Rehtori, vararehtorit ja dekaanit
Yliopiston johtoon kuuluvat rehtori, vararehtorit ja yksiköiden johtajat. Rehtorin ja vararehtorit valitsee yliopiston ylin päättävä elin eli hallitus.
Reh­to­ri Sari Lind­blom

Sari Lindblom toimii rehtorina Jari Niemelän sairausloman ajan.

***

Yksi keskeisiä hankkeita rehtori Lindblomilla on ollut koulutusohjelmauudistuksen seuraava vaihe. Nyt tarkastellaan syksyllä 2017 alkaneiden ohjelmien toimivuutta ja tehdään tarvittavia korjausliikkeitä kokemusten ja tulosten perusteella.

– Opiskelijoiden edistymisestä ja kokemuksista on kerätty jatkuvasti tietoa. Kokemukset ovat olleet positiivisia ja opinnot ovat edistyneet hyvin ensimmäisen vuoden aikana. Seuraamme tarkasti opiskelijoiden opintojen etenemistä ja siirtymistä kandiohjelmista maisteriohjelmiin.

Lindblomin työpöydällä on myös todistusvalinnan käyttöönotto vuonna 2020. Todistusvalinnan oheen kehitetään muita valintaväyliä kuten avoimen väylää sekä MOOC-verkkokursseja. Lisäksi valintakokeita uudistetaan vähemmän valmistautumista vaativiksi.

Myös digitalisaatiota edistetään monin eri tason hankkein.

– Kehitys tällä alueella on niin valtavaa, että on mahdotonta ennustaa, miltä digitalisaation tilanne näyttää viiden vuoden päästä. On kuitenkin selvää, että digitalisaatio on apulainen ja sitä kehitetään toimintamme tarpeiden mukaan. Parhaimmillaan se voi poistaa rutiininomaisia tehtäviä yliopistopalveluiden puolella ja auttaa tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita työssään.

FT Sari Lindblom on psykologi ja yliopistopedagogiikan professori. Hän on toiminut Helsingin yliopiston vararehtorina myös edellisen rehtoraatin kaudella vuosina 2017–2018 ja Yliopistopedagogiikan keskus HYPEn johtajana 2004–2017.

An­sio­luet­te­lo

Sari Lindblom CV

Yh­teys­tie­dot

Rehtori
Sari Lindblom
president@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Maija Roitto
puh. 02941 22210
maija.roitto@helsinki.fi

 

Reh­to­ri Jari Nie­me­lä

Rehtori Jari Niemelä on sairauslomalla.

***

Rehtori Jari Niemelä haluaa nostaa esiin yliopiston perustehtävät.  

– Tärkein tavoitteeni on yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden nostaminen entistä korkeammalle tasolle.

Edellytyksenä tälle on hyvinvoiva työ- ja opiskeluyhteisö sekä yliopiston yhteisöllinen toiminta.

– Monimuotoisuuteemme on syytä nähdä voimavarana. Henkilökunnassa ja opiskelijoissa on se potentiaali, jolla Helsingin yliopistosta tehdään entistä korkeatasoisempi oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö. Haluan pitää huolta, että menestyksen avaimet ovat olemassa ja varmistaa yliopistolaisten työrauhan sekä edistää yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.

Niemelä katsoo yliopiston tulevaisuuteen luottavaisena.

– Yliopiston tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. On hienoa, että yliopistolaiset osallistuivat aktiivisesti osallistuneet toimintaympäristön analyysiin uutta strategiaa varten. Syksyllä 2019 analyysin perusteella laadittiin varsinainen strategia vuosille 2021–2030. 

FT Jari Niemelä on kaupunkiekologian professori ja hän toimi vuoden 2018 alusta lähtien Helsingin kestävyystieteen instituutin (HELSUS) johtajana. Vuosina 2004–2017 hän toimi bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanina. Hän on Helsingin yliopiston historian 138. rehtori.

An­sio­luet­te­lo

CV Jari Niemelä

Yhteys­tiedot

Helsingin yliopiston rehtori
Jari Niemelä
president@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Rehtori Jari Niemelä Twitterissä: @niemela_jari.

Johdon assistentti
Maija Roitto
puh. 02941 22210
maija.roitto@helsinki.fi

Reh­to­rin pää­tök­set

Rehtorin päätökset 2017-

Va­ra­reh­to­ri Pau­la Ee­ro­la

Vararehtori Paula Eerolan vastuulla on tutkimus, tutkimusinfrastruktuurit ja tutkijakoulutus. Hänen tehtäväkenttäänsä kuuluvat myös innovaatiotoiminta ja yritysyhteistyö sekä yliopiston omat IT-palvelut. 17.11.2021 asti Eerola toimii lisäksi rehtorin sijaisena ja vastaa digitalisaatio- ja kirjastoasioista.

– Tutkimus on yliopiston toiminnan perusta, josta muu toiminta kumpuaa. Visioni on yliopisto, joka on kansainvälisesti vetovoimainen tutkimusyhteisö ja -kumppani ja joka toimii tiedon ja sivistyksen majakkana nopeasti muuttuvassa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Syksyllä 2018 Eerolan vararehtorin vastuualueista nousi esiin erityisesti tutkimuksen arviointi.

– Arvioinnissa oli kehittävän arvioinnin ote. Tutkimusaloja ei vertailtu keskenään vaan syväluodattiin yksiköiden tekemistä ja kehitettiin sitä.

Tutkimuksen arviointi oli tärkeää pohjatyötä yliopiston seuraavan kauden strategialle, jota ryhdyttiin työstämään vuonna 2019. Lisäksi vararehtorin työlistalla on ollut tohtorikoulutuksen kehittäminen ja innovaatio- ja yritysyhteistyön yhä parempi integrointi yliopiston toimintaan.

Eerola sanoo, että yliopiston johtaminen on erilaista kuin muiden tutkimusta tekevien organisaatioiden. Yliopistolle on määritelty tiettyjä tulosvaatimuksia muun muassa tutkintojen määrässä, mutta sen tehtävät ovat myös paljon laajempia.

– Yliopistolaissakin jo määritellään monitahoiset perustehtävämme: tutkimus, opetus ja yhteiskunnallisen vaikuttavuus. Yliopistoyhteisöön kuuluu kollegiaalisuus ja akateeminen johtaminen on vertaisjohtamista. Yhteisö on moniääninen ja monialainen.

Filosofian tohtori Paula Eerola on toiminut kokeellisen hiukkasfysiikan professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 2008 lähtien. Hän on myös toiminut Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina vuonna 2018 ja Fysiikan tutkimuslaitoksen (Helsinki Institute of Physics, HIP) johtajana vuosina 2016–2017.

An­sio­luet­te­lo

CV Paula Eerola

Yh­teys­tie­dot

Vararehtori
Paula Eerola
vicepresident@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Tiina Hartikainen
puh. 02941 22382
tiina.hartikainen@helsinki.fi

Va­ra­reh­to­ri Han­na Snell­man

Vararehtori Hanna Snellman vastuulle kuuluvat kansainvälisyys ja kansainväliset kumppanuudet, alumniyhteistyö, varainhankinta erityisesti kansainvälisen varainhankinnan osalta sekä kansallinen kulttuuriperintö. Snellmanin vastuulla ovat myös opetus- ja opiskeluasiat 17.11.2021 asti.

– Työtäni ohjaa vahva yhdessä tekemisen eetos. Haluan kehittää yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä kansainvälisyyttä yhdessä muiden kanssa, hän sanoo.

Lukuvuoden 2018–2019 aikana yliopisto edisti Snellmanin johdolla strategisten kumppanuuksien kehittämistä yliopiston kumppanuusmallin mukaisesti.

– Tavoitteenamme on solmia enintään seitsemän strategista kumppanuutta. Tukholman ja Pekingin yliopistot ovat olleet Helsingin yliopiston strategisia kumppaneita jo aiemmin, ja uusin strateginen yhteistyökumppanimme on elokuusta 2019 lähtien Edinburghin yliopisto.

Strategiset kumppanuudet tarjoavat hyviä mahdollisuuksia niin tutkijoille kuin koko yliopistollekin.

– Olemme aloittaneet Tukholman yliopiston kanssa uuden avauksen, Arctic Avenuen, jonka avaustilaisuus oli Helsingissä syksyllä 2018. Pekingin yliopiston kanssa meillä on tohtorikoulutettujen kesäkoulu, joka lanseerattiin Pekingissä joulukuussa 2018. Ensimmäinen kesäkoulu pidettiin Helsingissä elokuussa 2019 ja se oli suunnattu elämätieteiden tohtoriopiskelijoille. Myös Edinburghin yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö liittyy tohtorikoulutukseen.

Lokakuussa 2019 Helsingin yliopisto liittyi UNA Europa –yliopistoverkostoon, johon kuuluu kahdeksan eurooppalaista yliopistoa: Helsingin yliopiston lisäksi Freie Universität Berlin, Universitá di Bologna,  University of Edinburgh, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid ja Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Yhteistyöverkoston yhtenä johtoajatuksena on tarjota yliopistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille uusia mahdollisuuksia opiskeluun, liikkuvuuteen ja työntekoon.

– Yhdessä rakennamme tulevaisuuden eurooppalaista yliopistoa yhteistyössä kumppaniemme kanssa. UNA Europan neljä teema-aluetta datatiede ja tekoäly, Eurooppa-tutkimus, kulttuuriperintö sekä kestävyys vahvistavat oman toimintamme painopisteitä näillä aloilla. Lisäksi viidentenä teemana on uusi One Health –kokonaisuus, jota Helsingin yliopisto koordinoi, kertoo Snellman.

Yliopistolla on yhteistyötä monella tasolla useiden kumppanien ja sidosryhmien kanssa, mitä Snellman haluaa kehittää edelleen.

– Meidän on tehtävä töitä sen eteen, että meillä on kumppaneidemme kanssa jaetut käsitykset arvoista, tavoitteista ja toivotuista käytänteistä. Pidän tärkeänä, että yliopisto kuuntelee herkällä korvalla yhteistyökumppaneitaan ja laajemminkin yhteiskunnasta tulevia signaaleja. Helsingin yliopisto on ainoa koko Suomen yliopisto, meillä on toimintaa ja toimipisteitä kuten tutkimusasemia ja yliopistokeskuksia ympäri Suomen. Yliopiston pitää antaa jotain ympäröivälle yhteisölleen, mutta myös kuunnella tätä yhteisöä ja olla aidossa vuorovaikutuksessa sen kanssa.

Seuraavan lukuvuoden aikana Snellman nostaa esille päättäjäyhteistyön kehittämisen, vaikuttamistyön tiedekunnissa sekä yhteistyön kehittämisen kansainvälisten säätiöiden kanssa varainhankinnan osana.

– Olemme myös aktivoituneet yhteistyöhön Suomen tiedeinstituuttien kanssa.

Sydämen asiana Snellmanilla on saada yliopiston kansainvälinen henkilöstö enemmän mukaan yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen.

FT Hanna Snellman on toiminut kansatieteen professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 2012 lähtien. Hän on toiminut Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaanina 2017–2018 ja varadekaanina 2014–2016.

An­sio­luet­te­lo

CV Hanna Snellman

Yh­teys­tie­dot

Vararehtori
Hanna Snellman
vicepresident@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Tiina Hartikainen
puh. 02941 22382
tiina.hartikainen@helsinki.fi

Va­ra­reh­to­ri Tom Böh­ling

Vararehtori Tom Böhlingin tehtäviin kuuluvat kaksikielisyysasiat, kampusten kehittäminen, yhteiskuntavastuu sekä yliopistoyhteisön hyvinvointi. Lisäksi hän koordinoi yhteistyötä yliopiston merkittävän kumppanin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Böhling vastaa myös yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kotimaisista kumppanuuksista 17.11.2021 asti.

Tasa-arvotyön ja työsuojelun osalta Böhling jatkaa työtä sen eteen, että tasa-arvo ja tasavertaisuus tulisivat yliopiston sisäisiksi arvoiksi yhä vahvemmin. Yliopisto osallistui muun muassa valtakunnalliseen Eisyrji-kampanjaan elokuussa 2018. 

– Tavoitteenani on parantaa yhteisömme hyvinvointia. Tähän laajaan kokonaisuuteen liittyvät muun muassa työ- ja opiskelijaterveys sekä tasa-arvoasiat. Hyvinvointi on yhteinen asiamme ja toivonkin, että koko yhteisö osallistuu tähän haasteeseen. Mitä kannustavampi ja positiivisempi yhteisömme on, sen mukavampi täällä on toimia ja samalla tuloksetkin tuppaavat paranemaan.

Kaksikielisyysasioissa Böhling haluaa edistää sitä, että se olisi luonnollinen osa yliopistolaisten arkea.

– Helsingin yliopisto on ainoa kaksikielinen yliopisto Suomessa ja se on meille valtti.

Yliopiston tiloja Böhling aikoo käydä läpi ja miettiä, miten yhteisö saadaan tilakehittämiseen mukaan.

– Yliopiston toimitilojen ja turvallisuuden jatkuva parantaminen on tärkeä osa kampusten kehittämistä. On tärkeää tietää, mitä työ vaatii ja miten toimitilat tukevat luovaa työtä. Jatkan laboratorio-, opiskelu- ja toimistotilojen modernisoimista vastaamaan nykytarpeita. Yliopiston yhtenä tärkeänä strategisena tavoitteena on kestävän kehityksen tukeminen. Tilojen osalta tavoitteen saavuttamista edistetään käyttämällä tiloja mahdollisimman tehokkaasti.

Böhlingin haluaa itse toimia inspiroivana ja sparraavana johtajana, joka innostaa työntekijöitä.

 – Vararehtorin tehtävä on luoda sellainen ympäristö, jossa henkilökunnan ja opiskelijoiden on mahdollisimman helppo tehdä työtään.

LT Tom Böhling on toiminut Helsingin yliopiston patologian professorina vuodesta 2012. Hän on toiminut Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Medicum-yksikön johtajana 2015–2018.

An­sio­luet­te­lo

CV Tom Böhling

Yh­teys­tie­dot

Vararehtori
Tom Böhling
vicepresident@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Susan Sankkila
puh. 02941 24381
susan.sankkila@helsinki.fi

Hal­lin­to­joh­ta­ja Esa Hä­mä­läi­nen

Hallintojohtaja johtaa yliopiston yleistä hallintoa rehtorin tukena ja vastaa yliopiston hallinnon tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta, seuraa yliopistoa koskevia asioita ja tekee aloitteita yliopiston hallinnon kehittämiseksi sekä hoitaa muut rehtorin hänelle osoittamat tehtävät. Hallintojohtaja toimii myös yliopiston hallituksen pääsihteerinä.

Hallintojohtajalle kuuluu kokonaisvastuu johtamansa yksikön henkilöstöasioista ja taloudesta sekä omaisuudesta.

Helsingin yliopiston hallintojohtajana toimii valtiotieteiden maisteri Esa Hämäläinen.

An­sio­luet­te­lo

CV Esa Hämäläinen

Yhteys­tiedot

Esa Hämäläinen
puh. 02941 22212
admindirector@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Mari Lehtonen
puh. 02941 22396
mari.h.lehtonen@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Yk­si­köi­den joh­ta­jat

Bio- ja ympäristö­tieteellinen tiede­kunta

Dekaani Jaakko Kangasjärvi.

Varadekaani Atte Korhola, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat.

Varadekaani Craig Pimmer, tutkimusasiat.

Varadekaani Helena Åström, opetusasiat ja kaksikielisyysasiat.

Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Dekaani Olli Peltoniemi.

Varadekaani Tarja Sironen, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat, kaksikielisyysasiat, yhteinen terveys.

Varadekaani Tomi Taira, tutkimusasiat, tohtorikoulutus, innovaatiot.

Varadekaani Riikka- Keto-Timonen, opetus, digitalisaatio.

Varadekaani Heli Simojoki, tutkimusinfrastruktuurit, kliininen toimintaympäristö.

Far­m­asian tiede­kunta

Dekaani Jouni Hirvonen.

Varadekaani Yvonne Holm, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat, kestävä kehitys.

Varadekaani Mia Sivén, opetus, digitalisaatio.

Varadekaani Jari Yli-Kauhaluoma, tutkimusasiat, innovaatiot.

Hu­ma­nis­ti­nen tiede­kunta

Dekaani Pirjo Hiidenmaa.

Varadekaani Mikko Saikku, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat.

Varadekaani José Pereira da Silva, tutkimusasiat.

Varadekaani Minna Palander-Collin, opetusasiat.

Kas­va­tus­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Dekaani Johanna Mäkelä.

Varadekaani Arto Kallioniemi, kansainväliseen toimintaan liittyvät asiat.

Varadekaani Auli Toom, tutkimusasiat.

Varadekaani Anu Laine, perusopetus, opiskelijavalinnat ja niiden kehittäminen.

Varadekaani Markku Jahnukainen, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat.

Lää­ke­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Dekaani Anne Remes

Varadekaani Taneli Raivio, tutkimus- ja kaksikielisyysasiat.

Varadekaani Anu-Katriina Pesonen, opetusasiat.

Varadekaani Kari Reijula, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja varainhankintaan liittyvät asiat.

Maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Dekaani Ritva Toivonen.

Varadekaani Laura Alakukku, tutkimusinfrastruktuurit ja avoimet aineistot.

Varadekaani Mari Sandell, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat ja innovaatiot.

Varadekaani Janna Pietikäinen, koulutus- ja kestävyysasiat.

Varadekaani Anne Toppinen, tutkimusasiat ja tohtorikoulutus.

Ma­te­maat­tis-luonnon­tieteellinen tiede­kunta

Dekaani Kai Nordlund.

Varadekaani Sasu Tarkoma, tutkimusasiat, tutkimusinfrastruktuurit, yritysyhteistyö, innovaatiot ja digitalisaatio.

Varadekaani Samuli Siltanen, viestintä, tiedekasvatus, alumnitoiminta.

Varadekaani Sami Moisio, opetusasiat.

Varadekaani Hanna Vehkamäki, kestävä kehitys, kansainvälisyysasiat, hyvinvointi, yhdenvertaisuus, tilankäyttöperiaatteet.

Oi­keus­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Dekaani Johanna Niemi.

Varadekaani Juha Raitio, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat.

Varadekaani Jaana Norio, opetusasiat.

Varadekaani Jaakko Husa, tutkimusasiat.

Teo­lo­gi­nen tiede­kunta

Dekaani Antti Räsänen.

Varadekaani Jutta Jokiranta, tutkimusasiat.

Varadekaani Pekka Kärkkäinen, opetusasiat.

Varadekaani Elina Vuola, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen toimintaan liittyvät asiat.

Val­tio­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Dekaani Marjaana Seppänen.

Varadekaani Hanna Wass, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat, hyvinvointi- ja inkluusioasiat.

Varadekaani Jari Eloranta, tieteenalat.

Varadekaani Markku Lanne, opetusasiat.

Varadekaani Timo Kaartinen, tutkimusyksiköt.

Svens­ka social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan

Rehtori Johan Bärlund.

Vararehtori Helena Blomberg-Kroll, tutkimusasiat.

Vararehtori Anna Henning-Lindblom, opetusasiat.

Tutkimusyksiköt

Lista tiedekunnista ja muista yksiköistä.