Kestävä ja tasa-arvoinen yliopistoarki
Kehitämme johdonmukaisesti kestävämpää ja vastuullisempaa yliopistoarkea, joka kunnioittaa entistä paremmin planeetan ekologisia rajoja, edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä sekä turvaa toimintamme jatkuvuuden myös tuleville sukupolville.

Kestävä ja vastuullinen yliopistoarki sisältää muun muassa hallinnon kehittämisen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön, hiilineutraalin kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen sekä vastuullisen sijoitustoiminnan.

Arvot

Päivitimme Helsingin yliopiston yhteisön arvot uuden strategian yhteydessä. Ne ovat totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys. Arvoihimme perustuu kaikki se, mitä tavoittelemme ja minkä koemme hyväksi tai huonoksi.

Arvojen kuuluu näkyä myös arjessa, konkreettisesti.

Lue lisää arvoistamme!

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja esteettömyys yliopistossa

Helsingin yliopistossa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat kaikkien yliopistoyhteisöön kuuluvien tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua ja opiskelu- ja työhyvinvoinnin edistämistä, jotta kaikki yliopistolaiset voivat ylpeänä sanoa kuuluvansa maailman parhaaseen yliopistoyhteisöön.

Päämääränämme on olla edelläkävijä moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin sekä hyvinvoivan opiskelu- ja työympäristön luomisessa. 

Työ ei ole vielä tehty, vaan pyrimme aktiivisesti kohti tasa-arvoisempaa yliopistoyhteisöä. Tunnistamme ja poistamme käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Jokapäiväistä toimintaamme ja vuorovaikutusta ohjaavat strategia kaudelle 2021–2030 – ”Tieteen voimalla – Maailman parhaaksi” sekä yhteiset arvomme: totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on vararehtorin johtama elin, joka edustaa yliopistoyhteisön moninaisuutta.

Toimikunnan jäsenet valitaan niin, että edustettuina ovat eri sukupuolet, yliopiston eri henkilöstöryhmät, opiskelijat, eri-ikäiset yliopistoyhteisön jäsenet sekä ryhmät, joilla on erityistä asiantuntemusta tai kokemusta yhdenvertaisuuskysymyksistä.

Tavoitteet ja tausta – Työtä aidon ja vastuullisen vuorovaikutuksen voimalla!

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus on koko yliopiston henkilökunnan asia; opettajien, tutkijoiden ja tukipalvelu- ja asiantuntijahenkilöstön.

Tasa-arvotyömme pohjana toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Ensimmäinen sellainen tehtiin 1990-luvulla. Uusin on voimassa vuosina 2021–2024. Suunnitelman painopisteet ovat:

Lähestymme inkluusiota kulttuurisensitiivisyyden ja rasisminvastaisuuden, uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden, erityisjärjestelyiden ja tasa-arvoisen arvioinnin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmista. Konkreettisina kehittämistoimenpiteinä ovat muun muassa inkluusio-koulutukset sekä monikielisyys ja kielellinen diversiteetti.

Tasa-arvoisen johtamistyön edistäminen liittyy rekrytointiin, palkkaukseen, urakehitykseen, määräaikaisten työsuhteiden ja apurahatutkijoiden asemaan, opiskelun ja opetustyön tukemiseen yliopiston yksiköissä, työn, opiskelun ja muun elämän yhteensovittamiseen sekä ikätasa-arvon edistämiseen. Konkreettisina kehittämistoimenpiteinä ovat muun muassa vaikuttaminen opintoasiainneuvostossa ja tieteellisessä neuvostossa. 

Kestävyys ja vastuullisuus näkyvät opetuksessa ja tutkimuksessa. Käytämme sukupuolentutkimusta tasa-arvon kehittämisen työkaluna ja kehitämme jatkuvaa oppimista yhtenä tasa-arvon edistämisen näkökulmana.

Konkreettisina kehittämistoimenpiteitämme ovat muun muassa aktiivinen toiminta kansainvälisissä LERU- ja UNA-verkostoissa sekä yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustoimikunnassa. 

Teot tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Teemme yliopistolla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä aidosti, vastuullisesti ja vuorovaikutuksellisesti.

Viime vuosina olemme muun muassa toteuttaneet kyselyjä ja selvityksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilasta sekä järjestäneet erilaisia tilaisuuksia tietoisuuden nostamiseksi. Kyselyissä ja selvityksissä on huomioitu eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat.

Tuloksista on informoitu koko yliopistoyhteisöä eri tiedotuskanavia hyödyntäen. Selvitykset osoittavat, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on koettu yliopiston eri toimijoiden keskuudessa hyvin tärkeäksi.

Erilaisiin tilaisuuksiin ovat kuuluneet muun muassa rasisminvastainen Tiedostamattomat ennakkoasenteet -koulutus sekä Rohkeat esikuvat yliopistolla -keskustelutilaisuus. Minna Canth -tasa-arvokoulutukset sekä Helsinki Pride -tilaisuudet ovat nekin osa tasa-arvotoimintaamme.

Teot ja tilaisuudet vuosina 2021-2024

Seuraavien vuosien aikana aiomme järjestää inkluusiokoulutuksia, nostaa ja selkiyttää kieliperiaatteita sekä muovata rekrytointiprosessista entistä avoimempi ja yhdenvertaisempi.

Järjestämme jatkossakin eri teemoista keskustelutilaisuuksia ja osallistumme Helsinki Prideen. Lisäksi koulutamme henkilökuntaa opiskelijoiden opintoihin liittyvistä erityisjärjestelyistä.

Esteettömyys yliopistolla

Yliopistomme tavoitteena on palvelujen, tilojen ja toimintojen kehittäminen sellaisiksi, että ne soveltuvat kaikille.

Toteutamme yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä inkluusion periaatetta. Inkluusio tarkoittaa kaikkien itsestään selvää mukaan ottamista niin, että kaikki voivat tasa-arvoisesti osallistua toimintaan. 

Esteettömyys toteutuu liikuntaesteiden osalta hyvin, ja jokaisessa uudessa hankkeessa tai peruskorjauksessa esteettömyyttä pyritään edelleen parantamaan.

Esteetön ympäristö ei erottele ihmisiä liikkumis- ja toimintakyvyn perusteella. Kun ympäristö on järjestetty esteettömäksi, kaikki pystyvät toimimaan tasavertaisesti riippumatta näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen, ikään tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvistä tekijöistä. 

Es­teet­tö­myy­den edis­tä­mi­nen

Vammaisten henkilöiden erilaiset tarpeet tulee kaikessa suunnittelussa ottaa huomioon osana ihmisten moninaisuutta. Tämä tarkoittaa sekä fyysisten, asenteellisten että kommunikointia vaikeuttavien esteiden poistamista.

Yliopisto tarjoaa neuvoja vammaisille ja vajaakuntoisille opiskelijoille ja työntekijöille yliopistoyhteisöön integroitumisessa ja heidän tarvitsemiensa apuvälineiden ja oppimateriaalin hankinnassa. Työntekijä voi yksikön esimiehen kanssa selvittää mahdollisesti tarvittavia erityisjärjestelyjä ja järjestelyjen toteuttamista.

Yliopistossa neuvotaan opiskelijoita opintoja koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi erityistenttijärjestelyissä tai opintojen korvaavuuksissa. Myös opetus- ja muulle yliopistohenkilökunnalle on tarjolla neuvontaa. 

Osana julkisen hallinnon toimijoita, yliopisto noudattaa Euroopan unionin saavutettavuusdirektiiviä:

”Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.” (Lähde: Valtiovarainministeriö).

Kestävät kampustoiminnot

Helsingin yliopiston kampuksia sekä niiden toimintoja kehitetään kestäviksi tuottamalla opetuksen ja tutkimuksen tarvitsemat tilat ja palvelut mahdollisimman pienillä päästöillä ja materiaalitehokkaasti.

Toimintatavat kampuksilla ovat sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti vastuullisia. Kampusten kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämisestä, seurannasta ja raportoinnista vastaa rehtorin asettama Kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta.

Käytännön toteutuksessa on mukana Helsingin yliopistokiinteistöt sekä Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut HY247.

Esimerkkejä kestävyysteoistamme
Kolme kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta

Vuonna 2015 tehdyillä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksilla yliopisto on lupautunut

  • vähentämään yliopistorakennusten energian- ja vedenkulutusta 10 prosentilla
  • tuottamaan vähintään viisi prosenttia käytetystä energiasta uusiutuvasti paikan päällä vuoteen 2025 mennessä.

Olemme sitoutuneet edistämään vähäpäästöistä ja terveellistä työmatkaa. Esimerkkejä toimenpiteistämme ovat

  • oman aurinkovoiman käytön lisääminen
  • pyöräparkkien rakentaminen
  • etätyöskentelyä helpottavien ohjelmistojen käyttöönotto.
Olemme Reilun kaupan korkeakoulu

Reilun kaupan korkeakouluna olemme sitoutuneet edistämään Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden käyttöä ja saatavuutta hankinnoissamme sekä lisäämään yliopistolaisten tietoisuutta Reilusta kaupasta ja sen merkityksestä globaaleissa tuotanto- ja kulutussuhteissa.

Yliopiston virallisissa tilaisuuksissa tarjottava kahvi ja tee on aina Reilun kaupan kahvia ja teetä.

Kaikille avoin ja kestävä Tiedekulma

Syksyllä 2017 toimintansa aloittaneen Tiedekulman peruskorjauksessa toteutettiin useita kestävyyttä edistäviä ratkaisuja.

Alusta lähtien tavoitteena oli yhdistää kaikki kestävyyden ulottuvuudet toimivaksi kokonaisuudeksi. Yliopiston entinen hallintorakennus muutettiin avoimeksi ja monikäyttöiseksi tilaksi, jossa järjestetään tiedeteemoihin liittyviä esityksiä ja työpajoja.

Tiedekulman tilat palvelevat yhdessä oppimista, uutta luovaa keskustelua ja yhteistyöskentelyä. Tilaisuudet ja tilat ovat kaikille avoimia.

Tiedekulma-rakennuksen ratkaisuissa kestävyys näkyy muun muassa seuraavasti:

  • Katolle asennettiin 95 aurinkopaneelia, jotka ovat yhteisteholtaan 25 kWp.
  • Käyttöveden lämmityksessä hyödynnetään muuntamon hukkalämpöä ja rakennuksen viilennyksessä käytetään kaukokylmää.
  • Rakennuksen energialuokka on B lukuun ottamatta C-luokkaan kuuluvia Unisportin liikuntatiloja.
  • Rakennuksen sisäänkäyntisyvennykset rimoitettu PEFC-sertifitoidulla rimalla ja 1. ja 2. kerroksessa on puupölkkylattia.
  • Kaikissa tiloissa on astiat jätteidenlajitteluun ja WC-tiloissa kankaiset käsipyyhkeet.

Tiedekulmassa järjestetään paljon kestävyysaiheisia tilaisuuksia.

Muun muassa Hope for Globe -teeman tapahtumissa esitellään uusia tutkimusnäkökulmia ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen sekä tarjotaan työkaluja kestävien valintojen tueksi huippuasiantuntijoiden kanssa.

Parempia edellytyksiä pyöräilylle

Helsingin yliopisto tukee pyöräilyä tarjoamalla pyörätelineitä ja suihkutiloja henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön.

Yliopiston kaikkien rakennusten läheisyydestä löytyy pyörätelineitä ja runkolukittavia telineitä on mahdollisuuksien mukaan lisätty kampusalueille.

Suihkutiloja ja lokerokaappeja pyöräilyvarusteiden säilytykseen löytyy kaikilta kampuksilta.

Edistämme myös kaupunkipyöräasemien sijoittumista kampusten yhteyteen, ja niitä löytyy nyt viidessä kohteessa kampuksillamme. Olemme olleet mukana pyöräilyn Kilometrikisassa vuodesta 2016 lähtien.

Autojen pysäköinti yliopiston alueella on ollut maksullista vuodesta 2017 lähtien.

Uusiutuvan energian käyttö yliopistolla

Viikin kampuksellamme sijaitsee Suomen mittakaavassa merkittävän kokoinen aurinkovoimala.

Pienempi voimala Infokeskus Koronaan on rakennettu jo vuonna 2016. Aurinkopaneelit on sijoitettu yliopistorakennusten katoille. Paneeleita on yhteensä noin 4000.

Viikin kampuksen voimalan tuottama aurinkosähkö syötetään Helsingin yliopiston omistamaan verkkoon Viikin kampuksella. Kirkkaana kevät- ja kesäpäivänä paneelit voivat tuottaa jopa 20 prosenttia kampuksen sähköstä.

Vuositasolla paneelien tuotto vastaa 4-5 prosenttia koko kampuksen käyttämästä sähköenergiasta.

Vuonna 2020 käynnistettiin aurinkovoimalan rakentaminen Kumpulan kampuksen Chemicumin katolle.

Yliopistorakennusten aurinkovoimaloissa Viikissä ja keskustakampuksella tehtiin vuonna 2020 uusi ennätys, kun vuosituotto ylitti 1 GWh:n rajan.

Tvärminnen eläintieteellisen aseman oppilasrakennus ja Lammin biologinen asema lämpenivät vuonna 2020 lähes kokonaan aurinko- ja maalämmöllä sekä puuhakkeella.

Kampusviljelyä kaikilla kampuksilla

Yliopisto tarjoaa mahdollisuutta kampusviljelyyn kaikille opiskelijoilleen ja henkilökunnalle.

Into viljelyyn on lähtenyt opiskelijoilta ja ensimmäiset viljelysäkit sijoitettiin keskustaan Snellmanian ja Topelian sisäpihoille vuonna 2013.

Lue lisää kampusviljelystä ja ryhdy viljelijäksi.

Vastuullisuus hankinnoissa

Tavoitteenamme on näyttää esimerkkiä vastuullisessa hankinnassa.

Otamme vastuullisuuteen liittyvät ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat huomioon mahdollisimman laajasti kilpailutuksissa ja puitesopimuksissa. Kaikkien sopimustoimittajiemme on sitouduttava ja noudatettava vähimmäisvastuukriteereitä.

Hankintaprosessien vastuullisuuden kehittämiseksi hyödynnämme päästöraporttia, jonka avulla voidaan tarkastella yliopiston ostojen hiilijalanjälkeä.

Taloudellinen kestävyys

Vakaa ja tasapainossa oleva talous mahdollistaa yliopiston tehtävien toteuttamisen.

Panostamme vastuulliseen sijoittamiseen ja tavoitteenamme on hiilineutraali sijoitussalkku. Olemme lopettaneet sijoitukset fossiilisten polttoaineiden tuottajiin.

Tavoitteena olla Euroopan johtava ja vastuullisin yliopistosijoittaja

Helsingin yliopiston sijoitustoimintaa ohjaavat yliopiston hallituksen vuonna 2019 hyväksymät vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet.

Periaatteet perustuvat YK:n tukemiin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, ja ne käsittelevät ympäristöön, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja yhtiöiden hallintotapaan liittyviä tekijöitä sijoittamisessa.

Tavoitteenamme on olla Euroopan johtava ja vastuullisin yliopistosijoittaja.

Matkalla kohti hiilineutraalia salkkua tärkeä välitavoite on luopua investoinneista fossiilisten polttoaineiden tuotantoon. Kaikista globaaleista osakeindeksirahastoistamme on poistettu fossiilisia polttoaineita tuottavat yritykset sekä yritykset, joilla on fossiilisia polttoainevarantoja.

Rahastoissamme ei myöskään ole tupakkatuotteita, kiistanalaisia aseita, aikuisviihdettä tai uhkapelejä valmistavia tai tarjoavia yrityksiä eikä muitakaan yrityksiä, jotka toimivat vastoin YK:n Global Compact -periaatteita.

Kulttuurinen kestävyys: Kansalliskirjasto

Kulttuurinen kestävyys on osa kestävää kehitystä. Suomalaisen empirearkkitehtuurin aarre, maamme suurin ja vanhin tieteellinen kirjasta pitää suojissaan suomalaisen kirjallisen kulttuuriperinnön.