huolellisuusvelvoitteen mukaisen arvion.

Esimerkkejä arvioitavista tilanteista:

 • Yhteistyökumppanilla on yhteys toimintaan, joka on yliopiston näkemyksen mukaan tärkeä arvioida suhteessa yliopiston arvoihin tai suhteessa yliopiston maineeseen ja/tai näkemykseen sosiaalisesti, taloudellisesti tai ympäristön kannalta kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta;
 • Yritys tai yrityksen edustaja on Helsingin yliopiston asiakas ja/tai palveluntuottaja (esimerkkeinä hankinnat tai ostopalvelut) tai yrityksellä tai yrityksen edustajalla on jokin muu sidonnaisuus Helsingin yliopistoon ja/tai yksikköön. Esimerkki tällaisesta sidonnaisuudesta on työ- tai opintosuhde. Yliopisto kannustaa henkilöstöään ja opiskelijoitaan edistämään tutkimusta myös yritystoiminnan kautta, mutta pitää tärkeänä kiinnittää huomioita eri roolien avoimeen ja esteellisyysasiat huomioivaan yhdistämiseen.
 • Yritysyhteistyökumppanuus on taloudelliselta arvoltaan erittäin merkittävä tai sen maksamiseen liittyy monimutkaisia taloudellisia järjestelyjä tai valuuttariski.
 • Arviointi voidaan tehdä myös tilanteissa, joissa yliopisto saa tietoonsa oleellisesti alkuperäistä yritysyhteistyötilannetta muuttavia lisätietoja.
Yliopisto on luotettava yhteistyökumppani

Yliopiston yritysyhteistyössä noudatetaan tietosuojaa ja salassapitoa koskevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Yritysyhteistyöhön mahdollisesti liittyviä yksityishenkilöiden tietoja käsitellään EU:n tietosuojasuoja-asetuksen mukaisesti. Myös tutkimushankkeissa tutkittavista henkilöistä kerättävien tietojen osalta toimitaan tietosuoja-asetuksen, muun lainsäädännön ja tutkittavien suostumusten mukaisesti.

Yliopisto kunnioittaa yrityssalaisuuksia ja luottamuksellisuutta kaikissa käydyissä keskusteluissa ja muussa yhteydenpidossa. Tietoja käsitellään luotettavissa ja tietoturvallisissa tietojärjestelmissä. Yliopisto tai sen henkilöstö luovuttaa tietoonsa saamiaan luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille vain lainsäädännön edellyttämiin tarkoituksiin (esimerkiksi laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/ 1999).

Toimeksiantotutkimuksessa toimeksiantajan luottamukselliset tiedot pidetään luottamuksellisina yliopiston ja toimeksiantajan välisen sopimuksen mukaisesti. Tutkimustulosten julkaisemisesta sovitaan siten, että tulokset voidaan haluttaessa suojata teollisoikeudellisesti ja että luottamuksellinen tieto ei vaarannu.

Yliopisto selvittää eettistä arviointia vaativat kysymykset

Jokainen yliopistolainen vastaa näiden periaatteiden noudattamisesta omassa työssään. Periaatteiden toteutumista johdetaan osana yliopiston normaalia toiminnanohjausjärjestelmää, ja yliopiston sisäinen tarkastus voi tarvittaessa selvittää myös henkilökunnan toimintaa yritysyhteistyössä.

Yliopisto vie aina asianomaisille viranomaisille epäilykset kumppanuuteen tai sopimusyhteistyön liittyvästä rikollisesta tai muutoin laittomasta toiminnasta. Tällaisten epäilyjen sekä lahjonnanvastaisia periaatteita koskevien epäselvien tapausten ja loukkausepäilyjen selvittämistä johtaa hallintojohtaja, ja hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittämistä johtaa kansleri.

Yliopisto tekee yritysyhteistyöhön liittyvää arviointia huolellisuusvelvoitteidensa mukaisesti. Tilanteista, joissa yliopisto arvioi olevan mahdollisuuden ristiriitaan yhteistyökumppaneiden ja yliopiston strategian, arvojen tai muiden esimerkiksi kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvien toimintatapojen välillä, keskustellaan tarvittaessa Helsingin yliopiston eettisessä asiantuntijaneuvostossa. Neuvoston näkemystä käytetään arvioitaessa yritysyhteistyökumppanin ja yliopiston strategian, arvojen tai muun toiminnan yhteensovittamisen mahdollisuuksia.

Lisätietoja

Seuraavissa kappaleissa on kerrottu saavutettavassa muodossa Helsingin yliopiston hallituksen 24.11.2021 hyväksymien periaatteiden alaviitteiden sisältö.

Lisätietoja: Johdanto

 • Helsingin yliopiston yritysyhteistyön eettisiä periaatteita on mahdollista soveltaa myös Helsingin yliopiston sopimuksiin perustuvaan yhteistyöhön esimerkiksi järjestöjen, säätiöiden tai julkisten organisaatioiden kanssa tilanteissa, joissa yhteistyö on luonteeltaan näissä periaatteissa kuvatun mukaista. Tässä tarkoitettuja yhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi erilaiset tutkimusyhteistyön muodot, tilaustutkimus, konsultointi tai sponsorointi, yhteiskehittäminen tai esimerkiksi tutkimus- ja muu yhteistyö isommissa tutkimuskonsortioissa. Periaatteet on tarkoitettu koko yliopistoyhteisölle, kumppaneille ja yliopiston toiminnasta kiinnostuneille mukaan lukien media ja viranomaiset.
 • Hankintoja ja lahjoittamista käsitellään erillään tässä tarkoitetusta yritysyhteistyöstä, ja niitä säätelevät niitä koskevat periaatteet, lainsäädäntö ja normisto.
 • Yliopisto ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua oman vaikutusvaltansa käyttämiseksi kolmansiin osapuoliin vain perustehtäviensä, tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, toteuttamiseksi.

Lisätietoja: Lait ja normit ohjaavat yritysyhteistyötä 

 • Yliopiston henkilöstö välttää toiminnassa henkilökohtaisia ja ammatillisia väärinkäytöksiä eikä henkilöstö tavoittele toiminnalla henkilökohtaista etua käyttämällä hyväksi asemaansa tai yliopistolle kuuluvaa omaisuutta, tietoa tai liiketoiminnan mahdollisuuksia. Yliopiston henkilöstö ilmoittaa todellisista tai mahdollisista eturistiriidoista tai sidonnaisuuksista, jotka liittyvät esimerkiksi yhteistyöhön tai tiedon ja teknologian siirtoon henkilökunnan omistamien yritysten kanssa, neuvotteluihin tilankäytöstä tai hankintapäätöksiin sellaisten tahojen kanssa, joihin henkilökunnalla on taloudellisia siteitä.

Lisätietoja: Sopimuksiin perustuva yhteistyö edistää yhteisesti tärkeitä tavoitteita 

 • Yliopisto selvittää yhteensovittamista yliopiston käytössä olevien tietolähteiden sekä yritysyhteistyökumppaneilta saatavilla olevin tiedoin.
 • Projektikursseilla opiskelijoilla on immateriaalioikeus omiin tuotoksiinsa, mutta yliopisto toimii kurssien järjestäjänä ja sopijaosapuolena suhteessa yrityskumppaneihin. Opiskelijoiden lopputyöt kuten pro gradu –tutkielmat ja väitöskirjat, ovat julkisia. Helsingin yliopiston nimen ja logon käytöstä on annettu erillinen ohje, joka sääntelee ehdot yliopiston nimen ja logon käytöstä.
 • Yliopisto luovuttaa saamiaan tietoja ulkopuolisille lainsäädännön edellyttämiin tarkoituksiin tai jos siitä on sovittu yhteistyökumppanin kanssa, esimerkiksi julkisuuslain vaatimukset (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 1999/621) tai kumppanin kanssa sovittu viestintä.

Lisätietoja: Autonomia, kestävyys ja vastuullisuus ohjaavat yliopiston yritysyhteistyötä 

 • Esimerkiksi Helsingin yliopiston tutkimuseettiset ohjeet, tässä asiakirjassa kerrotut yritysyhteistyön eettiset periaatteet sekä valmistelussa oleva Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden kokonaisuus. Yliopiston oma eettisten ohjeiden kokonaisuus on verkossa.
 • Arviointi tehdään Helsingin yliopiston rehtorin päätöksen mukaisilla tavoilla, esimerkiksi osana eettisen asiantuntijaneuvoston työtä, minkä lisäksi yritysyhteistyötä arvioidaan osana yliopiston johtamis- ja kirjanpitokäytäntöjä sekä sisäisen tarkastuksen prosesseja.
 • Esimerkkejä ovat muun muassa yhteistyökumppanin tausta hauraassa, epävakaassa tai epädemokraattisessa valtiossa, kumppanin yhteys kansainvälisten sanktioiden kohteena oleviin tahoihin, tai kumppanin toiminta teollisuudenalalla, jonka osalta yliopisto katsoo olevan tärkeää arvioida kumppanin ja yhteistyön tarkoituksen suhdetta yliopiston arvoihin sekä kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Yliopisto voi arvioida yritysyhteistyön mahdollisuuksia tarvittaessa tapauskohtaisesti esimerkiksi osana yliopiston eettisen asiantuntijaneuvoston toimintaa.
 • Muita esimerkkejä ovat esimerkiksi yhteistyökumppanin edustaja toiminta yliopiston toimielimissä, kumppanin lähipiirin työ- tai opintosuhde Helsingin yliopistoon ja/tai yhteistyötä tekevään yksikköön tai kumppanin edustaja tai tämän lähipiiriin kuuluva on hakenut opiskelu- tai työpaikkaa kyseisestä yksiköstä.