Kestävyys- ja vastuullisuustyön johtaminen ja seuranta

Sisällytämme kestävyyden ja vastuullisuuden kaikkeen toimintaamme läpileikkaavasti. Kokonaisvaltaista lähestymistapaa edistää yliopistolle nimetty kestävyydestä ja vastuullisuudesta vastaava vararehtori ja jokaiseen tiedekuntaan nimetyt kestävyydestä ja vastuullisuudesta vastaavat varadekaanit. Asetamme konkreettisia tavoitteita ja seuraamme niiden edistymistä. Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmamme sisältää laajoja suosituksia tutkimukseen, opetukseen, hallintoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Seuraamme toimenpiteiden edistymistä julkaisemalla vuosittain kestävyys- ja vastuullisuusraportin, joka kertoo läpinäkyvästi toimintatavoistamme.

Kestävyystyömme päämääränä on turvata nykyisille sekä tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet.
Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelma 2022-2024

Helsingin yliopiston strategiassa kaudelle 2021–2030 todetaan, että haluamme olla vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijä. Kunnianhimoisia tavoitteita ei saavuteta yhdessä yössä eikä ilman konkreettisia toimenpiteitä. Ohjelmassa esitellään Helsingin yliopiston kestävyystavoitteita ja -aloitteita kaudella 2022–2024. Tämä eri yksiköiden, ryhmien ja yksilöiden edistämien aloitteiden kokonaisuus korostaa pyrkimystämme sisällyttää kestävyys ja vastuullisuus kaikkeen toimintaamme sekä siirtyä yksittäisistä aloitteista entistä kokonaisvaltaisempaan kestävyysajatteluun.

Hiilineutraali Helsingin yliopisto 2030 –tiekartta

Yliopisto on strategiassaan asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali yliopisto 2030 -tiekarttaan on koottu askelmerkit yliopiston hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.  Edistämme ekologista kestävyyttä pienentämällä toimintamme hiilijalanjälkeä panostamalla fiksuihin energianratkaisuihin, vähäpäästöiseen liikkumiseen ja kestäviin ruokailutottumuksiin sekä hankintoihin.  

Katsaus kestävyyteen - Kestävyys ja vastuullisuus Helsingin yliopistossa 2022

Tähän raporttiin on koottu nostoja kestävyys- ja vastuullisuustyöstämme vuodelta 2022. Kyseessä on kokoelma tutkimukseen, opetukseen, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä omiin arjen toimintoihimme liittyviä toimia. Vuoden 2022 raportti on Helsingin yliopiston kolmas kestävyys- ja vastuullisuustekoja yhteen kokoava raportti.  

Vuoden yhtenä kohokohtana julkistimme maaliskuussa Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelman vuosille 2022–2024. Tässä katsauksessa osoitamme, miten edistyimme ohjelman toimenpiteissä sen ensimmäisen toimeenpanovuoden aikana. 

Raportti on jaettu verkkosivuilla osiin luettavuuden parantamiseksi ja saavutettavuuden varmistamiseksi. Resoluutioltaan tiivistetyn raportin voi ladata myös kokonaisuudessaan. 

Raportin sisällysluettelo, vararehtori Tom Böhlingin alkusanat sekä raportin esittely.

Yliopiston organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri luovat edellytykset kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiselle. Helsingin yliopiston strategiassa vuosille 2021–2030 linjataan, että kestävyys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea yliopiston toimintaa. Kestävyysteemaiset tutkimuskeskukset, -yhteisöt ja instituutit tukevat kestävyys- ja vastuullisuustyötämme. 

Vuoden aikana edistyimme rakenteet ja johtaminen -osa-alueelle  valituilla kolmella painopistealueellamme suunnitelmien mukaan: Perustimme kestävyysrahaston, sisällytimme kestävyysteemat osaksi rehtorin tavoiteneuvotteluita ja lanseerasimme koko yliopistoyhteisölle avoimen kestävyys- ja vastuullisuusverkoston. Työ kestävyyden ja vastuullisuuden sisällyttämiseksi osaksi kaikkia rakenteitamme on siis hyvässä vauhdissa.

Vuoden aikana edistyimme tutkimukselle valituilla painopistealueilla odotuksiemme mukaisesti ja saavutimme esimerkiksi seuraavat tavoitteet: Lisäsimme  strategisia tohtorikoulutettavien paikkoja kestävään kehitykseen liittyvissä monitieteisissä teemoissa palkkaamalla 10 näihin teemoihin keskittyvää monitieteistä väitöskirjatutkijaa, vahvistimme globaaleja kumppanuuksiamme perustamalla vaihto-ohjelman afrikkalaisissa yliopistoissa työskenteleville nuorille tutkijoille ja osallistuimme uhattujen tutkijoiden suojelemiseen Scholars at Risk -verkoston kautta.

Opetukselle valituilla painopistealueilla otimme vuoden aikana isoja harppauksia kohti tavoitteitamme ja osan jo toteutimmekin. Julkaisimme muun muassa Una Europa yhteistyössä pitkään valmistellun kestävyyden mikro-opintokonaisuuden ja sisällytimme kestävyysopintoja osaksi koulutusohjelmien syksyllä 2023 alkavia opetussuunnitelmia. Toteutimme myös One Health Early Career Champions -yhteistyön Nairobin yliopiston kanssa.

Edistyimme valituilla yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen painopistealueilla vuoden aikana monilta osin suunnitelmien mukaan. Pyrimme tuomaan tutkittua tietoa laajempaan tietoisuuteen järjestämällä vuoden aikana useita kaikille avoimia kestävyysteemaisia tilaisuuksia. Sisällytimme kestävyys- ja vastuullisuusteeman vahvemmin osaksi yliopiston kaikkea viestintää. Järjestimme vuosittaisen Sustainability Science Days -konferessin yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Vastuullisten kumppanuuksien vahvistamiseksi päivitimme yritysyhteistyön eettiset ohjeet. Lisäksi loimme mahdollisuuksia kestävyysaiheisten innovaatioiden edistämiselle. 

Vuoden aikana etenimme suunnitellusti monilla arjen kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi valituilla painopistealueillamme. Valmistelimme esimerkiksi Hiilineutraali yliopisto 2030 -tiekarttaa, joka julkistettiin huhtikuussa 2023. Tehostimme työtilojen käyttöä, loimme parempia mahdollisuuksia hybridityölle ja siten työmatkaliikenteen vähenemiselle. Uudistimme yliopiston hankinta- ja kilpailutusperiaatteet, joissa painotetaan kohtuullisuuden sekä kestävyyden ja vastuullisuuden periaatteita. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön vammaisinkluusion teemavuoden aikana koulutimme henkilöstöämme aiheesta ja kehitimme toimintaamme inkluusion näkökulmasta. Teimme toimia myös opiskelijahyvinvoinnin kohentamiseksi ja jatkoimme antirasismityön edistämistä.

Katsaus kestävyyteen - Kestävyys ja vastuullisuus Helsingin yliopistossa 2021

Tähän raporttiin on koottu nostoja kestävyys- ja vastuullisuustyöstämme vuodelta 2021. Kyseessä on kokoelma tutkimukseen, opetukseen, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä omiin arjen toimintoihimme liittyviä toimia. Vuoden 2021 raportti on Helsingin yliopiston toinen kestävyys- ja vastuullisuustekoja yhteen kokoava raportti.  

Raportti on jaettu verkkosivuilla osiin luettavuuden parantamiseksi ja saavutettavuuden varmistamiseksi. Resoluutioltaan tiivistetyn raportin voi ladata myös kokonaisuudessaan. 

Katsaus kestävyyteen - Kestävyys ja vastuullisuus Helsingin yliopistossa 2017-2020

Tämä on Helsingin yliopiston ensimmäinen kestävyys- ja vastuullisuustekoja yhteen kokoava raportti. Uuden strategiakauden 2021–2030 alussa luomme katseen vielä menneeseen, jotta voimme paremmin suunnitella tulevaa. Raportti on katsaus edellisellä strategiakaudella 2017–2020 tekemäämme kestävyys- ja vastuullisuustyöhön ja tapa tuoda työtämme läpinäkyvämmäksi ja avoimemmaksi.

Raportti on jaettu verkkosivuilla osiin luettavuuden parantamiseksi ja saavutettavuuden varmistamiseksi. Resoluutioltaan tiivistetyn raportin voi ladata myös kokonaisuudessaan.

Muut raportit kestävyydestä ja vastuullisuudesta

Tutustu teema-, toimiala- ja yksikkökohtaisiin kestävyyttä ja vastuullisuutta käsitteleviin raportteihimme.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen

Strategiamme mukaisesti pohjaamme kestävyystyömme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme sitoutuneet edistämään työssämme YK:n 

kaikkia 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta.

Vuosina 2022–2024 panostamme erityisesti seuraaviin tavoitteisiin: 

 • Hyvä koulutus (tavoite 4)
 • Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja  infrastruktuureja (tavoite 9)
 • Ilmastotekoja (tavoite 13)
 • Yhteistyö ja kumppanuus (tavoite 17)

Muihin tavoitteisiin liittyvistä toimenpiteistä voi lukea Katsaus kestävyyteen -raporteista, jotka löytyvät sivun yläosasta.

Tavoite 1: Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.

Esimerkkejä toimistamme tavoitteen edistämiseksi vuonna 2022:

 • TUTKIMUS: INEQ Helsinki Inequality Iniative -verkosto keskittyy kysymyksiin kuten kuinka rakentaa ja suojella reilua ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. INEQ tuo yhteen tutkijoita, joiden työskentely lisää ymmärrystä risteävien eriarvoisuuksien syistä ja seurauksista.. Tutustu INEQ:iin ja keskeisiin tutkimuskysymyksiin.
 • REILUN KAUPAN EDISTÄMINEN: Helsingin yliopisto on ollut Reilun kaupan yliopisto vuodesta 2013. Reilun kaupan korkeakouluna yliopisto sitoutuu edistämään Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden käyttöä ja saatavuutta hankinnoissaan sekä lisäämään yliopistolaisten tietoisuutta Reilusta kaupasta ja sen merkityksestä globaaleissa tuotanto- ja kulutussuhteissa.
 • OPISKELIJAEDUT JA -TUKI: Yliopisto-opiskelijat voivat hakea ja saada monenlaista tukea liittyen opintojen ja päivittäiseen toimeentuloon. Opiskelijat voivat esimerkiksi hakea opintotukea, saada lounaan opiskelijahintaan sekä saada alennusta pääkaupunkiseudun julkiseen liikenteeseen. Lue lisää opiskelijoiden toimeentulosta- ja eduista.
 • TUKI UKRAINALAISILLE OPISKELIJOILLE JA HENKILÖKUNNALLE: Venäjän sotatoimet Ukrainassa järkyttivät kollektiivisesti koko yliopistoyhteisöä. Pian sodan alkamisen jälkeen maaliskuussa 2022 ilmaisimme yhteisesti tukemme Ukrainalle ja sen yliopistoyhteisölle ja tuomitsimme Venäjän sotatoimet maassa. Alla muutamia esimerkkejä tukitoimistamme vuoden aikana.
  • Yli 280 yhteisön jäsentä lahjoitti lähes 167 500 euroa sotaa pakeneville opiskelijoille ja tutkijoille, jotka halusivat jatkaa opintojaan Helsingin yliopistossa.
  • Keräsimme yhteisönä yli 32 kuutiota humanitääristä apua muutaman päivän aikana.
  • Tarjosimme palkkatukea ukrainalaisille tutkijoille.
  • Tarjosimme maksuttomia opintoja sodan vuoksi korkeakouluopintonsa Ukrainassa keskeyttämään joutuneille. Yhteensä opinto-oikeuksia myönnettiin 37. Osa opiskelijoista sai apurahan turvin mahdollisuuden jatkaa opintojaan vaihto-opiskelijoina.
  • Avoimen yliopiston maksuttomia opinto-oikeuksia myönnettiin 170 opiskelijalle
  • Täältä voit lukea enemmän tilanteesta ja yliopiston toimenpiteistä sotaan liittyen. 

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 2: Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta

Esimerkkejä toimistamme tavoitteen edistämiseksi vuonna 2022:

 • EDULLISTA RUOKAA OPISKELIJOILLE JA HENKILÖSTÖLLE:
  • Kampusravintolat myyvät terveellistä, kestävää ja edullista ruokaa yliopistoyhteisölle. Tarjolla on aina kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja. Lounasta saa niin opiskelija- kuin henkilökunta-alennuksella.
  • Unicafe myy myös ylijäämäruokaa alennuksella lounasajan jälkeen. Leftover-lounaita saa kaikista Unicafe-ravintoloista. Ylijäämäruokaa voi myös ostaa omaan uudelleenkäytettävään astiaan, jolloin annoksen saa edullisemmin.
  • Ruokahävikin välttämiseksi osa Unicafe-ravintoloista tarjoaa patonkeja, kulhoannoksia ja muita tuotteita alennuksella ResQ-appin kautta.
  • Lue lisää Unicafen ja Sodexo-ravintoloiden kestävyydestä.
 • KESTÄVÄÄ RUOKAJÄRJESTELMÄMURROSTA EDISTÄMÄSSÄ:
  • Viikki Food Design Factory on ruokainnovaatiotoiminnan koti Viikin kampuksella. Se kokoaa yhteen ruoka- ja innovaatio-osaajat ja fasilitoi uusien ruuan alkutuotantoon, jalostamiseen, jakeluun ja kuluttamiseen liittyvien kestävien ratkaisujen synnyttämistä. Viikki Food Design Factory on paikka, josta uudet kestävät ruoka- ja ruokajärjestelmäratkaisut työntyvät maailmalle ja kehittyvät innovaatioiksi ihmisten ja yhteiskunnan hyötykäyttöön.
  • Idättämö-esihautomo-ohjelma tuo yhteen innovaatiotiimit sekä ruokajärjestelmäsektorin yritykset keksinnön idättämiseksi toimivaksi ratkaisuksi markkinoille. Toisella Idättämö-ohjelmakaudella mukaan valittiin seitsemän tiimiä ja varhaisen vaiheen startupia: Arctic Farming, BinkiApp, Five Letter Foods, Molt, Montinutra, Squee ja Three Mushketeers. Tällä kaudella pilotointiin myös Helsingin yliopiston opiskelijoille Pre-Idättämö-ohjelmaa, jossa opiskelijoita innostettiin innovoimaan kestäviä ruokajärjestelmäratkaisuja ja tuettiin ideoiden viemisessä käytäntöön.
 • KAMPUSVILJELY: Yliopisto tarjoaa kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuuden osallistua kampusviljelyyn. Vuonna 2022, Meilahden viljelyalue otettiin uudelleen käyttöön 10 betonisen viljelylaatikon voimin.
 • REILUN KAUPAN EDISTÄMINEN: Helsingin yliopisto on ollut Reilun kaupan yliopisto vuodesta 2013 lähtien. Reilun kaupan korkeakouluna yliopisto sitoutuu edistämään Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden käyttöä ja saatavuutta hankinnoissaan sekä lisäämään yliopistolaisten tietoisuutta Reilusta kaupasta ja sen merkityksestä globaaleissa tuotanto- ja kulutussuhteissa.Yksi esimerkki toiminnasta on Reilun kaupan kahvitauko, joka järjestettiin syyskuussa.

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 3: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

Hyvinvointi on valittu yhdeksi päivittäisen toiminnan prioriteettialueeksi Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmaan 2022-2024. 

Esimerkkejä toimistamme tavoitteen edistämiseksi vuonna 2022:

 • HYVINVOINNIN SEURANTA JA KEHITYS: Yhtenä kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmaan kirjattuna toimenpiteenä seurasimme ja kehitimme hyvinvointia järjestelmällisesti. Toteutamme yliopiston laajuisen työhyvinvointikyselyn kahden vuoden välein sekä laadimme yksiköille työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttamista seurataan. Kehitämme työhyvinvointikyselyn tuloksien avulla johtamista ja esihenkilötyötä. 
 • KOHDENNETTUA TUKEA OPISKELIJOILLE:
  • Ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämisprojektissa (2021– 2023) pilotoitiin toimintatapaa, jonka avulla voitaisiin tunnistaa ja tavoittaa putoamis- tai viivästymisuhassa olevia opiskelijoita sekä tarjota heille kohdennettua tukea. Pilotin aikana erikseen määritellyille opiskelijaryhmille lähetettiin tekstiviesti, jossa tarjottiin mahdollisuutta tapaamiseen ja keskusteluun. Yhteensä pilottiin osallistui 12 koulutusohjelmaa seitsemästä tiedekunnasta. Kokeilussa tavoitettiin 21 % kontaktoiduista opiskelijoista.
 • HENKILÖSTÖKOULUTUSTA  HYVINVOINTITEEMASTA:
  • Henkilöstöllä oli vuoden aikana mahdollisuus suorittaa maksutta avoimen yliopiston opintoja osana henkilöstökoulutuksen tarjontaa. Kestävyys- ja vastuullisuustaitoihin keskittyvän kurssikokonaisuuden lisäksi tarjolla oli esimerkiksi kursseja hyvinvointiin, osallistamiseen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyen.
  • Tarjosimme henkilöstölle hyvinvointijärjestöjen koulutuksia muun muassa aiheista mielenterveys, päihteet, yksinäisyys ja ongelmallinen digipelaaminen. Jatkoimme Tiedostamattomat ennakkoluulot -koulutuksia, joissa osallistujat pääsivät tarkastelemaan tiedostamattomia asenteitaan työelämään liittyen.
 • KANNUSTIMME HENKILÖSTÖÄMME LIIKKUMAAN:
  • Liikkuva yliopistolainen -hanke on UniSportin vetämä neljän yliopiston yhteinen hanke, jossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Hanken ja Taideyliopisto ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke ajoittuu vuosille 2022–2023 ja sen tavoitteena on edistää henkilöstön liikkumista, sekä liikunnallisen työpäivän ja toimintakulttuurin muodostumista osaksi uutta hybridiarkea. Hankkeessa kannustetaan esimerkiksi työmatkaliikunnan lisäämiseen.
  • Henkilöstön jäsenet ottivat osaa kesän ja talven kilometrikisoihin.
  • Noin 100 henkilökunnan jäsentä osallistui roskajuoksutapahtumaan.
 • TAPAHTUMIA HYVINVOINNISTA JA TERVEYDESTÄ: Kaiken maailman terveys -ohjelmasarjan tapahtumissa tarkasteltiin ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyttä yhtenä maapallon laajuisena kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. 

Tavoitteen 4 edistämiseksi olemme valinneet Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmaan vuosille 2022-2024 kolme painopistealuetta: 

 1. Kestävyys koulutuksessa: Varmistamme, että kestävän kehityksen tavoitteet sisällytetään soveltuvin osin kaikkien koulutusohjelmien tavoitteisiin ja sisältöihin. Vahvistamme kaikilla aloilla tohtorikoulutettavien osaamista kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa.
 2. Globaalit kumppanuudet: Kehitämme kumppanuuksiin perustuvaa yhteistyötä globaalin etelän yliopistojen kanssa lisäämällä mahdollisuuksia keskinäiseen koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen sekä kasvattamalla tietopääomaa opiskelijoiden kotimaissa.
 3. Jatkuva oppiminen: Nostamme kestävän kehityksen yhdeksi jatkuvan oppimisen kärjistä ja edistämme kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä kestävyystutkimuksen saralla. Vahvistamme henkilöstön kykyä edistää kestävää kehitystä.

Painopistealueisiin liittyvien toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan Katsaus kestävyyteen -raporteissa. Toimenpiteistä jo toteutuneita ovat muun muassa seuraavat:

 • Laadimme opetussuunnitelmakauden 2023–2026 suunnittelutyön yhteydessä yhteiset käytännöt ja ohjeet kestävyysosaamisen vahvistamiseksi. Kestävyys ja vastuullisuus otettiin osaksi akateemisten asiantuntijataitojen mallia.
 • Toteutimme One Health Early Career Champions -yhteistyötä Nairobin yliopiston kanssa.
 • Kehitimme kestävän kehityksen mikro-osaamiskokonaisuuden osana Una Europa -verkostoa ja tarjoamme ohjelmaa osana jatkuvan oppimisen koulutustarjontaamme. Tutustu opintokokonaisuuteen ⇒ Kestävyyden mikro-opintokokonaisuus

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 5:  Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Esimerkkejä toimistamme tavoitteen edistämiseksi vuonna 2022:

 • TEKOJA TASA-ARVON, INKLUUSION JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI
  • Osallistuimme UniSAFE-EU-hankkeeseen, jossa kartoitetaan sukupuolista häirintää ja sukupuoleen liittyvää väkivaltaa (genderbased violence) ja sen eri muotoja eurooppalaisissa yliopistoissa, ja tarkastellaan kansallisia sekä yliopistojen toimia siihen liittyen.
  • Promootion pukukoodia muutettiin: Jatkossa saa valita kahdesta eri asuvaihtoehdosta mieleisen yhden sijaan.
  • Lisäsimme yliopistolaisen kielioppaaseen ohjeistuksen sukupuolineutraalin kielen käyttämiseen ruotsiksi ja englanniksi.
  • Pidimme Pride-kahvilaa Kaisa-talon Ohjauskulmassa. Tapahtuma oli avoin sekä Helsingin yliopiston opiskelijoille että henkilökunnalle.
  • Lisäsimme sukupuolineutraalien wc-tilojen määrää.
 • SUKUPUOLTEN TASA-ARVO NUMEROISSA:
  • 52,6 % yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on naisia.
  • Yhteensä suoritettiin 5580 tutkintoa, joista 71% oli naisten suorittamia.
  • Lisää numeraalista tietoa sukupuolijakaumista löytyy yliopisto numeroina -sivulta. 
 • VARHAISET AKATEEMISET NAISET ESILLE TAITEEN KAUTTA: Yliopisto tilasi norjalaiselta nykytaiteilijalta Anne-Karin Furunesilta teoksen ensimmäisistä yliopistossa vaikuttaneista naisista. Aiemmin naisia on esiintynyt vain vähän yliopistossa esillä olevassa taiteessa. Furunesin taideteoksen kohteina ovat Tekla Hultin, Emma Irene Åström ja Karolina Eskelin.

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.

Esimerkkejä toimistamme tavoitteen edistämiseksi vuonna 2022:

 • Vuonna 2015 tehdyillä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksilla  yliopisto on lupautunut vähentämään yliopistorakennusten energian- ja vedenkulutusta 10 prosentilla. Vuonna 2022 vedenkulutus nousi lähes 10%, mitä selittää korovuosien jälkeinen toimistoille palaaminen. Lisätietoa voi lukea HY247:n kestävyys- ja vastuullisuusraportista
 • Syksyllä 2022 haatoimme henkilökuntaamme liittymään energiansäästökampanjaan ja jakamaan parhaat energiansäästöideansa yhteisölle. Osallistumalla kansalliseen Astetta alemmas -kampanjaan rohkaisimme yhteisöä esimerkiksi lyhyempiin suihkuihin energian säästämiseksi.
 • Olemme lisänneet sukupuolineutraalien wc-tilojen määrää. Vuonna 2022 yhteensä 375 wc-tilaa muutettiin sukupuolineutraaliksi.
 • Edistämme kestävää vedenkäyttöä. Lisätietoa voi lukea yliopistoarki planeetan rajoissa -sivulta

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

Esimerkkejä toimistamme tavoitteen edistämiseksi vuonna 2022:

 • NUMEROITA JA TOIMENPITEITÄ:
  • Kokonaisenergiankulutus laski 4,9 % vuoteen 2021 verrattuna.
  • Lämmönkulutus laski 12,7 % vuoteen 2021 verrattuna.
  • Sähkönkulutus laski 2,3 % vuoteen 2021 verrattuna.
  • Uusiutuvaa sähkö- ja lämpöenergiaa tuotettiin yhteensä 3,635 MWh, mikä vastaa lähes 2 prosenttia koko rakennuskannan energiankäytöstä. Vuonna 2022 ei valmistunut yhtään uusiutuvan energian hanketta, mutta aurinkopaneeleiden suunnittelu Kumpulaan Exactumin ja Physicumin katoille aloitettiin.
  • Vuoden 2022 aikana yliopistokiinteistöissä on toteutettu energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä 2,259 MWh verran. Suurimmat säästövaikutukset vuonna 2022 saavutettiin seuraavilla toimenpiteillä::
   • Viikissä Latokartanonkaari 5:n rakennusautomaatio- ja energiatehokkuussaneerauksessa.
   • Meilahdessa Haartmaninkatu 3:n glykolipiirien kunnostuksessa ja ilmanvaihdon säädöillä.
   • Porthanian julkisivukorjauksessa pienennettiin lämmön kulutusta, jäähdytykseen tehtiin saneerauksia ja säätöjä useissa kiinteistöissä ja valaistusta uusittiin energiatehokkaammaksi useassa kiinteistössä.
   • Lämmityskaudelle 2022 toimistotilojen lämpötilaa säädettiin alemmas osana valtakunnallista ”Astetta alemmas”-kampanjaa.
 •  HIILINEUTRAALIUS:
  • Syksyllä 2021 käynnistynyt projekti ‘Hiilineutraali yliopisto 2030’ eteni suunnitelmien mukaan vuoden aikana. Projektissa tavoitteena oli määritellä hiilijalanjäljen laskutapa ja laskea yliopiston hiilijalanjälki sekä määritellä painopistealueet hiilipäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä.
  • Yliopiston hiilijalanjälki vuonna 2022 oli 62,448 t CO2 e. Litätietoa hiilijalanjäljen laskemisesta voi lukea yliopistoarki planeetan rajoissa -sivulta.
 • MUITA TOIMENPITEITÄ:
  • Haastoimme yliopistoyhteisöä osallistumaan energiansäästötalkoisiin ja jakamaan parhaat energiansäästöideansa. Osallistumalla kansalliseen Astetta alemmas -kampanjaan rohkaisimme henkilökuntaamme tekemään erilaisia energiaa säästäviä toimenpiteitä syksyn aikana.
  • The University of Helsinki Environmental Humanities Hub järjesti tutkijoille työpajan ilmastoystävällisistä tutkimusmetodeista. Energy(and)Humanities: Low-Carbon Research Methods Workshop -tilaisuudessa osallistujia rohkaistiin keskustelemaan muun muassa vähäpäästöisemmistä tiedontallennustavoista.

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Esimerkkejä toimistamme tavoitteen edistämiseksi vuonna 2022:

 • SIJOITUKSET: Sijoitustoimintaamme ohjaavat yliopiston hallituksen vuonna 2019 hyväksymät vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet. Vuonna 2022 jatkoimme pitkäjänteistä sijoitustoimintaamme noudattamalla sijoitusstrategiaa, joka perustuu rahoitustieteeseen sekä kestävän kehityksen edistämiseen, arvopaperimarkkinoiden lyhytaikaisista liikkeistä huolimatta. Esimerkiksi fossiilisia polttoaineita tuottavien yritysten poissulkeminen edesauttoi laskemaan osakesijoitusten TCFD-hiilijalanjäljen noin puoleen vertailuindeksin vastaavasta. Sijoitustoiminnan tulos vuonna 2022 oli edelleen yli tavoitteiden epävakaasta vuodesta huolimatta. Tutustu vuoden 2022 sijoitusraporttiimme (englanniksi).
 • HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN: Liikkuva yliopistolainen -hanke on UniSportin vetämä neljän yliopiston yhteinen hanke, jossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Hanken ja Taideyliopisto ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke ajoittuu vuosille 2022–2023 ja sen tavoitteena on edistää henkilöstön liikkumista, sekä liikunnallisen työpäivän ja toimintakulttuurin muodostumista osaksi uutta hybridiarkea. Hankkeessa kannustetaan esimerkiksi työmatkaliikunnan lisäämiseen.
 • TUKEA OPISKELIJOIDEN STARTUP-IDEOILLE: Opiskelijoille suunnattu HELSEED-yrittäjyysohjelma järjestettiin kolmatta kertaa. Lupaavimmat startupit voivat saada ohjelmasta 10 000–50 000 euron sijoituksen yliopiston rahastoilta. Lisäksi ohjelmaan osallistumisesta saa opintopisteitä.
 • ESIHAUTOMOITA YHTEISKUNNALLISESTI VAIKUTTAVILLE IDEOILLE JA KIERTOTALOUSRATKAISUILLE
  • Helsinki Incubatorsin yhteiskunnallisesti vaikuttaviin ideoihin keskittyvä SÄRÖ/ FRACTURE esihautomo starttasi syksyllä 14 tiimin voimin. Esihautomon ensimmäiseen ohjelmaan valittujen ideoiden keskeisiä teemoja olivat hyvinvointi, inklusiivisuus ja yhteisöjen välisen ymmärryksen lisääminen.
  • Syväteknologian ratkaisuihin ja tekoälyyn keskittyvä Compass -esihautomoohjelmassa 15 tiimiä kehitti tekoälyn tai muun teknologian avulla ympäristön kestävyyteen liittyviä ratkaisujaan yritysideoiksi.
  • Kiertotalouteen panostavaan Circulator 1.0. esihautomo-ohjelmaan valittiin ryhmiä, jotka ideoivat ratkaisuja muun muassa vaatteiden, urheiluvälineiden ja kahvin kierrätykseen sekä tavaroiden korjauspalveluun ja kestävään paikalliseen elintarviketuotantoon.
 • KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN JA KIERTOTALOUTEEN KESKITTYVIÄ YRITYSHAUTOMOITA
  • Helsinki Incubatorsin uusi vaikuttaville bio- ja kiertotalousratkaisuille tarkoitettu kuuden kuukauden Biosphere-yrityshautomon haku avattiin loppuvuodesta. Biosphere-hautomon tarkoitus on tarjota bio- ja kiertotalouden innovaattoreille tukea, jota ei ole Helsingin yliopistossa ennen samalla tasolla nähty.
  • Ensimmäinen NEXUS-hautomo-ohjelma kokosi yhteen 20 lahjakasta innovaattori- ja yrittäjätiimiä Deep Techin, tekoälyn ja kestävän kehityksen aloilta.
  • Loppuvuodesta käynnistyi myös yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, eriarvoisuuden vähentämiseen ja koulutukseen keskittyvä TREMOR hautomoohjelma, johon osallistui 16 tiimiä.

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Tavoitteen 9 edistäminen näkyy Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmassa 2022-2024 seuraavilla tutkimuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja päivittäisen toiminnan painopistealueilla:

 1. Vastuullinen tutkimus: Tarjoamme järjestelmällisen yliopisto- ja yksikkötason tavan edistää avointa tiedettä ja tutkimusta, hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusdatan vastuullista hallintaa.
 2. Vastuulliset kumppanuudet: Varmistamme, että kestävät ja vastuulliset toimintamallit ovat osa kaikkia kumppanuuksiamme ja tapahtumiamme. Vahvistamme yliopiston yrittäjyys- ja innovaatiotoimintaan liittyvää kestävyys- ja vastuullisuusosaamista ja -ajattelua.
 3. Vastuullinen sijoitustoiminta: Haluamme olla Euroopan vastuullisin yliopistosijoittaja. Sijoitustoimintaamme säätelevät ja ohjaavat sijoitustoiminnan ja rahankäytön periaatteet, vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet ja sijoitussuunnitelma. Yhteenvetona voidaan todeta, että sijoituksiemme on katettava vastuumme yliopistolle itselleen, sen kumppaneille, yhteiskunnalle sekä ympäristölle.

Painopistealueisiin liittyvien toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan Katsaus kestävyyteen -raporteissa. Osa valituista toimenpiteistä, kuten yritysyhteistyön eettisten ohjeiden päivittäminen, on jo toteutunut. Toimenpiteet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi ovat hyvässä vauhdissa. Myös vastuulliseen sijoitustoimintaan valitsemamme toimenpiteet kuten vaikuttavuussijoittamisen lisääminen ja sijoitusten hiilijalanjäljen pienentäminen ovat toistaiseksi edistyneet suunnitellusti.

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 10: Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.

Tavoitteeseen 10 liittyviä kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmaan 2022-2024 kirjattuja toimenpiteitä, jotka toteutettiin vuonna 2022:

 • TUTKIMUS - Turvallinen tutkimus- ja opetusympäristö: Osallistumme uhattujen tutkijoiden suojelemiseen toimimalla Scholars at Risk (SAR) -verkostossa ja siihen liittyvien rahoitusjärjestelyiden kautta. Toimimme SAR:n Suomenosaston puheenjohtajana vuosina 2022–2023.
 • PÄIVITTÄINEN TOIMINTA - Tasa-arvo ja monimuotoisuus: 
  • Kehitämme rekrytoinnin saavutettavuutta ja syrjimättömyyttä. Otamme käyttöön uuden rekrytointijärjestelmän, jossa saavutettavuus otetaan entistä paremmin huomioon. Alamme käyttää Euroopan sosiaalirahaston Recognizing International Talent -tunnusta. Tässä yhteydessä panostamme tiedostamattomien ennakkoluulojen tunnistamiseen ja otamme tarkasteluun rekrytoinnissa käytettävät kielivaatimukset.
  • Vuonna 2022 keskitymme vammaisinkluusioon lisäämällä tietoisuutta aiheesta, järjestämällä koulutusta ja kehittämällä yliopiston toimintaa inkluusion näkökulmasta.
 • PÄIVITTÄINEN TOIMINTA - Hyvinvointi ja osallistuminen
  • Tuemme kansainvälisten tutkijoiden puolisoiden kotoutumista HEI LIFE -hankkeen tarjoamilla uusilla palveluilla: verkostoilla, tukiaineistoilla ja urayhteistyöllä.

Muita esimerkkejä toimistamme tavoitteen edistämiseksi vuonna 2022:

 • TUTKIMUS
  • INEQ Helsinki Inequality Iniative keskittyy tutkimaan esimerkiksi sitä, kuinka rakennetaan ja suojellaan reilua ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. INEQ tuo yhteen tutkijoita, joiden työ lisää ymmärrystä risteävien eriarvoisuuksien syistä ja seurauksista. Tutustu verkostoon ja tutkimusteemoihin. 
  • Kansalliskirjastolle myönnettiin Alfred Kordelinin säätiöltä apuraha saamelaisten kieli- ja kulttuuriaineiston saatavuuden parantamiseksi. Suuret kulttuurihankkeet -apurahan turvin saadaan luotua tuki pohjoissaamen kielelle kolmeen Kansalliskirjaston ylläpitämään ja monen muun toimijan hyödyntämään digitaaliseen palveluun: Finnaan, Fintoon ja Kotoistukseen. Tämä parantaa saamelaisen tieto- ja kulttuuriperintöaineiston näkyvyyttä ja löydettävyyttä. Myös tiedonhaku helpottuu pohjoissaamen kielellä.
 • OPETUS
  • Julkistimme lokakuussa Una Europa -yhteistyössä valmistellun kestävyyden mikro-opintokokonaisuuden. Kokonaisuus tarjoaa oppijoille eri maissa mahdollisuuden tutustua kestävän kehityksen periaatteisiin monitieteisesti.
  • Kolmannen kerran järjestetyllä Geographies of Inequalities -kurssilla opittiin kestävän kehityksen diskurssia ja analyyttistä ajattelua. Ryhmätöissään opiskelijat käsittelivät monimutkaisia epätasa-arvoa tuottavia ylikansallisia kytköksiä kuten globaalia kahvintuotantoa, energiaa kansallisena turvallisuuskysymyksenä ja elektroniikkajätteeseen liittyviä ylikansallisia ongelmia.
 • YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS
  • Helsinki Incubatorsin yhteiskunnallisesti vaikuttaviin ideoihin keskittyvä SÄRÖ/ FRACTURE esihautomo starttasi syksyllä 14 tiimin voimin. Esihautomon ensimmäiseen ohjelmaan valittujen ideoiden keskeisiä teemoja olivat hyvinvointi, inklusiivisuus ja yhteisöjen välisen ymmärryksen lisääminen.
  • Loppuvuodesta käynnistyi myös yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, eriarvoisuuden vähentämiseen ja koulutukseen keskittyvä TREMOR hautomoohjelma, johon osallistui 16 tiimiä.
  • Järjetimme tiedekasvatusta tutkimusasemilla sekä kampuksilla lapsille ja nuorille.
  • Luomus aloitti yhteistyön Viikin kirjaston kanssa. Yhteistyön tuloksena voi esimerkiksi lainata pääsylippuja Luonnontieteelliseen museoon.
 • PÄIVITTÄINEN TOIMINTA
  • Vuonna 2022 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön painopisteenä oli vammaisinkluusion edistäminen, jonka puitteissa järjestimme muun muassa useita teemaan liittyviä tapahtumia ja koulutimme aiheesta.
  • Jatkoimme antirasismityön edistämistä koulutusten ja tapahtumien kautta. Yli 600 yliopistolaista allekirjoitti antirasistisen vetoomuksen ja toimitti sen yliopiston johdolle.
  • Paransimme opintojärjestelmä Sisun saavutettavuutta varmistamalla erillisellä järjestelmään kytketyllä palvelulla kaikille saavutettavan ilmoittautumisratkaisun kursseille ja tentteihin.
  • Henkilöstöllä oli vuoden aikana mahdollisuus suorittaa maksutta avoimen yliopiston opintoja osana henkilöstökoulutuksen tarjontaa. Kestävyys- ja vastuullisuustaitoihin keskittyvän kurssikokonaisuuden lisäksi tarjolla oli esimerkiksi kursseja hyvinvointiin, osallistamiseen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyen

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 11: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Esimerkkejä toimistamme tavoitteen edistämiseksi vuonna 2022:

 • KESTÄVÄN KAUPUNGISTUMISEN JA HYVINVOINNIN HAASTEITA RATKOMASSA: Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria on Helsingin yliopiston sisäinen kaupunkitutkimusta kokoava ja kaupunkitutkimuksen yhteiskunnallista vuorovaikutusta kehittävä verkostomainen ja monitieteinen toimija.
  • Urbaria Postdoc Forum on Helsingin, Espoon ja Vantaan rahoittama monitieteinen kaupunkitutkimuksen tutkijatohtoreiden ryhmä. Vuonna 2022 viimeisellä tutkijatohtoreiden rekrytointikierroksella rekrytoitiin postdoc-tutkijoita tutkimaan kaupunkiekologiaa ja monimuotoisuutta, urbaania asumista ja muuttoliikettä sekä kestävää liikkumista ja tekoälyä.
  • Urbaria Summaries Series -aiheina oli muun muassa kaupunkikoulut ja huono-osaisuus, helsinkiläinen köyhyys ja kaupunkeihin kytketyt merkitykset verkko - keskustelussa. Urbaria Summaries Series on Urbarian tutkimustiivistelmiä ja lyhyitä temaattisia tutkimus - katsauksia julkaiseva populäärisarja. Julkaisuista on hyötyä niin kaupunkeja koskevassa päätöksenteossa kuin sidosryhmätoiminnassa.
 • YRITYSHAUTOMO-OHJELMIA YHTEISTYÖSSÄ HELSINGIN KAUPUNGIN KANSSA
  • Esi-hautumo-ohjelmat, kuten Särö/Fracture ja Compass, keskittyivät yhteiskunnallisesti vaikuttaviin ideoihin ja kiertotalousratkaisuihin.
  • Hautumot, kuten Biosphere ja Tremor, keskittyivät kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen.
  • Urban Tech Helsinki -yrityshautomon kolmannella hakukierroksella haettiin erityisesti ratkaisuja kaupunkien kestävän kehityksen haasteisiin.
  • Lue lisää yrityshautomoistamme.
 • YHTEISTYÖTÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN KANSSA
  • Vuonna 2022 Kaupunkiakatemian vuositeemana oli Ilmastotekojen kaupunki. Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria osallistui aktiivisesti Kaupunkiakatemian teemavuoden ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • Urbaria jatkoi Helsingin kaupungin, Kuntaliiton, Helsingin yliopiston ja Aaltoyliopiston yhteisen Urban Lunch Hour ja Helsingin yliopiston sisäisen Urbaria Academic -seminaarisarjojensa järjestämistä.
  • Urbarian ja Kaupunkiakatemian yhteistyössä jatkettiin tiedesparrausten järjestämistä. Tiedesparraus on dialogipohjainen menetelmä, joka tuo yhteen ajankohtaisen tutkimustiedon ja -näkökulmat sekä käytännön ammattilaisten asiantuntijuuden. Vuoden tiedesparrausten aiheina oli muun muassa kestävän elämäntavan tukeminen eri väestöryhmissä ja kaupunkien rooli sekä ja ekologinen kompensaatio. Ilmastoteemaista tiedesparrausta järjestettiin myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginvaltuutetuille.

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Esimerkkejä toimistamme tavoitteen edistämiseksi vuonna 2022:

 • KIERTOTALOUDEN JA LAJITTELUN KEHITTÄMINEN YLIOPISTOLLA
  • Vuonna 2021 aloitettua toimisto-, aula- ja taukotilojen lajit - telumahdollisuuksien kehittämisprojektia jatkettiin ja lajitte - lupisteitä lisättiin erityisesti rakennusten aulatiloihin. Projek - tin puitteissa on hankittu lajittelupisteitä jo 28 kohteeseen.
  • Käytöstä poistuvat kalusteet ovat suuri yksittäinen jätejae ja niiden tehokasta sisäistä kiertoa ja uudelleenkäyttöön myyntiä on kehitetty aktiivisesti. Esimerkiksi Fabianinkatu 32:n rakennuksen remontti toteutettiin täysin kierrätetyillä kalusteilla.
  • Irtaimistorekisteri.fi otettiin käyttöön työkaluna HY247 kalustetiimille ja ulkopuolisille suunnittelijoille. Rekisteriin on kuvattu ja kirjattu vapaana olevat kalusteet, joita voidaan sijoittaa uusiin kohteisiin. Rekisteristä suunnittelijat voivat varata kalusteita suunnittelukohteisiinsa. Mikäli tuotteet eivät löydä uudelleensijoitusta, ne saadaan siirrettyä Kiertonet.fi -sivustolle myyntiin.
  • Käytöstä poistuneita kalusteita ja laitteita on myyty Kiertonet -sivuston kautta elokuun 2021 alkaen yhteensä 290 000 eurolla. Vuonna 2022 myynti oli 175 952 € (1109 myyntikohdetta). Suurin osa myyntikohteista on ollut kalusteita. Näiden lukujen lisäksi on myyty laitteita ja kalusteita Helsingin kaupungin kiertotalousklusteriverkoston kautta.
  • Läppärilainaamokonseptin laajentamista selvitettiin. Läppärilainaamosta yliopiston tutkinto-opiskelijat ja henkilökunta voivat lainata kannettavan tietokoneen käyttöönsä.
 • JÄTEMÄÄRÄMME NOUSI KORONAVUOSISTA
  • Yliopiston kiinteistöjen jätteen määrä kasvoi 13 % vuoteen 2021 verrattuna. Vuosina 2020 ja 2021 yliopiston jätemäärät olivat selkeästi alhaisempia johtuen etätyöskentelystä koronapandemian aikana. Vuosi 2022 on myös ensimmäinen kokonainen raportointivuosi uuden jätehuollon kumppanin kanssa, joten raportointilaskennasta johtuen vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia.
  • Lisätietoa voi lukea HY247:n kestävyys- ja vastuullisuusraportista
 • MUITA ESIMERKKEJÄ:
  • Tiedekulmassa järjestetyssä Suunnanmuutos-tapahtumasarjassa pohdittiin, miten talous, eläminen ja energian- ja ruuantuotanto uudistetaan niin, että ihmisten, ympäristön ja eläinten hyvinvointi silti säilyy – ja paranee. Äänessä olivat aiheen huippuasiantuntijat Helsingin yliopistosta ja muualta.
  • Pidimme kiinni sitoumuksestamme olla Reilun kaupan korkeakoulu.

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Tavoitteen 13 edistäminen näkyy Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmassa 2022-2024 erityisesti päivittäisen toiminnan kahdella painopistealueella:

 1. Hiilineutraalius: Kehitämme hiilijalanjälkemme laskentaperiaatteita ja vähennämme ilmastopäästöjä konkreettisesti. Saavutamme hiilineutraaliuden vuonna 2030.
 2. Vastuullinen sijoitustoiminta: Haluamme olla Euroopan vastuullisin yliopistosijoittaja. Sijoitustoimintaamme säätelevät ja ohjaavat sijoitustoiminnan ja rahankäytön periaatteet, vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet ja sijoitussuunnitelma. Yhteenvetona voidaan todeta, että sijoituksiemme on katettava vastuumme yliopistolle itselleen, sen kumppaneille, yhteiskunnalle sekä ympäristölle.

Painopistealueisiin liittyvien toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan Katsaus kestävyyteen -raporteissa. Alla olevat toimenpiteet ovat jo toteutuneet. Toteutuneiden toimenpiteiden lisäksi olemme edistäneet suunnitelmien mukaan myös monia muita toimenpiteitä. Olemme muun muassa ryhtyneet energiansäästötoimenpiteisiin, paikantaneet ja korjanneet kiinteistöjen lämpövuotoja, aloittaneet vähähiilisen rakentamisen etenemissuunnitelman valmistelun sekä parantaneet edellytyksiä vähähiilisempään työmatkaliikenteeseen kuten sähköautoiluun ja pyöräilyyn. Pyrimme jatkuvasti myös vähentämään sijoitustemme hiilijalanjälkeä. Olemme jo lopettaneet sijoitukset fossiilisten polttoaineiden tuottajiin.

Jo toteutuneet Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelman toimenpiteet:

 • Laadimme yliopistolle hiilineutraaliuden etenemissuunnitelman. Etenemissuunnitelmassa määritellään osatavoitteet ja ehdotetut toimenpiteet, joilla vähennetään ja kompensoidaan eri toimintojen aiheuttamia ilmastopäästöjä. Näin saavutamme tavoitteemme hiilineutraaliudesta vuonna 2030. Tutustu ⇒ Hiilineutraali yliopisto 2030 -tiekartta
 • Tehostamme työtilojen käyttöä ja vähennämme henkilöstön työmatkaliikennettä hyödyntämällä hybridityömallin ohjeistusta. 

  Vähennämme rekrytointiin liittyvää matkustusta muun muassa toteuttamalla työhaastatteluita, opetusnäytteitä ja vierailuja 

  etänä digitaalisten työkalujen avulla.

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 14: Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

Esimerkkejä toimistamme tavoitteen edistämiseksi vuonna 2022:

 • YLI SATA VUOTTA TUTKIMUSTA TEEMASTA:Tvärminnen eläintieteellinen asema Suomenlahden suulla pohjoisella Itämerellä on yksi kolmesta biologisesta tutkimusasemasta, jotka kuuluvat Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan. Asemat toimivat moninaisen korkeatasoisen biologisen tutkimuksen tukikohtina ja tarjoavat palvelujaan kenttäkursseja ja seminaareja varten.
 • TIEDEKASVATUSTA VEDENALAISESTA ELÄMÄSTÄ: Tvärminnen eläintieteellinen asema tarjoaa merentutkimustehtäviä eri-ikäisille lapsi- ja nuorisoryhmille sekä aikuisille. Tiedekasvatus Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla on osa maailmanlaajuista pyrkimystä merilukutaidon vahvistamiseen, eli tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämiseen valtamerten ja merien merkityksestä osana YK:n merten vuosikymmentä 2021–2030 ”The Decade of Ocean Science for Sustainable Development”.
 • INTOHIMONA ITÄMERI -VALOKUVANÄYTTELY tarjosi ainutlaatuisen sukelluksen Itämeren pinnan alle. Tvärminnen eläintieteellisen aseman maksuton ja kaikille avoin näyttely Tiedekulmassa esitteli Itämeren vedenalaisia elinympäristöjä, kuten rakkohaurumetsiä, meriajokasniittyjä ja sinisimpukkariuttoja, sekä niiden lajeja, kuten värikkäitä kolmipiikkejä, kampeloita ja siloneuloja.

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 15: Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Esimerkkejä toimistamme tavoitteen edistämiseksi vuonna 2022:

 • ALOITTEITA LUONNON MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄMISEKSI:
  • Viikin kampuksella tehtiin tutkijoiden aloitteesta niittykokeilu luonnon monimuotoisuuden, tutkimuksen ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Kokeiluun valittiin kampukselta kuusi aluetta, jotka jätettiin kesäksi nurmikonleikkuun ulkopuolelle. Alueiden valinnan tekivät Viikin kampuksen tutkijat ja puutarhuri. Kaikki alueet sisälsivät huomionarvoisia niittykasveja ja olivat nurmikonleikkuun näkökulmasta haastavia rinteitä tai luiskia. Niityillä kasvoi kesän aikana muun muassa neidonkieltä, keltamataraa, ketoneilikkaa, kissankelloja, päivänkakkaraa, ketokaunokkia, keltamaitetta ja heinätähtimöä. Kokeilu jatkui syksyllä, jolloin järjestettiin niittytalkoot ja kylvettiin talkoovoimin niittykasvien siemeniä uudelle alueelle. Loppuvuodesta perustettiin eri kampusten ja yksiköiden edustajista koostuva työryhmä, jonka tavoitteena on edistää ja laajentaa niittykokeilua tulevaisuudessa
  • Aloitimme ekosysteemipalvelu- ja luontopääomakartoituksen. Kartoitus on osa kestävyys- ja vastuullisuusohjelman 2022–2024 toimenpiteitä ja se on tarkoitus toteuttaa tammikuuhun 2025 mennessä. Kartoituksen tavoitteena on luoda tutkittuun tietoon perustuva toimenpidesuunnitelma kampustemme luonnon monimuotoisuuden sekä yhteisön viihtyvyyden edistämiseksi.
 • VOIMIEN YHDISTÄMISTÄ LUONNON MONIMUOTOISUUDEN PUOLESTA: Liityimme joulukuussa perustajajäseneksi kansainväliseen Nature Positive Universities –verkostoon. Verkoston tavoitteena on kannustaa yliopistoja ja yliopistolaisia toimimaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.
 • LUONNON MONIMUOTOISUUS NÄKYVÄKSI: Valtaosa maapallon eliölajeista on ilman tieteellistä nimeä. Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) tutkijat kuvaavat vuosittain kymmeniä tieteelle uusia eliölajeja, sekä selvittävät eliöiden evoluutiohistoriaa ja systematiikkaa. Nimettyjä lajeja tarvitaan tutkimuksessa ja yhteiskunnassa. Ilman nimeä emme voi viestiä yksiselitteisesti mistä lajista puhumme, ja vain nimetty laji voidaan ottaa mukaan uhanalaisarviointeihin tai suojella. Vuonna 2022 kuvattiin mm. kovakuoriaisia, pistiäisiä, perhosia ja kukkakärpäsiä. Näiden lajien arvokkaat tyyppiyksilöt säilytetään Luomuksen kokoelmissa.
 • TIEDEKASVATUS: Järjestimme seikkailutaideleirin lapsille Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa. Leirin aikana vierailtiin Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa, tehtiin taideteoksia, puhuttiin luonnon monimuotoisuudesta ja kasvien etäsuojelusta sekä opeteltiin kaupunkiseikkailu- ja luontotaitoja.

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Tavoitteeseen 16 liittyviä kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmaan 2022-2024 kirjattuja toimenpiteitä, jotka toteutettiin vuonna 2022:

 • RAKENTEET JA JOHTAMINEN - Tavoitteet ja mittarit:
  • Julkaisemme kullekin toimeenpanosuunnitelmakaudelle kestävyys- ja vastuullisuusohjelman, jossa esitetään yliopiston keskeiset aiheeseen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet sekä vastuuyksiköt ja -henkilöt ja edistetään kestävyys- ja vastuullisuustyömme läpinäkyvyyttä.
  • Kehitämme kestävyys- ja vastuullisuusraportointia julkaisemalla vuosittain kestävyys- ja vastuullisuusraportin, johon sisällytetään tietoa yliopiston aihepiiriin liittyvästä toiminnasta. Keskeiset tulokset raportoidaan vuosittain rehtorille ja vararehtoreille. Lisäksi yliopiston vuosikertomuksessa esitetään yhteenveto tärkeimmistä kestävyys- ja vastuullisuustoimista.
  • Teemme kestävyys- ja vastuullisuusteemoista pysyvän osan rehtorin ja yksiköiden välisiä tavoiteneuvotteluita
  • Perustamme Helsingin yliopiston kestävyysrahaston tukemaan yliopiston kestävyyteen liittyvää tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.
 • TUTKIMUS - Turvallinen tutkimus- ja opetusympäristö:
  • Osallistumme uhattujen tutkijoiden suojelemiseen toimimalla Scholars at Risk (SAR) -verkostossa ja siihen liittyvien rahoitusjärjestelyiden kautta. Toimimme SAR:n Suomenosaston puheenjohtajana vuosina 2022–2023.
 • YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS - Tutkimustieto päätöksenteossa:
  • Tuemme päätöksentekoa ja julkista keskustelua sekä edistämme kestävää tutkimustietoon perustuvaa yhteiskunnallista kehitystä. Järjestämme vuosittain Aalto-yliopiston kanssa Sustainability Science Days -tapahtuman, Suomen suurimman kestävyystieteen konferenssin.
  • Tuemme neuvoa-antavien kansallisten tiedepaneelien roolia. Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin koordinointivastuu vuosina 2021–2022. Suomen ilmastopaneelin ja Suomen luontopaneelin viestinnän koordinointi.
 • YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS - Vastuulliset kumppanuudet:
  • Päivitämme yritysyhteistyön eettiset ohjeet. Laadimme ohjeet ja mahdollisesti myös lomakkeet tutkimukseen osallistuvien yhteistyökumppaneiden arvioimiseksi.

⇒ Lue lisää toimistamme Katsaus kestävyyteen 2022 -raportista.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoitteen 17 edistäminen näkyy vahvasti koko Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmassa vuosille 2022-2024. Se on olennainen osa kestävyyden ja vastuullisuuden osa-alueita ja niille valittuja seuraavia painopistealueita:

 1. RAKENTEET JA JOHTAMINEN - Mahdollisuudet kestävyystoimintaan: Vahvistamme henkilökunnan, opiskelijoiden ja alumnien mahdollisuuksia edistää sekä entistä kestävämpää tulevaisuutta että yhteisöllisyyden tunnetta.
 2. TUTKIMUS - Kestävyystutkimus ja globaalit kumppanuudet: Vahvistamme yliopiston korkealaatuista kestävyystutkimusta sekä viestimme siitä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Kehitämme globaaleja kumppanuksia ja näkökulmia sekä globaalia asiantuntemusta.
 3. TUTKIMUS - Turvallinen tutkimus- ja opetusympäristö: Ryhdymme toimiin, joilla varmistetaan, että tutkimusta voidaan tehdä turvallisissa oloissa ilman väkivallan tai vainon uhkaa panostamalla suojelun tarpeessa olevien tutkijoiden ja opiskelijoiden suojelemiseen.
 4. TUTKIMUS - Vastuullinen tutkimus: Tarjoamme järjestelmällisen yliopisto- ja yksikkötason tavan edistää avointa tiedettä ja tutkimusta, hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusdatan vastuullista hallintaa.
 5. OPETUS - Kestävyys koulutuksessa: Varmistamme, että kestävän kehityksen tavoitteet sisällytetään soveltuvin osin kaikkien koulutusohjelmien tavoitteisiin ja sisältöihin. Vahvistamme kaikilla aloilla tohtorikoulutettavien osaamista kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa.
 6. OPETUS - Globaalit kumppanuudet: Kehitämme kumppanuuksiin perustuvaa yhteistyötä globaalin etelän yliopistojen kanssa lisäämällä mahdollisuuksia keskinäiseen koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen sekä kasvattamalla tietopääomaa opiskelijoiden kotimaissa.
 7. OPETUS - Jatkuva oppiminen: Nostamme kestävän kehityksen yhdeksi jatkuvan oppimisen kärjistä ja edistämme kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä kestävyystutkimuksen saralla. Vahvistamme henkilöstön kykyä edistää kestävää kehitystä.
 8. YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS -Tutkimustieto päätöksenteossa: Vahvistamme yliopiston roolia vaikutusvaltaisena globaalina yhteiskunnallisena voimana tukemalla tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa ja julkista keskustelua sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.
 9. YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS - Vastuulliset kumppanuudet: Varmistamme, että kestävät ja vastuulliset toimintamallit ovat osa kaikkia kumppanuuksiamme ja tapahtumiamme. Vahvistamme yliopiston yrittäjyys- ja innovaatiotoimintaan liittyvää kestävyys- ja vastuullisuusosaamista ja -ajattelua.
 10. YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS - Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö: Jatkamme osallistumista avoimeen kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön muiden korkeakoulujen kanssa edistääksemme kestävyys- ja vastuullisuuspyrkimyksiä.

Painopistealueisiin liittyvien toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan Katsaus kestävyyteen -raporteissa. Toimenpiteistä jo toteutuneita ovat muun muassa seuraavat:

 • Lisäämme strategisia tohtorikoulutettavien paikkoja kestävään kehitykseen liittyvissä 

  monitieteisissä teemoissa palkkaamalla 10 monitieteistä näihin teemoihin keskittyvää 

  väitöskirjatutkijaa. 
 • Vahvistamme globaaleja kumppanuuksiamme muun muassa perustamalla vaihto- 

  ohjelman afrikkalaisissa yliopistoissa työskenteleville nuorille tutkijoille kestävän 

  kehityksen tavoitteiden puitteissa. 
 • Toteutamme One Health Early Career Champions -yhteistyötä Nairobin yliopiston kanssa.
 • Kehitämme kestävän kehityksen mikro-osaamiskokonaisuuden osana Una Europa -verkostoa ja tarjoamme ohjelmaa 

  osana jatkuvan oppimisen koulutustarjontaamme. 
 • Tuemme neuvoa-antavien kansallisten tiedepaneelien roolia. Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin 

  koordinointivastuu vuosina 2021–2022. Suomen ilmastopaneelin ja Suomen luontopaneelin viestinnän 

  koordinointi.
 • Osallistumme aktiivisesti Finn-ARMA-verkoston ja Unifin kestävyysryhmien ja erinäisten kansainvälisten verkostojen (mm. IUCA, SDSN:n Pohjois-Euroopan osasto) toimintaan. Edistämme aktiivisesti kestävyyttä ja vastuullisuutta  kansainvälisissä verkostoissa, kuten LERU:ssa ja Una Europassa.
Unifin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit

Kansallisesti kestävyys- ja vastuullisuustyötämme raamittavat Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin määrittämät kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit. Teesejä on yhteensä 12 kappaletta, ja ne on jaoteltu viiden eri teeman alle. Yliopistojen perustehtävien (tutkimus, opetus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus) lisäksi teesit kattavat (kampus)toiminnot sekä laajemmin toiminnan edellytykset, jotka luovat kehykset muille teeseille.

Unifin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit:

1. Tutkimustoimintaa suunnataan kestävyyshaasteiden ratkaisuun.

2. Hankkeiden arvioinnissa ja rahoituksessa huomioidaan kestävyys ja vastuullisuus.

3. Yliopistot tukevat tieteidenvälisyyttä, avointa tiedettä ja globaalia näkökulmaa.

4. Kestävän kehityksen opinnot ovat osa kaikkia tutkintoja ja jatkuvan oppimisen tarjontaa.

5. Yliopistot edistävät korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja turvallista ympäristöä.

6. Johtaminen, hallinto ja kampustoiminnot ovat linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

7. Yliopistot noudattavat hiilineutraalin kiertotalouden periaatteita ja vaalivat luonnon monimuotoisuutta.

8. Yliopistot toimivat aktiivisesti tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

9. Yliopistot ovat rohkeita yhteistyökumppaneita, jotka vaikuttavat niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

10. Yliopistot jakavat kestävyyden ja vastuullisuuden käytäntöjä avoimesti ja kehittävät niitä yhdessä.

11. Yliopistot integroivat kestävyys- ja vastuullisuustyön strategiaansa ja osoittavat siihen resursseja.

12. Kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät yliopistojen rahoitusmallissa, arvioinnissa ja auditoinnissa.